Stylita
Stylita
921
(Ikona) Nejsvětější Trojice ruský dokumentMore
(Ikona) Nejsvětější Trojice
ruský dokument
42:26
Stylita
155

Milovaní!

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Milovaní! Vede se někomu z vás špatně? Ať se modlí! Má někdo radost? Ať zpívá Bohu chvály! Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce …More
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Vede se někomu z vás špatně? Ať se modlí! Má někdo radost? Ať zpívá Bohu chvály! Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a velmi je účinná modlitba spravedlivého! Eliáš byl jen člověk jako my: vroucně se pomodlil, aby nepršelo, a nezapršelo v zemi tři roky a šest měsíců; znova se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů.
Jak 5,13-20
Stylita
Žl 141,1-2.3+8 Mezizpěv Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo. Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc, slyš můj hlas, když k tobě …More
Žl 141,1-2.3+8
Mezizpěv
Má modlitba, Pane, ať je před tebou jako kadidlo.
Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc,
slyš můj hlas, když k tobě volám.
Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,
mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.
Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů. K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti!
Stylita
1374
Svätý Divotvorca, prepodobný Simeon stlpnik (cca +592 lebo 596) Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „počúvajúci“. Prepodobný Simeon sa narodil v roku 521 v Antiochii. Jeho matka sa volala Marta.…More
Svätý Divotvorca, prepodobný Simeon stlpnik (cca +592 lebo 596)
Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „počúvajúci“. Prepodobný Simeon sa narodil v roku 521 v Antiochii. Jeho matka sa volala Marta. Otec mu zahynul pri zemetrasení a on zostal sám s matkou. Ako šesťročný vystúpil na prvý stĺp v blízkosti svojho učiteľa Jána, pod ktorého vedením sa oddal veľkému pôstnemu a modlitebnému zápasu na počudovanie všetkých tých, ktorí ho videli. Keď mal 12 rokov, odišiel na druhý stĺp, vysoký 12 metrov.
Asketikom, ktorí si zvolili život na stĺpe hovoríme stĺpnici“. Ide o druh pustovníctva, ktoré sa neuskutočňovalo na púšti, ale na vysokom stĺpe, na ktorom bola malá plošina. Na nej pustovník žil častokrát aj niekoľko rokov. Venoval sa modlitbe, rozjímaniu, poprípade aj kázaniu pútnikom, ktorí za ním prichádzali.
Svätý Simeon žil teda ako stĺpnik. Aby unikol návalu pútnikov, utiahol sa do ešte väčšej samoty a žil 10 rokov na bradle vrchu, ktorý neskôr dostal pomenovanie „Obdivuhodný vrch“. Zhodne …More
Antonia Orosova
V jednom mal tento pustovník Simeon pravdu, lebo mnohým sa stalo brucho rozumom, lebo čítajú a nerozumejú a tak súdia a nemaju pravdu a leniví sú …More
V jednom mal tento pustovník Simeon pravdu, lebo mnohým sa stalo brucho rozumom, lebo čítajú a nerozumejú a tak súdia a nemaju pravdu a leniví sú aj počúvať.
,,Pane a ktože počúval čo sme vraveli a ku komu sa sklonilo tvoje rameno?!”
Veď nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Stylita
56

Boží slovo na den 25.5. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim)to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim)to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.
Mk 10,13-16
Stylita
357

Boží slovo na den 24.5. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se odebral do judského území a do Zajordání. Opět k němu přicházely zástupy a on je zas učil, jak to měl ve zvyku. Přišli k němu také farizeové a zeptali se ho, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“
Mk 10,1-12
Stylita shares from Stylita
21.2K
Davidův, žalm 110 . Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel! …More
Davidův, žalm 110 .
Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“
Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel!
Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš ; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.
Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.
Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.
Bude soudit pronárody – plno mrtvol všude –, on rozdrtí hlavu velké země.
Cestou z potoka pít bude, proto vztyčí hlavu.

