Clicks693
Libor Halik
2

Jako katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT !

Milánský řeholní fráter Gianbattista se vydal do ulic Milána do boje proti všem virům.

S pravou rukou na Ježíši a na srdci a ( Nejsvětější svátosti v pouzdře v náprsní kapse hábitu a s růžencem v levé ruce zahájil jsem procesí od oltáře v chrámě Božského Srdce. Zpíval jsem „Re di gloria ( Král slávy)
Prošel jsem náměstím Tricolore a zamířil na Corso Monfrote a začal hlasitou modlitbu svatého růžence ( = svatá koruna proti coromavirus). První osoby, které jsem potkal na zastávce 54, se jevily jako bez zájmu, Dvě ženy udělaly znamení kříže. Jeden chudý mě zastavil s otázkou: Co to děláte? Řekl jsem, že nesu do ulic Ježíše a prosím Pannu Marii, uzdravení nemocných, aby nám pomáhali proti coronavirus. Nedbaje na nezájem, kráčel jsem a zpíval s ještě větší vírou každý desátek růžence a vzýval jsem Pannu Marii, sv. Karla a svaté patrony Milána. Kostel sv. Babila – zavřený! Kostel sv. Karla na náměstí – zavřený ! Jak smutné! Pokračuji po Corso Emanuele, které vede k Dómu. Zrak mnoha se obrací k mému růženci, naslouchají mi, jak zpívám, jedna dívka zpívá zbožně se mnou.
Mnozí dělají znamení kříže! Dokonce i dva policisté, kteří patrolují na korzu. Potkám lékaře, na kole, mého přítele. Zastavil a informuje se. Chvilku se mnou postojí a modlí se. Zdraví mě a s dojetím objímá. Došel jsem k dómu, naštěstí je zde otevřeno, alespoň pro modlitbu. Zastavil jsem se u schodů a zpíval latinky gregoriánsky Ave Maria. Vystoupil jsem na schodiště, vyňal schránku a hlasitě jsem žehnal městu. Lidé se zastavují, někteří se žehnají, jeden dokonce poklekl. S radostí v srdci jsem se vrátil do kláštera s jistotou, že Ježíš a Maria již udělali svůj zázrak.
Chiesa e post concilio Česky: www.lumendelumine.cz

V současnosti malé víry u biskupů a papežů, je musel tento katolík prorocky zastoupit.

V minulých staletích autority plnily normálně své povinnosti. jako např. papež světec Řehoř Veliký.

Když byl 3. října 590 vysvěcen, jako nový papež se ihned utkal s metlou moru.
Gregorio z Tours (538-594), současník a kronikář těchto událostí vypráví, že v památné řeči, kterou pronesl v chrámě sv. Sabiny, Řehoř vyzval Římany, aby zkroušeně jako kajícníci následovali příklad obyvatel Ninive: »Rozhlédněte se kolem: hle meč Božího hněvu se rozmáchl nad veškerým lidem. Nečekaná smrt nás vytrhuje ze světa a nedopřává nám ani minutu času. Ve stejné chvíli kolik je zde kolem nás těch, které postihlo zlo, aniž by mohli pomyslet na pokání.«

