Clicks1.3K
Libor Halik
72

Text celého zasvěcování České republiky PM Fatimské z 7.10.2017

L: Vlastní zasvěcení všech obyvatel naší vlasti je na konci.
Kardinál Duka: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého! Pokoj Kristův ať zůstává, drazí poutníci, vždycky s vámi. I s Tebou.
P. Pavel Dokládal: Přátelé, oslovují vás takto, abych všem připomněl osobnost královéhradeckého otce arcibiskupa Karla Otčenáška s jeho ideou svatodušního spřátelování vzájemnosti všech se všemi a především s Bohem. Fatimský apoštolát byl ustanoven v roce 1990 ve Šlapanicích u Brna a následně v Třebíči a po 5 letech zde Karel Otčenášek požehnal vzniku Českomoravské Fatimy v Koclířově. Od té doby jsme se vydali na dobrodružnou cestu s Pannou Marií, děkujeme i za to nádherné počasí, a s Pannou Marii a svatým růžencem až k tomuto roku jubilea Fatimy. Dnes jako pasáčci, před 100 lety v Cova da Iria v portugalské vesničce Fatimo, stojíme před Tebou, naše Bílá paní a za sebe i za ty, kdo Boha neznají, Jemu se neklanějí, v Něho nedoufají a jeho nemilují, říkáme Maria tvé výzvě: ano, chceme, fiat.

Předávám slovo starostovi Koclířova, panu Jiřímu Tesařovi.
Milí přátelé, vážení hosté! Všechny vás srdečně vítám u nás Koclířově v tento slavnostní den. Je mi velkou ctí zde, pardon, je mi velkou ctí zde u nás v obci přivítat kardinála pana Dominika Duku. Já vás hezky vítám pane kardinále. Já se omlouvám, ten mikrofon malinko zlobí, anebo asi nejsem zvyklý takhle řečnit. Ještě si dovolím přivítat pana biskupa a pana doktora Jana Vokála, který je zde prakticky skoro doma, když si to tak dovolím říct. Chtěl bych přivítat ostatní biskupy, kněží a vzácnou návštěvu z Portugalska, která v tento den sem zavítala a spolu s námi zde stráví krásnou sobotu. Já bych vám chtěl popřát krásné zážitky a abyste si tento okamžik uchovali ve svých pamětích a předávali to dál a dál. Děkuji vám a nashledanou.
Paní: Ještě otče kardinále dovolte nám také s pasáčky, kteří provázely celou tuto pouť Panny v naší zemi, abychom vás pozdravili a přivítali vás, kteří jste zde i vy, kteří nás takto doprovázíte a přejeme vám, aby ten dnešní den zůstal hluboce, nejenom tím počasím a těmi oběťmi, ale tím proč tady vlastně jsme, aby zůstal hluboce vryt, aby poznamenal každého z nás i naši zemi, aby to bylo vidět. Takže díky a vítejte u nás.
Kardinál Duka: Děkuji za pozvání. Děkuji za slova přivítání a chtěl bych jen dodat ano, to dnešní počasí možná podle jazyka politické korektnosti, by mohlo být nádherné, ale pro nás je důležité, že je pravdivé, protože když malá Lucie se vydala s maminkou, tedy, do onoho údolí ten den 13. října, tak opravdu lilo, bylo bláto a ona jenom obdivovala, jak je to možné, že to těm lidem nevadí. Tak já bych vám všem přál, my tady si využíváme privilegovaného přístřeší, aby vám také ten déšť nevadil. Nebude asi sluneční zázrak, poněvadž Panna Maria ho neslíbila nám tady (L: ateistický zednář Duka, hrající křesťansky, byť s platným biskupským vysvěcením, se zmýlil). Ale slibuje nám jedno, že na nás nikdy nezapomíná, protože všechna mariánská setkání nám říkají, že pro ni je každé Boží dítě, jejím dítětem také. Kéž bychom si toto odnesli právě i z tohoto fatimského setkání zde v Koclířově. S vědomím naší vlastní slabosti a nedostatečnosti, ale také i v zástupnosti, jak zazněla ona slova, chceme vyznat, že nevěra to není jenom postoj, ale nevěra znamená velmi často i uzavřenost, sobectví, ale především šílený smutek ve vlastním srdci, ve vlastní duši. Důsledky pak můžeme pozorovat. Tak jako Panna Maria dala dětem nahlédnout, co znamená právě ono, ona pekelná opuštěnost v lidských srdcích, v tom očistcovém vidění a pekelném (L: Duka se podruhé zmýlil, neboť fatimským dětem Panna Maria nedala tehdy vidět očistec, viděly pouze peklo). Kéž bychom si i my uvědomili, že tak jako křtem začíná nás věčný život a nebeská radost, tak ale také odmítnutím a uzavřením se do sebe, prohlášením: „Já jsem ten, který rozhoduje o tom, co je dobro a zlo, mě vlastně vůbec nic neváže,“ začíná peklo v lidském srdci. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím matku Boží Pannu Marii, všechny anděle a svaté, i vás bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a uveď nás do života věčného. Amen. Kyrie eleison, Kriste eleison. Klaníme se Ti, oslavujeme Tě, vzdáváme Ti díky pro Tvou velikou slávu…..Ty který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, přijmi naše prosby, Ty který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť Ty jediný jsi Pán……Modleme se Bože vlej nám do duše svou milost, abychom ve spojení s Pannou Marií stále hlouběji prožívali Tajemství našeho Vykoupení. A dej ať nás všechny, kdo jsme s andělova zvěstování poznali, že se Tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení já kříž přivede k slávě vzkříšení. Neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení ze Skutků apoštolů! Když byl Ježíš za do nebe, vrátili se apoštolové do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty a když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda - Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Ty jsi čest našeho lidu. Požehnaná jsi dcero od Pána, nejvyššího Boha, přede všemi ženami na Zemi. Veleben buď Hospodin, který stvořil nebe i Zemi. Vždyť tvé jméno dneska proslavil, že tvá sláva nevymizí z lidských úst, ale budou pamatovat na moc Hospodinovu navěky. Ty jsi čest našeho lidu. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Hodna jsi veškeré chvály, neboť z Tebe vzešlo slunce spravedlinosti, Kristus náš Bůh. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Aleluja! Pán s vámi. I s Tebou. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva Tobě Pane. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazareth k Panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní večer a řekl: Buď zdrava milosti plná, Pán s tebou. Když to slyšela, tu lekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Andělé jí řekl, neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi: Jak se to stane, vždyť muže nepoznávám. Anděl jí odpověděl: Duch svatý sestoupí na Tebe a moc nejvyššího Tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I Tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě Kriste.
