Stylita
Stylita

Boží slovo na den 17.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Malachiáše.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.
Mal 3,19-20a

Žalm:
Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.

Hrejte Hospodinu na citeru,
na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů,
jásejte před králem Hospodinem!

Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte! Před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi, -

aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva.
Zl 98

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z nás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sebe samy za vzor, který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není. Takovým (lidem) důrazně přikazujeme (mocí, kterou máme) od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.
2 Sol 3,7-12

Evangelium:
Lk 21,5-19

Církevní kalendář:
sv. Alžběta Uherská (+1231)
Je dcerou krále Ondřeje II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky. Vychovávána byla jako snoubenka Ludvíka IV. na hradě Wartburgu. Provdala se v r. 1221 a před narozením poslední dcery v roce 1227 ovdověla. Po celý život vynikala pokorou a konáním skutků milosrdné lásky. Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla. Odmítla úvahy o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky ke Kristu žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě nemocným a ubohým. Zemřela ve 24 letech.
catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 16.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi, dotýkalo se nebe. Celé tvorstvo se ve své podstatě znovu od začátku přetvořilo, a tak sloužilo tvým rozkazům, aby tvoje děti byly uchovány beze škody. Bylo vidět, jak oblak zastínil tábor, jak se vynořuje suchá země tam, kde dříve byla voda, jak se otvírá v Rudém moři volná cesta, jak se na místě dravých proudů zelená pole. Všechen lid tudy přešel chráněn tvou rukou a hleděl na úžasné divy. Neboť jako koně se pásli, jako beránci poskakovali, když chválili tebe, Pane, svého zachránce.
Mdr 18,14-16;19,6-9

Žalm:
Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,
vypravujte o všech jeho divech!
Honoste se jeho svatým jménem,
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

Pobil všechny prvorozené v jejich zemi,
prvotiny veškeré jejich mužné síly.
Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem,
nebylo nemocných v jejich kmenech.

Pamatoval na své svaté slovo,
které dal Abrahámovi, svému služebníku.
V radosti vyvedl svůj národ,
s jásotem své vyvolené.
Zl 105

Evangelium:
Lk 18,1-8

Církevní kalendář:
sv. Markéta Skotská (Uherská) (+1093)
Pocházela z anglosaské knížecí rodiny, narodila se v Uhrách a provdala za skotského krále Malcolma. Měla 8 dětí, z nichž dvě byly později prohlášeny za svaté. Na královském dvoře uplatňovala křesťanské zásady a zasloužila se o dobro pro celou zemi. Podle mnicha Teodoricha žila evangelní milosrdnou lásku tak, že "denně posluhovala chudým, navštěvovala špitály, dávala budovat kostely i kláštery, osvobozovala otroky a poskytovala pohostinství cizincům i uprchlíkům." Zemřela ve věku 47 let na edinburgském zámku, milovaná skotským lidem, který v ní oprávněně viděl světici.
více: catholica.cz
Stylita

Posolstvo Ježiša Krista zo dňa: 16.8.2019

Vassula alias tužka píše, jak její odpůrci budou končit v Údolí smrti. Tomu říkám nebeské poselství. To tam skončí vedení řecké pravoslavné církve i kardinál Duka, kteří před ní varují.
www.rkc-stetsko.tode.cz/problematika-zj…
Stylita

Boží slovo na den 15.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce. Neboť z velikosti a krásy tvorstva srovnáním lze poznat jejich stvořitele. Avšak ti zasluhují jen malou výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze ho najít. Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout, ale dávají se strhnout zdáním, protože už to, co vidí, je krásné. Avšak ani ti nejsou bez omluvy. Přece když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět, jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?
Mdr 13,1-9

Žalm:
Nebesa vypravují o Boží slávě.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19

Evangelium:
Lk 17,26-37

Církevní kalendář:
sv. Albert Veliký (+1280)
Bývá uváděn jako Albert z Laugingu nebo z Kolína či Albert Teutonicus. Pocházel z jihozápadní německé oblasti. Po vynikajících studijních výsledcích mnoha oborů se v Padově stal dominikánem. V Kolíně nad Rýnem knězem. Působil jako profesor a svými znalostmi obsáhl všechny vědní obory té doby. Mimo jiné uvedl Aristotelovo učení do středověké filozofie. Byl provinciálem v letech 1253-1257 a řezenským biskupem v letech 1260-1262. Působil na papežském dvoře a byl důvěrníkem i císaře. Vynikl v ctnostném životě, jako kazatel, diplomat i vědec. Jeho oblíbenou činností bylo předávání získaných vědomostí. Proto se opakovaně vracel k vyučování a spisovatelské činnosti. Zemřel v Kolíně nad Rýnem ve vysokém věku a byl pohřben v dominikánském kostele.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 14.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější. Neboť moudrost je pohyblivější než každý pohyb, svou čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona je výdech Boží moci, čirý výron slávy Všemohoucího, protože nic poskvrněného se do ní nedostane, neboť je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i když v sobě zůstává, všechno obnovuje, v průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí. Ona je totiž krásnější než slunce a nad všechna seskupení hvězd, srovnána se světlem vítězí nad ním, neboť po světle následuje noc, ale zlo nic nezmůže proti moudrosti, která se mocně rozpíná od jednoho konce světa k druhému a všemu vládne s dokonalostí.
Mdr 7,22-8,1

Žalm:
Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo.

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,
je pevné jako nebesa.

Od pokolení do pokolení je tvá věrnost,
založil jsi zemi, a ona trvá.

Podle tvých rozhodnutí trvá stále,
neboť všechno ti slouží.

Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.

Jasnou tvář ukaž svému služebníku
a nauč mě svým příkazům!

Kéž jsem živ, abych tě chválil,
a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!
Zl 119

Evangelium:
Lk 17,20-25

Církevní kalendář:
sv. Mikuláš Tavelič a druhové (+1391)
Mikuláš Tavelič pocházel z Dalmácie. Stal se františkánem, asi roku 1365 knězem, pak působil jako kazatel v Bosně. Seznámil se zde se spolubratrem Deodatem. Společně se později sešli s dalšími dvěma spolubratry Petrem a Štěpánem ve františkánském klášteře na hoře Sion. Všichni čtyři se po jisté přípravě vypravili do mešity v Jeruzalémě, aby se pokusili o obrácení tamních mohamedánů. Skončili však krutou mučednickou smrtí.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 13.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Kol 3,12-17

Žalm:
Veleb, duše má, Hospodina.