Velekněz Melchizedech

Velekněz Melchizedech Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se Abrahám vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu. Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. Jméno …More
Velekněz Melchizedech
Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se Abrahám vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu. Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. Jméno Melchizedech se vykládá „král spravedlnosti“ a král Sálemu zase znamená „král pokoje“. Neuvádí se jeho otec, matka, rodokmen, kdy začal žít a kdy skonal; a tím se podobá Božímu Synu a zůstává knězem navždy.
Uvažte jen, jak velký musí být ten, jemuž dal Abrahám jako desátek nejlepší část z kořisti, on, patriarcha! Léviovi potomci, kterým se dostává kněžského poslání, mají sice právo stanovené v Zákoně, že mohou vybírat desátky od lidu, to je od vlastních bratří, kteří přece také pocházejí od Abraháma. Ale tady dostává od Abraháma desátek někdo, jenž nepochází z jejich středu, a uděluje požehnání tomu, kdo byl nositelem přislíbení! O tom přece není vůbec sporu, že požehnání dostává nižší od vyššího!
A dále: tady dostávají desátek lidé smrtelní, tam však někdo, o němž se svědčí jako o živém. A konečně …More
Stylita
Stylita
Židům 7 1Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu 2a …More
Židům 7
1Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu
2a Abraham mu z veškeré kořisti dal desátý díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti, král Sálemu pak znamená král pokoje.
3Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu zůstává knězem navždy.
4Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti.
5Levité, pověření kněžskou službou, mají podle zákona příkaz brát desátky od Božího lidu, to jest od svých bratří, ačkoli všichni pocházejí z Abrahamova rodu.
6Od Abrahama však dostal desátek ten, který nepocházel z rodu Levi, a Abraham, který měl zaslíbení, přijal od něho požehnání.
7A není sporu, že větší žehná menšímu. 8Levité dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom Písmo svědčí, že žije. 9Prostřednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Levi, …More

Kristova oběť

Čtení z listu Židům. Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak (Kristus) podal za hříchy jednu jedinou …More
Čtení z listu Židům.
Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak (Kristus) podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, ‘až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož’. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Ale i Duch Svatý nám to dosvědčuje. Když totiž řekl: ‘Tuto smlouvu sjednám s nimi po těch dnech - praví Pán: svoje zákony jim vložím do srdce a do mysli jim je napíšu’, pak dodává: ‘a na jejich hříchy a nepravosti už nevzpomenu.’ Kde však je odpuštění hříchů, není už (třeba) oběti za hřích.
Žid 10, 11-18
U.S.C.A.E.
Konsekrovaná hostia už nie je chlieb. Slovo ktoré vychádza z Božích úst je Boh Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus zosmiešnil Satana teologickou narážkou …More
Konsekrovaná hostia už nie je chlieb. Slovo ktoré vychádza z Božích úst je Boh Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus zosmiešnil Satana teologickou narážkou. Že síce je najschopnejší anjel, ale pyšný hlupák .
Zasa klamete? Kľudne nájdite taký komentár. Ja sa toho nemám prečo báť, lebo taký som nepísal.
U.S.C.A.E.
Psáno je to Židom, už z toho je jasné aké kňazstvo Sv. Pavol opisuje. Inak tá pokryteckosť. Najprv o ňom opakovať hnusotu, "že má herézy" a potom …More
Psáno je to Židom, už z toho je jasné aké kňazstvo Sv. Pavol opisuje. Inak tá pokryteckosť. Najprv o ňom opakovať hnusotu, "že má herézy" a potom sa hrať s jeho listom.
3 more comments

Boží slovo na den 23.5. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v Božím království.“
Mk 14, 22-25
U.S.C.A.E.
Calling Men Father Pekne zhrnuté.
U.S.C.A.E.
Z počáteční touhy přijímat jako kněží se začal vyvíjet tzv. utrakvistický blud – přesvědčení, že bez přijetí Krve-Vína se nepřijímá celé Kristovo …More
Z počáteční touhy přijímat jako kněží se začal vyvíjet tzv. utrakvistický blud – přesvědčení, že bez přijetí Krve-Vína se nepřijímá celé Kristovo Tělo, jako kdyby v proměněné Hostii bylo pouze Tělo a v proměněném Víně pouze Krev. Tento blud v podstatě vyjadřoval, že v Eucharistii není přítomen živý Kristus jako v nebeské slávě, ale Kristus mrtvý, neboť skutečná smrt nastává oddělením těla a krve. Také říká, že přijímání „pod jednou“ je neplnohodnotné, částečné, neúplné. – Dvojí proměňování, zvlášť hostie a zvlášť kalichu, je nezbytným mystickým zpřítomněním a obnovením Kristovy oběti jako oddělení Těla a Krve (CIC 927). Přijímání však znamení přijetí celé Kristovy skutečnosti, která zahrnuje Tělo a Krev. Ježíš nemůže být rozdělen, je-li živý, je proto přítomen celý s tělem a krví pod oběma způsobami i pod každou zvlášť. Sám o sobě říká: „Já jsem chléb života… kdo ho jí, bude žít“ (srov. Jan 6,48-50)
Stylita shares from Stylita
1694
Dnes tragicky zemřel Josef Hrubý (Učedníci). R.I.P.
Ježíš Učedníci. folková skupina UčedníciMore
Ježíš Učedníci.
folková skupina Učedníci
02:46
Stylita
Fra Angelico - Oplakávání Krista (1436 – 1441)
Sv.Prokop
Hle, společenství nejvěrnějších ! Pane Bože, dej, pokorně prosím, ať se společenství Tvých nejvěrnějších v nynějším čase zvláštním způsobem …More
Hle, společenství nejvěrnějších ! Pane Bože, dej, pokorně prosím, ať se společenství Tvých nejvěrnějších v nynějším čase zvláštním způsobem zpřítomní. Dnes, stejně jako na počátku, chybí řadě apoštolů síla následovat Tvého Syna až na Kalvárii. A tělem Tvého Syna je jeho Církev.

