Stylita
Stylita
280

Boží slovo na den 2.8. A.D. 2021

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich …
U.S.C.A.E.
Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Zo Skutkov apoštolov vieme, že po …More
Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Zo Skutkov apoštolov vieme, že po spore medzi Helenistami a Hebrejmi v prvotnej Cirkvi, vybrali siedmych, aby apoštolom pomáhali pri každodennom obsluhovaní. Štefan, najvýznamnejší spomedzi nich, sa dostal do sporu s členmi helenisticko-židovskej synagógy. Za pomoci zinscenovaného povstania ľudu predviedli Štefana pred Synedrium, kde proti nemu svedčili falošní svedkovia. Štefan vo svojej obrannej reči na základe starozákonného príbehu poukázal na to, že Židia, a nie kresťania, sú tí, ktorí nedodržiavali zákon. Jeho výpoveď viedla k jeho ukameňovaniu. Podľa Skutkov apoštolov to bola prvá mučenícka smrť kresťana. Prvé rozsiahle rozšírenie jeho kultu nastalo v neskorej antike, keď sa v Jeruzaleme našli Štefanove relikvie. Objavil ich kňaz Lucián v Kaphar Gamala 3. augusta 415. Vtedy ich uložili do chrámu na vrchu Sion. Cisárovná Aelia Eudoxia, manželka Teodosia II., dala na …More
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_01.htm 1. čtení: Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. Synové Izraele řekli: „Kdo nám dá maso k jídlu? …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_01.htm
1. čtení:
Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Synové Izraele řekli: „Kdo nám dá maso k jídlu? Vzpomínáme si na ryby, které jsme zadarmo jedli v Egyptě, na okurky, melouny, pór, cibuli a česnek. Nyní hyneme, nic tady není, jen tu manu máme na očích.“ Mana byla jako zrnka koriandru a podobala se pryskyřici bdelia. Lidé se rozcházeli a sbírali ji, pak ji mleli na mlýnku nebo roztloukali v moždíři, potom ji vařili v hrnci a připravovali z ní placky. Chutnala jako pečivo zadělané olejem. Když se večer snášela na tábor rosa, padala i mana. Mojžíš slyšel, jak lidé pláčou, každá rodina u vchodu do svého stanu. Hospodinův hněv se velmi rozpálil, i Mojžíš byl tím velmi dotčen a řekl Hospodinu: „Proč jednáš se svým služebníkem tak zle, proč nenacházím milost ve tvých očích, že nakládáš břímě celého tohoto národa na mě? Copak já jsem počal všechen tento lid nebo já jsem ho zrodil, že mi říkáš: `Nes je ve svém náručí, jako nosí chůva kojence, (…More
Stylita
12565
Ctihodný Serafím Sárovský po sobě zanechal překrásná „Poučení“: O Bohu Bůh je oheň, který zahřívá a zapaluje naše srdce a tělo. Když cítíme ve svých srdcích chlad, který je od ďábla, neboť ďábel je …More
Ctihodný Serafím Sárovský po sobě zanechal překrásná „Poučení“:
O Bohu
Bůh je oheň, který zahřívá a zapaluje naše srdce a tělo. Když cítíme ve svých srdcích chlad, který je od ďábla, neboť ďábel je chladný, přivolejme Hospodina. On přijde a zahřeje naše srdce dokonalou láskou nejen k Němu, ale i k bližním. A před tváří Lásky zmizí chlad nepřítele Dobra.
Kde je Bůh, tam není zlo. Všechno, co pochází od Boha, je dobré, užitečné a přivádí člověka k sebeodsuzování a pokoře.
Bůh nám zjevuje svoji lidumilnost nejen tehdy, když konáme dobré skutky, ale i tehdy, když Ho urážíme našimi hříchy. Jak dlouho snáší naše prohřešení! A když trestá, jak milosrdně trestá!
Když nepoznáš Boha, nemůžeš mít ve svém srdci lásku k Němu. Nemůžeš milovat Boha, když Ho neuvidíš. Vidění Boha pochází od Jeho poznání, neboť nazírání nepředchází Bohapoznání.
O Božích skutcích neuvažuj po jídle. Jak můžeš s plným žaludkem poznat Božské tajiny?
O víře Především je třeba věřit v Boha, neboť ten, „kdo k Němu přistupuj…More
apredsasatoci shares this
🤔
Stylita
One more comment
Stylita
8177

