Edward7
41.9K

Stosowanie paracetamolu na zespół objawów nazywany covid, jest poważnym błędem

Protokół Dr Zelenko ... detoksykacja tlenku grafenu ...

AIMSIB
Uwaga, ten artykuł jest złożony, ale absolutnie fundamentalny dla tych, którzy chcą zrozumieć, że medycyna nie może być rozpatrywana na ławach Zgromadzenia Narodowego. Nie, w przypadku tzw; Covid nie należy stosować paracetamolu „w oczekiwaniu na poprawę”, ponieważ „będzie” gorzej. Dziękuję niezwykłemu Jean Umberowi, byłemu chemikowi z ENS St Cloud, za faktyczne pokazanie nam mechanizmu. Natychmiast stwierdza się, że ciągłe odniesienia do Wikipedii są celowe, ta strona pokazuje bezbłędną powagę pod względem chemicznym. Dlaczego więc absurdalna rządowa antyfona "Doliprane-domicile-dodo" może prowadzić do… Śmierci?

Czytając artykuł z 6 stycznia 2021 r. opublikowany przez France-Soir (1): „ Czy paracetamol zabija?” », chciałem pogłębić własną wiedzę na ten temat i spróbować w bardziej racjonalny sposób poprzeć ich tezę, która moim zdaniem nie doszła do końca... Moje badanie sugeruje, że paracetamol sprzyjał wystąpieniu trudności z oddychaniem ,a po czasie prowadzi do tego, że ilość komórkowego glutationu staje się niewystarczająca do zarządzania metabolizmem pobierania tlenu. Wszystkie poniższe informacje są znane już w 2018 roku, można się zastanawiać, jaki był (niejasny) powód przepisywania paracetamolu.

Paracetamol
Po raz pierwszy zainteresowałem się paracetamolem około 2000 roku, po odkryciu w książce o chemii organicznej (2) na stronie 1357 (częściowego) mechanizmu działania paracetamolu na glutation . Wykazano, że ludzki metabolizm utlenia paracetamol do iminochinonu (3), który następnie reaguje z siarką w glutationie, może dać stabilne wiązanie siarka-węgiel, które usuwa wszystkie właściwości przeciwutleniające z glutationu. Wcześniej interesowałem się tym glutationem (L-γ-glutamylo-L-cysteinylo-glicyną) (4), ponieważ dużo mówiło się o tym tripeptydzie, w przetrwaniu (objawów pozytywnych) HIV, szczególnie ze strony zespołu Herzenberga w Stanford. , USA (5). W tym czasie powiedziałem sobie; że jeśli potrójna terapia działa tak dobrze, może to być spowodowane również siarką w lamiwudynie (6), która może w mniejszym lub większym stopniu zrekompensować niedobór glutationu. Ten sam zespół z Herzenberga (Ghezzi et al) był również zainteresowany problemem paracetamolu (7). Od dawna też interesowałem się (odkąd chemię odkryłem dzięki Linusowi Paulingowi w wieku 12 lat) różnymi tlenkami azotu, ponieważ byłem zdumiony ogromną różnorodnością struktur azotowo-tlenowych. Dopiero w 2000 roku odkryłem metaboliczne znaczenie tlenku azotu (8) i peroksyazotynów (9), które odkryłem w tym samym czasie. To Koppenol (10) opisał to wszystko w 1998 roku.

Rola syntezy NO
Zrozumiałem wtedy lepiej znaczenie syntezy NO (11), które ostatecznie znajdują się w wielu żywych komórkach, a następnie peroksyazotynu powstałego bardzo szybko, bez katalizatora, w wyniku natychmiastowej reakcji tlenku azotu NO na jon ponadtlenkowy OO (- ) (12). Ponieważ obie te struktury zawierają pojedynczy elektron, co pozwala im bardzo łatwo się wiązać. Jedną z głównych cech biochemicznych tych peroksyazotynów jest ich zdolność do reagowania w obecności CO2 z fenolowymi pierścieniami aromatycznymi (lub lepiej, bogatymi w elektrony) poprzez łatwe i szybkie tworzenie związku nitro: przyłączanie grupy NO2 do na przykład pierścień benzenowy wyjaśnia naturalne tworzenie się chloramfenikolu (13). Pacher i in. opisać właściwości fizjologiczne tych dwóch związków (14).

