Stylita
Stylita
11481

Kristus je Boží moc a Boží moudrost - sv. Pavel

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde …More
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘
Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano …More
Antonia Orosova shares this
Stylita
Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských …More
Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů.
Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl.
Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin:
„Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve:
„Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila,
nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“
Kdo napomíná posměvače, dojde pohany, kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se!
Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života. Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. Paní Hloupost je halasná, prostoduchá, vůbec nic nezná. Sedá u vchodu do svého domu, na křesle na městských výšinách, a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých stezkách: „Kdo je prostoduchý, ať …More
Stylita
1578

Boží slovo na den 24.9. A.D. 2023

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici …More
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.…More
Antonia Orosova shares this
Vidíte a vy hovorite, že netreba byť milosrdný a dovoliť ľuďom Prijmať Krista Božiu milosť, ktorí prišli na spoveď ,,Do vinice k Pánovi!”,,Zadarmo …More
Vidíte a vy hovorite, že netreba byť milosrdný a dovoliť ľuďom Prijmať Krista Božiu milosť, ktorí prišli na spoveď ,,Do vinice k Pánovi!”,,Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!”
Stále nerozumiete?!
,,Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás”
,,Ani prítomnosť ani budúcnosť, ani anjeli, ani mocnosti, ani žiaden tvor a žiadna moc nás nemôže oddeliť od lásky Boha Otca, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom Pánovi!
Chváľme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky🥰
Stylita
14465

Boží slovo na den 23.9. A.D. 2023

Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno …More
Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ A důrazně prohlásil: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, `aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli'. Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále, to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají.…More
Stylita
Z dopisů svatého Pia z Pietrelciny, kněze (Editio 1994: II., 87-90, n. 8) Stavební kameny věčného chrámu Božský Umělec usilovně buší do spasitelného …More
Z dopisů svatého Pia z Pietrelciny, kněze
(Editio 1994: II., 87-90, n. 8)
Stavební kameny věčného chrámu
Božský Umělec usilovně buší do spasitelného dláta a pečlivě opracovává kameny, aby je připravil pro stavbu věčného chrámu. Tak zpívá naše laskavá matka svatá církev katolická v latinském hymnu liturgie posvěcení kostela.1 A opravdu to tak je.
Každou duši vyvolenou pro věčnou slávu lze velmi příhodně označit jako kámen určený pro stavbu věčné svatyně. Stavitel, jenž chce vystavět budovu co nejlépe, musí nejdříve opracovat kameny, ze kterých bude stavět. A toho dosáhne pomocí úderů kladiva a dláta. Stejně si počíná nebeský Otec vůči vyvoleným duším, které jeho nejvyšší moudrost a Prozřetelnost určily již od věků, že budou sloužit ke stavbě věčného chrámu.
Duše určená k tomu, aby kralovala s Kristem ve věčné slávě, musí být opracována údery kladiva a dláta; božský Umělec jich užívá, aby si připravil kameny, vyvolené duše. Ale co vlastně jsou tyto údery kladivem a dlátem? Temnota, má …More
3 more comments
Stylita
1409

Boží slovo na den 22.9. A.D. 2023

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí …More
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.
Lk 8,1-3
Viktoria Rija Gloria
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. 😍 Mě se moc líbí jak to Pán Ježíš …More
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. 😍
Mě se moc líbí jak to Pán Ježíš Kristus Židovský Rabín praktikoval.
Nepotřeboval, aby v závěsu za ním šly šly pluky vojáků, aby
obsadili ´toto území. Římanům se tak podařilo pod palbou
obsadit celičký /téměř/ svět......To je, ale rozdíl. Rusko se
snaží dobývat v těchto dnech. Tedy Svaté Pravoslaví.
p.s.
Stylito pokud ti nebude ten koment pasovat vymaž ho! Ona skutečnost se tím nezmění.
Stylita
15641