Boží slovo na den 1.8. A.D. 2021

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci (nejsou na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem …
Stylita
Svátek vyzdvižení ostatků SV. SERAFÍMA SÁROVSKÉHO (narozen 19. 7. 1759 – zesnul 2. 1. 1833, svaté ostatky byly slavnostně vyzdviženy jeho ctitelem …More
Svátek vyzdvižení ostatků SV. SERAFÍMA SÁROVSKÉHO (narozen 19. 7. 1759 – zesnul 2. 1. 1833, svaté ostatky byly slavnostně vyzdviženy jeho ctitelem sv. carem Nikolajem II v roce 1903).
Ctihodný Serafím Sárovský po sobě zanechal překrásná „Poučení“:
O Bohu
Bůh je oheň, který zahřívá a zapaluje naše srdce a tělo. Když cítíme ve svých srdcích chlad, který je od ďábla, neboť ďábel je chladný, přivolejme Hospodina. On přijde a zahřeje naše srdce dokonalou láskou nejen k Němu, ale i k bližním. A před tváří Lásky zmizí chlad nepřítele Dobra.
Kde je Bůh, tam není zlo. Všechno, co pochází od Boha, je dobré, užitečné a přivádí člověka k sebeodsuzování a pokoře.
Bůh nám zjevuje svoji lidumilnost nejen tehdy, když konáme dobré skutky, ale i tehdy, když Ho urážíme našimi hříchy. Jak dlouho snáší naše prohřešení! A když trestá, jak milosrdně trestá!
Když nepoznáš Boha, nemůžeš mít ve svém srdci lásku k Němu. Nemůžeš milovat Boha, když Ho neuvidíš. Vidění Boha pochází od Jeho poznání, neboť nazírání…More
Stylita
Dnes má svátek sv. Alfons z Liguori Alphonsus Maria de, ep. S. Agathæ Gothorum et doctor Eccl. 1. srpna, památka Postavení: biskup a učitel církve, …More
Dnes má svátek sv. Alfons z Liguori
Alphonsus Maria de, ep. S. Agathæ Gothorum et doctor Eccl.
1. srpna, památka
Postavení: biskup a učitel církve, zakladatel řádu CSsR
Úmrtí: 1787
Patron: zpovědníků a profesorů morálky
Atributy: anděl, psací náčiní, obraz P. Marie, růženec nebo misijní kříž
Pocházel z Marianelle, z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16 letech dosáhl doktorátů práv. V roce 1726 se stal knězem a pak založil kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. redemptoristů. Na podporu křesťanského života lidu horlivě kázal a psal knihy, zvláště o morálce, ve které je považován za mistra. Byl jmenován biskupem a po 13 letech apoštolské činnosti oslepl a ohluchl. Následkem revmatických bolestí mu hlava klesala na prsa, proto se úřadu vzdal. Ještě 12 let žil v sídle kongregace, kterou založil. Psal dopisy a knihy, kterými si získal titul církevního učitele. Narodil se 27. 9. 1696 v Marianelle u Neapole v Itálii do staré šlechtické rodiny. Otec Josef byl kapitánem lodi a matka Anna …More
6 more comments
Stylita
141
ikona Život Panny Marie
Stylita
3188