Naproksen, amoksycylina
Podczas przeglądania około 2010 roku natknąłem się na książkę McMurry'ego i Begleya (pod redakcją de Boecka w 2008 roku): „ Chemia organiczna procesów biologicznych ”. Znalazłem tam coś, co pozwoliło mi wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę: od strony 363 opisują wyniki badań nad biosyntezą prostaglandyn (15), odpowiedzialnych w szczególności za zjawiska zapalne. Wskazują na str. 366, że prawdopodobnymi inicjatorami tej syntezy są peroksyazotyny. Powiedziałem sobie wtedy: jeśli peroksyazotyny zostaną uwięzione, prostaglandyny się nie utworzą. Ale co to jest, co zatrzymuje te nadtlenoazotyny? Widzieliśmy to powyżej: są to w szczególności fenole i pierścienie benzenowe bogate w elektrony. Przykłady: naproksen (16), który jest eterem naftolu (17), jego cykl jest jeszcze bogatszy w elektrony niż paracetamol. Szybko zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te NLPZ pochodzą z tej samej rodziny chemicznej. To samo dotyczy paracetamolu.

Należy zauważyć, że amoksycylina (18) jest również fenolem, co może nadać jej właściwości przeciwzapalne, wyjaśniając jej szybkość działania w porównaniu z innymi penicylinami.

Prostaglandyny
Musiałem znaleźć pracę referencyjną. Znalazłem je w publikacji Schildknechta i in. (2008): „ Pacetaminofen hamuje syntezę prostanoidów poprzez zmiatanie nadtlenoazotynu aktywatora PGHS” (19). Oczywiście podają odniesienia do innych prac, które utrwalają ich doświadczenie. Jednocześnie znalazłam możliwe potwierdzenie mojej hipotezy dotyczącej mechanizmu hamowania niektórych prostaglandyn przez paracetamol.
Jednak istniała sprzeczność między dwiema reakcjami biochemicznymi przypisywanymi paracetamolowi. Według Herzenberga (20), Claydena (21), Jaeschke (22), Tatiany Obukhanych, paracetamol modyfikowany (utleniony) przez cytochrom CYP2E1 (23), działa jako utleniacz i tworzy ad-dukt z glutationem, który jest następnie eliminowany, co powoduje zużycie paracetamolu, który w związku z tym nie jest już w ilości wystarczającej do zatrzymania syntezy prostaglandyn, gdzie przeciwnie, pełni rolę chemicznego środka redukującego.

Praca Chana i in. z 2018 roku (24) rozwiązuje ten paradoks. Widać, że ad-dukt ipso (patrz schemat p 2), który obejmuje nie tylko grupę tiolową (-SH) glutationu, ale także białka, takie jak cysteina (25), zachowuje swoją moc utleniającą i będzie reagował z nową grupą tiolową (glutation lub białko) poprzez rozbicie ad-duktu ipso z wytworzeniem dwusiarczku (oznaczonego tutaj Pr-SSG) (Pr = białko siarki, G oznacza glutation) poprzez uwolnienie paracetamolu (APAP). Równowaga wynosi zatem zero dla paracetamolu, którego stężenie pozostanie stałe, a rzeczywista reakcja polega na utlenianiu tioli (-SH) x2 do dwusiarczków (-SS-) przez cytochrom, reakcja, która nie zachodzi w normalnym metabolizm. Paracetamol pozostaje zatem dostępny do blokowania syntezy prostaglandyn.

To chemiczne zachowanie paracetamolu pokazuje, że działa on jak katalizator (26). Katalizuje zatem redukcję poprzez utlenianie ilości dostępnych tioli (glutationu) i zapobiega utlenianiu kwasu arachidonowego (27) do prostaglandyny (28).

