Libor Halik
1442.2K

Italský arcibiskup: Do 10 let budeme muslimové

Tento Carlo Liberati z Pompejí emeritní arcibiskup v rozhovoru s italským katolickým žurnálem La Fede Quatidiana řekl 9.1.2017: „Do 10 let budeme kvůli naší stupiditě všichni muslimové. Itálie a …More
Tento Carlo Liberati z Pompejí emeritní arcibiskup v rozhovoru s italským katolickým žurnálem La Fede Quatidiana řekl 9.1.2017:
„Do 10 let budeme kvůli naší stupiditě všichni muslimové. Itálie a Evropa žije pohanským a ateistickým způsobem, vytváří zákony proti Bohu a táhne se za nimi tradice prosazování pohanství.“
„A všechna takto morální a náboženská dekadence hraje do karet islámu.“
„Naše křesťanská víra je chabá,“ dodal. „Dnešní církev moc dobře nefunguje a semináře zejí prázdnotou.“
„Farnosti jsou to jediné, co se pořád ještě drží. Potřebujeme skutečný křesťanský život. Tohle vše dláždí cestu islámu. A navíc oni mají děti a my ne. U nás běží naplno úpadek.“
Arcibiskup dodal, že problémem není jen muslimská imigrace. I četní Východoevropané, co přišli během několika posledních let, postihli kvalitu života rodilých Italů, řekl.
„Bez váhání pomáháme těm, co přichází zvenku, a zapomínáme na mnoho chudých a starých Italů, co se živí z popelnic,“ řekl arcibiskup. „Potřebujeme politiky …More
Karol Dučák
Rád by som spresnil informácie v jednom z mojich predchádzajúcich príspevkov, týkajúce sa zmenenej konsekračnej formuly pri svätých omšiach v Rakúsku. V roku 2013 bola vydaná modlitebná knižka, ktorej názov je GOTTESLOB, čo sa dá voľne preložiť ako CHVÁLA BOHA. Podnázov je: KATOLÍCKY MODLITEBNÍK A SPEVNÍK. VYDANIE PRE (ARCI-) DIECÉZY RAKÚSKA.
Spĺňa zároveň funkciu minimisálika pre veriacich …More
Rád by som spresnil informácie v jednom z mojich predchádzajúcich príspevkov, týkajúce sa zmenenej konsekračnej formuly pri svätých omšiach v Rakúsku. V roku 2013 bola vydaná modlitebná knižka, ktorej názov je GOTTESLOB, čo sa dá voľne preložiť ako CHVÁLA BOHA. Podnázov je: KATOLÍCKY MODLITEBNÍK A SPEVNÍK. VYDANIE PRE (ARCI-) DIECÉZY RAKÚSKA.

Spĺňa zároveň funkciu minimisálika pre veriacich v dvoch jazykoch. Na každej jeho strane je napravo latinský originál omšových modlitieb a naľavo ich nemecký preklad.

Na str. 666 je zmenená konsekračná formula. Napravo po latinsky v znení: „Accípite et bíbite ex eo omnes: Hic est enim calix Sánguinis mei novi et aeterni testaménti, qui pro vobis et pro multis effendétur in remissiónem peccatórum. Hoc fácite in meam commemoratiónem.“

Naľavo je nemecký preklad v znení: „Nehmet und trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.“

Presný slovenský preklad nemeckej formuly znie: „Vezmite a pite z neho všetci: Toto je kalich novej a večnej zmluvy, moja krv, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.“