Boží slovo na den 21.9. A.D. 2023

Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků …More
Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť.’ Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“
Mt 9,9-13
obr. Povolání svatého Matouše (Caravaggio)
Stylita
Milost Bohem zaslíbená Smlouvou byla potvrzena, jak kdys Abrahám uvěřil, zákon s proroky dosvědčil; ta se skrze Krista stala, budiž za to Bohu chvála. …More
Milost Bohem zaslíbená
Smlouvou byla potvrzena,
jak kdys Abrahám uvěřil,
zákon s proroky dosvědčil;
ta se skrze Krista stala,
budiž za to Bohu chvála.
Rozličně o ní Bůh mluvil,
v předobrazech ji naznačil, v tomto pak posledním věku slavně zjevil všemu světu skrze Syna nám daného, od věků zaslíbeného. On je pravé Boží Slovo, Alfa i Omega všeho. To bylo všem zvěstováno, tak jak bylo přikázáno, aby všichni uvěřili a navěky živi byli. Buďme za to Slovo vděční, držme se ho s církví první, ani toho nelitujme, že pro ně v světě trpíme: těm patří království Boží, kdo pro slovo pravdy trpí. Dej, Bože, ať v nás přebývá, hojný užitek vydává, ke cti, chvále tvé milosti a k naší větší radosti. Učiň to pro Syna svého, Ježíše, Pána našeho. zdroj: Denní modlitba církve
Stylita
Z homilií svatého Bedy Ctihodného, kněze (Hom. 21: CCL 122,149-151) Ježíšův pohled znamenal smilování a vyvolení Ježíš uviděl v celnici sedět …More
Z homilií svatého Bedy Ctihodného, kněze
(Hom. 21: CCL 122,149-151)
Ježíšův pohled znamenal smilování a vyvolení
Ježíš uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu: Pojď za mnou!1 Spíše než tělesnýma očima se na něj podíval vnitřním pohledem svého smilování. Uviděl celníka, a protože Ježíšův pohled znamenal smilování a vyvolení, řekl mu: Pojď za mnou! To znamenalo: Staň se mým následovníkem. Když ho vyzval, aby šel za ním, neměl na mysli chůzi, ale spíše způsob života. Neboť kdo tvrdí, že zůstává v Kristu, má se i sám chovat tak, jak se choval on.2
Matouš vstal a šel za ním.3 Není divu, že celník na první Pánovo zavolání poslechl příkaz, už nestál o pozemský zisk, o nějž mu doposud šlo, pohrdl majetkem a přidal se k těm, kteří provázeli Ježíše, u něhož neviděl, že by měl nějaké bohatství. Vždyť sám Pán, jakmile ho zvenku povolal svým slovem, dal mu vnitřně vnuknutí, aby šel za ním; naplnil jeho duši světlem duchovní milosti a dal mu poznat, že když ho vyzývá, aby …More
4 more comments
Stylita
1495

Boží slovo na den 20.9. A.D. 2023

Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali …More
Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí.“
Lk 7,31-35
Antonia Orosova shares this
Koreňom múdrosti je bazeň pred Pánom❣️ ,,Syn si ma ctiť Otca a sluha svojho Pána! Ak som ja Otec, kde je úcta ku mne?! Ak som ja Pán, kde je bazeň …More
Koreňom múdrosti je bazeň pred Pánom❣️
,,Syn si ma ctiť Otca a sluha svojho Pána! Ak som ja Otec, kde je úcta ku mne?!
Ak som ja Pán, kde je bazeň voči mne?!”
Stylita
1440

