Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks2.1K

„Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga”

Według Pisma Świętego (interpretowanego w świetle Tradycji Kościoła) katolicy mają obowiązek uznać legalne władze świeckie i przestrzegać ustanowionych praw o tyle o ile wprost nie sprzeciwiają się Ewangelii i nauczaniu Kościoła. Katolicy mają jednocześnie obowiązek okazywania szacunku wobec władzy świeckiej (Rz 13, 7; 1P 2, 17; KKK 1899), natomiast wdzięczność i życzliwość uzależniona jest od zasług rządzących (KKK 1899).

Wolno, a nawet należy (KKK 2242) sprzeciwić się władzy wtedy, gdy wydaje nakazy sprzeczne z Prawem Bożym i naturalnym, a w skrajnych przypadkach, gdy dochodzi do wielkiego ucisku ze strony władzy politycznej, dozwolony jest nawet zbrojny opór (KKK 2243).

Nie wolno jednak naśladować rewolucjonistów francuskich i nie uznawać (legalnej) władzy świeckiej: jest to równoznaczne ze sprzeciwem wobec Woli Bożej, gdyż każda władza pochodzi od Boga (Rz 13, 1-2).

Pierwsi chrześcijanie ginęli za wiarę w Chrystusa, słusznie sprzeciwiając się niesprawiedliwym nakazom świeckiej władzy, lecz nigdy nie odrzucali samej władzy, którą uważali za pochodzącą od Boga sprawiedliwie karzącego narody poprzez dopuszczenie złych władców (Oz 13, 10).

Pismo Święte naucza:

Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia (Rz 13, 1-2).

Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią (1 P 2, 13-14).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:

1899 Władza, której domaga się porządek moralny, pochodzi od Boga: "Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy - przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia" (Rz 13, 1-2).

1899 Obowiązek posłuszeństwa domaga się od wszystkich okazywania władzy należnego jej uznania oraz szacunku i - stosownie do zasług - wdzięczności i życzliwości osobom, które ją sprawują. Święty Klemens Rzymski, papież, jest autorem najstarszej modlitwy Kościoła za sprawujących władzę polityczną:

Daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś.
To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu wieków,
dajesz synom ludzkim chwałę i godność,
i władzę nad tym, co jest na ziemi.
Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego,
co jest dobre i miłe w Twoich oczach,
aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością
daną im przez Ciebie władzę,
zyskali łaskę Twoją .

2238 Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. "Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana... Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga" (1 P 2, 13. 16). Lojalna współpraca obywateli obejmuje prawo, niekiedy obowiązek udzielenia słusznego napomnienia, jeśli coś wydałoby się im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty.


Jednak powyższe słowa należy rozumieć w świetle słów Chrystusa Pana:

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mk 12, 17).

Św. Piotr, który wzywał chrześcijan do poddania się każdej ludzkiej zwierzchności (1 P 2, 13-14), jednocześnie sam sprzeciwił się sprzecznemu z nakazem Chrystusa (Mk 16, 15) poleceniu Sanhedrynu (była to władza religijna, niemniej jednak dotyczy to także władzy świeckiej):

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (Dz 5, 29). Patrz także: Dn, 1, 8 oraz 2 Mch 7, 1-42

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy:

1903 Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. "Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie".

2242 Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. "Oddajcie... Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" (Mt 22, 21). "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).

Tam... gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo naturalne i ewangeliczne.

2243 Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie wtedy, gdy występują równocześnie następujące warunki: 1 - w przypadku pewnych, poważnych i długotrwałych naruszeń podstawowych praw; 2 - po wyczerpaniu wszystkich innych środków; 3 - jeśli nie spowoduje to większego zamętu; 4 - jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia; 5 - jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań.


Źródło grafiki: innpoland.pl/…pis-pieniadze-wydadza-ponownie
wojan50
A od kogo pochodziła władza Hitlera, Stalina, Napoleona, cesarzy rzymskich, czy kolonizatorów z Anglii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec itp. ? Ci wszyscy wymordowali miliony ludzi i nawet kary nie ponieśli za swoje zbrodnie !
wojan50
Przecież ludzie wybrali tych polintyków ! Taka garstka, a rządzi !
wojan50
Od okrągłego stolika niszczona jest Polska !
Tymoteusz
Oczywiście również tak, ale niestety dużo wcześniej, bo już od jakichś 200 lat...
Autorytet
wladza glorii pytam sie czemu nie ma na GLOWNYM moich wideo?
Autorytet
nawet wladza niemocy