Jazyk
1 11

Boží slovo na den 17.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm 1. čtení: Čtení z třetího listu svatého apoštola Jana. Můj drahý (Gáje), jednáš,… Více

Boží slovo na den 16.11.2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy …
Napsat komentář
Zedad
...Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle....
apredsasatoci
co znamena veta:„Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“?
2 2 175

Boží slovo na den 15.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle,…
Napsat komentář
Zedad
Nejmilejší! Tvá láska mi způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, občerstvil srdce věřících.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi. Nejmilejší! Tvá láska… Více

Boží slovo na den 14.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a …
Napsat komentář
Stylita
celý příběh: catholica.cz sv. Mikuláš Tavelič a druhové Mikuláš se narodil asi v roce 1340 v Šibeniku v Dalmácii (u pobřeží Jaderského moře v dnešním… Více
henta
Vzkaz všem malomocným: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ Slyšíš Pána Boha- nejen vstát,ale ve VÍŘE pokračovat-jít! Netočit se jak pes kolem … Více

Boží slovo na den 13.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy.…
Napsat komentář
Hoki
Umění je fantastický dar a samozřejmě k tomu patří i malířství. Lidé si zobrazují své představy a je to jen dobře. Pomocí smyslů se snaží pronikat … Více
Stylita
Obraz namaloval malíř Rogier van der Weyden v letech 1443 až 1451. Jedná se o přední stranu polyptycha , který byl namalován pro nemocnici v Beaune … Více

Boží slovo na den 12.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a …
Napsat komentář
mike084
ale Presbyterov netreba Viera je len Trojičná definícia a šmitec keby ste sa aspoň popierali menej často ináč má to význam Kňaz
henta
.."abys v každém městě ustanovil starší", Díky Bohu, že jsem součásti Kristovy církve, kde slovo "starší" nezastaralo. Jako synové chval… Více

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na …
Napsat komentář
Přítel
Vdova zapomněla na sebe a v důvěře se odevzdala Bohu. Tomu říkám víra.
mike084
ja som ani Cirkev ani sviatosti ani petrínsky úrad ani učiteľský neustanovil keby stačilo to čo tvrdíte že stačí tak by predsa nik nemusel byť za … Více

Boží slovo na den 10.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše Ježíš řekl svým učedníkům: „Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je …
Napsat komentář
Stylita
ekumenický překlad: Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Lk 16.9 Více
Stylita
Lk 16,1-13: Ježíš řekl svým učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a … Více

Boží slovo na den 9.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Jana. Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal …
Napsat komentář
henta
Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_09.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu… Více

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy …
Napsat komentář
henta
`Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.' Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, … Více
apredsasatoci
ked sa obratil sv. augustin povedal: privela som hovoril!

Boží slovo na den 7.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – …
Napsat komentář
snakee
co pořád zkuhráš @dáždik
dáždik
Prosím, podpíšte a zdieľajte túto petíciu za úplné oslobodenie Asie Bibi Petícia TU: www.citizengo.org/…/166599-Asia-Bib… "Situácia je mimoriadne … Více

Boží slovo na den 6.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Jeden z hostů (ve farizeově domě) řekl Ježíšovi: „Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království.“ On mu řekl: „Jeden člověk chystal velkou hostinu a …
Napsat komentář
henta
A pán řekl služebníkovi: `Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných … Více
mike084
Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský biskup Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätého Pavla Vyznávača, konštantínopolského biskupa… Více
2 48

Žalm 131

Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, …
Napsat komentář

Boží slovo na den 5.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě …
Napsat komentář
mike084
Imrich, princ Svätý Sviatok: 4. november; na Slovensku 5. november * 1007 (?) Stuhlweißenburg, dnes Székesfehérvár, Maďarsko † 2. september (?) 1031… Více
Zedad
Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.

Žalm 17

Modlitba; Davidova. Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoum…
Napsat komentář
apredsasatoci
ja sa ucim aj od bludara, ktory sa zabudne a Pravdu zdiela.
N0B0DY.SK
apredsasatoci pred 1 hodinou @Peter Maria - lectio divina prst hore! (u teba nezvykle) --- Veď to kvôli vám sem dal, aby ste posvätný … Více

Boží slovo na den 4.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Marka. Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš …
Napsat komentář
mike084
www.zoe.sk 4. november Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Známy grécky kresťanský askéta sa narodil v roku 752 v skromnej roľníckej rodine v … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_00.htm 1. čtení: Čtení z páté knihy Mojžíšovy. Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, … Více

Boží slovo na den 3.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když (Ježíš) přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. …
Napsat komentář
ceskoslo
V předvečer Husova svátku 1919 přihrnulo se na náměstí asi 200 lidí a obklopili sloup svaté Trojice. Náhle kdosi vylezl na sloup, dal soše Boha Otce … Více
ceskoslo
Je-li ale horšího vraždění duše než svoboda v bludu? (sv. Augustin Ep. 166) „Je nemyslitelné, že by bylo možné přijmout perverzní zásadu, jako by … Více

Boží slovo na den 2.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny …
Napsat komentář
apredsasatoci
@henta durazne ho napomenu. a ty nevies, ze novodoby krestan radsej do pekla pojde ako by mal byt napomenuty? bud taka laskava a respektuj jeho … Více
henta
Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, … Více

Boží slovo na den 1.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť …
Napsat komentář
mike084
TLO volať stredovek a teraz dať text ktorý vlastne jej oprávnenosť uznáva aspoň trochu hanby mať by nezaškodilo ono to nie je pravda preto že vám to … Více
henta
Liturgie a liturgický prostor Bohu díky za prorocký hlas - BKP. Více

Boží slovo na den 31.10. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ …
Napsat komentář
mike084
pre nepredpojatých a chápavých ustanovili ho tam ako truc podnik a slobodná v zmysle bez Komunistického vplyvu ruská ortodoxia rozhodne nebola a čo … Více
henta
To všechno jsou plody Říma v jeho touze po světovládě a tažení na"východ". ...Zároveň je Synodou Ruskej pravoslávnej cirkvi ustanovený … Více