Víra se dovršuje láskou a vytrvalostí

Z posledního dopisu svatého Ondřeje Kim Tae-gŏna (Pro Corea Documenta: ed. Mission Catholique Séoul, Séoul-Paris 1938, Vol. I, 74-75) Víra se dovršuje láskou a vytrvalostí Milovaní bratři a přátelé …More
Z posledního dopisu svatého Ondřeje Kim Tae-gŏna
(Pro Corea Documenta: ed. Mission Catholique Séoul, Séoul-Paris 1938, Vol. I, 74-75)
Víra se dovršuje láskou a vytrvalostí
Milovaní bratři a přátelé, znovu a znovu uvažujte o tom, že Bůh na počátku stvořil nebe i zemi a všemu dal moudře správný řád; a také přemýšlejte o tom, proč a s jakým úmyslem stvořil právě člověka jako svůj obraz, podle své podoby.
Kdybychom tedy v tomto světě plném nebezpečí a utrpení neuznávali Boha Stvořitele, nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, ani že žijeme. Ačkoliv jsme přišli na svět z milosti Boží a právě tak z milosti Boží jsme byli pokřtěni a přijati do církve, stali jsme se učedníky Páně a neseme jeho slavné jméno, k čemu by nám prospělo tak veliké jméno bez naší opravdovosti? Ano, bylo by marné, že jsme přišli na svět a že jsme vstoupili do církve, ba dokonce znamenalo by to zradit Pána a jeho milost. Bylo by lépe se nenarodit, než přijmout Kristovu milost a provinit se proti němu.
Pohleďte na …More
Učeník Pánov
Úloha laikov pri šírení a udržaní katolíckej viery v Kórei bola obrovská.
Stylita
12644

Boží slovo na den 19.9. A.D. 2023

Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla …More
Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“ Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.
Lk 7,11-17
Stylita
o. Jan Týmal Čtení z Nového zákona: Mat 25, 14-30. O svěřených hřivnách. Zdá se mi, že z těchto podobenství o Posledním soudu, je pro nás dnes …More
o. Jan Týmal
Čtení z Nového zákona: Mat 25, 14-30. O svěřených hřivnách.
Zdá se mi, že z těchto podobenství o Posledním soudu, je pro nás dnes hlavním poselstvím to, že jednou skutečně přijde. Neboť málokdo žije tak, jako by s tím vážně počítal.
Normální by přece bylo, aby s tím počítali všichni. Představme si, kdyby v TV a na internetu byly osvětové pořady o Posledním soudu. Kněží a theologové by vyprávěli o tom, jak správně žít a připravovat se. Na ČT2 by každý čtvrtek večer běžel seriál BBC, který by se v každém díle zabýval jednou z celnic, ve výlohách knihkupectví by byly lákavé tituly na toto téma od světových kapacit… ale z nějakého důvodu to tak není. Co si vzpomínám, viděl jsem v TV jen jeden pořad kde toto téma, vědci, teologové, archeologové, filologové a další x-logové probírali ze všech stran, aby nakonec došli k názoru, že to v té Apokalypse apoštol Jan vůbec tak nemyslel (natož jak to myslel Bůh), a že žádný konec světa nepřijde. Radujme se, veselme se.
Jenže tu je problém …More
Antonia Orosova shares this
Materstvo povätené vierou, láskou a skromnosťou oslobodzuje ženu z kliadby všednosti a pozdvihuje ju k Bohu❣️A tak to, čo pre vinu Evy sa stalo pre …More
Materstvo povätené vierou, láskou a skromnosťou oslobodzuje ženu z kliadby všednosti a pozdvihuje ju k Bohu❣️A tak to, čo pre vinu Evy sa stalo pre ženský rod kliadbou, tak milosťou Ježiša Krista sa stáva príčinou posvätenia a spásy🥰
One more comment
Stylita
12608

Boží slovo na den 18.9. A.D. 2023

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu …More
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové …More
Stylita
Z denní liturgie 24. týden v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi. První věc, ke které vybízím …More
Z denní liturgie
24. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli) k poznání pravdy. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.
1Tim 2,1-8
Žalm:
Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu! Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k tobě volám, když vztahuji své ruce k tvému …More
Viktoria Rija Gloria
Můžeme prohlašovat vše možné jakouže máme víru. Ale děláme to co Pán Ježíš Kristus přikazuje? Základem zůstává Boží Přikázání - Mt 19, 16 A hle …More
Můžeme prohlašovat vše možné jakouže máme víru.
Ale děláme to co Pán Ježíš Kristus přikazuje?
Základem zůstává Boží Přikázání -
Mt 19,
16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"
17 On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!"
18 Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,
19 cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe." 20 Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" 21 Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." 22 Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Základem zůstává Boží Přikázání -
One more comment
Stylita
1509