Papež tedy vyzval, aby všichni pozvedli zrak k Bohu, který dopouští takové strašné tresty, aby napravil své děti. Aby tedy usmířil Boží hněv, nařídil »sedminásobné litanie«, procesí vycházející ze sedmi různých kostelů směrem k vatikánské bazilice za zpěvu litanií. A to je původ tzv. "Litaniae maggiori" neboli prosebné dny, kdy prosíme Boha, aby nás uchránil před protivenstvím. Sedm průvodů kráčelo mezi budovami starého Říma, kráčeli pěší a bosí pomalým krokem, s hlavami pokrytými popelem. Když tyto zástupy procházely městem, ponořeny do pohřebního mlčení, mor dorazil s takovou prudkostí, že v krátké době jedné hodiny zemřelo osmdesát lidí, kteří padli mrtví na zem. Ale Řehoř nepřestal ani na chvíli povzbuzovat lid, aby pokračoval v modlitbě, a chtěl, aby v průvodě byl nesen obraz Panny Marie, uchovávaný v Santa Maria Maggiore, který namaloval evangelista sv. Lukáš (Gregorio di Tours, Historiae Francorum, liber X, 1, in Opera omnia, a cura di J.P. Migne, Parigi 1849 p. 528).
Legenda aurea Jakuba z Varazze, která je kompendiem tradic předávaných v prvních staletích křesťanské éry, vypráví, že jak se obraz krok za krokem blížil, vzduch se stával zdravější a čistší a nákaza moru se rozpouštěla, jakoby nemohla snést jeho přítomnost. »Došli k mostu, který spojuje město s Hadriánovým mauzoleem, známým ve středověku jako Castellum Crescentii, když náhle bylo slyšet sbor andělů, kteří zpívali: »Regina Coeli, laetare, Alleluja – Quia quem meruisti portare, Alleluja – Resurexit sicut dixit, Alleluja!« Řehoř odpověděl silným hlasem: »Ora pro nobis, rogamus, Alleluja!« Tak se zrodila Regina coeli, antifona, kterou církev ve velikonoční době zdraví Marii Královnu po zmrtvýchvstání Spasitele. Po zpěvu andělé utvořili kruh kolem obrazu Panny Marie, a když Řehoř pozvedl zrak, spatřil na vrcholu hradu Anděla, který utíral meč skropený krví a ukládal ho do pochvy na znamení, že trest skončil. »Tunc Gregorius vidi super Castrum Crescentii angelum Domini qui glaudium cruentatum detergens in vagina revocabat: intellexit que Gregorius quod pestisilla cessasset et sic factum est. Unde et castrum illud castrum Angeli deinceps vocatum es«.
Řehoř pochopil, že mor skončil, a tak se stalo: a onen hrad byl nazván Andělský hrad (Jacopo da Varazze, Legenda aurea, Edizione critica a cura di Giovanni Paolo Maggioni, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 1998, p. 90).
www.lumendelumine.cz

Znovu připomínám, že pomůže jen svatost a živá víra, protože Zázračně uzdraven z koronaviru katolický biskup ve věku 98 let Proto 27.2.2020 Prezidentův mluvčí ke koronaviru citoval z Bible, zval k pokání a modlitbě víry Pak jako tento katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT. Příklady víry z minulosti nás potáhnou. Podporou nám budou KAŽDODENNÍ mše svaté obětované na tento úmysl.

Je potřeba objednat mnoho mší a sloužit je VEŘEJNĚ i jako svědectví víry za zastavení koronaviru. Já mše (sv. liturgie) za to už odsloužil 5x a pokračuji každý den - ač nemám k dispozici veřejný kostel. Nejspíš bude potřebné sloužit i pouliční mše svaté na náměstích, dokud to jde.
Připomínám, že to není jen a pouze o svatém přijímání, což je dnes módou, ač většina přijímajících nyní přijímá svatokrádežně v nějakém smrtelném hříchu - např. v hříchu neochoty mít víc než 1 až 3 vlastní manželské děti.
Připomínám zapomenuté, že mše (liturgie) sv. je PŘEDEVŠÍM OBĚTÍ Pána Ježíše Krista. Obětníkem i obětí je On sám Pán Ježíš Kristus, Syn Boží a obětuje se při mši sv. neviditelně (na Gogotě to bylo viditelně) Bohu Otci na odpuštění všech těch našich hříchů, které ještě nejsou neodpustitelným rouháním Duchu Svatému. Platně katolicky či pravoslavně vysvěcený biskup (episkopos), či kněz (presbyteros) zastupuje ústa a ruce Pána Ježíše. Současně neviditelná přítomnost Pána Ježíše Krista může uzdravovat tomu věřící nemocné ze všech typů nemocí včetně uměle vojensky někde vyrobeného nejnovějšího koronaviru i nemocí z elektormagnetického ozařování 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G apod.
TEĎ JE ŘADA NA NÁS !!!
Libor Halik
Česko má první 3 pacienty nakažené biologickou zbraní - koronavirem, přijeli z Itálie. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v neděli 1.3.2020 v 16 hodin oznámil, že dva nemocní jsou v pražské Nemocnici Na Bulovce, jeden v Ústí nad Labem.zpravy.aktualne.cz/…/r~68fa1c1841091…