Praca Khomicha i in. (2018) (29) wyraźnie pokazuje związek wzrostu reaktywnych jednostek utleniających (RFT i NOS) w chorobach wirusowych układu oddechowego , a także spadkiem głównego przeciwutleniacza, glutationu (GSH), który przede wszystkim nie powinien być mylony z utlenionym glutationem GSSG (dwusiarczek), który jest właśnie produktem reakcji ROS (lub NOS) z GSH.

Pierwszym ogólnym wnioskiem jest to, że nie wolno nam zmniejszać ilości krążącego glutationu i że jakiekolwiek działanie w tym kierunku jest błędem…, który popełniły nasze „władze” narzucając paracetamol. Pojawienie się trudności w oddychaniu po 10 dniach może być wynikiem przepisywania 4 g paracetamolu dziennie.

Wniosek
Poza tym, dlaczego narzucono unikanie innych NLPZ (np; aspiryny), jeśli nie wykorzystują tej właściwości paracetamolu polegającej na redukcji glutationu, której te inne nie posiadają?
Inne ważne badanie, Hati et al. (2020): „ Wpływ tiolu – równowagi dwusiarczkowej na wiązanie białka kolca C19 z receptorem enzymu 2 konwertującego angiotensynę ” (30), którego krótkie podsumowanie jest następujące: wiązanie między Spike a receptorem ACE2 jest znacznie mniejsza niż ilość grup tiolowych jest ważna : tiole = glutation.

Uważamy, że choroba jest tym bardziej niebezpieczna, gdy poziom glutationu jest niski. Tendencję tę odnajdujemy oczywiście przede wszystkim u osób starszych, ale także niewątpliwie u tych, którzy nadużywali paracetamolu. Czy ludzie, którzy zmarli na (rzekomo) covid, czy nie mieliby znacznego niedoboru glutationu?

To ostrzeżenie można również zastosować do „terapii genowej”, która ma sprawić, że żywa komórka wyprodukuje to białko kolca.

Wracam do artykułu André Fougerousse'a (31), który wskazuje, że to właśnie nadmiar utleniaczy jest przyczyną zakrzepicy, utleniaczy, które normalnie są tłumione przez glutation. Zakrzepica związana z białkiem "S" nie jest zatem przypadkowa.


Te dwa odniesienia można znaleźć w analizie Sestili i Fimognari : „ Spożycie glutationu indukowane paracetamolem: czy istnieje związek z ciężką chorobą (zespołem objawów przypisywany) C-19? " (32)

Rola glutationu jest oczywiście znacznie szersza. Chciałem podkreślić dwie kwestie, które szczególnie nas dzisiaj niepokoją.
Jean Umber sierpień 2021
Uwagi i źródła:

