Slovenka
Slovenka

Tvojich bohov si nectíme

Ježiš povedal Jedenástim: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. (Mk 16, 15) + Choďte teda, učte všetky národy a
krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého... (Mt 28, 19)