Vidění Hospodinovy slávy ve vyhnanství

Začátek knihy proroka Ezechiela 1,3-14.22-28 Vidění Hospodinovy slávy ve vyhnanství 1,3Hospodin oslovil kněze Ezechiela, syna Buziova, v Chaldejsku u řeky Kebar a zde na něm spočinula Hospodinova ruka. …More
Začátek knihy proroka Ezechiela 1,3-14.22-28
Vidění Hospodinovy slávy ve vyhnanství
1,3Hospodin oslovil kněze Ezechiela, syna Buziova, v Chaldejsku u řeky Kebar a zde na něm spočinula Hospodinova ruka.
4Měl jsem vidění: Hle, od severu přicházel bouřlivý vichr, veliký mrak; v něm kol dokola zář a plápolající oheň a z něho zářilo cosi jako blyštící se kov; 5uprostřed toho bylo vidět čtvero jakýchsi živých bytostí. Jejich vzhled: měly lidskou podobu. 6Každá měla čtveré vzezření a čtyři křídla. 7Jejich nohy byly rovné – jejich kopyta byla jako kopyta telete – blyštila se jako čistá měď. 8Lidské ruce měly pod křídly ke čtyřem stranám; všechny čtyři (bytosti) měly vlastní vzezření i křídla. 9Křídla jedné se dotýkala křídel druhé. Když kráčely, neobracely se, ale každá kráčela čelem vpřed.
10Jejich vzezření mělo tuto podobu: vzezření člověka. Všechny čtyři měly vzezření lva na své pravé straně, všechny čtyři měly vzezření býka na své levé straně a všechny čtyři měly vzezření orla.
11Jejich …More
Stylita
Tuto pasáž používají jako doklad pro své úvahy o mimozemšťanech oklamaní lidé. ... V ikonografii zde Ikona Pána Ježíše Krista se symboly 4 evangelistůMore
Tuto pasáž používají jako doklad pro své úvahy o mimozemšťanech oklamaní lidé.
...
V ikonografii zde Ikona Pána Ježíše Krista se symboly 4 evangelistů
Stylita
1568

Boží slovo na den 17.9. A.D. 2023

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba …More
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když …More
Antonia Orosova shares this
,,Nie obetu chcem, ale milosrdenstvo!” Zakon Mojžišov a zákon vôbec má význam len pre nedokonalých, ktorí konajú dobro vlastne chránia sa zla len z …More
,,Nie obetu chcem, ale milosrdenstvo!”
Zakon Mojžišov a zákon vôbec má význam len pre nedokonalých, ktorí konajú dobro vlastne chránia sa zla len z prisílenia, zo strachu pred trestom. Ale dokonalý kresťan koná nie pod nátlakom predpisov, lež z vnútorného podnetu Ducha Svätého a zo spontánného rozhodnutia svojej slobodnej vôle.”
Spontánne z vďaky za svoje vykúpenie z otroctva hriechu Božiemu Synovi Ježišovi Kristovi❣️
Stylita
6305