Kardinál Duka: Drazí poutníci, sestry a bratři v Kristu. Především také i vy malí poutníčkové, nejenom z portugalské Fatimy, ale také i vy, kteří jste připutovali a museli jste urazit větší kus cesty než je sobotní cesta z Olivové hory do večeřadla. Co to znamená, ona sobotní cesta? No to je jenom ten úsek kroků, které bylo dovoleno konat podle Talmudu, vznikajícího, v sobotu. Čili to nebyla taková cesta, jakou jste urazili vy poutníci z Moravy, Slezska, z Čech, anebo jako i monsignore přímo z Fatimy. Scházíme se tu v den, kdy slavíme památku, svátek Panny Marie Růžencové. Může se nám to zdát tak trošku mimo. My přece jsme sem přišli proto, abychom oslovili, oslavili 100 let Fatimy. Abychom si připomněli fatimské zjevení. Ale uvědomme si, že odkaz Fatimy naplňujeme tehdy, když se modlíme růženec a do něho vkládáme onu prosbu za duše v očistci (L: Pane Ježíši přiveď do nebe – z očistce – všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují). Proč? Naznačil jsem to v úvodu. Protože fatimská tajemství dala nahlédnout do tajemství století, na které jsou mnozí hrdi. To je přece stoleté výročí velké říjnové revoluce (VŘSR). To je století, kdy nacionalismus, rasismus a fašismus stavěli tisícileté říše. Ano, je to také století elektřiny. Je to století i jaderné energie. Ovšem také i jaderné války, války jejíž nebezpečí nám hrozilo - jsme v 20. století nyní, nemluvme o současnosti. A víme, že kdyby nebylo oné politiky odstrašování, tak by nebyla studená válka, ale byla by 3. světová válka. Byly to miliony nevinných ubitých dětí, žen. Byla to zničená města krvavé země, jak je nazývá jeden americký historik. Ale byly to také miliony těch, kteří byli přesvědčeni, že zabijí-li druhého, tak slouží svému bohu s malým b, ale psali se s velkými písmeny: Lenin, Hitler, Stalin, Mussolini a mohl bych pokračovat. Byla by to dlouhá litanie, delší než pomodlení se celého růžence. Vždyť byly vyhubeny víc jak polovina národů (L: dle Fatimských tajemství některé CELÉ národy budou vyhubeny až ve 3. světové válce), například v Kambodži. Proto tedy otřásla hrůza těmi třemi malými pasáčky v údolí Cova da Iria. A Panna Maria jako lék nám dala takovouto šňůrečku s kuličkami. Politické elity musely dávat miliardy, aby vyzbrojily své armády. Musely dávat miliardy na zpravodajskou službu. Na obranná zařízení, která většinou nefungovala. Ano, možná že mnozí, kteří prožili Nagasaki, Hirošimu, Drážďany byli přesvědčení o konci světa, o Posledním soudu. A když se zadíváte v Sixtinské kapli na Michelangelovu fresku Posledního soudu - měl jsem možnost se na ní vážně dívat a říkat s třesením slova „podle svého svědomí“, tam vidíme jak růženec slouží jako lano vysvobození z pekla, z očistce (L: z věčného pekla vysvobodit už NELZE. Jen z pozemského pekla). Tak zachytil tuto scénu velký Michelangelo Buonarotti. A měl důvod, proč zachytil právě tuto scénu. Protože Panna Maria, tedy ono Zdrávas, či správněji Raduj se milostiplná, a jak dodává i ve výkladu Zdrávas Maria v dnešním svátku v četbě svatý Tomáš Akvinský, tak skutečně připomíná, že anděl jí neoslovil jménem. Anděl, byl archanděl Gabriel spíše překvapen tou skutečností, že její duše, její nitro přetékalo tou velikou Božskou milostí, tou energií, jak říkají řečtí otcové, u kterých můžeme vyčíst, kdo je člověk, člověk stvořený k Božímu obrazu. V okamžiku, kdy člověk ztratí orientaci, kdy si neuvědomuje svojí identitu, kdo je, pak v jeho nitru není síla, v jeho nitru není ta největší síla, která je jediná schopna zachránit svět, a to je síla skutečné lásky. Ne zamilovanosti, skutečné lásky, kterých jsme schopni ještě dřív než spatříme svět (L: Duka se sluníčkářsky mylně domnívá, že nemluvně s dědičným hříchem bez vlití křestního daru očišťující Boží milosti, už je schopno v mateřském lůně