Clicks31
Reprák
1

Posvätní citanie:

Z Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Efezanom

(Nn. 13 – 18, 1: Funk 1, 183-187)
Verte v Krista a milujte ho

Usilujte sa častejšie zhromažďovať na vzdávanie vďaky Bohu a na jeho oslavu. Lebo keď sa často schádzate na tom mieste, narúša to satanove sily a svornosť vašej viery ničí jeho dielo skazy.

Nič nie je vznešenejšie ako pokoj, ktorý marí každú vojnu na nebi i na zemi.
Nič z toho vám nebude neznáme, ak budete dokonale veriť v Ježiša Krista a milovať ho, čo je začiatkom i vrcholom života: viera je začiatkom a láska vrcholom. A keď sa obe spoja, je to sám Boh. Všetky ostatné čnosti, ktoré patria k dokonalosti, sú ich dôsledkom. Kto vyznáva vieru, nepácha hriech, a kto miluje, nemôže nenávidieť. „Strom možno poznať po ovocí.“ (porov. Mt 12,33) Tak aj tých, čo vyznávajú, že patria Kristovi, poznať podľa ich skutkov. Lebo teraz nejde o to, či niekto vyzná vieru slovom, ale či vytrvá v činnej láske až do konca.
Je lepšie mlčať a byť, ako hovoriť a nebyť. Je dobre učiť, ak ten, čo hovorí, aj koná. Je jeden učiteľ, ktorý „riekol a stalo sa“ (Ž 33,9). Ale aj čo v tichosti urobil, je hodno Otca. Kto má Ježišovo slovo, naozaj môže počuť aj jeho mlčanie, aby bol dokonalý, aby aj konal, čo hovorí, a aby sa dal poznať v mlčaní. Pred Pánom nie je nič skryté, aj naše tajomstvá sú mu blízke. Preto robme všetko tak, akoby v nás on býval, aby sme boli jeho chrámami a on bol v nás naším Bohom, ktorý aj je, aj sa zjaví pred našou tvárou, ak ho náležite milujeme.
„Nemýľte sa“, bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, „nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (porov. 1Kor 6,9-10). A keď tí, čo konajú podľa tela, budú potrestaní smrťou, o čo viac ten, kto prevráteným učením kazí vieru v Boha, za ktorú bol ukrižovaný Ježiš Kristus! Kto sa takto poškvrní, pôjde do neuhasiteľného ohňa, a ten, kto ho počúva, takisto.
Pán si dal na hlavu vyliať voňavý olej, aby Cirkvi vdýchol neporušenosť. Nedajte sa pomazať odporným zápachom učenia kniežaťa tohto sveta, aby vás neodviedol ako zajatcov od života, ktorý je pred vami. Prečo nie sme múdri všetci, čo sme dostali poznanie Boha, čiže Ježiša Krista?! Prečo hlúpo hynieme, pohŕdajúc darom, ktorý nám Pán naozaj poslal?!
Môj duch je zmiernou obetou na kríži, ktorý je pre neveriacich pohoršením, ale pre nás je spásou a večným životom (porov. 1Kor 1,20-23).

RESPONZÓRIUM

Kol 3, 17; 1 Kor 10, 31b

Všetko, čo hovoríte alebo konáte, * Všetko robte v mene nášho Pána Ježiša Krista a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.
Všetko robte na Božiu slávu. * Všetko robte v mene nášho Pána Ježiša Krista a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.


MODLITBA
Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, ty riadiš všetko na nebi aj na zemi; dobrotivo splň prosby svojho ľudu a daruj našim časom svoj pokoj. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.
Reprák
Obsah slov Apoštolských otcov je velmi hlboký a rýdzi,.Je badať neporusenosť ucenia,ktore je ako čistá pramenitá voda.
Viac o Sv Ignácovi Antiochijskom naprL
revue.theofil.cz/…restanske-osobnosti-detail.php
Napisal aj viacero listov,ktorých texty je mozne nájsť na uvedenej stránke.