Clicks2.2K

Pravoslavní svatí varovali před očkováním na koronavirus (česky a anglicky)

Svatý Paisios Athonský: "Najdou nemoc, proti které vyrobí vakcínu, která bude povinná a která bude počátkem zapečetění." To bylo řečeno ne méně než před 30 lety.

Athénský starec Savvas Achilleos († 2016): "Varují nás, že se blíží chřipka. Jak to vědí? Řekněte mi, jak? Protože ji sami vyrobí a vypustí. Možná to nebude běžná epidemická forma chřipky, ale chřipka, která přijde, až ji oni sami přivedou na svět. Vyrobená nemoc přímo ze Spojených států amerických. Co způsobuje tuto novou nemoc, která vypadá jako běžná chřipka?
Způsobuje ji patogenní mykoplazma. To jsou lékařské termíny. Přenáší se prostřednictvím vakcíny proti chřipce. V tomto bodě musíme být velmi opatrní. Svět bude cítit potřebu nechat se očkovat proti chřipce, avšak tato vakcína bude obsahovat krutou nemoc sama o sobě a nebude obsahovat nic, co by lidem zabránilo se virem nakazit. Důrazně doporučujeme
nepřistupovat k žádnému očkování."

Starec Justin Parvu z Rumunska (†2013) (jehož tělo možná vydávalo myrhu ještě za jeho života a rozhodně na jeho pohřbu): "Otcové vydají své syny, matky své dcery až k smrti. Hle, jsme svědky naplnění tohoto proroctví. Pokud matka nechá dítě očkovat, je to jako vydat ho smrti.... Nepřijímejte tedy tuto vakcínu ani nic, co vám dnes přinášejí nové politické síly."

V církvi navíc panuje racionalistické přesvědčení, že svatí a svatí starci se nemohou spolehlivě vyjadřovat k lékařským otázkám, pokud danou problematiku nestudovali. To však dokazují jako nepravdivé přinejmenším dva novodobí světci; konkrétně svatý Porfyrios (†1991), který, přestože měl jen základní vzdělání, býval zván lékaři ke konzultacím s jejich pacienty, a výše zmíněný svatý Paisios. O posledně jmenovaném, který absolvoval pouze základní školu, se v životopise dočteme, že "se vyznal ve všem, ačkoli se nezabýval vším. Věděl o věcech světa, zatímco žil na poušti. Ačkoli byl daleko od všech, duchovně byl se všemi a miloval celý svět. Znal mnoho věcí, aniž by je studoval. Pohodlně se stýkal s vědci a jinými významnými lidmi, hovořil s nimi snadno a bez pocitu méněcennosti. Naopak, světští mudrci se radili s ním. Jediným popisným gestem ruky dokázal sdělit
informace o člověku nebo celé situaci."

S tímto se zamysleme nad tím, kolik milostivých starců v dnešním světě nás varuje, abychom si nebrali injekce (očkovací), protože jsou velmi nebezpečné.

Starec Gabriel Athonský, žák svatého Paisia, řekl 27. června 2021 následující:
"Nenecháme se očkovat! Říkají to renomovaní lékaři. Opat ze svatého Pavla řekl: 'Kdo se nechá očkovat, bude žít jen 3-5 let'... Chtějí vylidnit svět, proto vytvářejí vakcíny. Bylo mi řečeno, že vytvoří mnoho vakcín, které ovládnou tělo a budou studovat mozek. Jedním kliknutím prstu vytvoří hypertenzi a trombózu. Chtějí vylidnit svět; bojí se rozpoutat válku, protože by byli v nebezpečí.... Pokud si vezmete vakcínu, možná už nebudete mít šanci udělat další chybu. Kolik desetiletí už existují? Dříve nikoho nenutili, aby si vakcíny bral, a teď vás nutí, je to nebezpečné."
Starec Parthenius z kláštera svatého Pavla na hoře Athos 13. ledna 2021 přednesl přednášku, ve které řekl, že se musíme modlit, aby nás "toto zlo, tato bouře, tato nemoc minula". V téže promluvě vážený starec zdůrazňuje, že nikomu nepožehná, aby dostal vakcínu proti koronaviru, protože to příliš odpovídá tomu, co je napsáno ve 13. kapitole Zjevení, kde se popisuje pečeť, která bude nutná k tomu, aby lidé mohli kupovat nebo prodávat nebo žít běžným životem. Starec poznamenává, že se nejedná o úplně stejnou věc, ale podobnost je zřejmá. Zvláště výmluvné je podle starce to, že společnosti, které vakcínu vyrábějí, jsou zproštěny jakékoli odpovědnosti, což je výsměch lidem.