Veleb, duše má, Hospodina, - vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny, - on léčí všechny tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby, - on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý, - shovívavý a nadmíru dobrotivý. – Nechce se přít ustavičně, - ani se hněvat na věky.
Odp.
Jako se smilovává otec nad syny, - tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. – Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, - má v paměti, že jsme jen prach.
Odp.
Hospodinova láska však od věků na věky – pro všechny, kdo se ho bojí, - a jeho spravedlnost jde z dětí na děti – pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Odp.
Zl 103

Evangelium:
Mt 25,31-46

Církevní kalendář:
Svátek sv. Anežky České (+1282)
Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."
catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 12.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Duše spravedlivých však jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jako obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. Duše spravedlivých však jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.
Mdr 2,23-3,9

Žalm:
Ustavičně chci velebit Hospodina.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,
k jejich volání se kloní jeho sluch.
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

(Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel,
vysvobodil je z každé jejich tísně.
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
na duchu zlomené zachraňuje.
Zl 34

Evangelium:
Lk 17,7-10

Církevní kalendář:
sv. Josafat (+1623)
Pocházel z pravoslavné rodiny ze západní části Ukrajiny. V litevském Vilniusu či Vilně se stal řeckokatolíkem a vstoupil do řádu basiliánů. Roku 1609 přijal kněžské svěcení, o čtyři roky později se stal igumenem v Byteni. Od roku 1618 působil v postavení arcibiskupa v běloruském Polocku. Celý jeho život, od připojení se k unii s římským apoštolským stolcem, je poznamenán úsilím o sjednocení církví. Zemřel mučednickou smrtí přibližně ve 43 letech.
catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_01.htm

1. čtení:
Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v něho věří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddělují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v těle oddaném …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_01.htm

1. čtení:
Milujte spravedlnost, vládcové země, správně smýšlejte o Pánu a hledejte ho upřímným srdcem. Těm, kdo ho nepokoušejí, dává se nalézt, zjevuje se těm, kdo v něho věří. Zvrácené myšlenky však od Boha oddělují, všemohoucnost se neprojevuje na výzvy pošetilců. Do zlovolné duše nevchází moudrost, nesídlí v těle oddaném hříchu. Svatý duch kázně utíká před lstí, uniká nerozvážným myšlenkám, odchází, když se blíží nepravost. Vždyť moudrost je duch, který miluje lidi, ale nenechá bez trestu tupitele, který se provinil slovy, protože Bůh je svědkem jeho ledví, pravdivým pozorovatelem jeho srdce a posluchačem jeho řečí. Duch Páně naplňuje svět a ten, který vše obsahuje, ví o všem, co se mluví.
Mdr 1,1-7

Žalm:
Veď mě, Hospodine, cestou odvěkou!

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,
ty víš, když sedám i když vstávám.
Poznáváš mé myšlenky již zdálky;
ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,
všímáš si všech mých cest.

Slovo ještě nemám na jazyku:
hle, už je znáš, Hospodine, celé.
Obklopuješ mě zezadu i zpředu
a kladeš na mě svou dlaň.
Podivuhodná je pro mě tvá znalost,
vznešená a nepochopitelná.

Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,
kam až utéci před tvou tváří?
I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,
i kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi!

I kdybych si připjal křídla jitřenky
a spočinul na nejzazším moři,
i tam mě povede tvá ruka
a uchopí mě tvá pravice.
Zl 139

Evangelium:
Lk 17,1-6

Církevní kalendář:
sv. Martin (+397)
Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let.
catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 10.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit (…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit (božské) zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm byl týrán třetí. Když ho požádali, aby vyplázl jazyk, (který mu chtěli uříznout,) nebojácně vztáhl ruce (na oheň) a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho obdržím.“ Sám král a jeho družina žasli nad duševní silou jinocha, který se vůbec nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí řekl: „Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“
2Mak 7,1-2.9-14

Žalm:
Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
všimni si mého nářku,
popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,
nezakolísaly mé nohy.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Zl 17

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s (pomocí) Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.
2Sol 2,16-3,5

Evangelium:
Lk 20,27-38

Církevní kalendář:
sv. Lev Veliký
Od mládí působil v Římě. Za papežů Celestina I. a Sixta III. byl veden jako arcijáhen. V čele církve stanul 29. 9. 440. Svědomitě postupoval proti všem bludům, vyskytujícím se za jeho pontifikátu. Zvláště bolestně jej zasáhl blud Eutycha (neuznávající, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk), který měl později za následek i krveprolití. Lev I. horlivě bránil primát sv. Petra proti Cařihradu i své město před jeho nepřáteli. Hunského vůdce Attilu odvrátil od tažení na Řím a při vpádu vandalů šel opět jednat s nepřátelským vůdcem, ale u Gensericha dosáhl jen toho, že nedošlo k prolévání krve a k vypálení Říma. Až do smrti se cítil zodpovědný za čistotu víry i svěřený lid.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 9.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_09.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_09.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: „Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“
Ez 47,1-2.8-9.12

Žalm:
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

Bůh je naše útočiště a síla,
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země,
i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
přesvatému stánku Nejvyššího.
Bůh je v jeho středu, nepohne se,
od časného jitra ho Bůh bude chránit.

S námi je Hospodin zástupů,
Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Pojďte, pozorujte Boží skutky,
které učinil k úžasu země.
Zl 46(45)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!
1Kor 3,9c-11.16-17