Boží slovo na den 31.7. A.D. 2021

V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, …
Stylita
Ignác z Loyoly zdroj: jesuit.cz/osobnost.php?id=12 Ignác z Loyoly se mnohdy posuzuje zcela nesprávně, když se v něm vidí jenom velký stratég, organi…More
Ignác z Loyoly
zdroj: jesuit.cz/osobnost.php?id=12
Ignác z Loyoly se mnohdy posuzuje zcela nesprávně, když se v něm vidí jenom velký stratég, organizátor protireformace, znalec lidí a psycholog. Byl především hluboký mystik, muž modlitby a světec. Narodil se r.1491 na zámku Loyola v Baskicku, dostalo se mu dvorské výchovy (1506-1517) a sloužil jako důstojník ve vojsku španělského místokrále Navarry, tedy ve službách císaře Karla V. Při obraně Pamplony proti Francouzům 1521 utrpěl těžké zranění na noze. Byl dlouho upoután na lůžko a tu u něho došlo ke změně smýšlení. Obrácení se dovršilo následující poutí k Matce Boží Montserratské.
V tichu samoty v Manrese (březen 1522-únor 1523) prožil mystickou přeměnu; tam vznikl první náčrt proslulých Exercitia spiritualia, knížky duchovních cvičení a rozhodnutí, že v budoucnu bude vyhledávat jen větší slávu Boží. Od té doby bylo jeho heslem Omnia ad maiorem Dei gloriam (Všecko k větší slávě Boží). Na pouti do Svaté země (červen 1523-leden 1524) …More
U.S.C.A.E.
31. júla. Sv. Ignác z Lojoly, zakladateľ rádu.More
31. júla.
Sv. Ignác z Lojoly, zakladateľ rádu.
One more comment
Stylita
2304
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl …More
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
Zjevení Janovo 1, 7-8
P. A. Semi
Viz pialpha.cz/CnS Syn Člověka je člověk jako každý jiný (Zj19:10), a nemůže být na normálním oblaku v doslovném smyslu. Leda by ho tam video-…More
Viz pialpha.cz/CnS
Syn Člověka je člověk jako každý jiný (Zj19:10), a nemůže být na normálním oblaku v doslovném smyslu. Leda by ho tam video-mappingem promítli oligarchové, ale to by byl podvod, a už takový mají v plánu (Project BlueBeam)...
Ale na Slunci jsou také oblaky, a v těch to bylo napsáno Bohem, to oligarchové falšovat neumí...
(K tomu technická poznámka - Sluneční oblaky září v ultra-fialové barvě a nelze je vidět očima - nedívejte se do Slunce očima zbytečně... Ozonová vrstva ty ultra-fialové barvy stejně blokuje... Jsou na to teleskopy na oběžné dráze a je to dobře archivované...)
Katolíci na to máme precedent - Sluneční zázrak Panny Marie Fatimské v roce 1917, a v klášteře v Emauzech je na stěně freska Sybily, nahoře je na Slunci Panna Maria s malým Ježíškem, a k tomu bylo řečeno: "Toto je oltář nebes" (Haec est ara coeli) Někdo to ale desinterpretoval, že Oltář Nebes je Panna Maria, ale jako když kněz drží trans-substancionované Tělo Kristovo na oltáři, tam drží Panna …More
One more comment
Stylita
2172

Boží slovo na den 30.7. A.D. 2021

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka …
Stylita
Dnes má svátek sv. Petr Chryzolog Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl 30. července, nezávazná památka Postavení: biskup a učitel círk…More
Dnes má svátek sv. Petr Chryzolog
Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl
30. července, nezávazná památka
Postavení: biskup a učitel církve
Úmrtí: asi 450
Atributy: biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář
Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibiskupem v Ravenně. Hlubokou moudrostí, apoštolskou horlivostí i svatým životem získal věhlas v celé Církvi. Čestné jméno Chryzologus obdržel pro svou výmluvnost, při níž se řídil zásadou: "K lidu je třeba mluvit jazykem lidu."
Pocházel z Imoly v severní Itálii. V rodném městě pomáhal biskupovi Korneliovi, který ho pro jeho schopnosti r 423 vysvětil na jáhna. Po roce ho papež Sixtus III. povolal do biskupského úřadu v Ravenně. Město bylo sídlem západořímského císaře a s povýšením na metropoli byl Petr povýšen na arcibiskupa. Když asi 40letý, poprvé v úloze biskupa, se představil věřícím, řekl: "Ani jsem se nenadál a Bůh na mne vložil přetěžké břímě. Prosím vás proto, abyste mi ho pomáhali …More
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_05.htm 1. čtení: Čtení z třetí knihy Mojžíšovy. Hospodin pravil Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele: …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_05.htm
1. čtení:
Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin pravil Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele: `To jsou Hospodinovy svátky, posvátná shromáždění, která svoláte v určené doby: Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k večeru, bude Hospodinova Pascha. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek nekvašených chlebů ke cti Hospodina. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obětovat Hospodinu zápalnou oběť, sedmého dne bude posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce.'„ Hospodin pravil Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele a řekni jim: ,Až přijdete do země, kterou vám chci dát, a sklidíte v ní úrodu, přineste knězi snop, prvotinu ze své žně. (Kněz) ať zasvětí snop před Hospodinem, aby vám zjednal jeho přízeň; ať zasvětí snop v den po sobotě! Potom počítejte plných sedm týdnů ode dne po sobotě, ode dne, kdy jste přinesli snop …More
Stylita
484
Foto: Ikona Kristova Vzkříšení, která se nachází v kapli Kristova Vzkříšení, na teritorii bývalého Koncentračního tábora DachauMore
Foto:
Ikona Kristova Vzkříšení, která se nachází v kapli Kristova Vzkříšení, na teritorii bývalého Koncentračního tábora Dachau
Stylita
2218

