Clicks36
vi.news

Hồng Y Müller: Các giám mục ủng hộ đồng tính của Đức là "không bình thường"

Hồng Y Gerhard Müller đã chỉ trích một tuyên bố nhất trí của các giám mục Đức rằng đồng tính luyến ái là "bình thường".

Theo Müller, "bình thường" sẽ là nếu các giám mục trung thành với lời hứa tận hiến của họ và "sẽ không dạy bất cứ điều gì mà không được truyền lại."

Ông nói với Die-Tagespost.de (11 tháng 12) rằng các giám mục từ chối, như một câu thần chú, sự "phân biệt đối xử" đối với người đồng tính mà không giải quyết câu hỏi rằng "phân biệt đối xử" là gì, tiêu chí nào áp dụng cho "phân biệt đối xử" và việc "cảm nhận" nó, và ai có quyền định nghĩa "phân biệt đối xử" tới điểm gắn liền nó với hậu quả pháp lý.

Đức hồng y nhấn mạnh rằng các giám mục Đức không hiểu rằng thời thế đã thay đổi, bởi vì ngày nay những người chỉ trích đồng tính phải chịu sự phân biệt đối xử và bị phỉ báng là "tội phạm thuyết giáo của thù hận", "sợ đồng tính" và "Pharisees".

Hình ảnh: Reinhard Marx, Gerhard Müller, © Mazur, CC BY-SA, #newsWbtgwfobwi