Evangelium:
Jan 2,13-22

Církevní kalendář:
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Slavením tohoto výročí si připomínáme význam té nejstarší ze čtyř římských patriarchálních bazilik. Byla posvěcena v první polovině IV. století, stala se sídlem papežů i dějištěm pěti všeobecných církevních sněmů (1123, 1139, 1179, 1215 a 1512-1517). Podstatné je, že se stala matkou všech křesťanských chrámů a k těmto chrámům Božím patříme i my.
catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Já sám jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela dobře schopni jeden druhého napomenout. Přece však jsem vám psal trochu směleji, abych vám (některé věci) připamatoval, a to pro milost, která mi byla …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Já sám jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela dobře schopni jeden druhého napomenout. Přece však jsem vám psal trochu směleji, abych vám (některé věci) připamatoval, a to pro milost, která mi byla dána od Boha: abych byl služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Kážu proto Boží evangelium, jako bych konal posvátný úkon, aby se tak pohané stali milou obětí, posvěcenou od Ducha svatého. Mám se tedy čím chlubit skrze Ježíše Krista v tom, co se týká Božího díla. Neodvážím se mluvit o ničem jiném než o tom, co Kristus skrze mne vykonal, aby byli pohané přivedeni k ochotnému přijetí víry, slovem i skutkem, silou znamení a zázraků, konaných mocí Božího Ducha. Tak jsem dovršil kázání Kristova evangelia od Jeruzaléma a v širém okruhu až po Ilýrii. Snažím se totiž o to a kladu si za čest, že nekážu evangelium tam, kde jméno Kristovo je už známo. Nechci stavět na cizích základech, neboť stojí v Písmu: `Ti, kdo o něm nebyli poučeni, uvidí, ti, kdo (o něm) neslyšeli, porozumějí.'
Rim 15,14-21

Žalm:
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!
Zl 98

Evangelium:
Lk 16,1-8

Církevní kalendář:
sv. Godfrid (Bohumír) (+1115)
Pocházel od francouzského města Soissons. Vychováván byl v benediktinském klášteře, asi v 25 letech se stal knězem, brzy poté opatem v Nogent-sous-Coucy a roku 1104 biskupem v Amiensu. V tomto úřadu prožil mnoho těžkých chvil pro vzdorovitost duchovních a prostopášnou šlechtu, šířící nemorální příklad a vyvolávající nepřátelství. Sám žil velmi obětavě a Boží čest měl na prvním místě. Chtěl všechny přivést do Boží náruče, ale jeho usilovná snaha, zvláště ve vyšším postavení, se nesetkávala s dobrou vůlí ani pochopením. Zemřel v necelých padesáti letech.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 7.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými. Proč tedy …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými. Proč tedy svého bratra odsuzuješ? Nebo proč ty svým bratrem pohrdáš? Všichni přece budeme stát před Božím soudem. Vždyť v Písmu se říká: `Jako že jsem živ, praví Pán, přede mnou poklekne každé koleno, a každý jazyk bude velebit Boha.' A každý z nás tedy bude muset sám za sebe vydat Bohu účty.
Rim 14,7-12

Žalm:
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě
po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Zl 27

Evangelium:
Lk 15,1-10

Církevní kalendář:
sv. Wilibrord (+739)
Byl vychováván v benediktinském klášteře v anglickém Riponu pod vedením opata Vilfrida. V 15 letech se stal řeholníkem, ve 20 letech odešel do Irska a ve 30 letech přijal kněžské svěcení. Potom se vydal na misijní cestu do Fríska. V roce 695 se stal arcibiskupem Utrechtu. Založil klášter Echternach, budoval chrámy a osvědčil se jako misionář na území Holandska, Lucemburska, Dánska, Porýní, Durynska i na ostrově Helgolandu. Zemřel v Echternachu, na východě Lucemburska.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 6.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil Zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil Zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního jako sám sebe'. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním Zákona je tedy láska.
Rim 13,8-10

Žalm:
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.
Nebo: Aleluja.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Zl 112

Evangelium:
Lk 14,25-33

Církevní kalendář:
sv. Leonard (Linhart) (+ asi 6. stol.)
Zprávy o Leonardově původu se vyskytují zejména v tzv. Ildegarově vyprávění a o spolehlivých informacích z jeho života se hovoří většinou až od jeho příchodu do lesů v blízkosti Limoges v Aquitánii. Zde žil jako poustevník, kterému jsou přičítána jistá charismata, zbudování kostelíka P. Marie a sv. Remigia i založení poustevnické osady. Ta se pak stala základem, na kterém vznikl klášter St-Léonard-de-Noble. O Leonardovi je známo, že mimo jiné pomáhal zajatcům, které přiváděli z válek Frankové, a mnozí z nich mu vděčili za své propuštění i obrácení na víru.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 5.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! I když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! I když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem obyčejným.
Rim 12,5-16a

Žalm:
Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!

Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvyšují se mé oči,
neženu se za velikými věcmi
pro mě nedostižnými.

Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši
jako dítě na matčině klíně;
jako dítě, tak je má duše ve mně.

Doufej, Izraeli, v Hospodina
nyní i navěky.
Zl 131

Evangelium:
Lk 14,15-24

Církevní kalendář:
sv. Zachariáš a Alžběta - rodiče sv. Jana Křtitele
Zachariáš byl zbožný kněz v judských horách a jeho manželka, Alžběta byla příbuznou Panny Marie. Ta ji přišla po Zvěstování navštívit a zřejmě zůstala do narození Jana Křtitele. Zachariáš, který neuvěřil andělově zprávě, že bude mít syna Jana, byl pak do jeho obřízky němý.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 4.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství. Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.
Rim 11,29-36

Žalm:
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!

Jsem ubohý a plný bolesti,
ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.

Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská města:
budou tam bydlet a obsadí je.
Zdědí je potomci jeho služebníků,
budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Zl 69

Evangelium:
Lk 14,12-14

Církevní kalendář:
sv. Karel Boromejský (+1584)
Pocházel z významné lombardské rodiny. Vystudoval práva a jeho strýc, papež Pius IV. ho povolal po svém nástupu do Říma, kde ho v 21 letech učinil svým sekretářem i jmenoval kardinálem - jáhnem. Po třech letech přijal kněžské a biskupské svěcení. Má velkou zásluhu na dokončení tridentského sněmu a uskutečnění jeho reforem. Jako 25letý nastoupil na arcibiskupský stolec v Miláně. Žil asketicky, byl rozhodný a nesmírně obětavý. Svolával synody a konal pastorační vizitace, při nichž se zajímal o všechny. Obnovil duchovní život diecéze, mimořádně se staral o chudé a nemocné, zvláště v době moru aniž se nakazil. Zemřel vyčerpán ve 46 letech.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 3.11. A.D. 2019

Ten, kdo má vystoupit proti nějakému bludu, má při střetnutí s bludaři vystupovat laskavě a skromně, zdržet se urážlivých slov a ani v nejmenším nemá projevit proti jinak smýšlejícím žádné pohrdání, ale jen dobrotu. Ba, nemáme ani přímo útočit proti bludům, ale tím, že vysvětlujeme katolické učení, musí se projevit nepravda jejich nauky sama od sebe.
sv. Ignác z Loyoly
Stylita