Boží slovo na den 29.7. A.D. 2021

K Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili (v žalu) nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl,…
U.S.C.A.E.
Sv. Marta, panna. 29. júla.More
Sv. Marta, panna.
29. júla.
Stylita
Z denní liturgie vira.cz/17-nedele-v-mezidobi-cyklus-b.html liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_29.htm 1. čtení: Čtení z prvního listu svatého apoštola …More
Z denní liturgie
vira.cz/17-nedele-v-mezidobi-cyklus-b.html
liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_29.htm
1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme …More
Stylita
6260

Boží slovo na den 28.7. A.D. 2021

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je …
Stylita
Dnes mají svátek sv. Nazarius a Celsus Nazarius et Celsus, Inventio 28. července, připomínka Postavení: mučedníci Úmrtí: s. III. Patron: dětí Říman …More
Dnes mají svátek sv. Nazarius a Celsus
Nazarius et Celsus, Inventio
28. července, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: s. III.
Patron: dětí
Říman Nazarius byl synem vznešeného pohana a křesťanky Perpetuy. Když se rozhodl pro křesťanskou víru, byl v ní od papeže Lina vyučen a pokřtěn. Za pronásledování Nerona odešel do Milána, kde povzbuzoval vězněnou dvojici světců, Gervasia a Protasia. Byl přitom dopaden a zbit. Vyhnán z města pokračoval do Gallie, kde pokřtil Celsa. Po hlásání evangelia v Trevíru, kam ho Celsus doprovázel, se sám vrátil do Říma. Tam se setkal s otcem již obráceným na víru. S Celsem se znovu setkal v Miláně a spolu s ním zemřel mučednickou smrtí, byl sťat.
Martyrologium místo data úmrtí uvádí rok nalezení (Inventio) 395. Podle svědectví v tomto roce nalezl biskup Ambrož v zahradě před městskou zdí jejich ostatky, přičemž Nazáriovo tělo bylo zachovalé. Nazarius byl pak přenesen do kostela před Římskou branou a nad Cesovým hrobem byla v Miláně postavena basilika. …More
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_03.htm 1. čtení: Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Když Mojžíš sestupoval s hory Sinaj, měl dvě desky …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_03.htm
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když Mojžíš sestupoval s hory Sinaj, měl dvě desky svědectví v ruce. Při sestupu s hory nevěděl, že pleť jeho tváře září od rozhovoru s Hospodinem. Árón a všichni synové Izraele viděli Mojžíše, jak září pleť jeho tváře, a báli se k němu přistoupit. Teprve až je Mojžíš zavolal, obrátil se k němu Árón se všemi náčelníky (izraelského) společenství a Mojžíš s nimi mluvil. Po nich přistoupili všichni synové Izraele a on jim přikázal vše, o čem s ním Hospodin na hoře Sinaj rozmlouval. Když s nimi Mojžíš přestal hovořit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj až do svého odchodu; pak vycházel, aby mluvil k synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Synové Izraele viděli Mojžíšovu tvář, jak zářila její pleť; potom si Mojžíš dával na tvář závoj až do chvíle, kdy přicházel, aby mluvil s Hospodinem.
Ex 34,29-35
Žalm:
Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!More
4 more comments
Stylita
21301