nesobecké lásky a bude se proto přimlouvat za krutou matku, která ho zavraždí umělým potratem. Ve skutečnosti JEDINÝMI nesobeckými dětmi v lůně bez očišťujícího křtu, byla bez poskvrny hříchu dědičného počatá Panna Maria a její i Boží Syn Ježíš Kristus. Další výjimkou byl největší prorok sv. Jan Křtitel, který byl očištěn Kristem ne od početí, ale až v 6. měsíci v lůně své matky, když ji s Kristem v lůně navštívila zázračně těhotná Panna Maria dle Lukášova evangelia 1,36. Uměle potracené děti z místa bolesti dle sv. Paisije z Athosu, ve skutečnosti spravedlivě a bez přečisté lásky žádají Boha o potrestání svých vražedných rodičů. Proto bude nejkrvavější 3. světová válka tak, jako byla po r.1990 válka v bývalé Jugoslávii, poté kdy jugoslávský prezident Miloševič vetoval poslanecký návrh zákona zakazujícího umělé potraty). Té lásky, které jsme schopni, když už nám uplynula řada desetiletí života a už se do nás tak těžko někdo zamiluje. Ale láska zůstává, protože láska to je ona hluboká síla a schopnost chtít dobro tomu druhému, protože jedině tak mohu, mohou být šťastní. A to byli sestry a bratři ti šťastní, kteří právě v těch chvílích, v těch momentech, které jsem vyjmenoval ve 20. století, nerezignovali, neutekli, neschovali se, ale šli druhé zachraňovat. 33min43sec Šli svůj život za ně položit, věděli že je důležité vydat svědectví. Svědectví o pravdě, o lásce, o službě k druhému. K tomu nás zavazuje modlitba růžence, k tomu zavazovala i naše sedláky především z jižních Čech a z jižní Moravy, kteří šli bránit proti přílivu okupačních vojsk sultána Mechmeda dnešní hlavní město Srbska Beograd. A tam, díky otcové františkáni, Janu Kapistránovi vložili do Zdrávas Maria ono slovo Ježíš. Jestliže otcové na poušti v Egyptě, když se nedokázali smířit, jak žije církev po chvíli, kdy získala svobodu, tak za slovo chaire = Zdrávas vložili Maria, protože potřebovali vidět tuto nazaretskou dívku. Potřebovali vyslovit její jméno, aby vstoupili do onoho hlubokého kontaktu s ní. Když jsme k vám jeli autem, tak jsem si po letech znovu otevřel báseň Jana Seiferta Prsten Třeboňské madoně. Protože se mně podařilo získat tuto bibliografii i se Seifertovým podpisem. Dávám domácí úkol, přečtěte si tuto báseň. A vzpomeňte na tohoto básníka, který také dokázal svým životem dát svědectví. Ale také nám ukazuje, co skutečně je zdrojem pravé síly. Té síly, kterou potřebujeme. Svátek Panny Marie růžencové je svátkem nad vítězství křesťanských vojsk ve Středozemním moři nad tureckou armádou. To rozhodlo, proč zavedl papež svatý Pius V. tuto modlitbu a kdy také Zdrávas Maria, tato modlitba, dostala svojí konečnou podobu. Zdrávas Maria není tak stará modlitba. A když chrámech při eucharistii přinášíte dary k eucharistické oběti, tak si vzpomeňte - to je místo této modlitby bez toho dodatku. Ale za ten dodatek zase vděčíme františkánům a jejich velkému teologovi, svatému Bonaventurovi. Když bylo tak strašně zle, když morová rána kosila Evropu a musíme říci, že to znamenalo 25 % ztráty na populaci. To byla větší hrůza než první a druhá světová válka! To jenom husitské války nám zkosili 40 % populace. To turecké války zničili 60 % populace maďarského království. Jestliže říkáme morový sloup, tak se vždycky zlobím. Poněvadž je to mariánský sloup. Ale bezesporu na tomto sloupu jsou patroni proti moru, proti té epidemii, pandemii, s kterou si tehdejší lékaři a lidstvo nevědělo rady. A tak si chceme uvědomit, co znamenají ony Mariánské sloupy. Ty první tři vždycky svědčí o tom, že město bylo zachráněno od vyvražďování, plenění a zničení. A tak, když bereme do rukou růženec, vkládáme i onu fatimskou větu, protože máme důvod ji vkládat.
Papež František často na nás působí svým úsměvem a my často jsme tak jako ukolébáni, že se vlastně nic neděje.