(1) translate.goog/…ons-tribunes/covid-19-le-paracetamol-aurait-il-tue
(2) Clayden, Greeves, Warren, Wothers w Oxford University Press academia.edu/…ic_Chemistry_By_Clayden_Greeves_Warren_and_Wothers
(3) wikipedia.org/wiki/N-Acétyl-p-benzoquinone_imine
(4) wikipedia.org/wiki/Glutathion
(5) pnas.org/content/94/5/1967
(6) wikipedia.org/wiki/Lamivudine
(7) https://herzenberglab.stanford.edu/ sites/ g / files / sbiybj10046 / f / publikacje / lah579_cysdef.pdf
(8) wikipedia.org/wiki/Monoxyde_d'azote
(9) wikipedia.org/wiki/Peroxynitrite
(10) researchgate.net/…_The_chemistry_of_peroxynitrite_a_biological_toxin
(11) wikipedia.org/wiki/Oxyde_nitrique_synthase
(12) wikipedia.org/wiki/Peroxynitrite
(13) wikipedia.org/wiki/Chloramphénicol
(14) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2248324/ pdf / nihms38119.pdf
(15) wikipedia.org/wiki/Prostaglandine
(16) Naproksen jest do tej pory szeroko stosowany w medycynie pod nazwą DCI, ale także pod nazwami handlowymi Apranax ©, Antalnox ©, Alève ©…
wikipedia.org/wiki/Naproxène
(17) wikipedia.org/wiki/Naphtol
(18) Antybiotyk z rodziny beta-laktamów powszechnie stosowany do tej pory, sprzedawany samodzielnie pod nazwą DCI, ale także pod nazwami handlowymi, takimi jak Clamoxyl ©: En Association with clavulanic acid mieszanka powstała pod nazwą Augmentin © we Francji.
wikipedia.org/wiki/Amoxicilline
(19) https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.06-8015com
(20) https: //herzenberglab.stanford. edu/sites/g/files/sbiybj10046/f/publics/lah579_cysdef.pdf
(21) academia.edu/…ic_Chemistry_By_Clayden_Greeves_Warren_and_Wothers
(22) https: //pubmed.ncbi.govlm/nih. 21296090 /
(23) wikipedia.org/wiki/CYP2E1
(24) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6166671/pdf/zjw2034.pdf
(25) wikipedia.org/wiki/Cystéine
(26) wikipedia.org/wiki/Catalyse
(27) wikipedia.org/wiki/Acide_arachidonique
(28) https: //fr.wikipedia. org / wiki / Prostaglandin
(29) translate.goog/1999-4915/10/8/392/htm?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=pl&_x_
(30) acs.org/action/cookieAbsent
( 31) aimsib.org/…n-sur-la-thrombose-qui-va-vous-en-boucher-un-coin/
(32) https: //www.frontiersin .org / artykuły / 10.3389 / fpha
nouveau-monde.ca

Protokoły detoksykacji tlenku grafenu

Dr Ariyana Love, ND

Jest wiele osób, które doświadczają teraz wyrzutów sumienia i chcą wiedzieć, co mogą zrobić, aby odtruć nanocząsteczki tlenku grafenu i wstrzyknięte im białko wzmacniające jego funkcję. Ten artykuł zawiera wszystkie znane bezpieczne i skuteczne protokoły detoksykacji, które zarówno szczepieni, jak i nieszczepieni mogą wykorzystać, aby pomóc twojemu ciału usunąć te śmiertelne trucizny.

DR. PROTOKÓŁ ZELENKA
Dr Vladimir (Zev) Zelenko jest certyfikowanym lekarzem rodzinnym. Był pierwszym w Ameryce (marzec 2020 r.), który wprowadził skuteczną metodę leczenia (objawów) Covid-19. Nominowany do Nagrody Nobla dr Zelenko został ocenzurowany i usunięty z wielkiej technologii za udostępnienie formuły ratującej życie i potwierdzenie, że Covid-19 jest „bronią biologiczną masowego ludobójstwa”.
„Zatrute zastrzyki Covid-19 wytwarzają zabójcze przeciwciała, a zabójcze przeciwciała są bombami zegarowymi, które są wyzwalane przez narażenie na pasujące infekcje wirusowe” – mówi dr Zelenko. „NANA-ME może temu zapobiec. Ester metylowy kwasu N-acetyloneuraminowego (NANA-ME)”. Dalej mówi, że „NANE-ME może zapobiec wzmocnieniu zależnemu od przeciwciał (ADE) i potencjalnie miliardom zgonów”.

Dr Zelenko wyjaśnia tutaj, co możesz zrobić, jeśli zrobiłeś zastrzyk Covida.
Protokół dr Zelenki zawiera iwermektynę, hydroksychlorochinę (HCQ), cynk, witaminę D3 i kwercetynę. Cynk wraz z HCQ jako system dostarczania, podczas gdy witamina C z kwercetyną działa jako system dostarczania.
Zobacz Protokół dr Zelenki tutaj . Przeczytaj więcej o Protokole dr Zelenki i obejrzyj jego ostatni niezwykle ważny wywiad, tutaj .
Zamów produkty Dr. Zelenki tutaj .
Amerykańscy lekarze pierwszej linii pomagają ludziom uzyskać Ivermectin, tutaj .
Szpitale mogą zakupić Ivermectin do intensywnej opieki, tutaj .
Naukowe studia medyczne:
Ponad 100 badań dowodzących, że witamina D3 jest niezbędna w leczeniu (objawów przypisanych) Covid-19, można obejrzeć tutaj .
Zapoznaj się z badaniem dotyczącym leczenia niepożądanych reakcji wywołanych przez patologiczne przeciwciała wywołane przez Covid-19 szczepionki tutaj .
Zespół badawczy ze Słowacji odkrył pod mikroskopem, że Iwermektyna zatrzymuje krystaliczny wzrost hydrożeli tlenku grafenu w twoim ciele, tutaj .