Boží slovo na den 27.7. A.D. 2021

Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. …
U.S.C.A.E.
Než tě spatříme tváří v Tvář - sv. Terezie od Ježíše sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019 Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých …More
Než tě spatříme tváří v Tvář - sv. Terezie od Ježíše
sv. Terezie od Ježíše, 15.10. 2019
Mít bázeň Boží znamená mít strach na prvním místě ze svých hříchů a kát se z nich dřív, nežli předstoupíme před Pána lásky a budeme z nich souzeni ve světle Jeho spravedlnosti, jak o tom rozjímá sv. Terezie z Avily (+1582) ve své exklamaci.
...
2. Ó má duše, dobrořeč navěky tak velikému Bohu! Jak jen je možné se proti Němu stavět? Ach, k jaké asi škodě je nevděčným velikost milosti! Naprav to ty sám, můj Bože! Ó lidští synové, dokdy budete zatvrzovat svá srdce a odporovat nejlaskavějšímu Ježíši? Co to znamená? Potrvá snad naše zloba proti Němu navždy? Nikoliv, neboť lidský život končí jak polní květ, a pak přijde Syn Panny, aby vynesl strašný rozsudek. Ó můj mocný Bože! Ať chceme nebo ne, přesto nás budeš soudit. Proč tedy nedbáme toho, čeho je nám zapotřebí, abychom se ti v onu hodinu zalíbili? Ale kdo, kdo by jen nechtěl Soudce tak spravedlivého? Blahoslavení, kdo se v onom hrůzyplném …More
U.S.C.A.E.
19 more comments
Stylita
5233

Boží slovo na den 26.7. A.D. 2021

Ježíš předložil zástupům další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní …
Stylita
List sv. Klementa Korinťanům - Boží církev v Římě Boží církvi v Korintě. Skrze našeho Pána Ježíše Krista nechť hojně přebývá ve vás milost a pokoj …More
List sv. Klementa Korinťanům - Boží církev v Římě Boží církvi v Korintě. Skrze našeho
Pána Ježíše Krista nechť hojně přebývá ve vás milost a pokoj
všemohoucího Boha.
I.
1. Pohromy a protivenství, jež nás tak náhle a rychle za sebou
postihly, trochu pozdě podle našeho názoru, bratří, obrátily
naši pozornost k tomu, co se u vás stalo, k hanebným a
odsouzení hodným různicím, které by měly být naprosto cizí vyvoleným Božím a které vyvolalo několik pošetilců a smělců v takové míře, že vaše slavné a věhlasné a všemi lidmi milování hodné jméno bylo velmi potupeno. 2. Kdo totiž, kdo pobyl u vás jako host, nechválil vaši pevnou a stálou víru? Kdo se neobdivoval vaší moudré a opravdové křesťanské zbožnosti? Kdo nemluvil o vaší šlechetnosti a pohostinnosti? Kdo nevelebil vaše dokonalé a jisté poznání? 3. Vždy jste jednali nestranně a vždy zachovávali Boží zákon. Podřizovali jste se svým představeným a vážili jste si svých kněží. Mladým jste nakazovali, aby byli skromní a zbožní. Ženám jste …More
Martina Bohumila Lutherová
Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ Řekla bych, že toto podobenství nádhe…More
Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.
Řekla bych, že toto podobenství nádherně vyjadřuje
hlavní myšlenka tohoto skutečného příběhu:
ZELENÁ KNIHA film podle skutečnosti
3 more comments
Stylita
158

Boží slovo na den 25.7. A.D. 2021

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými …

Boží slovo na den 24.7. A.D. 2021

Ježíš předložil zástupům jiné podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a …
b8111
Bohumila: Povídej Bohumilo, jak se může nesmrtelná lidská duše zmařit, tedy zničit .... Povídej mi Bohumilo, kde budou žít obrovská kvanta bilionů …More
Bohumila: Povídej Bohumilo, jak se může nesmrtelná lidská duše zmařit, tedy zničit ....
Povídej mi Bohumilo, kde budou žít obrovská kvanta bilionů zvířat, když mají duši, která je nesmrtelná.......Kdy budou vzkříšeny, při druhém příchodu J.K.?
U.S.C.A.E.
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ …More
Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ (Jn 10,31−33)
A teraz ešte ako pochopili tú odpoveď na Kajfášovo zaprisahanie Krista aby povedal kým je a oni zneužili Zákon lebo Kristus sa nerobil Bohom ale dokazoval že Ním je kým odpovedal na otázku či Ním je
Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna. (Jn 19,7)
a ešte k tej trápnosti že JA SOM je len také oznámenie typu ja som Michal a ešte je tam aj správny zmysel Mesiáškeho pojmu Syn človeka
Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som (Jn 8,28)
---
a samozrejme že zavádza vo všetkom on sväté Písmo nie že prekrúca on ho vyložene ignoruje a tie povyberané veci prekrúca
148 more comments
Stylita
7255