Ale víme, že od návštěvy právě těch míst, kde se odehrávaly velké události a pronásledování zazněla slova o třetí světové válce, která je skutečností, která jde krok za krokem a kosí lidské životy (L: umělé potraty dětí). A to můžeme říci na celém světě. Není to možnost vyhlašovat křížovou výpravu. Ono nemůžeme říci, že to je válka zaměřená proti katolíkům, proti křesťanům. Ale my musíme říci, že to je válka, která jde proti člověku. Protože v této válce umírají vyznavači všech náboženství a také i ti lidé, kteří o Bohu nic nevědí. Kde se bere ona protichůdná síla, která chce zašlapat do prachu této země onu sílu, sílu lásky, lásky člověku, který nachází sílu k lásce jedině v odvaze a statečnosti, v poznání, že jedině láska dává smysl lidskému životu, životu rodiny, společnosti, národa. My jsme se v prvním čtení po nanebevstoupení Pána Ježíše vydali do Jeruzaléma, urazili jsme krátký kousek cesty a byli jsme ve večeřadle. Tam zahájili modlitby, modlitby s Ježíšovou matkou. A taky my jsme zde, abychom si připomněli 100 let Fatimy. Ale my zde nejsme proto, abychom si připomínali všechny ty hrůzy, které pasáčci mohli vidět v té několikanásobné vizi. My jsme zde především proto, abychom poděkovali, že Panna Maria je skutečnou matkou člověka, 2. Adama Ježíše Krista. Abychom poděkovali matce té, který řekl: Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili. Kterými můžeme říci, že ten, kdo sahá svou rukou na život druhého, zasahuje do srdce nejenom Ježíšovy matky, ale zasahuje do Božího srdce. Protože člověk není jakási náhodná bytost náhodného vývoje, ale člověk je koruna tvorstva velkolepého Božího projektu, před kterým žasnou ty největší osobnosti světa po celou dobu naší křesťanské západní civilizace. Řeknu-li západní, tak si musím uvědomit, že Pán Ježíš se nenarodil za Atlantikem, ani v západní Evropě, ale že se narodil v Palestině. A to už ani není Evropa. Naše civilizace není civilizaci jednoho kontinentu! Naše civilizace je civilizací toho, který je Stvořitelem světa, který staví člověka do středu, ale ne jako sobce. Ne jako bytost, která si může dovolit nezodpovědnost, ale jako tvora schopného lásky. To znamená tvora, který je schopen Boha. A to se přece odehrálo v tom večeřadle. Odtamtud zní ona definice od toho, kterého svěřil náš Pán své matce Panně Marii, od svatého Jana Evangelisty: Bůh je láska. Zpívání a recitování zamilovaných veršů nám nepomůže. To nás může jenom povzbudit, ale jedině opravdová víra v Boha, který z lásky stvořil vesmír, který z lásky stvořil člověka ke svému obrazu, Boha který miluje svého Syna, tedy Boha Otce, který vlévá skrze Ducha svatého do našeho srdce tu skutečnou a pravou lásku. 00:44:24.778 Bez víry v tohoto Boha nemůže být na světě dobře. Ale díky Bohu, kdo se obává o církev, že jí ty restituce nestačí, a že bude mít málo peněz - my nepotřebujeme peníze, abychom se vyzbrojovali, my potřebujeme společenství založené na lásce. My potřebujeme společenství to, čtěte si toho Seiferta, které bude hledět na ústa Panny Marie, na onen květ, který nám říká: Naslouchejte mému Synu, plňte Jeho přikázání. A my to máme strašně jednoduché. Pán Ježíš se setkával už s těmi 613 předpisy, církev jich vytvořila 5, ale víme, že jsou to určitá pravidla, nikoliv Boží přikázání. Ano máme Desatero a vděčíme za toto Desatero izraelskému národu, který prochází peklem, procházel peklem a je soustavně atakován a je na něho útočeno. Tam, kde se útočí na národ Ježíše Krista, se útočí také na nás, na křesťany. Toto je třeba si uvědomit i v současné době (L: Zde se Duka mýlí, neboť současný národ Izraele není totožný se starozákonním Izraelem, který čekal na Pána Ježíše Krista, současný Izrael svého Spasitele odmítá. Rockefelleská část pokládá stát Izrael za Spasitele, Rothschildovská část má nachystaného bisexuálního muže Antikrista). Ale je třeba si také uvědomit to podstatné a důležité, my hovoříme s Pannou Marií slovy anděla. My hovoříme s Pannou Marií slovy Alžběty. My hovoříme s Pannou Marií slovy těch, kteří prožili několikrát v historii tu katastrofální pandemii moru: svatá Maria Matko Boží pros za nás, za hříšné nyní, nyní protože svět zábavy a jenom svět hledání stále většího bohatství nám nemůže pomoci. Proto také myslíme na ty, kterým vděčíme i v hodině smrti naší. Amen.
