Jazyk
1 4

Boží slovo na den 17.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_04.htm 1. čtení: Čtení z listu Židům. (Bratři!) Jak říká Duch svatý: `Až uslyšíte dnes … Více

Boží slovo na den 16.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji …
henta
A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. Chvála Tobě Kriste! Více
henta
Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Je zde někdo, kdo má Kristovu Moc dětí Božích, aby v Jeho jmén… Více

Boží slovo na den 15.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. V městě Kafarnau vstoupil Ježíš hned v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich …
Zedad
. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. Více
henta
"Mlč a vyjdi z něho!" Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel..... S jakou radostí ten osvobozený zpíval: "Vítězst… Více

Boží slovo na den 14.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte …
Bratia a sestry
Pane, otvor mi ústa, aby som velebil tvoje sväté meno; očisť mi srdce od zbytočných, hriešnych a iných myšlienok; osvieť mi rozum a zapáľ srdce, aby … Více
Zedad
Obraťte se a věřte evangeliu!

Boží slovo na den 13.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: "Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu …
henta
Děkuji Stylito, za odkaz na vysvětlení symbolů ve výše ikoně.Úžasné!!! Více
henta
Napjals nebesa jak stanovou plachtu, nad vodami jsi zbudoval své síně. Více

Boží slovo na den 12.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš přišel se svými učedníky do judské země. Tam s nimi pobýval a křtil. Ale i Jan křtil v Ainonu blízko Salimu, protože tam bylo hodně vody, a lidé přicházeli …
henta
Ženich je ten, kdo má nevěstu; ale přítel ženichův, který je s ním a slyší ho, srdečně se raduje z ženichova hlasu. A tak je má radost dovršena. … Více
henta
Copak to tam asi je nahoře vpravo.?

Boží slovo na den 11.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když byl Ježíš v jednom městě, byl tam muž plný malomocenství. Jakmile uviděl Ježíše, padl tváří k zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!" (Ježíš) …
snakee
svědčíte sama proti sobě
henta
"Dávejte si dobrý pozor jak žijete. Abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří nepromarněte tento čas".../Ef 5,15-16/ Je v tom moudrost … Více

Praha L.P. 1841

Staroměstské náměstí roku 1841 s mariánským sloupem a kostelem Matky Boží před Týnem. (Adrian Ludwig Richter)
snakee
výklad schizma
henta
Ta pohlednice je opravdu pěkná, prozářená světlem. Proto lajk. Ovšem nezapomeňme na posun času v dějinách. "žena oděná sluncem s dvanácti hvězdam… Více
2 91

Boží slovo na den 10.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do …
henta
A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) www.liturgie.cz/…/10-ledna 1. čtení: Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní! My milujeme Boha, protože on … Více

Boží slovo na den 9.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Hned po nasycení pěti tisíc mužů přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh směrem k Betsaidě, než on rozpustí zástup. Rozloučil se s nimi …
henta
Když nastal večer, byla loď daleko na moři a on sám ještě na zemi. Viděl, jak se namáhají s veslováním, protože vanul vítr proti nim. Nevím jak vy, … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) www.liturgie.cz/…/9-ledna 1. čtení: Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme… Více

Boží slovo na den 8.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. Když se už připozdilo, přistoupili k němu …
henta
A všichni se najedli dosyta, a ještě sesbírali plných dvanáct košů kousků chleba i ryb. Těch, kdo jedli, bylo pět tisíc mužům. Slyšeli jsme Slovo … Více
Samson1
hento slovo Boží říká, že doporučený je ten, koho doporučuje Pán. Člověk sám sebe může doporučovat a doporučený je jen sám sebou.

Boží slovo na den 7.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově,…
Zedad
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) www.liturgie.cz/…/7-ledna-1 1. čtení:Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní! Od Boha dostaneme všechno, … Více

Boží slovo na den 6.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše. Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli …
Hoki
Stylito hezký zdroj... a hento, jak už jsem dnes psal : Laskavost a dobrota jsou ctnosti, které se musí rozvíjet... Pomluva a zlá slova z huby … Více
henta
henta před 1 minutou Hoki - Raděj se kaj sviniteli všeho čistého. Více

Boží slovo na den 5.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš se rozhodl, že půjde do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho: "Pojď za mnou!" Filip pocházel z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip potkal Natanaela a …
Zedad
"Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.

Boží slovo na den 4.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. …
Stylita
Bratrské objetí vyjadřuje jejich blízkost a vzájemnou lásku. Dnes v Evangeliu se píše, jak Ondřej jde nejdříve za bratrem Petrem. Chce ho přivést k … Více
henta
Milá ikona. Objetí neboj postoj před zápasem K čemu se příklání vkladatel Stylita? p.s. zvláštní je, nejen Pavel jak je doloženo ve Skutc… Více

Boží slovo na den 3.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má …
henta
...A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží." Jen JEMU buď čest a chvála po všechny věky. Amen! Více
Zedad
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Více
henta
Duch hereze stahuje prokletí uogcc.org.ua/cz/video/article/ Více
henta
Je velký omyl se domnívat, že v nevěstce antikrista, bývalé řkc, přebývá Svatý Duch. p.s. tím se utěšují jen zbabělci. Více
3 179

Boží slovo na den 2.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." …
Stylita
Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey. www.zoe.sk V staroveku vynikala vysokou vzdelanosťou obyvateľstva predov… Více
henta
1Jan 2,22-28 Dnešní evangelium Pána Ježíše Krista, jednoznačně odsoudilo jinou cestu do Božího království a potvrdilo hereze bývalé řkc-dnešní nevěst… Více

Žalm 67

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody …

Boží slovo na den 1.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, …
henta
www.novinky.cz/…/491776-stop-tox… „Vztahy s těmito lidmi jsou často jednosměrné. Vezmou vám čas, energii, empatii i soucit a nevrátí vám nic z toho … Více
apredsasatoci
@Zedad chapem, ze ti Slovo Bozie nepasuje do tvojho planu. ale urcite, netrap sa! za to ty nemozes. za to moze Boh! divas sa a nevidis! pocuvas a … Více