Boží slovo na den 3.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/31_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť tvůj nepomíjející duch je ve všem. Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane.
Mdr 11,22-12,2

Žalm:
Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
Každý den tě budu velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
a svatý ve všech svých činech.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
a pozvedá všechny sklíčené.
Zl 145(144)

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v (konání) dobra a vaše víra (aby se projevovala) skutky. Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy (budete oslaveni) skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat.
2Sol 1,11-2,2

Evangelium:
Lk 19,1-10

Církevní kalendář:
sv. Martin de Porres (+1639)
Pocházel z Limy v jižní Americe. Stal se holičem a ranhojičem. Patřil k pohrdané vrstvě obyvatel a jako míšenec měl těžkosti i se vstupem do dominikánského řádu. Později mu zde byla svěřena péče o nemocné. Vynikl mimořádnými ctnostmi, zvláště obětavou láskou k lidem i nemalou ke zvířatům. Měl charisma zázraků, žil asketicky a vedle léčení poskytoval nemocným i duchovní rady. Zemřel obklopen láskou na nákazu malárií.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 2.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jako zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.

Mdr 3,1-9

Žalm:
Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný. Hospodin chrání prosté lidi; pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: "Jsem tak sklíčen!" Pravil jsem ve svém rozrušení: "Každý člověk klame!"
Odp.
Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, rozvázal jsi moje pouta.
Odp.

Žl 116

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři (a sestry)! Všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

Rim 8,14-23

Evangelium:

Mt 25,31-46

Církevní kalendář:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Dnešní památka navazuje na včerejší úvahy, týkající se i naší věčnosti. Jde o zemřelé toužící po naší pomoci, aby mohli patřit mezi svaté v nebi. Církev na své zemřelé vždy pamatovala modlitbou a každé slavení mše svaté obsahuje i vzpomínku na mrtvé. Po ustanovení „Všech svatých“ na 1. listopad se v západní církvi následujícího dne pozvolna začala slavit i výroční vzpomínka na zemřelé. Slavení této vzpomínky zavedl v r. 998 benediktinský opat Odilo z Cluny (pam. 1. 1.). Postupně se rozšířila, roku 1300 byla údajně schválena v Římě. V Aragonii toho dne začali kněží slavit tři mše svaté za zemřelé. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil r. 1748. K rozšíření na celou církev došlo až v roce 1915.
Již ve Starém zákoně byly za zemřelé konány modlitby a oběti. Juda Makabejský např. poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byla vykonána smírná oběť za hřích padlých bojovníků. Modlitba a konání oběti mše svaté jsou jediným cenným darem pro naše zemřelé.

catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 1.11. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle - veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi.“
Zj 7,2-4.9-14

Žalm:
To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha .
Zl 24(23)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.
1Jan 3,1-3

Evangelium:
Mt 5,1-12a

Církevní kalendář:
Slavnost Všech svatých
www.catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 31.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Rim 8,31b-39

Žalm:
Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!

Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno,
vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá!
Já jsem totiž chudák a ubožák,
srdce se mi svíjí v nitru.

Pomoz mi, Hospodine, můj Bože,
zachraň mě podle svého slitování!
Ať poznají, že je to tvá ruka,
že tys to učinil, Hospodine!

Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy,
uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,
neboť stanul chudákovi po pravici,
aby ho zachránil před soudci.
Zl 109

Evangelium:
Lk 13,31-35

Církevní kalendář:
sv. Wolfgang (+994)
Pocházel ze Švábska. Studoval v klášterní škole v Reichenau a ve Würzburgu. Potom působil na dómské škole a byl děkanem kapituly v Trevíru. Již v roce 965 vstoupil do benediktinského kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku. Zde se asi po pěti letech stal knězem a po ročním misijním působení v Maďarsku byl ve vánočním období ustanoven za biskupa v Řezně. Vynikal ctnostmi i moudrým řízením diecéze, při kterém předal ustanoveným opatům řízení klášterů, pozvedl úroveň duchovenstva, velkou měrou přispěl k založení pražského biskupství a s velkou láskou pomáhal kde bylo třeba, zvláště mu záleželo na školství a zajišťování potřeb chudých. Zemřel v Puppingu u Lince ve věku asi 70 let.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 30.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. Víme, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí. Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy. Rim 8,26-30

Žalm:
Důvěřuji v tvé slitování, Hospodine!

Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože!
Rozjasni mé oči, ať neusnu v smrti,
aby neřekl můj nepřítel: „Zdolal jsem ho!“
Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.

Já však důvěřuji v tvé slitování,
pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce,
zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.
Zl 13

Evangelium:
Lk 13,22-30

Církevní kalendář:
sv. Marcel (+298)
Nové římské Martyrologium Romanum samostatně uvádí Marcelovu mučednickou smrt v Tanger v Mauretánii v dnešním Maroku. Představuje ho jako setníka, který místo nařízeného obětování pohanským bohům složil vojenskou hodnost i zbraň s prohlášením, že je křesťan a nemůže se dále řídit příkazy, kterým je jako voják povinen, ale jen naukou Ježíše Krista. Za tuto věrnost mu byla setnuta hlava.
více: m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_03.htm
Stylita

Boží trpělivost satanskou Amazonskou synodou je u konce. Čekejme velké tresty!

ten obraz s hořícími chrámy byl namalován podle vizí Marie Julie Jahenny koncem 19 století
marie-juliejahenny.blogspot.com/p/the-prophetic-p…
Stylita

Boží slovo na den 29.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí.
Rim 8,18-25

Žalm:
Velkou věc s námi udělal Hospodin.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
„Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.

Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí:
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.
Zl 126

Evangelium:
Lk 13,18-21

Církevní kalendář:
sv. Narcis (+asi 222)
Stal se oblíbeným knězem vynikajícím ve ctnostech a ve velmi pokročilém věku byl zvolen biskupem v Jeruzalémě. Měl charisma zázraků, žil asketicky, ujímal se trpících a utiskovaných, napomínal ty, kteří dávali pohoršení. Jedni ho milovali a druzí hledali příležitost jej zničit. Trojice mužů se rozhodla křivě svědčit ve prospěch vymyšleného obvinění, čímž dosáhla biskupova odchodu. Potom je však postihly tresty, které na sebe k podpoře přísahy svolávali. Narcis se nakonec vrátil a dožil snad nejvyššího věku ze všech biskupů.
více: www.catholica.cz

blah. Marie Restituta /Helena/ Kafková (+1943)

Pocházela z předměstí Brna. Většinu života strávila ve Vídni, kde se z trafikantky stala ošetřovatelkou a kde také vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a Caritate Christiana). Ta je jednou z více kongregací III. řádu svatého Františka. Pro statečné vyznávání víry a věrnost křesťanským a řeholním zásadám, byla hitlerovským režimem považována za nebezpečnou a po 13 měsících věznění na půdě Zemského soudu ve Vídni sťata gilotinou.
více: www.catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 28.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_28.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!) Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_28.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
(Bratři!) Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.
Ef 2,19-22

Žalm:
Všude na zemi pronikl jejich hlas.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19(18)

Evangelium:
Lk 6,12-19

Církevní kalendář:
Svátek sv. Šimona a Judy
Slavíme svátek dvou apoštolů, kteří jsou v seznamech Dvanácti uváděni společně. První, než se stal Ježíšovým učedníkem, patřil zřejmě mezi zelóty. Od druhého je zaznamenána otázka při poslední večeři (viz Jan 14,22) a je mu připsán jeden novozákonní list.
V mimobiblických zprávách se hovoří o jejich společné apoštolské cestě a mučednické smrti, ke které se snad přičinili pohanští kněží, pravděpodobně v Persii. Jedna z málo věrohodných legend vypráví o zázračném uzdravení edesského krále Abgara, poté co se jej Juda dotkl. Dále hovoří o pokračování cesty obou apoštolů až do Persie, kde panovníkovi, oproti jeho kněžím očekávajícím válku, předpověděli příchod poslů míru. Po naplnění této předpovědi se král na své kněze rozhněval a oni potom prý přepadli apoštoly v Suaniru, kde Judu ubili kyjem a Šimona rozřezali pilou. - Tím tato legenda vysvětluje jejich hlavní atributy.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 27.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/30_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší nezakročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo.
Sir 35,15b-17.20-22a

Žalm:
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
(Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel,
vysvobodil je z každé jejich tísně.

Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
na duchu zlomené zachraňuje.
Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,
nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.
Zl 34

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli (lidé) ze všech národů. A (tak) jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.
2Tim 4,6-8.16-18

Evangelium:
Lk 18,9-14

Církevní kalendář:
sv. Frumencius
Pocházel z Tyru či Tyros na území Libanonu. S bratrem se při výpravě strýce Meropa do Afriky dostal jako zajatec do Axumu, před abyssinského krále vládnoucího v Etiopii. Stal se jeho oblíbeným pomocníkem a začal v zemi šířit křesťanství. Po převzetí vlády dědicem trůnu odešel, aby se stal knězem. Jako biskup byl poslán zpět k dovršení započatého díla v Etiopii a byl nazván jejím apoštolem.
více: catholica.cz/index.php
Stylita

Polícia našla démonov, František ich vystaví na námestí Svätého Petra

Roberto 55
Ta karta s hořícími chrámy je zřejmě inspirována viděními mystičky Marie-Julie Jahenny.

marie-juliejahenny.blogspot.com/p/the-prophetic-p…
Stylita

Boží slovo na den 26.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není tedy nyní žádné odsouzení, vždyť zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Neboť na co Zákon nestačil, protože byl bezmocný kvůli tělu, (to vykonal Bůh): poslal svého Syna,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není tedy nyní žádné odsouzení, vždyť zákon Ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Neboť na co Zákon nestačil, protože byl bezmocný kvůli tělu, (to vykonal Bůh): poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, (Bůh) pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. Tak se na nás mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Ti, kdo žijí, jak chce tělo, usilují jen o věci tělesné; kdo však žijí, jak chce Duch, o věci duchovní. Snahy lidí tělesných vedou ke smrti, snahy lidí duchovních k životu a pokoji. Proto snahy lidí tělesných stojí v nepřátelství s Bohem, neboť nejsou podřízeny Božímu zákonu, ba ani být nemohou. Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný) života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.
Rim 8,1-11

Žalm:
To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Zl 24

Evangelium:
Lk 13,1-9

Církevní kalendář:
sv. Rustik (+ asi 461)
Pocházel z jižní Galie. Od útlého mládí jej matka vedla ke zbožnosti. Rustikova touha jej dovedla do Říma, kde se seznámil se sv. Jeronýmem. Stal se knězem a velmi dobrým kazatelem. Celý život ho provázela touha po životě v tichosti kláštera. Byl však povolán za biskupa v Narbone. Na biskupském stolci se přes mnohé těžkosti osvědčil jako moudrý pastýř a mimo jiné postavil dva velké chrámy.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 25.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který sídlí ve mně. Shledávám tedy,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jsem si vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Vůli sice mám, ale dobro vykonat nedovedu. Neboť nekonám dobro, které chci, nýbrž dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který sídlí ve mně. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo: třebaže chci dělat dobro, vyjde mi z toho zlo. Jako člověk vnitřní radostně souhlasím s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? Díky Bohu! (Je to možné) skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Rim 7,18-25a

Žalm:
Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Nauč mě moudrosti a vědění,
neboť důvěřuji tvým předpisům.

Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní,
nauč mě svým příkazům.

Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
jak jsi slíbil svému služebníku.

Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,
neboť tvůj zákon je mé potěšení.

Navěky nezapomenu na tvá nařízení,
vždyť skrze ně jsi mi dal život.