Milovaní!

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Milovaní! Jakpak můžete říkat: „Dnes nebo zítra půjdem do toho nebo onoho města, zdržíme se tam rok, budem obchodovat a vydělávat“ – vždyť přece vůbec nevíte …More
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Jakpak můžete říkat: „Dnes nebo zítra půjdem do toho nebo onoho města, zdržíme se tam rok, budem obchodovat a vydělávat“ – vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste (jako) pára, kterou je chvilku vidět, a potom zmizí. Spíše máte mluvit takto: „Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono.“ Ale vy se jen chlubíte a chvástáte. Všechno takové vychloubání je špatné. Kdo tedy ví, jak má správně jednat, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.
Jak 4,13-17

Boží slovo na den 22.5. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi.“
Mk 9,38-40
U.S.C.A.E.
Jednak čítali a slovo Božie, ktoré vyslovilo Slovo Božie.
Promarnění života - Ctihodný Fulton Sheen
32:13
apredsasatoci shares this

Boží slovo na den 21.5. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“
Mk 9,30-37
Jeruzalémský dům apoštola a evangelisty Jana Teologa
03:16
Stylita
12164

Svatý apoštol a evangelista Jan Theolog

Svatý apoštol a evangelista Jan Theolog (♰ 100) 8. / 21. května, památka zázraku, kdy z jeho hrobu vycházel jemný růžový prach, který věřící sbírali a uzdravovali se jím z nemocí Byl synem Zebedea …More
Svatý apoštol a evangelista Jan Theolog (♰ 100)
8. / 21. května, památka zázraku, kdy z jeho hrobu vycházel jemný růžový prach, který věřící sbírali a uzdravovali se jím z nemocí
Byl synem Zebedea a Salomé, dcery svatého Josefa snoubence. Společně se svým starším bratrem Jakubem byl přizván Spasitelem naším Ježíšem Kristem k apoštolství a šíření Evangelia (Mat 4, 21), (Mk 1, 19-20), (Mk 15, 40) u Genezaretského jezera. Opustili svého otce a oba následovali Pána.
Spasitel měl obzvláště rád apoštola Jana pro jeho obětavou lásku a čistotu duše a těla. Poté, co byl Kristem povolán k apoštolské službě, už od něj neodcházel a byl jedním ze tří učedníků, kteří byli stále s ním. Svatý Jan byl přítomen, když Kristus vzkřísil k životu dceru Jaira, byl také svědkem Proměnění Páně na hoře Tábor. Při Poslední večeři se posadil vedle Pána, na znamení apoštola Petra se naklonil těsně ke Spasitelově hrudi a zeptal se ho na jméno zrádce. Apoštol Jan následoval spoutaného Krista, z Getsemanské zahrady na …More
U.S.C.A.E.
Sv. Alžbeta vyslovila jasné slová pod vplyvom Ducha Svätého: MATKA môjho PÁNA. Nevysloviteľného čiže Boha nazvala Pán.
U.S.C.A.E.
Toto môže napísať iba človek ktorý nepozná Sv. Písmo. Stačí si uvedomiť, že Sv. Písmo nebolo vždy rozčlenené na verše a kapitoly. Kto vie, ten vie,…More
Toto môže napísať iba človek ktorý nepozná Sv. Písmo. Stačí si uvedomiť, že Sv. Písmo nebolo vždy rozčlenené na verše a kapitoly. Kto vie, ten vie, kde tú hodne jasnú zmienku hľadať, aj keď je v obraze a nie je tam Teotokos výslovne pomenovaná. Kto číta Sv. Písmo bezbožne ako literatúru, alebo noviny, ten to v poslednej knihe Biblie nenájde. A tak je to správne. Pýcha je slepá.
10 more comments