Keď som sa pýtal, prečo kňazi nepoužívajú zmenenú konsekračnú formulu, bolo mi povedané, že kňazi slávia sväté omše ešte podľa starých misálov, v ktorých zatiaľ nebola prevedená úprava konsekračnej formuly. Gotteslob je relatívne nový a už v ňom bola prevedená zmena.
Karol Dučák
snakee, za prvé neviem, kto ste a od koho máte poverenie hodnotiť moje správanie. Po druhé by som rád vedel, aké sú Vaše znalosti tejto problematiky. Máte nejaké praktické skúsenosti z tejto oblasti? Mohli by ste to konkretizovať, v čom spočíva to porušenie? Neprezradil som lekárske tajomstvo a zachoval som diskrétnosť. Tak čo mi chcete vyčítať?
snakee
s vás pane Dučáku by váš chlebodárce musel mít opravdu radost, kdyby si přečetl toto vlákno, takové porušení standardů soc. služby EU, jaké jste tady předvedl 👍
Karol Dučák
V Denníčku svätej Faustíny Kowalskej sú zaznamenané aj tieto slová Ježiša Krista:
„V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu.“ (Denníček, č. 1588)
„Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš preukazovať trojakým spôsobom: po …More
V Denníčku svätej Faustíny Kowalskej sú zaznamenané aj tieto slová Ježiša Krista:

„V Starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu.“ (Denníček, č. 1588)

„Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš preukazovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie - modlitbou.“ (Denníček č. 742)

„Hovor svetu o mojom milosrdenstve, nech celé ľudstvo pozná moje nepreniknuteľné milosrdenstvo.“ (Denníček, č. 848)

„Skôr ako prídem ako spravodlivý Sudca, najprv otváram dokorán dvere môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť dverami môjho milosrdenstva, prejde dverami mojej spravodlivosti.“ (Denníček, č. 1146)

„Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom PRE VŠETKY DUŠE, ZVLÁŠŤ PRE ÚBOHÝCH HRIEŠNIKOV... Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“ (Denníček, č. 1146)

Ak by chcel niekto namietať, že aj tento Denníček svätice je manipuláciou modernistov zo súčasného vedenia Katolíckej cirkvi, pripomínam, že Faustína Kowalská zomrela 5. októbra 1938. Pán s Vami!
Karol Dučák
Rozhodne nesúhlasím, Libor! Máme sa modliť nielen za konkrétnych jednotlivcov, ale za všetkých, úplne všetkých ľudí a nechať na Pánu Bohu, aby on rozhodol, koho spasí a koho nie! Nikto predsa netvrdí, že budú spasení všetci ľudia! Naopak, je veľa svedectiev o tom, že spasených ľudí bude menšina. Ale to predsa je naša starosť, ani naša kompetencia! My nie sme povolaní špekulovať o tom, kto má …More
Rozhodne nesúhlasím, Libor! Máme sa modliť nielen za konkrétnych jednotlivcov, ale za všetkých, úplne všetkých ľudí a nechať na Pánu Bohu, aby on rozhodol, koho spasí a koho nie! Nikto predsa netvrdí, že budú spasení všetci ľudia! Naopak, je veľa svedectiev o tom, že spasených ľudí bude menšina. Ale to predsa je naša starosť, ani naša kompetencia! My nie sme povolaní špekulovať o tom, kto má byť spasený a kto nie. My sa máme modliť za spásu celého ľudstva a ponechať na Pánu Bohu, koho on spasí a koho nie. On je v tejto veci kompetentný a nikto iný! Ak tvrdíš, že sa nemáme modliť za všetkých ľudí, spochybňuješ Bibliu aj katolícke učenie. Je mi trápne, že o takejto veci musím učiť kňaza, ktorý je právoplatne vysvätený na rozdiel od protestantských duchovných, ktorí žiadni kňazi nie sú a navyše ani nemajú pravé kostoly, ako im to vmietol do tvárí emeritný pápež Benedikt XVI.
Libor Halik
Karol, ja hovorím o voze, a Vy o koze. Čo ste tak nechápavý ? Máme sa modliť za konkrétne jednotlivce, avšak neveriť v nezmysol, že Boh spasí cez našu modlitbu ruženca do jednoho všetkých ľudí, ktorí sa na Zemi narodili.
Karol Dučák
Sanson1, neviem, kto je Hebel, ale má jednoznačne pravdu a Ty sa jednoznačne mýliš. A jednoznačne sa mýli aj Libor Halík. Sv. Monika sa modlila za svojho syna, sv. Augustína, 18 (!!!) rokov, kým sa svätec obrátil? Ešte chce niekto niečo namietať?! Alebo mám niekoho učiť malú násobilku?
Libor Halik
Ohledně textů z Fatimy se velmi podvádí Karole Dučáku. Už jsem upozornil, že texty z Fatimy se upravují lidmi, kteří se Boha nebojí a úctu k Panně Marii nemají, totiž lidmi ze současného vedení Katolické církve, kteří po 2.světové válce přijali bludy z Ruska, bludy liduprázdného pekla. Oni změnili fatimský dodatek výměnou 1 slova. Z modlitby za přivedení do nebe mnohých duší udělali …More
Ohledně textů z Fatimy se velmi podvádí Karole Dučáku. Už jsem upozornil, že texty z Fatimy se upravují lidmi, kteří se Boha nebojí a úctu k Panně Marii nemají, totiž lidmi ze současného vedení Katolické církve, kteří po 2.světové válce přijali bludy z Ruska, bludy liduprázdného pekla. Oni změnili fatimský dodatek výměnou 1 slova. Z modlitby za přivedení do nebe mnohých duší udělali blud, že do nebe přijdou všichni lidi bez výjimky, že peklo bude prázdné, když se za ně někdo pomodlí růženec. To je nesmysl, který nikdy Pán Ježíš neslíbil ani ho neslíbila Panna Marie.
Samson1
Hebeli ty rebeli tu máš čerte krompáč: Apoštol Petr Židům:
4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
5 a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,
6 a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.
7 Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou …More
Hebeli ty rebeli tu máš čerte krompáč: Apoštol Petr Židům:

4 Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
5 a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,
6 a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.
7 Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.
8 Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena.
Samson1
Samson1 se sekl, hrome. Já jsem myšlenkově spojil dvě věci Písma. To tuším řekl apoštol Petr o potupení Ducha lásky, znovuukřižování Krista a vina ptoti prolité krvi. Určitě to v Písmě najdeš. Samson1 má asi už právo na stařeckou demenci a nebo volný výklad Písma. 😉
2 more comments from Samson1
Samson1
Mše Pavla VI, tak to je výtvor zednáře kardinála Buniniho a přizvaných lutherovcích. To, že k proměnění dochází musím mít postoj Krista neopouštět, ale toužím a usiluji o nápravu. Já mám kamenickou firmu a když klepnete na Samson1 mám tam foto. Z jedné strany zavádím NOM, liturgickou úpravu presbytářů a z druhé strany jsem si díky internetu začal uvědomovat, že moje loajalita a snaha …More
Mše Pavla VI, tak to je výtvor zednáře kardinála Buniniho a přizvaných lutherovcích. To, že k proměnění dochází musím mít postoj Krista neopouštět, ale toužím a usiluji o nápravu. Já mám kamenickou firmu a když klepnete na Samson1 mám tam foto. Z jedné strany zavádím NOM, liturgickou úpravu presbytářů a z druhé strany jsem si díky internetu začal uvědomovat, že moje loajalita a snaha pomáhat kněžím v dobré víře, že je to dílo koncilu, že církev má právo rozvazovat a svaovat jsem nemohl prohlédnout zlé úmysly na zničení mše všech věků, podvratnou činnost zednářů uvnitř katolické církve a skutečně jsem už před doděláním uvažoval, že je to můj poslední obětní stůl, který jsem vyrobil, pžřestože jsem odvel dobrou kamenickou práci. Mám možnost jednou měsíčně jet na tradiční mši, chodím jinak denně, ve farnosti dělám kostelníka a nezbývá m i než důvěřovat, že to Pán uspořádá. Nejde to revolucí, ale trpělivosti na tom pracovat. Hodně lidí by to nechápalo a jednají v dob ré víře a to není hřích. Hřích mají ti, co měli zlý úmysl.
Samson1
Hebel sv. Pavel píše, že jsou hříchy vedoucí až k smrti a za ty se nemáme modlit. Hříchy a rouhání proti Duchu svatému, odpad od Boha, když už dostal milost poznání. Už není čím by byl přiveden k pokání. Potupil Ducha lásky a provinil se proti prolité krvi Kristově, znovu křižuje Božího Syna.
Karol Dučák
Aby bolo úplne jasné a aby ma niekto neobviňoval, že hlásam herézy, súhlasím s tým aby sa na sv. omši počas sv. Prijímania používala formulácia za mnohých. V niektorých krajinách sa už vracajú k pôvodnej formulácii. Súhlasím aj s tvrdením, že mnoho ľudí bude zatratených. My však zatiaľ s istotou tvrdíme len o Judášovi, že je v pekle. Ostatne, toto som aj verejne napísal: www.priestornet.com …More
Aby bolo úplne jasné a aby ma niekto neobviňoval, že hlásam herézy, súhlasím s tým aby sa na sv. omši počas sv. Prijímania používala formulácia za mnohých. V niektorých krajinách sa už vracajú k pôvodnej formulácii. Súhlasím aj s tvrdením, že mnoho ľudí bude zatratených. My však zatiaľ s istotou tvrdíme len o Judášovi, že je v pekle. Ostatne, toto som aj verejne napísal: www.priestornet.com/…/biedny-koniec-z…
V niektorých prípadoch je veľmi vysoká pravdepodobnosť zatratenia človeka. Napríklad

