Stano Kobella
905

Vytrhnutie... budete počuť krik, tí čo zostali budú uchvátení nahor, aby sa so Mnou stretli v oblakoch.

25. 12. 2021 - dané Pánom bratovi Danielovi

Písmo: 2. Korinťanom 5:17 „Preto ak ktorýkoľvek človek je v Kristovi, je novým stvorením: staré veci sa pominuli; hľa, všetky veci sa stali nové.“

Proroctvo: „Zem je PÁNOVA i to čo ju napĺňa. Každý nový deň je novým začiatkom. Je to napísané: vráťte sa ku Mne, Ja vás obnovím.

Milujte vášho blížneho, ako vás Ja milujem.

Poďte ku Mne všetci, ktorí nesiete ťažký náklad a dám vám odpočinutie.

Modlite sa za vašich nepriateľov.

Dodržujte Moje prikázania, aby ste tak mohli mať radosť a pokoj.

Milujem vás, deti moje. Moje Kráľovstvo neprichádza cestou, akou si to človek myslí, ale cestou, ktorú Otec nariadil už od počiatku. Nevesta je vzrušená, keď počuje Ženíchov hlas. Teraz rozprávam ku každému z vás. Zakrátko budete so Mnou v dome Môjho Otca. Budete počuť krik. Najprv vstanú mŕtvi v Kristovi, potom tí zostávajúci nažive budú uchvátení nahor do vzduchu, aby sa stretli so Mnou v oblakoch.

Pokorte sa, kajajte sa a vráťte sa ku Mne, aby ste mohli byť hodní uniknúť prichádzajúcemu hnevu na Zemi. Dnes je nový deň i nový začiatok!“


youtube.com/watch?v=fQ_JlGV6mPI
Public domain