WITAMINA C
Badanie to pokazuje, że kwas askorbinowy (witamina C) jest bardzo skuteczny w zmniejszaniu toksyczności tlenku grafenu z organizmu, tutaj . A to badanie pokazuje, że wysokie dawki witaminy C są również skutecznym leczeniem (objawów przypisanych) Covid-19, nawet dla krytycznie chorych, tutaj . Wreszcie, dożylna witamina C może być z powodzeniem stosowana w leczeniu pacjentów z (objawami przypisanymi) Covid-19, tutaj .
Ważna uwaga:
Jeśli przyjmujesz więcej niż 10 000 jednostek witaminy D3 dziennie, musisz przestać spożywać wszystkie suplementy mleczne i witaminę C, aby uniknąć skrzepów wapnia.

N-ACETYLOKLSTEINA (NAC)
Badania La Quinta Columna prowadzone przez Ricardo Delgado z powodzeniem przetestowały niedrogi sposób na usuwanie magnetycznych nanocząstek tlenku grafenu z ludzkiego ciała po wstrzyknięciu im trucizny Covid przy użyciu N-acetylocysteiny (NAC) i cynku .
„Te dwa przeciwutleniacze są niezbędne do degradacji tlenku grafenu” – mówi Delgardo. NAC powoduje, że organizm wydziela glutation endogennie, a glutation może zredukować toksyczność tlenku grafenu do zera. W tym artykule i filmie zobaczysz, jak Delgado opisuje, co robić, tutaj .

Studia naukowe:
Badania opublikowane w PubMed ujawnia, że biokompatybilny NAC zmniejsza ilość tlenku grafenu tutaj . W badaniu na zwierzętach, w którym użyto ulepszonego białka kolczastego do spowodowania uszkodzenia płuc u zwierząt poprzez wiązanie się z receptorami ACE2, zwierzęta były leczone za pomocą NAC, tutaj . Przeczytaj więcej o NAC tutaj .

Instrukcje:
La Quinta Columna zaleca przyjmowanie NAC 600-750 mg z samego rana na pusty żołądek. Weź również 2x tabletki cynku po 25 mg każda.
Wtórne: astaksantyna 5mg, kwerektyna, ostropest plamisty, witamina D3.

DR. PROTOKÓŁ RIMA
Dr Rima Laibow zaleca przyjmowanie 900 mg NAC dziennie. Niektórzy ludzie biorą nawet 1400 mg. Ponieważ NAC jest aminokwasem, można go bezpiecznie spożywać w niefarmaceutycznej, naturalnej postaci. Jeśli używasz syntetycznego farmaceutycznego NAC, skonsultuj się z lekarzem w sprawie dawkowania.
Oprócz NAC dr Rima stosuje również następujący protokół.
Protokół dr Rimy
Produkty Dr. Rima można kupić tutaj .
Chociaż NAC skutecznie umożliwia komórkom produkcję glutationu, ma pewne ograniczenia. Na przykład jest bardziej skuteczny, gdy jest wstrzykiwany niż przyjmowany doustnie. Również jego skuteczność zaczyna spadać po około 3 miesiącach, więc należy stosować rozwiązanie długoterminowe.

