Jazyk
1 7

Žalm 109

Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Bože, má chválo, nestav se hluchým, když se na mě rozevřela ústa svévolná a lstivá! Zrádným jazykem mě napadají, slovy nenávistnými mě zasypali, bojují proti mně …
Napsat komentář
1 6

Žalm 110

Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel! Tvůj …
Napsat komentář
9 1 216

Boží slovo na den 24.5. A.D. 2018

Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „To je má krev, krev nové …
Napsat komentář
Stylita
používám tento web: www.vira.cz/…/Slavnost-Seslan… nejsem znalec původních textů, koukal jsem na Ekumenický překlad i Bibli Kralickou a máš v tom … Více
Zedad
...To je mé tělo...
12

Žalm 49

Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm. Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte, ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci. Moje ústa budou vyhlašovat moudros…
Napsat komentář

Boží slovo na den 23.5. A.D. 2018

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná …
Napsat komentář
mike084
ale ale ale herézu vyhlásiť herézou nie je to isté ako okritizovať dobré dielo len preto že nie je od nás alebo mám animozitu až nenávidím to oni … Více
miňocraft
Ako tragicky tento omyl učeníkov v histórii KC mnohí hierarchovia opakovali a stále opakujú.
6

Žalm 55

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův. Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu, neskrývej se před mou prosbou. Věnuj mi pozornost, odpověz mi, lkám a sténám, zmateně se …
Napsat komentář

Boží slovo na den 22.5. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou …
Napsat komentář
henta
Umíme se takto modlit:Nekoncentruji se na problém, ale jsem s Bohem „Ty, Ježíši a já. Pane, s Tebou jsem ukřižovaný tomu, tomu i tomu… Jak to dopadne… Více
henta
PRAVDA VYJDE NAJEVO!

Boží slovo na den 21.5. A.D. 2018

Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákoníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl; přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal: „…
Napsat komentář
Zedad
...Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Chlapcův otec rychle vykřikl: „Věřím, pomoz mé nedověře.“... Více
mike084
ja som písal o oprave? ale jasne vidno že sola scriptura zlyhala na samom začiatku áno je blud tých ktorý si myslia že samiovýklad je Duch Svätý a … Více

Boží slovo na den 20.5. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku.…
Napsat komentář
amarillo
,,,,blud popretia slobodnej vôle lebo iný záver z toho neplynie musím byť férový a ku tomu Kňazovi som nebol on len povedal že Boh ju na to pripravil… Více
amarillo
Ľubica je asi znova tehotná...chápeme hormonalne stavy,kto nezažil nevie..tiež som prskala na lekárov ked som bola. www.youtube.com/watch Brojit … Více

Žalm 11

Pro předního zpěváka, Davidův. Utíkám se k Hospodinu. Pročpak mi říkáte: „Jen si lítej, ptáče, po té vaší hoře! Hle, jak svévolníci luk už napínají, šípy na tětivu kladou, aby skláli ve tmách ty, …
Napsat komentář
Zedad
...Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny...

Boží slovo na den 19.5. A.D. 2018

Petr se obrátil a viděl, jak za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval a který ležel při večeři na jeho prsou a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?“ Když ho tedy Petr viděl, zeptal se Ježíše: „Pane, a …
Napsat komentář
Zedad
... a zeptal se: „Pane, kdo tě zradí?...
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni … Více

Boží slovo na den 18.5. A.D. 2018

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho podruhé: „Šimon…
Napsat komentář
miňocraft
Zedad,prvotná je viera.Pokánie už vyplýva z viery a nie naopak. Viera kresťana spočíva v tom,že uverí v Krista ako Bozieho Syna,ktorý zničil jeho … Více
Zedad
Víra bez skutků je mrtvá. Lotr vykonal kající skutek.

Boží slovo na den 17.5. A.D. 2018

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i …
Napsat komentář
henta
...Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ Jak obtížné naučit milovat ty,… Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Velitel (posádky v Jeruzalémě) chtěl vědět najisto, z čeho židé Pavla obviňují. Dal ho tedy na druhý den vyvést… Více

Boží slovo na den 16.5. A.D. 2018

Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také …
Napsat komentář
mike084
sv. Cyril a Metoděj,,,sv. Vojtěch biskup sv.Václav sv.Prokop, spoločný znak všetci uznávali Pápežstvo boli to Katolíci Více
henta
Všichni, kteří jsou v Boží slovo na den 6.5. A.D. 2018 níže odkazech uvedení: sv. Cyril a Metoděj,,,sv. Vojtěch biskup sv.Václav sv.Prokop,sv. Jan … Více
14

Žalm 68

Pro předního zpěváka, Davidův. Zpívaný žalm. Povstane Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí. Odvaneš je jako dým. Tak jako taje vosk před žárem ohně, tak zhyn…
Napsat komentář

Boží slovo na den 15.5. A.D. 2018

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak …
Napsat komentář
henta
Máme mít ochotu stále se měnit, ale pro Krista a s Kristem Těm, kteří Boha milují, všechny věci napomáhají k dobrému“, tedy i to, že padáme, i to, … Více
henta
..."Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo".... Děkuji ti Pane Ježíši za všechna … Více

Žalm 113

Haleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina! Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Hospodin je vyvýšen …
Napsat komentář
Zedad
Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.

Boží slovo na den 14.5. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a …
Napsat komentář
amarillo
N0B0DY.SK
Tuším nezaspím tak hneď... Niekto ma vždy ľútostivo povzbudzuje k pokániu keď urobím niečo nepatričné, napríklad keď niekomu adresujem tvrdé slová. … Více

Boží slovo na den 13.5. A.D. 2018

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. …
Napsat komentář
ceskoslo
Pravdy, které apoštolové kázali, ale nenapsali, byly napsány od jiných spisovatelů a jsou s pomocí Ducha svatého neporušeně zachovávány Církví … Více

Boží slovo na den 12.5. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Po krátkém pobytu (v Antiochii) Pavel odtamtud odešel a po pořádku procházel galatský kraj a Frýgii a utvrzoval… Více
mike084
Amen Amen už tu je náznak Vierouky Jednej podstaty s Otcom jedno Amen hovorí za seba druhé za Boha Otca resp. opačne