Starec Euthymius z Kapsaly na hoře Athos, další žák svatého Paisia, v dopise z 20. června 2021 píše: "Nejsme proti vakcínám obecně. Staré a osvědčené vakcíny zachránily mnohé. Ty novější mají mnoho nežádoucích účinků.
Pokud jde o tuto konkrétní vakcínu, lidé se oprávněně bojí. Jedná se o vakcínu, která se stala povinnou ze zákona ještě předtím, než byla vyrobena, jejíž výrobní společnosti byly zbaveny odpovědnosti a náhrad, která byla uvedena do užívání tak rychle, aniž by byla dostatečně otestována, která očkované plně nechrání a každý den se dozvídáme o závažných vedlejších účincích a úmrtích očkovaných osob. Tyto skutečnosti se dozvídáme nejen ze statistik, ale i od svých známých a příbuzných........................................... Kdyby byla vakcína skutečně dostatečně otestována a účinně chránila bez vedlejších účinků a úmrtí, lidé by byli vnitřně informováni a celá tato propaganda a nátlak by byly zbytečné. Sami by si o vakcínu řekli. Příliš dlouho byli naši lidé sužováni touto bolestivou koronavirovou aférou. Ať už konečně nechají každému svobodu jednat podle jeho úsudku, bez nátlaku."
Starec Filotheos z kláštera Karakallou na hoře Athos 11. června 2021 v rozhovoru řekl: "Cítíme, že příchod této pandemie nebyl náhodný a že byl vlastně vyroben. A pak přišla vakcína, údajně 'k potlačení pandemie', ale cítíme, že to všechno je řízené, umělé, aby dosáhli toho, co chtějí - svého konečného cíle... budoucího zpečetění (tj. budoucího 666 od Antikrista).... A na to všechno se nyní připravují.

Vidíme tedy, jakým diktátorským způsobem se snaží vakcínu prosadit! S jakým vymýváním mozků z médií a internetu! A víme, že si platí novináře, kanály a všechno................................ V dnešní době ruší demokracii, ruší lidská práva, ruší tolik věcí. Jak to všechno sladí? Samozřejmě pod záminkou pandemie, kterou vyprodukovali".

Starec Savvas Agioritis (Athonita), absolvent stomatologické a teologické fakulty na univerzitě v Soluni, 31. prosince 2020 řekl: "Na internetu existuje video, kde Bill Gates říká, že pokud se nám to podaří a vše půjde dobře s vakcínou a dalšími opatřeními, která přijímáme, podaří se nám snížit světovou populaci o 15 procent; a on za úspěch považuje - odstranění 1 miliardy lidí! A říká nám to do očí, že se tak stane díky vakcíně. Existují naivní, velmi naivní lidé, kteří budou spěchat, aby si vakcínu pořídili. Dlužíme jim, abychom je před tím vším varovali a informovali je."
Metropolita Neofytos z Morphou na Kypru, kterého mnozí považují za milostivého starce a který je velkým ctitelem současných řeckých starců, 13. května 2021 řekl: "Dosud jsem se nenechal očkovat a ani v budoucnu se očkovat nehodlám, protože tyto vakcíny považuji za velmi nebezpečné.

Ostatně v mnoha svých rozhovorech a kázáních, která již kolují po internetu, jsem jasně a zodpovědně vysvětlil důvody, proč odmítám očkování."

Půjdeme-li dál, a abychom zcela nepodceňovali vědu, existuje samozřejmě mnoho důvěryhodných lékařů, kteří nešetří slovy, když nás nabádají, abychom se těmto očkováním vyhýbali. Příklady těchto lékařů si každý snadno najde; a na těchto webových stránkách o nich již bylo obsáhle pojednáno.