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků nezávazná památka zdroj: Denní modlitba církve Kornélius byl původem Říman a žil v 1. polovině 3. století. Po smrti papeže Fabiána (250) se …More
Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
nezávazná památka
zdroj: Denní modlitba církve
Kornélius byl původem Říman a žil v 1. polovině 3. století. Po smrti papeže Fabiána (250) se stal jeho nástupcem, ale až v roce 251, protože císař Decius se rozhodl definitivně zlikvidovat křesťanství, a proto zakázal volbu nového římského biskupa. Věřící však začali sami v zástupech přicházet na úřady a hlásili, že jsou křesťané; pro velké množství obviněných musely pak být ukládány menší tresty. Ale bylo dost i těch, kdo v té době zapřeli svou víru. Při jejich návratu do církve hájili papežové zásadu, že po vykonaném pokání mohou být znovu přijati. Učený římský kněz Novacián neuznával možnost kajícího návratu a dal se od svých stoupenců zvolit za protipapeže (251). Na římské synodě pak byli téhož roku novaciáni odsouzeni jako bludaři a rozkolníci. Kornélius byl po roce zatčen a vypovězen z Říma. Zemřel v červnu 253 v místech, kde je dnešní Civitavecchia. Koncem 3. století byly jeho …More
apredsasatoci
Kdybych se rouhal Bohu, pak by Duch Svatý ode mne odstoupil!More
Kdybych se rouhal Bohu, pak by Duch Svatý ode mne odstoupil!
5 more comments
Stylita
7442

Sv. Ludmila

16. září Sv. Ludmily, mučednice nezávazná památka (v Čechách závazná památka) Narodila se kolem roku 860 a pocházela z knížecího rodu pšovského v severních Čechách. Když její manžel, kníže …More
16. září
Sv. Ludmily, mučednice
nezávazná památka
(v Čechách závazná památka)
Narodila se kolem roku 860 a pocházela z knížecího rodu pšovského v severních Čechách. Když její manžel, kníže Bořivoj, krátce po sňatku přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě (874), stala se i ona křesťankou a v opravdové víře a v lásce k slovanské bohoslužbě vychovala nejen své syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka Václava. Staré životopisy vyzdvihují její horlivost v šíření křesťanství a dobročinnost. Nespokojení pohanští velmoži se po smrti Vratislava (921) spojili s jeho manželkou Drahomírou a nechali Ludmilu najatými vrahy usmrtit 15. IX. 921 na jejím vdovském sídle Tetíně u Berouna. Když nastoupil na trůn její vnuk Václav, dal přenést tělo této první české svaté mučednice do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě (925).
Ještě než vzpjal se první chrám
nad vrchy české země,
ještě než pokoj vešel k nám a zvon se ozval temně, ty první poslechlas horoucí Kristův hlas z úst kněze Metoděje. Rozkvetlas …More
U.S.C.A.E.
Ak si správne spomínam reč bola o ostrovoch patriacich GRÉCKU. Nestrápňujte sa.
U.S.C.A.E.
Solúnsky bratia neboli fótiáni ale Studitiáni, a ako takí uznávali Rímskeho biskupa za viditeľnú hlavu Cirkvi.
5 more comments
Stylita
11524

Boží slovo na den 16.9. A.D. 2023

Ježíš řekl svým učedníkům: „Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí …More
Ježíš řekl svým učedníkům: „Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce. Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází a moje slova slyší a podle nich jedná. Je jako člověk, který stavěl dům: kopal do hloubky a položil základy na skálu. Když přišla povodeň a příval narazil na ten dům, nemohl jím otřást, protože byl dobře vystavěn. Kdo je však slyšel, a podle nich nejednal, podobá se člověku, který vystavěl dům na zemi bez základů; když na něj narazil příval, hned se zřítil – a zkáza toho domu byla úplná.“
Lk 6,43-49
Antonia Orosova shares this
Chráň sa siedmich ohavnosti! Šestoro veci nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú …More
Chráň sa siedmich ohavnosti!
Šestoro veci nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou:
pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy čo bežkom utekajú za zlom, kto hovorí lož ako svedok falošný a ten, kto medzi bratmi zvady rozsieva.
Kniha prísloví
Viktoria Rija Gloria
Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám?More
Proč mě oslovujete `Pane, Pane', když neděláte, co říkám?
Stylita
277