SURAMIN
Warto wspomnieć, że informator dr Judy Mikovitz stwierdził, że Suramin jest „antidotum” na broń biologiczną Covid-19, tutaj . Suramina to lek farmaceutyczny pozyskiwany z igieł sosnowych. Dr Mikovitz twierdzi, że wystarczy niewielka ilość Suraminy wstrzyknięta do organizmu. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

HERBATA IGŁA SOSNA
Igły sosnowe, świerk, cedr i jodła (iglaki) zawierają szikimat (kwas szikimowy) i mnóstwo innych metaskładników odżywczych, które zwiększają odporność, nawilżają i przyczyniają się do detoksykacji nanocząstek tlenku grafenu na poziomie komórkowym.
Herbatki z iglaków iglastych hamują niepożądane reakcje przenoszenia tlenku grafenu i białek kolców , oraz chronią przed składnikami kaskady krzepnięcia ; prawdopodobnie chroniąca przed skrzepami krwi. Herbata sosnowa hamuje również nieprawidłową replikację i modyfikację RNA i DNA.
Olejek z igieł iglastych i herbata z igieł odmładzają komórki i działają jako naturalny środek przeciwstresowy, przeciwbólowy i antybiotyk. Leczy każdy rodzaj bólu, stresu, urazu i zespołu stresu pourazowego, ponieważ działa bezpośrednio na nerwy, omijając układ nerwowy. To jeden z nielicznych metaskładników odżywczych, który wymazuje pamięć komórkową o urazach. Zasadniczo każdy powinien pić herbatę z igieł sosnowych lub zażywać olejek sosnowy.

SZIKIMATE
Shikimate był używany w tradycyjnej medycynie chińskiej do powstrzymania plag i pandemii . Shikimate zatrzymuje infekcje dróg oddechowych i replikację wirusa. Można go znaleźć w dużych dawkach w herbacie z igieł sosnowych. Występuje również w dużych ilościach w anyżu gwiazdkowatym, koprze włoskim i korzeniu, liściu i kwiatach mniszka lekarskiego.
Światowej sławy naukowiec Mike Adams Ranger Zdrowia i założyciel Natural News, wyjaśnia, jak można łatwo wyodrębnić szikimianu z tych ziół przy użyciu maszyny do espresso, tutaj . Podobnie jak inni eksperci, Strażnik Zdrowia wyraża swoje przekonanie, że zaszczepieni mogą nadal być w stanie się uratować, tutaj .

PROTOKÓŁ DAVIDA WOLFA
Bardzo ważne jest, aby spożywać jak najwięcej zdrowej żywności (bogatej w glutation, ziół, przypraw i naturalnych leków, które zawierają Shikimate - David Avocado Wolf to 20-letni, światowej sławy guru zdrowia. Protokół Davida Avocado Wolfa- ” tutaj .
Ważna uwaga:
Proszę spożywać wyłącznie naturalne formy C60 oferowane przez David Avocado Wolf. Należy unikać C60 w postaci farmaceutycznej ze względu na jawnie toksyczne właściwości. Podobnie jod znajdujący się w bielonej soli kuchennej jest trucizną i należy go unikać. Twoje ciało po prostu tego nie przyswoi.
Naturalne formy jodu mogą być przyswajane i wchłaniane przez organizm, podobnie jak jod znajdujący się w warzywach i ziołach.
(...)
Nawodnienie jest kluczem do twojego zdrowia, detoksykacji i korzystania z tych protokołów: wszystkich . Jeśli twoje ciało jest odwodnione, nie może prawidłowo wchłonąć cząstek odżywczych z tego, co spożywasz, a te składniki odżywcze zostaną wypłukane i utracone. Obecnie 97% światowej populacji jest odwodnionych, a 76% jest odwodnionych chronicznie . Wynika to z faktu, że większość naszej wody pitnej ma odczyn kwasowy, a cząsteczki są po prostu zbyt duże, aby mogły zostać wchłonięte przez nasze komórki.
Odwodnienie utrudnia komunikację komórkową. Picie 8 szklanek wody dziennie nie nawodni cię, chyba że woda zawiera elektrolity.
Niezwykle ważne jest, aby utrzymać równowagę PH organizmu. Chcesz być zawsze w stanie zasadowym . Kwaśny organizm jest pożywką dla chorób. Elektrolity nie tylko zapewnią nawodnienie, ale także zrównoważą PH.
Herbatka z igieł sosnowych jest naturalnym elektrolitem i bardzo nawilża, jednocześnie odbudowując komórki. Sól morska jest również naturalnym elektrolitem. Zwykła sól morska ma od 16 do 24 minerałów, ale sól himalajska ma 87 minerałów, czyli dokładnie tyle samo, co twoja krew. Wyrzuć więc sól kuchenną i zastąp ją solą himalajską.
Formuła nawilżająca:
Dodaj szczyptę soli himalajskiej do jednego litra wody. Wyciśnij ćwierć świeżego soku z limonki lub cytryny (limonka jest mniej cierpka i tak samo dobra) do szklanki himalajskiej naładowanej wody za każdym razem, gdy pijesz. Tworzy to kompletną formułę elektrolitową, która w pełni Cię nawodni.