Pak je tu ještě historie politiky. Pokud se někdo zajímá dost na to, aby hledal, nenajde nic menšího než více než stoletou literaturu - kterou nenapsal nikdo jiný než samotní sociální inženýři! - v nichž nastiňují svůj plán budoucího světa, který se podobá frankensteinovské směsici scientismu, racionalismu, pohanství, komunismu a kapitalismu. A pokud to lidem nestačí jako informace, jsou tyto cíle zakotveny v eminentně přehledných dílech Charty OSN, včetně Agendy 2030 a jejího požadavku na vše, co v současnosti umožňuje "pandemie".
Klíčová díla, která v tomto ohledu stojí za povšimnutí, patří takovým autorům, jako jsou Aldous a Julian Huxleyovi (šílení vědci; falešní filozofové a/nebo zastánci Spojených národů); Jonas Salk (kmotr očkování, který usiloval o plošné používání vakcín za účelem manipulace s lidmi); HG. Wells (autor nepříliš jemně nazvaného Otevřeného spiknutí, jakož i dalších děl, která podporovala elitářské převzetí moci, jehož výsledkem by byly hory lebek); Zbigniew Brzezinski (autor knihy Beyond Two Worlds, který poznamenal, že "v budoucnu budeme mít prostředky k manipulaci chování a intelektuálního fungování všech lidí prostřednictvím environmentální a biochemické manipulace mozku.").

Výše uvedený výčet není vyčerpávající a nezmiňuje všechny ty - jako je Bill Gates -, jejichž zlověstné cíle by měly být dobře známy.

Když nyní vezmeme v úvahu všechny výše uvedené poznatky a porovnáme je s tím, co nabízejí zastánci vvaxingu, myslím, že se to dá jen stěží srovnávat. I když nám nakonec nezbývá než čekat, co z toho všeho vzejde, nemám výhrady k tomu, abych byl krajně podezřívavý; být krajně podezřívavý je jediná rozumná věc.
(Kamarád mi poslal tento překlad z původní angličtiny, díky)

(Viz též katolický biskup Athanasius Schneider, pravděpodobně budoucí svatý: Vakcína s QR-kódom je predobrazom znaku šelmy 666, a preto sa musíme vyhnúť aj tomu. Aby bolo jasné, nehovorím, že sa jedná o priamy znak šelmy, ale mohlo by to byť už čiastočne predobrazom tohto znaku, a preto sa musíme vyhnúť aj tomu. Celé na: lifenews.sk/…d-pravidla-mozu-byt-akymsi-predobrazom-znaku-selmy )