Panna Maria Bolestná

15. září Panny Marie Bolestné památka V den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti Panny Marie, které trpěla ve spojení se svým Synem. V 15. století se začíná šířit úcta …More
15. září
Panny Marie Bolestné
památka
V den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti Panny Marie, které trpěla ve spojení se svým Synem. V 15. století se začíná šířit úcta k jejím sedmi bolestem: 1. při předpovědi Simeonově (Lk 2,34-35), 2. při útěku do Egypta (Mt 2,13-15), 3. při hledání ztraceného Ježíše v jeruzalémském chrámě (Lk 2,41-52), 4. při cestě na Golgotu, 5. při ukřižování Ježíše, 6. při snímání Ježíše z kříže, 7. při ukládání Ježíše do hrobu. Od roku 1423 se začala slavit památka Panny Marie Bolestné v pátek před Květnou nedělí a v roce 1727 bylo její slavení rozšířeno pro celou církev. Od roku 1667 ji slavil řád servitů jako hlavní svátek třetí zářijovou neděli; Pius VII. zavedl (1814) i tento druhý svátek pro celou církev jako poděkování za svůj šťastný návrat ze zajetí a v roce 1913 byl pro něj stanoven den 15. září. Při úpravě kalendáře po II. vat. sněmu byly oba tyto svátky spojeny v jeden a slaví se dnešního dne.
Sedmero tvých bolestí,
Maria, když …More
Stylita
417

Boží slovo na den 15.9. A.D. 2023

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je …More
U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
Jan 19,25-27
Stylita
746

Než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá

Kazatel 12 Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení,“ než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy …More
Kazatel 12
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení,“
než se zatmí slunce a světlo, měsíc, hvězdy, a vrátí se po dešti mraky.
V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se zkřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo, a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota,
a zavrou se dveře do ulice a ztiší se hlas mlýnku a vstávat se bude za šveholu ptactva a všechny zpěvy budou znít přidušeně.
A člověk se bude bát výšek a úrazů na cestě; a rozkvete mandloň a těžce se povleče kobylka a kapara ztratí účinnost. Člověk se vydá do svého věčného domu a ulicí budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými .
Pamatuj na svého Stvořitele , než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme.
A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, všechno pomíjí. Zbývá jen dodat …More
Stylita
3215

Povýšení svatého kříže

14. září Povýšení svatého kříže svátek Dnešní svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky dřeva z Kristova kříže. Křesťanský …More
14. září
Povýšení svatého kříže
svátek
Dnešní svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se už v 5. století 14. září vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky dřeva z Kristova kříže. Křesťanský Východ začal pak v tento den slavit dnešní svátek; v 7. století se jeho slavení rozšířilo i na Západ. Později se zároveň vzpomínalo také na znovuzískání svatého kříže z Persie, kam byly jeho ostatky odneseny jako válečná kořist. Císař Heraklius je v roce 628 přinesl zpět do Jeruzaléma.
zdroj: Denní modlitba církve
K svátku se pojí i další události. Je připomínáno nalezení svatého kříže, o které se zasloužila císařovna Helena (pam. 18. 8.) při své pouti do Svaté země kolem r. 325. Za den nalezení se udávalo 13. září a k slavnostnímu vyvýšení kříže v Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335. Druhá vzpomínka se týká znovuzískání svatého kříže z Persie. Tam se jeho ostatky dostaly jako válečná kořist Chosroese II. v r. 614. Císař Heraklius je r. 628 přinesl zpět do Jeruzaléma a zde 3…More
Stylita
Mnoho sil i bohatství vynaložil požehnaný císař Konstantin, aby nalezl ctihodný a životodárný Kříž Kristův, jenž se mu zjevil na nebi. Do svatého …More
Mnoho sil i bohatství vynaložil požehnaný císař Konstantin, aby nalezl ctihodný a životodárný Kříž Kristův, jenž se mu zjevil na nebi. Do svatého města Jeruzaléma neváhal poslat i svou matku Helenu, aby jej s naléhavostí hledala. Z jeho nalezení zaradovali se všichni věřící a s jásotem zazpívali: Aleluja.
Když vojáci i všichni lidé země slyšeli radostná slova Bohem osvíceného císaře, poznali moc Kříže, jež nepřátele přemáhá a ochraňuje ty, kteří s vírou zpívají:
Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal archou záchrany na vodách rozbouřených.
Buď pozdraven, Kříži, neboť neseš na sobě božskou krev prolitou z ran Kristových.
Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal olivovou ratolestí, jež konec potopy ohlásila.
Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal hrází, jež potopu hněvu Božího z nebes zadržela.
Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal duhou, jež jako svědek pokoje se na oblacích zjevuje.
Buď pozdraven, Kříži, neboť jsi rozpřáhl ruce Spasitelovy k pokojnému objetí. Buď pozdraven, Kříži, neboť ses stal …More
One more comment
Stylita
1689