Boží slovo na den 23.7. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste …
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_23.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. (Bratři!) Skrze Zákon jsem Zákonu …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_23.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
(Bratři!) Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.
Gal 2,19-20
Žalm:
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká. Bojte se Hosp…More
U.S.C.A.E.
O Kristově křtu v Jordánu sv. Brigita Švédská, 4.1. 2017 Sám Pán postupně odhaloval mystičce a světici Brigitě Švédské (+1373) mnohé ze života svého …More
O Kristově křtu v Jordánu
sv. Brigita Švédská, 4.1. 2017
Sám Pán postupně odhaloval mystičce a světici Brigitě Švédské (+1373) mnohé ze života svého i své Matky. Jedním z tajemství jeho života, které jí takto osvětlil, je i jeho křest od Jana Křtitele v řece Jordánu.
Soudce mluví:
„Proč jsem chtěl být pokřtěn? Odpovídám: Každému, kdo by chtěl založit nebo nastoupit novou cestu, je třeba, aby sám jako zakladatel a nastupovatel tou cestou druhé předcházel. Nuže, starému lidu byla dána jakási tělesná cesta, to jest obřízka, na znamení příští poslušnosti a očištění; a jejím jakýmsi účinkem byla příští milost a zaslíbení v osobách věrných a zachovávajících Zákon, dříve než by přišla zaslíbená pravda, totiž já, Syn Boží. Když však přišla pravda, bylo ustanoveno ve věčnosti, protože Zákon byl jen jakýmsi stínem, aby stará cesta ustoupila, když pozbyla svého účelu. Aby se tedy objevila pravda a ustoupil stín a aby se ukázala snazší cesta do nebe, proto jsem volil já, Bůh a člověk zrozený …More
5 more comments
Stylita
3277

Boží slovo na den 22.7. A.D. 2021

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a …
U.S.C.A.E.
20.06.2003 - o. Mgr. Jozef Matejovský Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – 22.7. Táto kráľovná kajúcich sa hriešnikov, ako Máriu …More
20.06.2003 - o. Mgr. Jozef Matejovský
Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna – 22.7.
Táto kráľovná kajúcich sa hriešnikov, ako Máriu Magdalénu nazýva jeden zo svätých otcov, o ktorej úprimnej láske k Ježišovi tak často hovorí evanjelium, bola pôvodom Galilejčanka. Po smrti rodičov sa s majetkom podelila so svojím bratom Lazárom a sestrou Martou, pričom sa jej ušiel zámok Magdala, ktorý leží nad Genezaretským jazerom, a podľa ktorého bola nazvaná Magdalénou. (Nielen Dobrjanskij hovorí o Márii Magdaléne ako o sestre Lazára, no aj iní autori. Napr. Misál latinsko-slovenský, SSV Trnava, 1952, str. 1033.) Zvedená lesťami a pokušeniami sveta sa dostala táto na seba samú ponechaná, telom krásna sirota na neistú pôdu a upadla tak hlboko, že v meste Jeruzalem bola všetkým známa ako verejná hriešnica. Tak ju nazýva aj evanjelium a ďalej hovorí, že Pán z nej vyhnal sedem zlých duchov. (Lk 8,2) Tieto slová niektorí chápu doslovne, no iní pod zlými duchmi chápu hriechy, od ktorých …More
Martina Bohumila Lutherová
😇 Při dnešní liturgii mi automaticky se slzami naskočilo Bohu díky za vsjo. toto:youtube.com/watch?v=rjMUPsfvtHMMore
😇
Při dnešní liturgii mi automaticky se slzami naskočilo
Bohu díky za vsjo.
toto:youtube.com/watch?v=rjMUPsfvtHM
One more comment
Stylita
1370