Saint Paisios the Athonite: “They will find a disease for which they will make a vaccine, which will be mandatory, and which will be the beginning of the sealing.” This was said no less than 30 years ago.
(sv. Paisij Athoský, foto)
Elder Savvas Achilleos of Athens († 2016): “They are warning us that the flu is coming. How do they know this? Tell me, how? It is because they themselves will manufacture it and release it. Possibly, this will not be a common epidemic form of the flu, but a flu that will come when they themselves will bring it upon the world. A manufactured disease right from the United States of America. What causes this new disease which looks like the common flu? It is caused by a pathogenic mycoplasma. These are the medical terms. It will be transmitted through an anti-flu vaccine. This is the point where we must be very careful. The world will feel the need to receive the anti-flu shot, yet this vaccine will contain a cruel illness in and of itself and will not contain anything that will prevent people from contracting the virus. It is highly recommended to not proceed to any vaccination.”
Elder Justin Parvu of Romania (†2013) (whose body may have given off myrrh while he was alive, and definitely at his funeral): “Fathers will give up their sons, mothers, their daughters, unto death. Behold, we witness the fulfillment of this prophecy. If the mother will let the child be vaccinated, it’s as if giving him over to die…. So, do not receive this vaccine or anything that the new political powers bring you today.”
Moreover, there is the rationalistic belief in the Church that saints and holy elders can not speak reliably on medical matters, if they have not studied the subject. This however is proven false by at least two modern day saints; namely, St. Porphyrios (†1991), who, despite only having a very basic education, used to be invited by doctors into consultations with their patients; and the abovementioned St. Paisios. Only completing elementary school, we read in the life of the latter that, “He was knowledgeable about everything, though without occupying himself with everything. He knew about the things of the world while living in the desert. Though far from everyone, he was spiritually with all, and he loved the entire world. He knew many things without having studied. He associated comfortably with scientists and other distinguished people, speaking with them easily and without any feelings of inferiority. On the contrary, the worldly wise consulted him…. He could, with one descriptive hand gesture, communicate information about a person or an entire situation.”
With that, let’s consider how many grace-filled elders in the world today are warning us not to take the shots, due to them being very dangerous.
Elder Gabriel the Athonite, a disciple of Saint Paisios, said the following on 27 June 2021, “We are not going to be vaccinated! Renowned doctors are saying it. The Abbot of St Paul said, ‘Whoever is vaccinated will live for only 3-5 years.’…They want to depopulate the world, this is why they create vaccines. I was told they will create many vaccines which will dominate their body and study the brain. With a click of a finger, they will create Hypertension and Thrombosis. They want to depopulate the world; they’re scared to start a war because they’ll be in danger…. If you take the vaccine you might not have another chance to make another mistake. How many decades have they been around? Nobody was forced before to take the vaccines and now they’re forcing you, it’s dangerous.”
Elder Parthenius of St Paul’s Monastery, Mount Athos, gave a talk on 13 January 2021, saying we must pray that “this evil, this storm, this disease will pass us by.” In the same talk, the respected Elder emphasizes that he does not bless anyone to receive the coronavirus vaccine, because it is too much in line with what is written in Revelation 13, which describes the seal that will be required for people to buy or sell, or to live an ordinary life. The Elder notes that this is not exactly the same thing, but the similarities are apparent. It is especially telling, the Elder believes, that the companies that produce the vaccine are exempt from any liability, which is a mockery of the people.
Elder Euthymius of Kapsala, Mount Athos, another disciple of Saint Paisios, writes in a letter dated 20 June 2021, “We are not against vaccines in general. The old and tried vaccines saved many. The newer ones have many unwanted effects. Regarding this specific vaccine, people are justifiably fearful. This is a vaccine that became compulsory by law even before it was made, of which the producing companies were exempt from responsibilities and compensations, which was put into use so quickly before it was sufficiently tested, which does not fully protect the vaccinated, and every day we learn of serious side-effects and deaths of vaccinated individuals. We learn these facts not only from statistics but also from acquaintances and relatives of ours… If the vaccine was truly sufficiently tested and effectively protected without side effects and deaths, people would be internally informed and all of this propaganda and pressure would be unnecessary. They would ask for the vaccine on their own. Too long have our people been plagued with this painful coronavirus affair. Let them at last leave everyone free to act according to his judgement, without pressure.”
Elder Philotheos of Karakallou Monastery, Mount Athos, on 11 June 2021, in an interview, said, “We sense that the coming of this pandemic was no accident, and in fact, that it was manufactured. And then came the vaccine, supposedly ‘to suppress the pandemic,’ but we sense that this is all being directed, is artificial, in order to achieve what they want—their ultimate purpose…. future sealing…. And they’re preparing for all this now. So we see in what a dictatorial way they are trying to push the vaccine! With what brainwashing from the media and the internet! And we know they’re paying the reporters, the channels, and all that…. They abolish democracy, abolish human rights, abolish so many things these days. How do they reconcile all this? Under the pretext, of course, of the pandemic that they have produced.”
Elder Savvas Agioritis (the Athonite), a graduate of the School of Dentistry and the School of Theology, at the University of Thessaloniki, said on 31 December 2020, “There exists on the Internet a video where Bill Gates says that if we succeed and everything goes well with the vaccine and the other measures we are taking, we will succeed in reducing the global population by 15 percent; and he considers this a success – eliminating 1 billion people! And he’s saying this to our face, that this will happen through the vaccine. There exist naïve, very naïve people who will rush to get the vaccine. We owe it to them to forewarn and inform them of all this.”
Metropolitan Neophytos of Morphou, Cyprus, who many consider to be a grace-filled elder and is a great venerator of the contemporary elders of Greece, said on 13 May 2021: “I have not been vaccinated so far nor do I intend to be vaccinated in the future, as I consider these vaccines very dangerous. After all, in many of my interviews and sermons, which are already circulating on the internet, I have clearly and responsibly explained the reasons why I refuse to be vaccinated.”
Moving on, and so as not to completely discount science, there are, of course, many credible doctors who are not mincing any words when they urge us to avoid these shots. Examples of these doctors are easy for anyone to find; and have already been covered extensively on this website.
Then there’s the history of politics. If one cares enough to look, they’ll find nothing less than over a centuries’ worth of literature – written by none other than the social engineers themselves! – outlining their plan for a future world resembling a Frankenstein style mixture of scientism, rationalism, paganism, communism and capitalism. And if this isn’t enough information for people, these goals are enshrined in the eminently viewable works of the United Nations’ charter, including Agenda 2030, and its demand for everything that’s currently being made possible by the ‘pandemic.’
Key works to note in this regard belong to the likes of Aldous and Julian Huxley (mad scientists; fake philosophers; and/or United Nationists); Jonas Salk (godfather of inoculation who aspired to widespread use of vaccinations, for the purpose of manipulating humans); HG. Wells (author of the not so subtly titled The Open Conspiracy, as well as other works, which endorsed an elitist takeover, which would result in mountains of skulls); Zbigniew Brzezinski (author of Beyond Two Worlds, who noted that, “In the future, we shall have the means to manipulate the behavior and intellectual functioning of all people through environmental and biochemical manipulation of the brain.”).
The above list is not exhaustive and makes no mention of all of those – like Bill Gates – whose sinister goals should be well known.
Now, when one takes all of the above knowledge into account and compares it to what the pro-vaxxers have to offer, I think that there’s hardly a comparison to be made. While we ultimately have no choice but to wait and see what comes of all this, I have no reservations in being extremely suspicious; being extremely suspicious being the only reasonable thing to do.
monomakhos.com/saints-holy-elders-on-the-covid-vaccines/
Public domain
Adriána Mikulová shares this
714
Libor Halik
Svatý Paisios Athonský: "Najdou nemoc, proti které vyrobí vakcínu, která bude povinná a která bude počátkem zapečetění." To bylo řečeno ne méně než před 30 lety.