Boží slovo na den 14.9. A.D. 2023

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří,…More
Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“
Jan 3,13-17
Antonia Orosova shares this
Hľa syn človeka Ježiš Kristus otvára bránu, ktorú nikto nemôže zavrieť a On zatvára a nikto nemôže otvoriť❣️ Nie Adam, nie Mojžiš, nie proroci, nie …More
Hľa syn človeka Ježiš Kristus otvára bránu, ktorú nikto nemôže zavrieť a On zatvára a nikto nemôže otvoriť❣️
Nie Adam, nie Mojžiš, nie proroci, nie vysvätení Svätci, ale on Boží syn Ježiš Kristus v láske Boha Otca, skrze lásku Boha Otca a v láske Boha Otca vás volá ,,poďte ku mne a ja vás posilnim”
On sam vás posvätí v Svätom Prijmaní v boji voči svetu aj voči vlastným vášňam a svet bude čistejší❣️
,,Nebojte sa! Poďte ku mne a ja vás posilnim!”
So srdcom hriešnika pokľaknite a predsa s dôverou ku Kristovi pristupujte k Svätému Prijmaniu !!!Nebojte sa!
Strach vždy nahráva len zlu!
,,Čo som Ti urobil, že sa mi toľko vzpieraš!”😥
Stylita
1955

Pro mě život je Kristus a smrt ziskem

Z homilií svatého Jana Zlatoústého (Ante exsilium, nn. 1-3: PG 52,427-430) Pro mě život je Kristus a smrt ziskem Dotírají na nás přívaly a hrozivé bouře. Ale nebojíme se, že nás zaplaví, protože …More
Z homilií svatého Jana Zlatoústého
(Ante exsilium, nn. 1-3: PG 52,427-430)
Pro mě život je Kristus a smrt ziskem
Dotírají na nás přívaly a hrozivé bouře. Ale nebojíme se, že nás zaplaví, protože stojíme na skále. Ať sebevíc zuří moře, skálu neroztříští, ať sebevíc se zdvihá vlnobití, Ježíšovu lodičku nezatopí. A tak se ptám: Čeho bychom se báli? Snad smrti? Pro mě život je Kristus a smrt ziskem.1 Nebo snad vyhnanství? Nu řekni! Hospodinu náleží země i to, co je na ní.2 Nebo že nám propadne majetek? Nic jsme si na svět nepřinesli a určitě si odtud také nic nebudeme moci odnést.3 Takže nic nedbám toho, čím hrozí tento svět, a co mi nabízí, je mi k smíchu. Z chudoby strach nemám, nejsem chtivý bohatství. Smrti se nebojím, žít netoužím, leda pro vaše dobro. Právě proto vám připomínám, co se děje, milovaní, a prosím vás, abyste neztráceli naději.
Což neslyšíš, jak Pán říká: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich?4 A že by nebyl tam, kde je tolik lidí spojeno …More
Antonia Orosova shares this
🥰Ake nádherné povzbudzujúce slová v Božej múdrosti aj pre dnešok pre každého od spravodlivého Božieho služobníka Jána Zlatoustého zo 4. storočia🥰More
🥰Ake nádherné povzbudzujúce slová v Božej múdrosti aj pre dnešok pre každého od spravodlivého Božieho služobníka Jána Zlatoustého zo 4. storočia🥰
,,Moje slovo zachovali i zachovajú aj vaše”