Doktor Raymund Diokres, atď. Lenže to sú výnimočné prípady. Často ľudí, o ktorých sme so mysleli, že sú hriešnici a budú zatratení, Boh na poslednú chvíľu spasí. A naopak, ľudí, ktorí sa tvárili ako svätci, Boh zatratí. Niektoré katolícke vizionárky tvrdia, že aj mnohí biskupi a kňazi budú zatratení.
Samson1
Karol Dubčák, určitě se máme modlit za všechny lidi. Můžeme si třeba myslet, že Gloria Polo dostala ještě jednu šanci, aby nepřišla do pekla a děti ve Fatimě viděli peklo a duše v něm. Ano, vyprošujeme milost pro hříšníky, ale nerozhodujeme se za ně. I Jidášovi určitě Pán dával poznání a přímo mu říkal, že zrazuje, ale Jidáš se ve svém konání nezastavil. Jó, tajemství zloby lidského …More
Karol Dubčák, určitě se máme modlit za všechny lidi. Můžeme si třeba myslet, že Gloria Polo dostala ještě jednu šanci, aby nepřišla do pekla a děti ve Fatimě viděli peklo a duše v něm. Ano, vyprošujeme milost pro hříšníky, ale nerozhodujeme se za ně. I Jidášovi určitě Pán dával poznání a přímo mu říkal, že zrazuje, ale Jidáš se ve svém konání nezastavil. Jó, tajemství zloby lidského srdce. Jeden zločinec na kříži litoval a druhý se rouhal.
Karol Dučák
Libor Halík, ešte jednu vec. Po každom desiatku ruženca sa modlím: "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a PRIVEĎ DO NEBA VŠETKY DUŠE, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo." Ak sa modlím PRIVEĎ DO NEBA VĚTKY DUŠE, tým pádom sa modlím za spásu všetkých ľudí. Je to modlitba, ktorú naučila Panna Mária fatimské deti pri treťom zjavení v roku 1917…More
Libor Halík, ešte jednu vec. Po každom desiatku ruženca sa modlím: "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a PRIVEĎ DO NEBA VŠETKY DUŠE, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo." Ak sa modlím PRIVEĎ DO NEBA VĚTKY DUŠE, tým pádom sa modlím za spásu všetkých ľudí. Je to modlitba, ktorú naučila Panna Mária fatimské deti pri treťom zjavení v roku 1917. Ty si tvrdil, že sa nemáme modliť za spásu všetkých ľudí. Kto má teda pravdu, Ty alebo Panna Mária? Ale rozmysli si dobre, čo mi odpovieš, pretože ako kňaza Ťa Pán bude súdiť omnoho prísnejšie ako nás, laikov.
ľubica
...ja som tiež nad tým rozmýšľala, akú nevypovedateľnú pokoru má Boh, keď napriek tým dehonestujúcim úpravám v liturgii po DVK, ostáva s nami a trpí viac ako písal nižšie o. L. Halik, trpí ako zajatec na n-tú, pretože je stálym a dobrovoľným zajatcom v bohostánku vo všetkých chrámoch a kaplnkách...
ano je to katastrofálne čo sa týka viery niektorých nemecky hovoriacich ultramodernistickych …More
...ja som tiež nad tým rozmýšľala, akú nevypovedateľnú pokoru má Boh, keď napriek tým dehonestujúcim úpravám v liturgii po DVK, ostáva s nami a trpí viac ako písal nižšie o. L. Halik, trpí ako zajatec na n-tú, pretože je stálym a dobrovoľným zajatcom v bohostánku vo všetkých chrámoch a kaplnkách...
ano je to katastrofálne čo sa týka viery niektorých nemecky hovoriacich ultramodernistickych progresivistov-prelátov / D, CH, A / ale vďaka Bohu sú medzi nimi kňazi, ktorí majú živú katolícku vieru a snažia sa ju žiť ako vedia..../ napr, aj don Reto tu z GTV služiaci tradi-omše: de.wikipedia.org/wiki/Reto_Nay.....no na druhej strane sú istým spôsobom mučeníci, pretože nekvákajú to čo vrchnosť / terajší predseda nem. bisk. konferencie kard.Marx,
www.lifenews.sk/search/node/kardinal marx, kard. Kasper