DODATKOWE INFORMACJE
Dziennikarz śledczy Ramola D. posiada dodatkowe zalecenia dotyczące odtruwające Graphene tlenku (Go) i nanocząsteczek po ekspozycji z Chemtrails, tutaj .
Dr Carrie Madej sugeruje regularne kąpiele detoksykujące z glinką bentonitową, aby pomóc organizmowi usunąć nanocząsteczki GO.
Olej CBD i konopie pomogą Twojemu ciału oczyścić Nanocząsteczki GO.
Dwutlenek chloru może również detoksować GO.
MSM to kolejny suplement, który przywraca poziom glutationu.
Wodorowęglan sodu E500 (soda oczyszczona) pomoże utrzymać poziom PH w równowadze alkalicznej.

wordpress.com
Janusz John Kowalski
Facet jesteś super. Wielkie Dziękuję!!!!
Jan Zbigniew wojan
Tak napisano w “Protokołach mędrców Syjonu” o szczepieniach ponad 100 lat temu: Protokól X § 18. Szczepienie chorób oraz inne podstępy żydowskie. Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody, niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, …More
Tak napisano w “Protokołach mędrców Syjonu” o szczepieniach ponad 100 lat temu: Protokól X § 18. Szczepienie chorób oraz inne podstępy żydowskie. Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody, niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem, SZCZEPIENIEM chorób, nędzą. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia, jak tylko oddanie się zupełnie i ostateczne pod władzę naszą. Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby chwila upragniona.
Nie wierzysz - sprawdź:
Protokoły mędrców Syjonu
zbawienie.com/pms.htm
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
Jan Zbigniew wojan
Przecież realizowany jest program Agenda 2030, w którym zapisano depopulację, a ludzie dali się nabrać na fałsz wirusa, fałszywe testy i fałszywe szczepionki - zastrzyk śmierci, choć nie natychmiastowy ! W Izraelu szczepionki się przyjęły i zdają egzamin . Prawie 85 % nowych infekcji stanowią ludzie "fully vaccinated " . To z grubsza o tyle Gates chce zmniejszyć populacje ludzi na planecie .
Niec…More
Przecież realizowany jest program Agenda 2030, w którym zapisano depopulację, a ludzie dali się nabrać na fałsz wirusa, fałszywe testy i fałszywe szczepionki - zastrzyk śmierci, choć nie natychmiastowy ! W Izraelu szczepionki się przyjęły i zdają egzamin . Prawie 85 % nowych infekcji stanowią ludzie "fully vaccinated " . To z grubsza o tyle Gates chce zmniejszyć populacje ludzi na planecie .
Niechaj są i pozostaną na wieki przeklęci wraz z rodzinami wszyscy twórcy "pandemii", oraz im pomagający, choćby w najmniejszym stopniu ! I tak jest, Amen !
Wojna trwa, a zarządcy to żołnierze obcej armii i należy się jak najprędzej ICH pozbyć wszelkimi sposobami - WSZELKIMI !
jac05
Prednizon plus witamina C w proszku w kilka dni wyprowadziły mnie z kolejnego , czwartego "kowida". Jak na 4-ty dzień poczułem się lepiej przewiało mnie i rozpoczęło się kolejne niefajne przeziębienie. Po dołączeniu dużych dawek jodu wszystko zniknęło w 3 dni.