Ahael
Ahael
177
ks. Piotr Natanek - 04.05.2021r
25:58
Wieczne Odpoczywanie Amen
Ahael
99
ks. Piotr Natanek - 02.05.2021r
22:46
Ahael
87
ks. Piotr Natanek - 02.05.2021r
21:45
Ahael
74
ks. Piotr Natanek - 01.05.2021r
23:03
Ahael
177
ks. Piotr Natanek - 30.04.2021r
34:55
Wieczne Odpoczywanie Amen
Ahael
149
ks. Piotr Natanek - 29.04.2021r
23:54
Wieczne Odpoczywanie Amen
Najszlachetniejsza mądrość człowieka na tym polega, żeby wiedział, że jak sam z siebie niczym jest, tak przez podporządkowanie się Bogu wszystkim …More
Najszlachetniejsza mądrość człowieka na tym polega, żeby wiedział, że jak sam z siebie niczym jest, tak przez podporządkowanie się Bogu wszystkim stać się może.
Wola Boża przeto ponad wszystko! Bóg nie mógł ci dać niezależności, która by sprzeciwiała się prawdzie twojej i Jego natury.
Jesteś Bożym poddanym, Bóg położył rękę swą na tobie i powiedział ci: należysz do mnie. Stworzył cię wprawdzie Bóg, aby cię uczynić szczęśliwym; chce jednak, ażebyś współpracował na swe szczęście, służąc Mu dobrowolnie.
Twoja służba niech będzie służbą stworzenia, które jest Bogu bardziej poddane, niż sługa swemu Panu.
Twoja służba niech będzie służbą żołnierza, który mimo wszelkich przeszkód spełnia rozkaz swego wodza.
Twoja służba niech będzie służbą dziecka, które w Bogu widzi i uznaje swego ojca i największego dobroczyńcę.
Wola Boża objawia ci się w twym własnym sumieniu.
Wolę swoją objawia ci Bóg w dziesięciorgu przykazań. Wolę swoją objawia ci Bóg w obowiązkach twego stanu i powołania. Wolę swoj…More
Ahael
95
ks. Piotr Natanek - 28.04.2021r
28:36
Ahael
92
ks. Piotr Natanek - 25.04.2021r
25:16
Ahael
2220
ks. Piotr Natanek - 25.04.2021r
24:56
RKL25.
Pokornie modlić się należy Prócz tego, kto się modli powinien również mieć przed oczyma przykład celnika, modlącego się w świątyni z faryzeuszem. …More
Pokornie modlić się należy
Prócz tego, kto się modli powinien również mieć przed oczyma przykład celnika, modlącego się w świątyni z faryzeuszem. Nie z podniesionymi zuchwale oczami, ani z nieskromnie rozłożonymi rękami, ale w piersi się bijąc i grzechy w sercu ukryte wyznając, wzywał on Bożego miłosierdzia. I właśnie dlatego, że tak się modlił, że ufał nie w niewinność swoją (skoro nikt nie jest bez winy), że pokornie winy swe wyznawał i o łaskę prosił, podczas gdy faryzeusz w sobie samym miał upodobanie, zasłużył on sobie na to, iż Ten, który przebacza pokornym, prośby jego wysłuchał. Posłuchajmy jak to zdarzenie Pan nasz w Ewangelii opisuje. Dwoje ludzi, powiada, wstąpiło do kościoła, aby się modlili: jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stojąc, tak się sam u siebie modlił: Boże! dziękuję Ci, żem nie jest jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tydzień, dawam dziesięciny ze wszystkiego co mam. A celnik stojąc z daleka, …More
Wieczne Odpoczywanie Amen
O modlitwie Pańskiej ŚW. CYPRIAN BISKUP KARTAGIŃSKI I MĘCZENNIK –––––––––– I. Zacność przepisów ewangelicznych Przepisy ewangeliczne niczym inny…More
O modlitwie Pańskiej
ŚW. CYPRIAN
BISKUP KARTAGIŃSKI I MĘCZENNIK
––––––––––
I. Zacność przepisów ewangelicznych
Przepisy ewangeliczne niczym innym nie są, najmilsi bracia, jak nauką Boską, która ma na celu utwierdzać nas w nadziei, umacniać we wierze, karmić nasze serca, wskazywać nam drogę i ułatwiać osiągnięcie zbawienia duszy. One bowiem kształcąc za życia umysły wiernych, do niebieskiego wieść ich mają królestwa. Wprawdzie Bóg wiele rzeczy oznajmił sługom swoim przez proroków, lecz o ileż większą wartość ma to wszystko, co Syn Boży, Słowo Boskie, pod którego tchnieniem prorocy niegdyś przemawiali, sam własnymi usty objawia, gdy już nie drogi gotować przyszłemu Zbawicielowi nakazuje, ale osobiście się zjawiając, nam drogę zbawienia torować i ukazywać pragnie, i to w tym celu, abyśmy błądząc niegdyś w cieniach niewiadomości i zaślepienia, oświeceni teraz światłem łaski Bożej, pod przewodem i kierownictwem tegoż Boga, z drogi żywota nie zbłądzili.