Jsem tvůj, zachraň mě,
neboť jsem hledal tvá nařízení.
Zl 119

Evangelium:
Lk 12,54-59

Církevní kalendář:
sv. Kryšpín a Krispinián
Pocházeli z Říma, odkud přišli do severní Francie, kde hlásali evangelium. Vydělávali si obuvnickou prací, při které jako prostí laici šířili radostnou zvěst o Kristu. V době pronásledování za císaře Maximiána byli udáni a postaveni před soud. Než by svou víru zapřeli, raději (asi po r. 285) v Soissons podstoupili mučednickou smrt. Nad jejich hrobem byla zbudována bazilika.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 24.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro vaši lidskou slabost užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý. Dokud jste byli oddáni hříchu, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Pro vaši lidskou slabost užiji příkladu z obyčejného života: Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý. Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili jste se vázáni předpisy mravního zákona. Jakýpak jste měli tehdy užitek z těch věcí? Takový, že se za to teď stydíte. Na konci těch věcí je smrt. Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život. Neboť odplata za hřích je smrt, dar Boží však je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Rim 6,19-23

Žalm:
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně
a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem.
Vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou
Zl 1

Evangelium:
Lk 12,49-53

Církevní kalendář:
sv. Antonín Maria Klaret (+1870)
Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v Santiagu na Kubě. Založil tam klarentinky a obnovoval náboženský život. S velkou horlivostí pracoval na pozvednutí věřících v oblasti duchovní, mravní i sociální. Kvůli tomu byl na něj několikrát spáchán atentát. Nepřátelský postoj vůči němu zaujali zvláště majitelé černých otroků, kteří se přičinili o to, že se v roce 1857 musel vrátit do Španělska. Byl pak mimo jiné duchovním rádcem královny Isabely II. a nakonec zemřel ve Fontfroide v jižní Francii.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 23.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Hřích už dál nesmí vládnout ve vašem smrtelném těle tak, abyste poslouchali jeho žádosti! Ani své údy už nepropůjčujte hříchu, (aby jich užíval) jako nástroje k špatnosti. Ale postavte se do služeb Bohu jako lidé, kteří byli mrtví, a ožili. Své údy (dejte) Bohu …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Hřích už dál nesmí vládnout ve vašem smrtelném těle tak, abyste poslouchali jeho žádosti! Ani své údy už nepropůjčujte hříchu, (aby jich užíval) jako nástroje k špatnosti. Ale postavte se do služeb Bohu jako lidé, kteří byli mrtví, a ožili. Své údy (dejte) Bohu jako nástroje ke konání spravedlnosti. Vždyť hřích už nebude mít nad vámi moc! Nejste přece pod Zákonem, ale pod milostí! Co z toho plyne? Smíme snad hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Bůh uchovej! Což nevíte, že musíte jako otroci poslouchat toho, komu se k službám za otroky propůjčíte? Ať už hříchu – a to vede k smrti – anebo budete poslouchat (Boha) – a to vede ke spravedlnosti. Ale díky Bohu! Byli jste sice otroky hříchu, ale pak jste ze srdce začali poslouchat životní pravidla (křesťanské) nauky, jak jste do nich byli uvedeni. Byli jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služeb spravedlnosti.
Rim 6,12-18

Žalm:
Naše pomoc je ve jménu Hospodina.

Kdyby Hospodin nebyl s námi
ať to vyzná Izrael
kdyby Hospodin nebyl s námi,
když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili,
když jejich hněv vzplál proti nám.

Voda by nás byla zatopila,
příval by se byl převalil přes nás,
přes nás by se převalily rozbouřené vody.
Veleben buď Hospodin, že nás nevydal
za kořist jejich zubům!

Naše duše vyvázla jako pták
z ptáčníkovy léčky;
léčka se přetrhla,
a my jsme volní.
Naše pomoc je ve jménu Hospodina,
který učinil nebe a zemi.
Zl 124

Evangelium:
Lk 12,39-48

Církevní kalendář:
sv. Jan Kapistránský (+1456)
Pocházel z Capestranu, vystudoval práva a začal kariéru ve službách neapolského krále. Z velice vysokého postavení se dostal do vězení, kde prožil obrácení. V roce 1416 vstoupil k františkánům, pak se stal knězem a byl pověřen zakládáním přísnějších františkánských klášterů. Stal se věhlasným kazatelem a strhoval posluchače po celé střední Evropě. Přišel i do Brna, kde kázal, konal zázraky a založil klášter. Cesta do naší země však není hodnocena jako úspěšná. Za nejvýznamnější působení je považována jeho činnost ve vojsku, s nímž byl ve věku 70 let u Bělehradu, kdy byla poražena několikanásobná přesila tureckého vojska. Brzy pak na následky vyčerpanosti, po ošetřování umírajícího velitele nakaženého morem a po posledním povzbuzení vojska v Iloku, zemřel.
více: catholica.cz
Stylita

Ochrana pred moslimami. Igor Chaun

Igor Chaun je popularizátor reinkarnace, karmy. Je to bohužel novodobý synkretik, který si propojil buddhismus, křesťanství, léčitelství atd. Na jeho kanálu goscha najdete mix léčitelů, učitelů a guruů, různých přednášek , které Igor organizuje a osobních videí, kde Igor odhaluje svoje poznání.
pro příklad www.youtube.com/watch
Stylita

Boží slovo na den 22.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho (člověka) vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. Kde se však rozmnožil hřích, (tam) se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Rim 5,12.15b.17-19.20b-21

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nechť jásají a v tobě se radují
všichni, kteří tě hledají,
ti, kteří touží po tvé pomoci,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“
Zl 40

Evangelium:
Lk 12,35-38

Církevní kalendář:
sv. Jan Pavel II. (+2005)
Pocházel z polských Wadovic. V Krakově jako dělník prožil válku, za které se připravoval na kněžství. Svůj život přitom vložil do rukou Ježíši skrze Marii. Jako kněz a doktor teologie vykonával službu vesnického kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl jmenován biskupem a po dalších 20 letech zvolen papežem. Za charakteristický rys jeho pontifikátu je považována nejen evangelizace s jeho výzvou "Otevřete brány Kristu, nebojte se!", ale také vřelý vztah k mládeži, kterou naplňoval novým elánem, i 104 zahraničních apoštolských cest konaných s Janovou láskou ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl na sebe a s odevzdaností Marii se stával obrazem Kristovy lásky. Zemřel ve věku 84 let.
více: catholica.cz
Stylita

Zbláznili se ve Vatikánu?

Sošky bôžikov boli odstránené z chrámu v Ríme!
audiokomentář: o. Miron Kerul Kmec, 21/10/2019
www.podbean.com/media/share/pb-vh9i7-c41f4f
Stylita

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2019

Mám jen jeden nick - Stylita.
Stylita

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, že `mu to bylo uznáno', nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.
Rim 4,20-25

Žalm:
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid.

Vzbudil nám mocného spasitele
z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna
ústy svých svatých proroků.

Zachránil nás od nepřátel,
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci,
rozpomenul se na svou svatou smlouvu.

Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu
a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili
po všechny dny svého života.
Lk 1

Evangelium:
Lk 12,13-21

Církevní kalendář:
sv. Hilarion
V mládí vstoupil do kláštera, vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Mnichové z kláštera v Pelekitě (v Pelecete) na hoře Olympu v Bithynii ho po dalším roce zvolili za svého představeného (hegumena). Velmi mnoho se pak zasadil o zachování úcty k obrazům. Dle některých životopisů měl dar zázraků a byl za císaře Konstantina Kopronima (kolem r. 750) mučen za obhajobu úcty k ikonám.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 20.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm

1. čtení:
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm

1. čtení:
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory.
Ex 17,8-13

Žalm:
Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Zvedám své oči k horám.
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina,
který učinil nebe i zemi.

Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla,
nebude dřímat tvůj strážce.
Ano, nebude dřímat a spát
Izraelův strážce.

Hospodin tě střeží,
Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici.
Za dne ti slunce neublíží,
ani měsíc v noci.

Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého,
střežit bude tvou duši.
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod
nyní i navěky.
Zl 121

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřisahám tě) při jeho slavném příchodu a království: Hlásej slovo! Přicházej s ním ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.
2Tim 3,14-4,2

Evangelium:
Lk 18,1-8

Církevní kalendář:
sv. Irena (+304)
Pocházela z makedonského města Soluně a žila v něm jako panna se sestrami Agape a Chionia, které byly o 4 dny dříve upáleny. U Ireny byly nalezeny náboženské knihy a to byl důvod, pro který se místodržitel Dulcecián rozhodl dát ji před upálením na několik dní obnaženou do nevěstince. Legenda uvádí, že ji tam nikdo neposkvrnil a nakonec byla umučena ohněm.
více: catholica.cz
Stylita

PETÍCIA za odstránenie modly "Pacha mama" z Vatikánu

Peter(skala)
Zde se píše, že její zjevení uznal biskup z Grenoblu za pravá a božsky inspirovaná a jeden kardinál dal imprimatur, že v knize o jejích zjeveních není nic proti mravům a víře, ale nepotvrzuje , že jsou od Boha Otce.
Kongregace pro nauku víry však tato zjevení nijak nekomentovala, ani je neschválila.
en.wikipedia.org/wiki/Eugenia_Elisabetta_Ravasio
Stylita

Boží slovo na den 19.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na Zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry. A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_06.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na Zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry. A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem – jak stojí v Písmu: `Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' – před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: `Tak četné bude tvé potomstvo!'
Rim 4,13.16-18

Žalm:
Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.
Nebo: Aleluja.

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
synové Jakuba, jeho vyvoleného.
Hospodin sám je náš Bůh,
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Pamatujte věčně na svoji smlouvu,
na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
na svou přísahu Izákovi.

Pamatoval na své svaté slovo,
které dal Abrahámovi, svému služebníku.
V radosti vyvedl svůj národ,
s jásotem své vyvolené.
Zl 105

Evangelium:
Lk 12,8-12

Církevní kalendář:
sv. Izák Jogues a druhové (+1642-9)
Společnou památkou je dnes připomínáno osm misionářů z Tovaryšstva Ježíšova, kteří zemřeli po krutém mučení v Severní Americe v letech 1642-1649. První z nich přišli do Kanady r. 1625, aby v nejrozsáhlejší provincii Québec (území téměř třikrát vetší než Francie) hlásali evangelium Indiánům kmene Huronů a Irokézů. Po neúspěšných pokusech františkánů v předchozím desetiletí, se zde nejvytrvalejším z prvních jezuitů stal P. Jan de Brébeuf. Sestavil slovník, gramatiku a katechismus a pracoval zde nejdéle - od r. 1625 do 1649, s vynucenou přestávkou od r. 1629 do 1632. Québec je jedinou kanadskou provincií, kde angličtina je menšinovým jazykem, úředním je francouzština, ale s roztroušenými indiánskými kmeny bylo možné hovořit pouze jejich rodným jazykem. Působení misionářů však více ztěžovalo mnoho dalších věcí.
Mučednickou smrt podstoupili v tomto pořadí: Renát Goupil 29. 9. 1642, ve věku 34 let; Izák Jogues 18. 10. 1646, ve věku 39 let; Jan de la Lande 19. 10. 1646; Antonín Daniel 4. 7. 1648 ve věku 47 let; Jan de Brébeuf 16. 3. 1649, ve věku 56 let; Gabriel Lalemant 17. 3. 1649, ve věku 38 let; Karel Garnier 7. 12. 1649, ve věku 43 let; Noël /Natalis/ Cha-banel 8. 12. 1649 ve věku 36 let. Všichni se stali patrony Kanady.
více: catholica.cz
Stylita

Modlitba odprosenia za zneuctenie chrámu sv.Petra pri uctievaní bohyne: "Pacha mama"

Panna Maria Fatimská to předpověděla. pokud se lidi neobrátí, přijde další válka(II.světová). A také přišla.
Stylita

Zbláznili se ve Vatikánu?

www.youtube.com/watch
Zde je celý záznam rituálu. Účastní se ho přímo františkán klanící se pohanským soškám-modlám. Celý rituál byl připraven a proběhl ve Vatikánu. Když někdo pozve k sobě na zahradu modláře, ti vykonají rituál a kouká se na to ze židličky, tak na tom nemá podíl?
Stylita

Zbláznili se ve Vatikánu?

The Synod for the Amazon opened with a procession from St Peter’s Basilica, out into the Square, through the Arch of the Bells, and into the Synod Hall. There, Pope Francis opened the proceedings with a discourse in Spanish in which he spoke of the Synod as having four dimensions: pastoral, cultural, social, and ecological.

www.catholicnewsworld.com/2019_10_08_archive.html
ta fotka je z toho …More
The Synod for the Amazon opened with a procession from St Peter’s Basilica, out into the Square, through the Arch of the Bells, and into the Synod Hall. There, Pope Francis opened the proceedings with a discourse in Spanish in which he spoke of the Synod as having four dimensions: pastoral, cultural, social, and ecological.

www.catholicnewsworld.com/2019_10_08_archive.html
ta fotka je z toho webu
Stylita

Zbláznili se ve Vatikánu?

Stylita

Zbláznili se ve Vatikánu?