Kardinál Duka: Bratři a sestry, když dnes o svátku Panny Marie růžencové svěřujeme a zasvěcujeme naši vlast neposkvrněnému srdci Panny Marie a skrze ní ji zasvěcujeme Bohu, dovoláváme se také přímluvy svatých fatimských pasáčků i všech našich národních patronů, 00:47:58.689 těch kteří vydali své svědectví a za víru platili svojí svobodou i životem. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svatého Václava prosíme za obyvatele naší vlasti, kteří budou rozhodovat v blížících se parlamentních a prezidentských volbách. Kéž rozhodují zodpovědně a moudře, aby ti kterým bude svěřena služba vlády obstáli v náročných zkouškách výzev dnešní doby. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, prosíme za evropské národy: Kéž se navrátí ke svým křesťanským kořenům, znovu naleznou svou identitu a zachovají starý kontinent dalším generacím. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svatého Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svatého Jana Nepomuckého prosíme za církev v naší vlasti: Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit se zhoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny: Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svaté Ludmily a svatého Víta prosíme za naše školství: Kéž dokáže i v dnešní době plné relativismu a všemožných nástrah vychovat z mladých lidí opravdové osobnosti, které se stanou zodpovědnými dědici české země. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svaté Anežky České prosíme za řeholníky, řeholnice, za charitativní organizace: Kéž mají sílu být milosrdné a vytrvale sloužit Bohu i bližním. Hospodi pomiluj! Na přímluvu svatého Prokopa prosíme za všechny, kteří bojují se zlem, za policisty, vojáky, ale i za ty, kteří žijí v úzkostech, v depresích a bojují s nesnesitelnou tíhou bytí: Kéž si jsou vědomi vítězství Boží lásky, která přemohla smrt a stojí při každém z nás. Hospodi pomiluj! Na príhovor svetého Cyrila a Metoda za všetkých slovenských a českých krajanov, ktorí žijú vo Viedni. Hospodi pomiluj!
Kardinál Duka: Bože náš Nebeský Otče vedeš nás životem zde na Zemi k životu v nebeském domově. Vyslyš, prosíme naše modlitby a na přímluvu Panny Marie fatimské, svatých Františka a Hyacinty, svatého Jana Pavla II. a našich národních patronů: chraň naši zem před záští, nesvorností i vším zlem. Prosíme o to skrze Krista Syna Marie Panny. Amen.
Kardinál Duka: Modleme se bratři a sestry, aby se naše oběť, kterou přinášíme zde v českomoravské Fatimě jako poděkování k Panně Marii zalíbila Bohu Otci všemohoucímu. Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi Bože tyto dary a dej ať na účast na oběti tvého Syna se naučíme prožívat tajemství jeho života, smrti a vzkříšení, aby se na nás naplnila Jeho zaslíbení, neboť On s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Máme je u Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě je důstojně a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom Ti Bože vždycky a všude vzdávali díky. Abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých svatých a abychom Ti spolu s nimi, především s blahoslavenou Pannou Marií, královnou posvátného růžence, zpívali píseň chvály, neboť veliké věci jsi učinil celému světu a Tvé slitování je od pokolení do pokolení. Sklonil ses k poníženosti své služebnice a skrze ní jsi dal světu Spasitele - svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí Tvé jméno, hledí na Tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalozpěvu vyznáváme Tě a voláme. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Nebe i Země jsou plny Tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Vpravdě jsi svatý Bože a právem Tě chválí všechno co jsi stvořil, neboť skrze svého Syna, 00:59:35.451 našeho Pána Ježíše Krista mocí Ducha svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla Tvému jménu přináší na oběť čistá. Proto Tě Otče pokorně prosíme: Posvěť svým Duchem tyto dary, které před Tebe klademe, ať se stanou tělem a krví Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, neboť On sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal Ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje tělo které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich vzdal Ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů (L: správně liturgicky a biblicky by měl Duka říci jako říkají v Polsku a v Maďarsku ZA MNOHÉ, protože nebudou odpuštěny hříchy úplně všem lidem). Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry! Tvou smrt zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti Tvého syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání Jeho slavného příchodu přinášíme Ti Bože toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť Tvého Syna a jeho obětí jsme byli s Tebou usmířeni a nás všechny kdo přijímáme Jeho Tělo a Krev naplň Jeho Svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze Něho ať se před Tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s Tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Františkem a Hyacintou Marto a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu, pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce, pamatuj na svého služebníka našeho papeže Františka (L: Mýlí se, protože František není papežem, neboť Benedikt XVI. plně nerezignoval, když dál nosí papežské jméno i oděv i prsten), našeho biskupa Jana, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby dobrotivý Otče a stůj při nás. Vždyť stojíme před Tebou podle Tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v Tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v Tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v Tobě věčně žít a vidět Tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze Něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s Ním a v Něm je Tvoje všechna čest a sláva Bože Otce všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.
Duka: Ve společenství se všemi, kdo v naší vlasti vyznávali a vyznávají Kristovo jméno, pro toto jméno byli a jsou vysmíváni, byli mučeni, ve světě jsou i vražděni, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
Lid: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na Zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Duka: Vysvoboď nás ode všeho zlého Bože a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
Lid: Neboť Tvé je království, i moc i sláva navěky.
Duka: Pane Ježíši Kriste, Tys řekl svým apoštolům: Odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
Píseň: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
Duka: Na břehu Jordánu v místech, kde řeka se vlévala do Mrtvého moře, ukázal Jan Křtitel na Krista se slovy: hle Beránek Boží – ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozvání do jeruzalémského večeřadla k hostině Beránkově. Pane nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
Číslo 707, zpíváme 2 sloky. Ježíši králi nebe i Země. Tobě se koří andělů chór….