Boží slovo na den 21.7. A.D. 2021

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden …
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_03.htm 1. čtení: Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Celé společenství synů Izraele se dalo na cestu z …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_03.htm
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Celé společenství synů Izraele se dalo na cestu z Elim a patnáctého dne druhého měsíce po jejich východu z egyptské země přišlo na poušť Sin, která je mezi Elim a Sinajem. A celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim řekli: „Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Když šestého dne připraví to, co přinesou, bude to dvojnásobek toho, co sesbírali na jeden den.“ Mojžíš pravil Árónovi: „Řekni celému společenství synů Izraele: „Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání!“ Když mluvil Árón k celému společenství synů Izraele, obrátili …More
Stylita
4190

Boží slovo na den 20.7. A.D. 2021

Když mluvil Ježíš k zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, …
Stylita
Dnes má svátek sv. Eliáš Thesbita Elias Thesbita 20. července, připomínka Postavení: prorok Úmrtí: kolem r. 850 př. Kr. Patron: karmelitánů, letecké …More
Dnes má svátek sv. Eliáš Thesbita
Elias Thesbita
20. července, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: kolem r. 850 př. Kr.
Patron: karmelitánů, letecké dopravy; vzýván proti ohni a nepříznivému počasí
Atributy: anděl,dítě, havran, nanebevzetí v ohnivém voze
Za času panování krále Achaba vystupoval jako obhájce víry v jediného Boha a vedl poustevnický život. O obnovu úcty k pravému Bohu se zasloužil poražením Baalových proroků na hoře Karmel. Písmo svaté ho představuje jako proroka mimořádně omilostněného a pohybujícího se stále v Boží přítomnosti. K Eliášovi se hlásí řád karmelitánů, který vyrostl z prvních poustevníků na hoře Karmel, kteří usilovali o dědictví "dvojnásobného ducha", o které šlo již Elizeovi. Vedle Matky Boží je jejich druhým hlavním patronem a vzorem pro život modlitby. zdroj a více: catholica.cz/?id=3167 ikona Vzetí na nebe sv. proroka Eliáše v ohnivém voze (za vozem prorok Elíša) Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej , udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba …More
Otčenáš
Ježíš říká - Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka. A věříte mu?More
Ježíš říká - Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.
A věříte mu?
2 more comments
Stylita
155
Marie, Matka Boží - Mary, Mother of God
U.S.C.A.E.
Stylita
9229
Abba Sisoj Ctihodný Sisoj Veliký památka 6. / 19. července Svým původem pocházel z Egypta a byl učedníkem ctih. Antonije Velikého (17. ledna / 30. ledna). Po zesnutí svého velkého učitele se usídlil …More
Abba Sisoj
Ctihodný Sisoj Veliký
památka 6. / 19. července
Svým původem pocházel z Egypta a byl učedníkem ctih. Antonije Velikého (17. ledna / 30. ledna). Po zesnutí svého velkého učitele se usídlil na pusté hoře, nazývané Antonijova, v jedné jeskyni, kde vedl svůj duchovní zápas i ctih. Antonij. Tvrdou, těžkou prací sám sebe zkrotil tak, že byl bez hněvu a zloby, krotký a mírný jako jehňátko. Za to byl Bohem obdarován velikou blahodatí, skrze niž mohl uzdravovat nemocné, vyhánět nečisté duchy a mrtvé křísit k životu. Šedesát let vedl svatý Sisoj svůj duchovní boj v poušti, a díky němu se stal pramenem živé moudrosti pro všechny mnichy i lidi, kteří žili světský život; pro všechny, kteří za ním přicházeli pro radu.
Svatý Sisoj takto učil mnichy: Kterékoli pokušení stalo by se člověku, je zapotřebí, aby se člověk oddal Boží vůli a aby přiznal, že pokušení stalo se pro jeho hříchy. A když potká člověka dobro, je třeba si říci, že se tak stalo z Boží prozřetelnosti. Jeden mnich se ptal …More
Martina Bohumila Lutherová
Stylito, těšíš se na setkání se Synem člověka v hodinu smrti?More
Stylito, těšíš se na setkání se Synem člověka
v hodinu smrti?
8 more comments