II. Ten który nam dał życie, …More
Ahael
172
ks. Piotr Natanek - 24.04.2021r
26:01
Wieczne Odpoczywanie Amen
Ktokolwiek nie miłuje i nie czci błogosławionej Dziewicy miłością i czcią szczególną, Chrześcijaninem zgoła nie jest. (Św. Franciszek Salezy Biskup …More
Ktokolwiek nie miłuje i nie czci błogosławionej Dziewicy miłością i czcią szczególną, Chrześcijaninem zgoła nie jest.
(Św. Franciszek Salezy Biskup Genewy, Doktor Kościoła).
Ahael
266
ks. Piotr Natanek - 23.04.2021r
22:50
Wieczne Odpoczywanie Amen
W bitwie między wiarą a przeczeniem, między bytem a nicością, każdy ma sobie wyznaczone miejsce, wielkie lub małe w oczach naszych, zawsze niezmiern…More
W bitwie między wiarą a przeczeniem, między bytem a nicością,
każdy ma sobie wyznaczone miejsce, wielkie lub małe w oczach naszych, zawsze niezmierne przed wzrokiem aniołów.

Niebo czeka od każdego z nas ostatecznego słowa: tak lub nie.
I wobec tego oczekiwania obojętność jest niepojętym, najdziwaczniejszym z szaleństw.
(Ernest Hello, Człowiek. Życie – Wiedza – Sztuka. Kraków 1907. Z rozdziału: Stan zagadnienia, s. 151).
Wieczne Odpoczywanie Amen
Żydzi są tymi, którzy ani nie uznają Syna Bożego za swojego Mesjasza i Odkupiciela świata, ani nie wierzą w trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej, i …More
Żydzi są tymi, którzy ani nie uznają Syna Bożego za swojego Mesjasza i Odkupiciela świata, ani nie wierzą w trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej, i dlatego pozostają w ciemnościach.
O nich to Chrystus Pan mówi: Zaniechajcie ich, boć ślepi są i przewodnicy ślepych (Mt. XV, 14).

(O. Jan Dirckinck SI, Egzorty domowe. Na święto Zielonych Świątek. O przygotowaniu na przyjście Ducha Świętego, który jest Światłością).
Ahael
74
ks. Piotr Natanek - 22.04.2021r
17:15
Ahael
1109
ks. Piotr Natanek - 18.04.2021r
15:22
RKL25.
🤗
Ahael
79
ks. Piotr Natanek - 18.04.2021r
25:03
Ahael
78
ks. Piotr Natanek - 17.04.2021r
23:35
Ahael
113
ks. Piotr Natanek - 17.04.2021r
22:42
Ahael
455
ks. Piotr Natanek - 16.04.2021r
19:10
Ahael
1148
ks. Piotr Natanek - 14.04.2021r
33:54
Wieczne Odpoczywanie Amen
Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga, Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga." …More
Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."
Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry ulężesz biezpiecznie. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny, Za którym stojąc na żaden strach nocny, Na żadną trwogę ani dbaj na strzały, Którymi sieje przygoda w dzień biały. Stąd wedla ciebie tysiąc głów polezę, Stąd drugi tysiąc; ciebie nie dosięże Miecz nieuchronny, a ty przedsię swymi Oczyma ujźrzysz pomstę nad grzesznymi. Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja", Iż Bóg nawysszy jest ucieczka twoja - Nie dostąpi cię żadna zła przygoda Ani się najdzie w domu twoim szkoda. Aniołom swoim każe cię pilnować, Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować Na ręku będą, abyś idąc drogą Na ostry krzemień nie ugodził nogą. Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych I po padalcach deptał niecierpliwych; Na lwa srogiego …
More
Ahael
199
ks. Piotr Natanek - 11.04.2021r
15:36
Szukający PRAWDY
Poznanie Pana Jezusa dokonuje się tylko w cierpieniu… Ten, który cierpi ma możliwość (to nie znaczy że tak jest zawsze) dotknięcia, namacalnego …More
Poznanie Pana Jezusa dokonuje się tylko w cierpieniu… Ten, który cierpi ma możliwość (to nie znaczy że tak jest zawsze) dotknięcia, namacalnego dotknięcia Pana Jezusa.
Dz. św. Faustyny - 57b CIERPIENIE JEST ŁASKĄ
Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upadania się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza. (Dz 57)
Dz. św. Faustyny - 279. PAN JEZUS PROSI ŚW. FAUSTYNĘ, ABY W CIERPIENIU SZUKAŁA POMOCY U ZBAWICIELA
Dał mi Bóg poznać, na czym polega prawdziwa miłość i udzielił mi światła, jak ją okazać Bogu w praktyce. Prawdziwa miłość Boga zależy na wypełnieniu woli Bożej. Ażeby okazać miłość Bogu w czynie, trzeba, ażeby wszystkie uczynki nasze chociażby były najmniejsze – muszą płynąć z miłości dla Boga. I powiedział mi Pan: dziecię Moje, najwięcej Mi się podobasz przez cierpienie. W cierpieniach swoich fizycznych czy też moralnych – córko Moja, nie szukaj współczucia u stworzeń. Chcę, aby woń cierpień …More
Ahael
103
ks. Piotr Natanek - 11.04.2021r
22:35