1h18min45sec. Duka: Modleme se. Účastí na svátostné hostině slavíme Bože, co nám Tvůj Syn odkázal a zvěstujeme Jeho smrt a vzkříšení. Prosíme Tě, nauč nás snášet utrpení ve spojení s Ním abychom se mohli spolu s Ním také radovat a mít účast na Jeho slávě. Neboť On s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.
P. Pavel Dokládal: Drahý otče kardinále, náš otče biskupe královéhradecké diecéze, otče biskupe Jane, druhý otec biskup Jan, chci Vás oslovit, otec biskup Josef, pěkně vítáme tady také těsně před zahájením exercicií, před biskupským svěcením otce generálního vikáře olomoucké arcidiecéze Josefa Nuzíka, bratři kněží, náš otec generální vikář Josef Socha, otec prelát, jáhnové, řeholníci, řeholnice a sestry a bratři z farností českých (a moravských) diecézí, naši krajané žijící v zahraničí, ve Vídni, v Rakousku, hosté o Portugal z Fátimy i z jiných zemí, vyzývám nás všechny, abychom s hlubokou důvěrou svěřili a zasvětili naši vlast - slunce bylo objednáno na 12:00 - na zasvěcení, tak jako ve Fatimě, neposkvrněnému srdci Panny Marie a skrze ní zasvětili tuto zem a všechny její obyvatele osobně nebo zástupně Bohu, všechny obyvatele. Vyzývám k tomu také vás všechny nemocné a trpící, kteří jste spojení přes naši požehnanou televizi Noe a sdělovací prostředky. Modlitbu zasvěcení povede primas český arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka a my se spojíme s modlitbou a voláním tak, jak jsme se na toto zasvěcení i během celého sympozia připravovali.
Duka: Drazí poutníci, naplňujeme tak přání nástupců svatého Vojtěcha, otce kardinála Josefa Berana, který před padesáti lety poslal sochu posvěcenou blahoslaveným Janem, Pavlem VI. (L: Pavel VI. ač oficielně blahoslaven, není v nebi, protože ničil svým homosexuálním chováním a dalšími smrtelně hříšnými činy církev) do Prahy. Zasvěcujeme také se Panně Marii, jejímu srdci v duchu otce kardinála Františka Tomáška - jeho slova církev je na straně národa platí i dnes. My nevěříme v národ, protože národ je skutečnost, kterou prožíváme. My po celá tisíciletí jako křesťané a katolíci spolu vytváříme historii této země. Kdo miluje svůj národ, je ochoten také pro druhé pracovat, a je-li to nutné, dát i svůj život. O tom svědčí nejenom naši mučedníci, ale o tom svědčí také oběti první či druhé světové války a oběti komunistické diktatury. S praporem svatého Cyrila a Metoděje a svatého Václava zvítězili v první světové válce u Zborova naši legionáři. Svatý Václav byl také vždy patronem těch, kteří zem hájili. Fatimská zjevení začínají zjevením anděla Portugalska. Vzývejme tedy i našeho anděla strážného. Zdrávas matko Páně, Panno Maria, královno posvátného růžence z Fatimy, požehnaná mezi všemi ženami.
P. Pavel Dokládal a lid: Voláme, svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému neposkvrněnému srdci.
Předseda biskupské konference v České republice, kardinál Duka: Ty jsi obraz církve oděné do velikonočního světla, Ty jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítěz nad znamením zla, proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, znamení hořícího ohně Ducha Svatého.
P. Pavel Dokládal a lid: Svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému neposkvrněnému srdci.
Duka: Uč nás tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým. Ukaž nám pomoc svého ochranného pláště. Tvé neposkvrněné srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.
P. Pavel Dokládal a lid: Svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému neposkvrněnému srdci.
Duka: V jednotě se svými bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce odevzdávám se Tobě skrze Tebe v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu ó Panno růžence z Fatimy. A takto obklopen světlem, které vychází z Tvých rukou smím chválit Hospodina navěky věků. P. Pavel Dokládal a lid: Svěřujeme a zasvěcujeme se Tobě, Tvému neposkvrněnému srdci.
Společně všichni s Dukou: Panno Maria Matko Boží zasvěcuji se Tvému neposkvrněnému srdci se vším co jsem a co mám, přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé neposkvrněné srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému neposkvrněnému srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici – v ni věřím, jí se klaním a jí miluji. Amen. A nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí!
Píseň Totus tuus Maria, celý Tvůj Maria, matko Krista, matko církve, celý Tvůj Maria.
Duka: Pán s vámi. I s tebou. Na přímluvu Panny Marie fatimské, našich svatých zemských patronů, ale přidejme též na přímluvu svatého Jana Pavla II. (L: není svatým, protože r.1986 v Assisi zrealizoval a do své smrti dovoloval realizovat společnou bohoslužbu – modloslužbu s pohanským duchovenstvem šamanů a čarodějů v katolických kostelích, porušoval tím první přikázání Desatera podobně jako ho ve svém stáří modloslužebně porušoval král Šalamoun), který je svědkem, ale také i potvrzením, jeho život a útok na jeho život právě fatimských tajemství (L: útok na jeho život r.1981 se pravděpodobně nestal, bylo to hrané divadlo pro film v součinnosti s tajnými službami Rockefellerů - podobné útoku na mrakodrapy 11.září 2001 v New Yorku. Jan Pavel II. býval od mládí ochotnickým hercem a jeho talent použili Rockefelleři). Ať žehná naší zemi, nám zde přítomným, televizním divákům, ale také i těm, kteří chtěli přijít a nemohli z různých důvodů. Ať žehná opuštěným, zklamaným, hledajícím, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn i Duch Svatý. Amen.