www.lifenews.sk/search/node/kardinal kasper a im podobné ultra-modernistické klony/......nielen čo sa týka sv. omší, ale aj nehorázneho spôsobu rozdávania Sv. Prijímania ale aj toho nového katastrofálneho prekladu SP!!!.... a o manipulácii a ovplyvňovaní synody o rodine ani nehovorím , vid dost materiálov mnou skopírovaných z TEDEUM.CZ .....zo synody o rodine 4.-25.10.2015 , QUO VADIS SYNODA o rodine ??? Dopis třinácti kardinálů papeži, Synoda, deň dvanásty: ochrana rodičovských práv
Synoda, den patnáctý: Liberální synodní otcové chtějí měnit učení, vystoupení rumunské lékařky, …
,Nemeckí biskupi: Antikoncepcia dala ženám „úplne novú slobodu“
Karol Dučák
Pozdravujem, Libor, keďže som de iure, podľa cirkevného práva, gréckokatolík po nebohom otcovi, poznám veľmi dobre aj Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a Liturgiu sv. Bazila Veľkého, a uvedomujem si odlišnosti. Inklinujem však k Rímskokatolíckej cirkvi, pretože som dostal poctivú náboženskú výchovu mojej nebohej mamky, horlivej rímskokatolíčky. Aj moja manželka je horlivá rímskokatolíčka, navyše …More
Pozdravujem, Libor, keďže som de iure, podľa cirkevného práva, gréckokatolík po nebohom otcovi, poznám veľmi dobre aj Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a Liturgiu sv. Bazila Veľkého, a uvedomujem si odlišnosti. Inklinujem však k Rímskokatolíckej cirkvi, pretože som dostal poctivú náboženskú výchovu mojej nebohej mamky, horlivej rímskokatolíčky. Aj moja manželka je horlivá rímskokatolíčka, navyše organistka v kostole. To, niektorí kňazi neveria v reálnu prítomnosť Krista v eucharistii, je veľmi smutné. My, ktorí vyznávame pravosť omše Pavla VI., však hlásame, že sám Kristus, večný Veľkňaz Novej zmluvy, rukami kňaza, premieňa chlieb a víno na svoje telo a krv. Kňaz len zastupuje Krista. Nie každý tomu verí, ale ja tomu verím bezpodmienečne.
Libor Halik
Na novej omši je Kristus vo sv. eucharistii tam, kde tomu kňaz verí. (V Nemecku niektorí biskupi a kňazi už neveria vobec). Pred Kristom tam diabli padajú na zem, ako vojaci, keď Krista zatýkali v Getsemane. Biskup Williamson, lefebvrista, nezpochybňuje prítomnosť Krista v eucharistii aj u nové omše NOM, avšak hovorí, že novomša má okrem toho veľké vady. Jednoduše vyjadrené: Kristus tam je, …More
Na novej omši je Kristus vo sv. eucharistii tam, kde tomu kňaz verí. (V Nemecku niektorí biskupi a kňazi už neveria vobec). Pred Kristom tam diabli padajú na zem, ako vojaci, keď Krista zatýkali v Getsemane. Biskup Williamson, lefebvrista, nezpochybňuje prítomnosť Krista v eucharistii aj u nové omše NOM, avšak hovorí, že novomša má okrem toho veľké vady. Jednoduše vyjadrené: Kristus tam je, ale ako zajatec. V povodnej starej latinskej omši a v omšiach starých - ako je pravoslávna a grekokatolícka, nie je zajatcom, ale Kristus tam má slobodu.
Karol Dučák
ľubica, ďakujem pekne za to, že ste nedovolili, aby sa táto polemika zvrhla na vybavovanie si osobných účtov. Nie je to samozrejmosť a na mnohých internetových stránkach nedokáže alebo nechce admin zakročiť proti narušiteľom etiky. Ďalší plusový bod pre Vás.
Čo sa týka omše Pavla VI., ja som nikdy netvrdil, že je dokonalá. Nikdy som nespochybňoval potrebu pokračovania reformy liturgickej reformy …More
ľubica, ďakujem pekne za to, že ste nedovolili, aby sa táto polemika zvrhla na vybavovanie si osobných účtov. Nie je to samozrejmosť a na mnohých internetových stránkach nedokáže alebo nechce admin zakročiť proti narušiteľom etiky. Ďalší plusový bod pre Vás.