Athénský starec Savvas Achilleos († 2016): "Varují nás, že se blíží chřipka. Jak to vědí? Řekněte mi, jak? Protože ji sami vyrobí a vypustí. Možná to nebude běžná epidemická forma chřipky, ale chřipka, která přijde, až ji oni sami …More
Svatý Paisios Athonský: "Najdou nemoc, proti které vyrobí vakcínu, která bude povinná a která bude počátkem zapečetění." To bylo řečeno ne méně než před 30 lety.

Athénský starec Savvas Achilleos († 2016): "Varují nás, že se blíží chřipka. Jak to vědí? Řekněte mi, jak? Protože ji sami vyrobí a vypustí. Možná to nebude běžná epidemická forma chřipky, ale chřipka, která přijde, až ji oni sami přivedou na svět. Vyrobená nemoc přímo ze Spojených států amerických. Co způsobuje tuto novou nemoc, která vypadá jako běžná chřipka?
Způsobuje ji patogenní mykoplazma. To jsou lékařské termíny. Přenáší se prostřednictvím vakcíny proti chřipce. V tomto bodě musíme být velmi opatrní. Svět bude cítit potřebu nechat se očkovat proti chřipce, avšak tato vakcína bude obsahovat krutou nemoc sama o sobě a nebude obsahovat nic, co by lidem zabránilo se virem nakazit. Důrazně doporučujeme
nepřistupovat k žádnému očkování."

Starší Justin Parvu z Rumunska (†2013) (jehož tělo možná vydávalo myrhu ještě za jeho života a rozhodně na jeho pohřbu): "Otcové vydají své syny, matky své dcery až k smrti. Hle, jsme svědky naplnění tohoto proroctví.

Pokud matka nechá dítě očkovat, je to jako vydat ho smrti.... Nepřijímejte tedy tuto vakcínu ani nic, co vám dnes přinášejí nové politické síly."