Jděte ve jménu Páně! Bohu díky.
Ze zpěvníku strana 24. Ave Maria.
Celé video ja na:
7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie

Proč jsem přesvědčen, že k platnému zasvěcení naší vlasti došlo, ač kardinál Duka se v několika detailech zmýlil?
P. Pavel Dokládal měl již několik let (od r.1991) úmysl zasvětit naši vlast pod ochranu neposkvrněného srdce Panny Marie, jako se to stalo v Portugalsku r.1930. Neměl však k tomu potřebnou autoritu nad celou vlastí. Avšak platí verš Žalmu, že Hospodinu budou podlézati Hospodinovi nepřátelé pro Jeho velikou moc a sílu. A tak se stalo, že r.2017 konečně autorita – kardinál Duka, přišla a zasvěcení provedla. Od 1. května 2010 je předsedou ČBK pražský arcibiskup Dominik Duka. Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem katolických biskupů České republiky www.cirkev.cz/cs/cbk . Biskupská konference na základě práva zakotveného v kán. 449, § 2 CIC je právnickou osobou. Celá Česká biskupská konference už před rokem vyjádřila souhlas se zasvěcením, které se provede v Koclířově 7.10.2017.
Zasvěcování je platné, i když kardinál Duka v předchozím kázání řekl nejen pravdu, ale i několik omylů. Duka neřekl omyl ve vlastním zasvěcování ani nevyjádřil veřejně nesouhlas s úmyslem P. Pavla Dokládala a přítomných katolíků, na začátku obřadu, zasvěcovat Panně Marii zástupně i za všechny další obyvatele naší vlasti.
Protože je to podobné jako při mši svaté (liturgii), chléb a víno se promění smyslům neviditelně v Krista, i když kněz v přechozím kázání řekl nepravdu, nebo když kněz (Bohem a lidmi platně posvěcená autorita) žije ve smrtelném hříchu.
Jsem přesvědčen, že zasvěcení je platné, ač kardinál Duka je s velkou pravděpodobností zednář (slobodomurár), čili ač je členstvím v protikřesťanské mafii tajným nepřítelem Krista i Panny Marie. Duka ve funkci kardinála na několika úředních fotografiích dával svýma rukama zednářský pozdrav. Většina lidí neví, jak vypadá zednářský pozdrav, a tím je Dukovo nepřátelství vůči Kristu pro většinu lidí tajné. Nejen to, Duka před pár lety v rozhovoru pro denní tisk zpochybnil to, že smrtelní hříšníci jsou navěky v pekle – čili Duka není v srdci křesťanem a katolíkem, když v tak zásadní věci učí blud. Ale většina lidí tento rozhovor s Dukou nečetla, čili o Dukově nekřesťanskosti neví. Možná žije Duka i ve smrtelné nemorálnosti, protože za svého dlouholetého poradce a mluvčího má kněze Milana Badala, který je praktikujícím homosexuálem a který se veřejně vyjádřil, že když už má jít do pekla, tak hlavně ať tam jede na pěkném koni.
Přes toto všechno je dle mého přesvědčení to zasvěcení naší vlastní pod ochranu neposkvrněného srdce Panny Marie dle požadavků a zaslíbení daných Pannou Marií ve Fatimě r.1917 svatému Františkovi, svaté Hyacintě a Lucii a r.1929 Lucii PLATNÉ a proběhne-li v několika nejbližších měsících či letech 3. světová válka, tak se krvavé boje neodehrají na území České republiky. Viz: List Lucie Piovi XII. napísaný 2.12.1940: “...sľúbil náš Pán s prihliadnutím na zasvätenie, ktoré urobili naši portugalskí biskupi v mene ľudu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zvláštnu ochranu našej vlasti počas vojny. Táto ochrana má byť dôkazom milosti, ktorá bude daná i ostatným národom, ak urobia zasvätenie podobne ako to vykonali biskupi portugalskí.“ Portugalsku se tehdy vyhnula i občanská válka (vojna) probíhající v sousedním Španělsku, i následující 2. světová válka. Portugalsko tehdy dostalo křesťanského katolického premiéra Salazara svatého života, který vládl několik desetiletí (do své smrti r.1970) a zednářské (slobodomurárské) Portugalsko se tehdy znovu pokřesťanštilo, pokatoličtilo.
Proto očekávám, že v nejbližších měsících a letech dojde k pokřesťanštění a pokatoličtění vládnoucích představitelů naší vlasti a s nimi i obyvatelstva naší vlasti. Pokatoličtění však nebude takové, jak si je představuje ateistický římský biskup František (Bergoglio) původem z Argentiny.