Čo sa týka omše Pavla VI., ja som nikdy netvrdil, že je dokonalá. Nikdy som nespochybňoval potrebu pokračovania reformy liturgickej reformy. Nikdy som nespochybňoval ani nesporne vysoké kvality liturgie Pia V., označovanej aj ako tridentská omša. Vždy som však tvrdil a nikdy neprestanem tvrdiť, že aj omša Pavla VI. je svätá a milá Bohu a mám na to aj nespochybniteľné dôkazy. Sú totiž zaznamenané prípady, že osoby, posadnuté diablom, sa na tejto omši začínajú zvíjať od bolesti a rúhať sa Bohu. Práve pred pár dňami som na fejzkúku čítal takéto svedectvo o jednej žene v Českej republike, ktorá tieto problémy prežívala. Svedectvo je o to hodnovernejšie, že ho napísal človek, ktorý sám nie je prívržencom omše Pavla VI., ale prívržencom liturgie Pia V. To, že posadnutý človek nemôže zniesť omšu Pavla VI., je nespochybniteľným dôkazom toho, že na tejto omši dochádza k úplnej premene chleba a vína na telo a krv Pána. Ak totiž niekto číta diela exorcistov G. Amortha alebo Eliasa Vellu, vie, že diabol sa dokáže pretvarovať a často aj exorcista až po čase zistí, že ten človek je naozaj posadnutý.
Karol Dučák
Takéto veci sa nezverejňujú. Mimochodom, prvý rok som jeho výšku nepoznal ani ja. Mám stabilný mesačný plat podľa zmluvy a iné ma nezaujímalo. Výšku dôchodku tej dámy som sa dozvedel až vtedy, keď to rakúske úrady požadovali kvôli stanoveniu výšky štátneho príspevku. Títo ľudia totiž dostávajú príspevky od štátu, aby mohli uhradiť lieky a zvýšenú zdravotnú starostlivosť. Jeho výšku ovplyvňujú …More
Takéto veci sa nezverejňujú. Mimochodom, prvý rok som jeho výšku nepoznal ani ja. Mám stabilný mesačný plat podľa zmluvy a iné ma nezaujímalo. Výšku dôchodku tej dámy som sa dozvedel až vtedy, keď to rakúske úrady požadovali kvôli stanoveniu výšky štátneho príspevku. Títo ľudia totiž dostávajú príspevky od štátu, aby mohli uhradiť lieky a zvýšenú zdravotnú starostlivosť. Jeho výšku ovplyvňujú príjmy tej osoby, jej zdravotný stav a iné ukazovatele. Ale aby som aspoň trochu ukojil Vašu zvedavosť, poviem Vám toľko, že môj dôchodok na Slovensku vo výške 320,- eur je len zlomok dôchodku tej dámy.