Ahael
Ahael
475
Kazanie - ks. P. Natanek 23.06.2024
16:55
Ahael
230
Kazanie - ks. P. Natanek 23.06.2024
18:06
Ahael
514
Kazanie - ks. P. Natanek 22.06.2024
31:22
Ahael
110
Kazanie - ks. P. Natanek 21.06.2024
17:44
Ahael
918
Kazanie - ks. P. Natanek 16.06.2024
27:35
Ahael
383
Kazanie - ks. P. Natanek 15.06.2024
23:13
Ahael
508
Kazanie - ks. P. Natanek 15.06.2024
16:22
Ahael
265
Kazanie - ks. P. Natanek 14.06.2024
28:54
Ahael
402
Kazanie - ks. P. Natanek 14.06.2024
21:54
Ahael
571
Kazanie - ks. P. Natanek 13.06.2024
20:04
Kazanie - ks. P. Natanek 09.06.2024
18:32
Kazanie - ks. P. Natanek 09.06.2024
17:12
Kazanie - ks. P. Natanek 08.06.2024
20:41
Kazanie - ks. P. Natanek 07.06.2024
27:44
Kazanie - ks. P. Natanek 05.06.2024
11:48
Kazanie - ks. P. Natanek 04.06.2024
14:17
Kazanie - ks. P. Natanek 03.06.2024
17:26
Kazanie - ks. P. Natanek 02.06.2024
18:26
Kazanie - ks. P. Natanek 02.06.2024
06:34
Kazanie - ks. P. Natanek 01.06.2024
22:56