Clicks153
Stylita
12

Boží slovo na den 11.1. A.D.2020

Když byl Ježíš v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství. Jakmile uviděl Ježíše, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!" (Ježíš) vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čistý!" A hned malomocenství od něho odešlo. Pak mu nařídil: "Nikomu o tom neříkej! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví." Zvěst o něm se šířila víc a více. Lidé se scházeli v celých zástupech, aby ho slyšeli a byli uzdraveni od svých nemocí. On se však uchyloval na opuštěná místa a tam se modlil.
Lk 5,12-16
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_11.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_11.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme svědectví lidské, tím větší (platnost) má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu: kdo věří v Božího Syna, má o tom svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydává o svém Synu. To je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá. Tohle vám píšu, abyste si byli vědomi, že máte věčný život, protože věříte ve jméno Syna Božího.
1Jan 5,5-13

Žalm:
Odp: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! Nebo: Aleluja.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,
rychle běží jeho slovo.

Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem:
nesdělil jim svá přikázání.
Zl 147

Evangelium:
Lk 5,12-16

Církevní kalendář:
ct. Marie Elekta (+1663)
Jméno Marie Elekta přijala Italka Kateřina Tramazzoli, když vstoupila do kláštera bosých karmelitánek v Terni. Roku 1629 byla poslána do Vídně kde se později stala představenou. Dalším jejím působištěm byl Štyrský Hradec. V roce 1656 byla ustanovena představenou kláštera karmelitánek v Praze na Malé Straně. Do Prahy si přivezla vodnatelnost a další choroby; přesto žila i nadále tuhým asketickým životem. Podřízené vedla laskavostí a dobrotou. Byla naplněna stálým klidem a vyrovnaností. K eucharistickému Kristu a k Panně Marii chovala něžnou úctu. S obdivuhodnou silou a trpělivostí snášela všechny bolesti a velebila Boha, že může nést kříž. Zemřela v noci, jak předpověděla, a při její smrti se dály přirozeným způsobem nevysvětlitelné věci.
catholica.cz
Karmelitka, která staletí po svém odchodu zázračně uzdravuje (2007). Režie M. Kučera
Roku 1666, tři roky po smrti členky řádu karmelitek Marie Elekty, došlo po živém snu jedné z řeholnic k otevření jejího hrobu. Tělo sestry bylo nalezeno neporušené, přestože před pohřbením neprošlo žádnou z obvyklých forem mumifikace. Tuto skutečnost opakovaně potvrdily odborné lékařské komise. K Marii Elektě se začali ve svých modlitbách obracet věřící a zpráv o zázračných uzdraveních a jiné její pomoci přibývalo. Neporušené tělo Marie Elekty dnes najdeme v kostele sv. Benedikta při klášteře karmelitek na Hradčanech.
dokument čt: www.ceskatelevize.cz/…/207562211000020…
Joske likes this.