Boží slovo na den 20.5. A.D. 2024

Slova svatého evangelia podle Marka. Když Ježíš sestoupil s hory a přišel k učedníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou. Jakmile ho všichni ti lidé spatřili, …More
Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš sestoupil s hory a přišel k učedníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou. Jakmile ho všichni ti lidé spatřili, zachvěli se posvátnou bázní, seběhli se kolem něho a pozdravovali ho. Zeptal se jich: „Proč se s nimi přete?“ Jeden z těch lidí mu odpověděl: „Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna. Má v sobě ducha němoty. Když ho popadne, srazí ho k zemi a on má pěnu na ústech, skřípe zuby a strne. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nedovedli to.“ On jim na to řekl: „Pokolení nevěřící! Jak dlouho ještě mám být u vás? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke mně!“ Přivedli ho k němu. Jakmile duch spatřil Ježíše, hned zkroutil chlapce křečí. Padl na zem a svíjel se s pěnou na ústech. Ježíš se zeptal jeho otce: „Jak dlouho to má?“ Odpověděl: „Odmalička; a často ho i do ohně hodil nebo do vody, aby ho zničil. Ale můžeš-li něco, měj s námi slitování a pomoz nám!“ Ježíš mu odpověděl: „Můžeš-li!? …More
U.S.C.A.E.
Vulgata tam má aj slovo pôstom. To že sa s posvätným textom modernisti hrajú tak, aby šteklil uši, to ma vôbec neprekvapuje. Byť to celkom po ich, tak …More
Vulgata tam má aj slovo pôstom. To že sa s posvätným textom modernisti hrajú tak, aby šteklil uši, to ma vôbec neprekvapuje. Byť to celkom po ich, tak z Biblie ostane len nadpis. Túto chorú zábavu prebrali po liberálnych protestantoch.
3 more comments
ikona Matka Boží a svatý Jan Teolog

Milovaní!

Milovaní! Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať tedy ukáže ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně a moudře! Ale máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevynášejte se a nefalšujte pravdu …More
Milovaní! Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať tedy ukáže ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně a moudře! Ale máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevynášejte se a nefalšujte pravdu. To není moudrost, jež přichází shora, ale pozemská, živočišná, ďábelská. Kde totiž vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.
Jak 3,13-18
Stylita
176
Ctihodný Antonij Pečerský (♰ 1073) památka 7. / 20. května Zakladatel mnišství na Kyjevské Rusi. V mládí přijal mnišství na Svaté Hoře Athos, poté se z Božího vnuknutí, vrátil na svou domovinu. …More
Ctihodný Antonij Pečerský (♰ 1073)
památka 7. / 20. května
Zakladatel mnišství na Kyjevské Rusi. V mládí přijal mnišství na Svaté Hoře Athos, poté se z Božího vnuknutí, vrátil na svou domovinu.
Tam za vlády svatého knížete Jaroslava Moudrého, založil společně se svým učedníkem ctihodným Theodosijem Pečerským kolem roku 1051 Kyjevo-pečerskou Lávru (Monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice), jeden z prvních monastýrů na Kyjevské Rusi.
Proslavil svým asketickým a Bohu milým modlitebním životem, kdy byl také štědře obdařen darem duchovního vedení a stal se tak učitelem a rádcem v duchovním životě mnoha svatým a ctihodným.
V roce 1057, pak ctihodný Antonij pro větší modlitební samotu z Kyjevo-pečerské Lávry odešel a usídlil se na novém místě, kde vykopal nové jeskyně. Na tomto místě se nyní nacházejí tzv. Blízké jeskyně - Blízké peščery neboli Antoniovy jeskyně.
Ctihodný Antonij zesnul 7. / 20. května, kolem roku 1073, na devadesátém roku svého života.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan Sv. Anton se …More