Viděl jsem, jak sošku nesli kardinálové, resp. celou tu loďku. Na té loďce byla ta pohanská soška jakési těhotné bohyně. Má to být soška bohyně Země, Pachamamy. Tento kult je rozšířen v Jižní Americe.
Stylita

Boží slovo na den 18.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_18.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil – zamiloval si tento svět – a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_18.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Chvátej, abys ke mně brzo přijel, protože Démas mě opustil – zamiloval si tento svět – a odešel do Soluně. Krescens odcestoval do Galácie a Titus do Dalmácie, jediný Lukáš je tu se mnou. Vezmi s sebou také Marka, velmi dobře by mi mohl posloužit. Tychika jsem poslal do Efesu. Až půjdeš, vezmi s sebou můj plášť, který zůstal v Troadě u Karpa, také knihy a hlavně pergameny. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutků. I ty se měj před ním na pozoru, protože se postavil našemu kázání naprosto nepřátelsky. Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů.
2Tim 4,9-17b

Žalm:
Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Zl 145(144)

Evangelium:
Lk 10,1-9

Církevní kalendář:
Svátek sv. Lukáše
Byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů.
Původní Lukášův hrob je v Thébách (Thisvi), odkud byly jeho ostatky přeneseny přes Konstantinopol do Padovy a Prahy.
více: catholica.cz
Stylita

Zbláznili se ve Vatikánu?

Stylita

Boží slovo na den 17.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou (spásnou) spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou (spásnou) spravedlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše. Kde je tedy (nějaké právo k) vychloubání? Je vyloučeno. Kterým zákonem? Snad (zákonem) skutků? Ne, ale zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým). Nebo je Bůh jenom pro židy? Není také pro pohany? Jistě i pro pohany. Vždyť je (přece) jenom jeden Bůh.
Rim 3,21-30a

Žalm:
U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána.
Zl 130

Evangelium:
Lk 11,47-54

Církevní kalendář:
sv. Ignác Antiochijský (+107)
Byl Janovým učedníkem a od tohoto apoštola povolán za biskupa v Antiochii. Ve stáři byl odtud dopravován do Říma, aby byl předhozen šelmám. Cestou napsal Ignác sedm listů různým církvím, s jejichž zástupci se setkal, a svým postojem i slovy a především svou láskou vykonal na této "křížové" cestě velmi mnoho. V listech varoval před gnostickými bludy, vybízel k zachování jednoty pod vedením biskupů, o církvi použil označení "katolická" jako první a římskou církevní obec nazval "předsedkyní sboru lásky". Tento mučedník roztrhaný šelmami dává smrti smysl a ideál následování Krista.
více: catholica.cz
Stylita

Boží slovo na den 16.10. A.D. 2019

Tak mne napadlo, že papežů již bylo 266. "Patriarcha byzantský a katolický" je jen jeden.
Stylita

Boží slovo na den 16.10. A.D. 2019

Proč bych se měl hanbit ty smíšku. Pravda, dohnalovci překvapili. Čekal bych, že vyhlásí za papeže svého gurua Antonína.
Stylita

Boží slovo na den 16.10. A.D. 2019

Stylita

Boží slovo na den 16.10. A.D. 2019

Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Člověče, ať jsi kdokoli, nemáš výmluvu, jestliže ze sebe děláš soudce! Tím totiž, že soudíš druhého, sám sebe odsuzuješ. A my víme, že Boží soud právem postihne ty, kdo takové věci dělají. Soudíš ty, kdo něco takového páchají, a myslíš si, že unikneš Božímu soudu, ačkoli …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Člověče, ať jsi kdokoli, nemáš výmluvu, jestliže ze sebe děláš soudce! Tím totiž, že soudíš druhého, sám sebe odsuzuješ. A my víme, že Boží soud právem postihne ty, kdo takové věci dělají. Soudíš ty, kdo něco takového páchají, a myslíš si, že unikneš Božímu soudu, ačkoli sám děláš totéž? Či pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, trpělivosti a shovívavosti? Copak nevíš, že tě Boží dobrota chce tak přivést k pokání? Ale ty si ve své zatvrzelosti a se svým nekajícím srdcem hromadíš tresty pro onen den hněvu, kdy se ukáže, jak spravedlivě soudí Bůh, který odplatí každému podle jeho skutků: věčným životem těm, kdo jsou v dobrém díle vytrvalí a usilují o to, aby došli slávy, cti a nesmrtelnosti; ale jeho prudký hněv dopadne na lidi sobecké a na ty, kdo jsou nevnímaví k pravdě, ale vnímaví ke špatnosti. Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana. Ale každému, kdo koná dobro, se dostane slávy, cti a pokoje, nejdříve židovi, potom i pohanovi. Bůh totiž nehledí na to, co kdo je.
Rim 2,1-11

Žalm:
Pane, ty odplácíš každému podle jeho díla.

Jen v Bohu odpočívá má duše,
od něho je má spása.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nic mnou nepohne.

Jen v Bohu odpočívej, má duše,
od něho pochází to, v co doufám.
Jen on je má skála a spása,
má tvrz, nepohnu se!

Lidé, doufejte v něho v každé době,
před ním vylejte své srdce,
Bůh je naše útočiště!
Zl 62

Evangelium:
Lk 11,42-46

Církevní kalendář:
sv. Hedvika (+1543)
Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se pak r. 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí, prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život, byla aktivní v dobročinnosti k chudým a nemocným. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku. Mezi chrámy a kláštery, na jejichž založení se podílela, je nejvýznamnější v Třebnici. Zde se stala cisterciačkou a byla i pohřbena.
K jejímu životu se hodí motto: "Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.." Řím 14, 7-8
více: catholica.cz

sv. Markéta Maria Alacoque (+1690)
Pocházela od Verosvres ve Francii. V dětství, při těžkém onemocnění, učinila slib, týkající se vstupu do kláštera. V srpnu 1671 oblékla v Paray-le-Monial hábit salesiánské kongregace sester Navštívení Panny Marie. V letech 1673 - 1675 jí Ježíš ukázal své Srdce, ovinuté trním a s křížem i jako výheň lásky, ve kterou ji ponořil a žádal ji o zavedení úcty ke svému Srdci v církvi. Tím došlo k ustanovení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova i k zavedení "devíti prvních pátků" s přísliby pro ty, kteří je budou podle pokynů zbožně prožívat.
více: catholica.cz