V církvi navíc panuje racionalistické přesvědčení, že svatí a svatí starci se nemohou spolehlivě vyjadřovat k lékařským otázkám, pokud danou

problematiku nestudovali. To však dokazují jako nepravdivé přinejmenším dva novodobí světci; konkrétně svatý Porfyrios (†1991), který, přestože měl jen základní vzdělání, býval zván lékaři ke konzultacím s jejich pacienty, a výše zmíněný svatý Paisios. O posledně jmenovaném, který absolvoval pouze základní školu, se v životopise dočteme, že "se vyznal ve všem, ačkoli se nezabýval vším. Věděl o věcech světa, zatímco žil na poušti. Ačkoli byl daleko od všech, duchovně byl se všemi a miloval celý svět. Znal mnoho věcí, aniž by je studoval. Pohodlně se stýkal s vědci a jinými významnými lidmi, hovořil s nimi snadno a bez pocitu méněcennosti. Naopak, světští mudrci se radili s ním. Jediným popisným gestem ruky dokázal sdělit
informace o člověku nebo celé situaci."

S tímto se zamysleme nad tím, kolik milostivých starců v dnešním světě nás varuje, abychom si nebrali servítky, protože jsou velmi nebezpeční.

Starec Gabriel Athonský, žák svatého Paisia, řekl 27. června 2021 následující:

"Nenecháme se očkovat! Říkají to renomovaní lékaři. Opat svatého Pavla řekl: 'Kdo se nechá očkovat, bude žít jen 3-5 let'... Chtějí vylidnit svět, proto vytvářejí vakcíny. Bylo mi řečeno, že vytvoří mnoho vakcín, které ovládnou tělo a budou studovat mozek. Jedním kliknutím prstu vytvoří hypertenzi a trombózu. Chtějí vylidnit svět; bojí se rozpoutat válku, protože by byli v nebezpečí.... Pokud si vezmete vakcínu, možná už nebudete mít šanci udělat další chybu. Kolik desetiletí už existují? Dříve nikoho nenutili, aby si vakcíny bral, a teď vás nutí, je to nebezpečné."
Starší Parthenius z kláštera svatého Pavla na hoře Athos 13. ledna 2021 přednesl přednášku, ve které řekl, že se musíme modlit, aby nás "toto zlo, tato bouře, tato nemoc minula". V téže promluvě vážený stařec zdůrazňuje, že nikomu nepožehná, aby dostal vakcínu proti koronaviru, protože to příliš odpovídá tomu, co je napsáno ve 13. kapitole Zjevení, kde se popisuje pečeť, která bude nutná k tomu, aby lidé mohli kupovat nebo prodávat nebo žít běžným životem. Starší poznamenává, že se nejedná o úplně stejnou věc, ale podobnost je zřejmá. Zvláště výmluvné je podle Staršího to, že společnosti, které vakcínu vyrábějí, jsou zproštěny jakékoli odpovědnosti, což je výsměch lidem.

Starší Euthymius z Kapsaly na hoře Athos, další žák svatého Paisia, v dopise z 20. června 2021 píše: "Nejsme proti vakcínám obecně. Staré a osvědčené vakcíny zachránily mnohé. Ty novější mají mnoho nežádoucích účinků.

Pokud jde o tuto konkrétní vakcínu, lidé se oprávněně bojí. Jedná se o vakcínu, která se stala povinnou ze zákona ještě předtím, než byla vyrobena, jejíž výrobní společnosti byly zbaveny odpovědnosti a náhrad, která byla uvedena do užívání tak rychle, aniž by byla dostatečně otestována, která očkované plně nechrání a každý den se dozvídáme o závažných vedlejších účincích a úmrtích očkovaných osob. Tyto skutečnosti se dozvídáme nejen ze statistik, ale i od svých známých a příbuzných........................................... Kdyby byla vakcína skutečně dostatečně otestována a účinně chránila bez vedlejších účinků a úmrtí, lidé by byli vnitřně informováni a celá tato propaganda a nátlak by byly zbytečné. Sami by si o vakcínu řekli. Příliš dlouho byli naši lidé sužováni touto bolestivou koronavirovou aférou. Ať už konečně nechají každému svobodu jednat podle jeho úsudku, bez nátlaku."
Starší Filotheos z kláštera Karakallou na hoře Athos 11. června 2021 v rozhovoru řekl: "Cítíme, že příchod této pandemie nebyl náhodný a že byl vlastně vyroben. A pak přišla vakcína, údajně 'k potlačení pandemie', ale cítíme, že to všechno je řízené, umělé, aby dosáhli toho, co chtějí - svého konečného cíle... budoucího zpečetění (tj. budoucího 666 od Antikrista).... A na to všechno se nyní připravují.