Veřejná doména
Ač biskup Duka nedokázal ani bránit tradiční rodinu před nemorálním Havlem, přesto k zasvěcení SKUTEČNĚ došlo. V Kostnici bylo pravdivě odsouzeno jako hereze to, co psal Hus, že autorira biskupa žijícího v nemilosti Boží je neplatná. Proto zasvěcení je platné, neboť zde je SLIB člověka (a zástupně všech obyvatel České republiky) Bohu: "chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici". A se …More
Ač biskup Duka nedokázal ani bránit tradiční rodinu před nemorálním Havlem, přesto k zasvěcení SKUTEČNĚ došlo. V Kostnici bylo pravdivě odsouzeno jako hereze to, co psal Hus, že autorira biskupa žijícího v nemilosti Boží je neplatná. Proto zasvěcení je platné, neboť zde je SLIB člověka (a zástupně všech obyvatel České republiky) Bohu: "chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici". A se zasvěcením souhlasil a spoluprováděl ho arcibiskup Duka, nejvyšší představitel a zastupitel České biskupské konference, který tehdy byl a je současně primasem českým a kardinálem. Konal současně se 2 tu přítomnými biskupy, desítkami kněží a stovkami či tisícovkami věřících. Pro @bolševik
V nové vatikánské mši Pavla VI. od r.1969 mnohá pravdivá a správná slova z původní římské mše chybí a kromě toho se nad kalichem říká nesprávne 1 slovo, že Kristova krev se vylévá za všechny, ač má být pravdivě za mnohé, jako bylo vždy a je to správné slovo i v dnešní nové latinské mši a je i v Písmu svatém. Přes tyto nedostatky Pán Ježíš proměňuje chléb a víno i v nové mši od r.1969, jak …More
V nové vatikánské mši Pavla VI. od r.1969 mnohá pravdivá a správná slova z původní římské mše chybí a kromě toho se nad kalichem říká nesprávne 1 slovo, že Kristova krev se vylévá za všechny, ač má být pravdivě za mnohé, jako bylo vždy a je to správné slovo i v dnešní nové latinské mši a je i v Písmu svatém. Přes tyto nedostatky Pán Ježíš proměňuje chléb a víno i v nové mši od r.1969, jak připomněl i biskup R. Williamson - viz viditelné eucharistické zázraky v Buenos Aires 1996 a v Legnicy 25.12.2013. Domnívám se, že až bude v čase veřejné viditelné světovlády Antikrista změněno ještě víc ve mši, pak tu mši bude Pán Ježíš nesnášet a nedojde k proměňování. Pro @bolševik
za vsechny a za mnohe je paradny rozdiel.
K zasvěcení SKUTEČNĚ došlo, neboť zde je SLIB člověka (a zástupně všech obyvatel České republiky) Bohu: "chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici". A se zasvěcením souhlasil a spoluprováděl ho arcibiskup Duka, nejvyšší představitel a zastupitel České biskupské konference, který tehdy byl a je současně primasem českým a kardinálem. Konal současně se 2 tu přítomnými biskupy, desítkami …More
K zasvěcení SKUTEČNĚ došlo, neboť zde je SLIB člověka (a zástupně všech obyvatel České republiky) Bohu: "chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici". A se zasvěcením souhlasil a spoluprováděl ho arcibiskup Duka, nejvyšší představitel a zastupitel České biskupské konference, který tehdy byl a je současně primasem českým a kardinálem. Konal současně se 2 tu přítomnými biskupy, desítkami kněží a stovkami či tisícovkami věřících.
Libor Halik
Není divu, že fatimské zasvěcení obyvatel České republiky proběhlo v Koclířově. Pretože aj dekan páter Antonín Ivo Kukla v Koclířove v okrese Svitavy bol priateľom arského farára, dal sa veľmi rýchlo získať pre úctu k svätej Filoméne a prostredníctvom daru relikvie so súhlasom ordinára bola vysvätená prvá svätyňa svätej Filomény v Čechách (Kostol svätého Jakuba a svätej Filomény v Koclíŕove v …More
Není divu, že fatimské zasvěcení obyvatel České republiky proběhlo v Koclířově. Pretože aj dekan páter Antonín Ivo Kukla v Koclířove v okrese Svitavy bol priateľom arského farára, dal sa veľmi rýchlo získať pre úctu k svätej Filoméne a prostredníctvom daru relikvie so súhlasom ordinára bola vysvätená prvá svätyňa svätej Filomény v Čechách (Kostol svätého Jakuba a svätej Filomény v Koclíŕove v okrese Svitavy). Sv. Filoménka I. drahá malá svätica Farára z Arsu (svätica bola vyškrtnutá z nového kalendára).
Samson1
Soška P. Marie Fatimské putovala po ČR a byla i u nás ve Zlatých Horách na poutním místě P. Marii Pomocné, kde zasvěcení bylo též. Jednotlivě jsme šli v průvodu a poklonili se před soškou, bylo i osobní zasvěcení. Byl tam P. Dokládal, došlo i zasvěcení našeho kraje.
Libor Halik likes this.
Libor Halik
Zde nejdůležitějších 17 minut zasvěcení na videu Díky 7.10.2017 zasvěcení PM se válka vyhne naší vlasti
ľubica likes this.