Jazyk
4 2 48

Boží slovo na den 17.3. A.D. 2018

Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. Velekněží a farizeové svolali proto …
Napsat komentář
mike084
budem "netolerantný" ale svätý Atanáz si užil svoje a ten rovno tvrdil bez Katolíckej Viery sa človek zatratí a to teda že nežil v ideálnej dobe … Více
Zedad
...Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem...

Boží slovo na den 16.3. A.D. 2018

Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Pro dobrý skutek tě …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou … Více

Boží slovo na den 15.3. A.D. 2018

Ježíš řekl židům: „Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není právoplatné. Někdo jiný je to, kdo svědčí o mně, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je právoplatné. Vy jste poslali k Janovi a on …
Napsat komentář
Zedad
Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a mocnou rukou z … Více
Zedad
Zkoumáte Písma, protože vy myslíte, že v nich máte věčný život - a právě Písma svědčí o mně; ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život.

Boží slovo na den 14.3. A.D. 2018

Ježíš řekl židům: „Můj Otec je až dosud činný, i já jsem činný.“ To byl další důvod, proč se ho židé snažili zabít: nejen, že rušil sobotu, ale také, že nazýval Boha svým vlastním otcem a stavěl se …
Napsat komentář
Hoki
Henta tak dlouho hledala až našla @sulnadzlato
henta
Hokinářu už začni, hledat světlo,ale ne v dýni... co dobrého tam učíš synka znát?.:-)) Hledejte království Více
10 131

Boží slovo na den 13.3. A.D. 2018

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých …
Napsat komentář
sulnadzlato
To na tebe sedí.
Hoki
Jsou lidé co mluví o světlu, ale dřepí ve stínu, přikryti prázdnými slovy a prázdnými životy, vydáni napospas svému obluzení.... Myslím, že v … Více

Boží slovo na den 12.3. A.D. 2018

Ježíš odešel ze Samařska do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok ve svém rodném kraji není ve vážnosti. Když tedy přišel do Galileje, Galilejané ho (vlídně) přijali, protože viděli všechno, co …
Napsat komentář
henta
No jak vidíš mikenko, Boží synové jako V.V.Putin mají jiné pokyny, /netouží po NWO jako vatikán/ než tvůj pontifik....ta doba už minula kdy si ponti… Více
mike084
no ja neviem ale hrať sa pred kamerou na nábožnosť a nezrušiť legálnosť potratov je pokrytectvo salazar sa nehral na plnú demokraciu bol to skôr … Více

Zdrávas Královna

04:11
Robert Flamík, Saleziáni
Napsat komentář
henta
Královno nebe a země, "Pros za nás nyní dokud bojujeme za spásu duše za svou víru svatou. Dej ať se z dobrých skutků radujeme, ať přemáháme blud… Více
+Joseph+
s odkazu modernisty to pozbývá hodnotu

Žalm 137

U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón. Své citery jsme v té zemi zavěsili na topoly, když nás ti, kdo nás odvlekli, vybízeli tam ke zpěvu, trýznitelé k radovánkám: „…
Napsat komentář
±φdeiΠš2s
henta . pekne si to napisala.. aj ked tvoje topoly u nas su vrby... vsetko detalily sestra... ked pustali snehy, a lady putovali do mori, a vietor … Více
henta
"Dobrý Kýros perský král svobodu nám dneska dal. Pruhovaný shodíš šat, Bohu budeš děkovat. Postavíme chrám bude k modlitbám Jeruzalém v nás posta… Více

Boží slovo na den 11.3. A.D. 2018

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného …
Napsat komentář
Zedad
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. Napodobovali všechny hanebnosti pohanů a poskvrnili… Více

Boží slovo na den 10.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a …
Napsat komentář
henta
Hm, kdybych někdy vešla do chrámu/bývalé řkc/ -což se ,ale nemůže stát, tak by moje modlitba byla asi tato: Pane děkuji ti,že jsi mě … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Vraťme se k Hospodinu: on (nás) rozdrásal a on nás uzdraví, on (nás) zranil a on nás obváže! Po dvou dnech nám … Více

Boží slovo na den 9.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. …
Napsat komentář
henta
Jak můžete ,zde přítomní v.č. celého vatikánského společenství , vy kněží číst dnešní evangelium, když veřejně lžete. Jste ve spojení se všemi démo… Více
Zedad
`Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou … Více
Napsat komentář
N0B0DY.SK
Čo sa onoho nemeckého národného socializmu týka, bola tam spojitosť s dávnym germánskym pohanstvom, možno aj so slobodomurárstvom. Zaujímalo by … Více
mike084
nacizmus bol tiež socializmus: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, skr. NSDAP satan si to nazval voľnomyšlienkárstvo ale je to zas a … Více

Boží slovo na den 8.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily. Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démo…
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Toto praví Hospodin: „Přikázal jsem svému lidu: Poslouchejte můj hlas, a budu vaším Bohem a vy budete mým … Více

Boží slovo na den 7.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné …
Napsat komentář
Zedad
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, které vás učím zachovávat, abyste … Více
4 182

sv. Paisij

„Mezi základní věci patří pokora, dobrota a prostota. Dobrota znamená, když myslíme nejprve na to, jak utišit našeho bližního, a nikoli hledat vlastní zájem. A Bůh, ten jistě není nespravedlivý. … Více
Napsat komentář

Boží slovo na den 6.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, …
Napsat komentář
henta
oprava: že ses jen lehce ohlédl Více
henta
Nejlépe je účtovat, ihned jakmile zjistíš ,že se jen lehce ohlédl. Více

sv. Ignác z Loyoly

Že někdo postupuje v tomto životě bdění, úzkosti a starosti k tomu cíli, aby mnoho postavil, rozšířil svůj dům a zvětšil své důchody a majetek, aby zanechal na zemi velké jméno a slavnou památku, to … Více
Napsat komentář
Stylita
miňocraft
Úžasný Boh,ktorý si vyvolil a použil sv.Ignáca!

Boží slovo na den 5.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Když přišel Ježíš do Nazareta, řekl lidu v synagoze: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů …
Napsat komentář
henta
..."aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál." Pravdu nelze zastavit a kdo ji hledá nalezne. Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána vlivným mužem a váženým pro vítězství, které Hospodin… Více

Žalm 18

Pro předního zpěváka. Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Pravil : Miluji …
Napsat komentář
henta
"Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli..." Kéž by věrní Hospodinu na toto nikdy nezapomínali... Více

Boží slovo na den 4.3. A.D. 2018

Boží slovo na den Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a …
Napsat komentář
henta
Žádný dialóg, "hromotlukem" vyčistí každý"dům" jen se otevřít a vyznat všechny nečistoty , hrátky s … Více
henta
Panna Maria Hostýnská Jistě zvláště ty "důtky" je v nich ukryta MOC nad vším stvořením, v.č. neviditelným, kterou má Syn Boží - Slovo skrze které … Více