Vidíme tedy, jakým diktátorským způsobem se snaží vakcínu prosadit! S jakým vymýváním mozků z médií a internetu! A víme, že si platí novináře, kanály a všechno................................ V dnešní době ruší demokracii, ruší lidská práva, ruší
tolik věcí. Jak to všechno sladí? Samozřejmě pod záminkou pandemie, kterou vyprodukovali".

Starší Savvas Agioritis (Athonita), absolvent stomatologické a teologické fakulty na univerzitě v Soluni, 31. prosince 2020 řekl: "Na internetu existuje video, kde Bill Gates říká, že pokud se nám to podaří a vše půjde dobře s vakcínou a dalšími opatřeními, která přijímáme, podaří se nám snížit světovou populaci o 15 procent; a on za úspěch považuje - odstranění 1 miliardy lidí! A říká nám to do očí, že se tak stane díky vakcíně. Existují naivní, velmi naivní lidé, kteří budou spěchat, aby si vakcínu pořídili. Dlužíme jim, abychom je před tím vším varovali a informovali je."
Metropolita Neofytos z Morphou na Kypru, kterého mnozí považují za milostivého starce a který je velkým ctitelem současných řeckých starců, 13. května 2021 řekl: "Dosud jsem se nenechal očkovat a ani v budoucnu se
očkovat nehodlám, protože tyto vakcíny považuji za velmi nebezpečné.

Ostatně v mnoha svých rozhovorech a kázáních, která již kolují po internetu, jsem jasně a zodpovědně vysvětlil důvody, proč odmítám očkování."

Půjdeme-li dál, a abychom zcela nepodceňovali vědu, existuje samozřejmě mnoho důvěryhodných lékařů, kteří nešetří slovy, když nás nabádají, abychom se těmto očkováním vyhýbali. Příklady těchto lékařů si každý snadno najde; a na těchto webových stránkách o nich již bylo obsáhle pojednáno.

Pak je tu ještě historie politiky. Pokud se někdo zajímá dost na to, aby hledal, nenajde nic menšího než více než stoletou literaturu - kterou nenapsal nikdo jiný než samotní sociální inženýři! - v nichž nastiňují svůj plán budoucího světa, který se podobá frankensteinovské směsici scientismu, racionalismu, pohanství, komunismu a kapitalismu. A pokud to lidem nestačí jako informace, jsou tyto cíle zakotveny v eminentně přehledných dílech Charty OSN, včetně Agendy 2030 a jejího požadavku na vše, co v současnosti umožňuje "pandemie".
Klíčová díla, která v tomto ohledu stojí za povšimnutí, patří takovým autorům, jako jsou Aldous a Julian Huxleyovi (šílení vědci; falešní filozofové a/nebo zastánci Spojených národů); Jonas Salk (kmotr očkování, který usiloval o plošné používání vakcín za účelem manipulace s lidmi); HG. Wells (autor nepříliš jemně nazvaného Otevřeného spiknutí, jakož i dalších děl, která podporovala elitářské převzetí moci, jehož výsledkem by byly hory lebek); Zbigniew Brzezinski (autor knihy Beyond Two Worlds, který poznamenal, že "v budoucnu budeme mít prostředky k manipulaci chování a intelektuálního fungování všech lidí prostřednictvím environmentální a biochemické manipulace mozku.").

Výše uvedený výčet není vyčerpávající a nezmiňuje všechny ty - jako je Bill Gates -, jejichž zlověstné cíle by měly být dobře známy.

Když nyní vezmeme v úvahu všechny výše uvedené poznatky a porovnáme je s tím, co nabízejí zastánci vvaxingu, myslím, že se to dá jen stěží srovnávat. I když nám nakonec nezbývá než čekat, co z toho všeho vzejde, nemám výhrady k tomu, abych byl krajně podezřívavý; být krajně podezřívavý je jediná rozumná věc.
(Kamarád mi poslal tento překlad, díky)
Libor Halik
Prosím, přeložte to někdo doslova do češtiny nebo slovenštiny - aby i neznalci jazyka z toho měli užitek. Nemám čas to vše překládat.
apredsasatoci
Nerobte si starosti. Prekladač má každý.