Peter(skala)
1352

Pred 35 rokmi odhalili súsošie sv. Cyrila a Metoda pred SÚSCM v Ríme

Foto: Pavol Zvara

Rím 2. októbra (TK KBS) Pred 35 rokmi - 2. októbra 1988 - odhalili súsošie svätých Cyrila a Metoda pred Slovenským ústavu sv. Cyrila a a Metoda v Ríme. Pri tejto príležitosti prinášame archívny článok Slovenských hlasov (9/10, 1988).
Zdroj: Slovenské hlasy z Ríma 9/10 1988,

Prvé bronzové súsošie svätého Cyrila a Metoda v Ríme

Narástli do životnej veľkosti
Návštevníci Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme cez dlhé roky vídavali v jeho predsieni vyložené na stolíku dva malé gypsové modely predstavujúce našich vierozvestcov. Sediaci Konštantín-Cyril píše do knihy a stojaci Metod drží v pravej ruke kríž a ľavou rukou pridŕža menší reliéf, na ktorom je vykreslená mapa Veľkej Moravy. Modely sú dielom slovenského sochára a medailéra Vila Schiffera, ktorý už dlhé roky žije a pracuje v Paríži. Tento náš kraja je veľmi známy v umeleckom svete najmä tvorbou umeleckých medailí, ktoré odborníci veľmi vysoko cenia, a to nielen vo Francúzsku, ale aj po celom svete. Urobil už vyše 400 medailí ku všetkým možným príležitostiam a na rozličné námety.

Nejeden návštevník Ústavu nám podotkol: „A nemohli by ste tieto sošky dať urobiť v životnej veľkosti z bronzu a vystaviť pred budovou ústavu?“ Pre rozličné príčiny (jednou z nich bol aj finančný náklad) sa k práci neprikročilo.
Na schôdzkach slovenských kňazov v Ríme, keď bola reč o tom, ako osláviť 25. výročie trvania Ústavu, redaktor Slovenských hlasov z Ríma Otec Pauliny navrhol, aby sa prikročilo k uliatiu sôch Cyrila a Metoda v životnej veľkosti a aby sa umiestnili pred kaplnkou Ústavu. S návrhom takmer všetci súhlasili.

Ku sviatku svätého Cyrila a Metoda tohto roku známe talianske stredisko sakrálneho umenia DOMUS DEI dodalo pre našu kaplnku umeleckú bronzovú ambónu. Pri tejto príležitosti sa otec biskup Dominik Hrušovský informoval, aký by bol finančný náklad na uliatie spomínaných sôch, pravda v životnej veľkosti. Na určité milé prekvapenie sa zistilo, že výdavky nie sú také vysoké, ako sa predpokladalo. A tak otec biskup Dominik rozhodol, že k 25. výročiu posviacky prvého kostola a ústavu v Ríme, zasvätenému svätému Cyrilovi a Metodovi, umiestnime pri tomto kostole (ktorý len zo skromnosti voláme kaplnkou) prvé sochy slovenských a slovanských apoštolov vo Večnom meste. V Ríme sú totiž po bazilikách a kostoloch viaceré obrazy a mozaiky znázorňujúce našich vierozvestov, ale doteraz niet väčšieho súsošia k ich úcte. Náš pomník bude teda prvý v strede kresťanstva, a bude pripomínať ich evanjelizačnú prácu medzi našimi predkami.

Odborníci z firmy DOMUS DEI navrhli, aby sochár vymodeloval sochy v prirodzenej veľkosti, lebo tým sa uľahčí celý proces liatia, a sochy vyznejú umeleckejšie. Otec biskup poprosil Vila Schiffera o túto prácu. Ten, hoci zaujatý inými súrnymi prácami, prišiel do Ríma a nadšene sa pustil do práce. Pracoval v laboratóriách firmy DOMUS DEI v Albane práve v tých najhorúcejších dňoch júla s vypätím všetkých síl. Dielo sa mu veľmi dobre podarilo a ešte pred započatím dovoleniek (ktoré sú v Taliansku priam posvätné), odborníci umeleckého strediska mohli už pripraviť negatívne odliatky sôch. Začiatkom septembra pokračovali v práci a v pondelok 19. septembra boli sochy uliate z bronzu spôsobom „a cera persa“.

Zakiaľ sa sochy „piekli“ v peciach, architekt firmy prišiel si obhliadnuť miesto, kde by mohli byť sochy umiestnené. Viacerí navrhovali ako „najvhodnejšie“ miesto pred modernou vežou kaplnky. Zistilo sa však, že toto miesto nevyhovuje, lebo okolo kaplnky sú v podzemí ventilačné kanály, teda prázdne priestory, a vyžadovalo by veľa práce zaistiť stabilitu sôch. Vhodným miestom zostal trávnikový vŕšok pri začiatku budovy ústavu popri vstupnej ceste. Architekt pripravil model, podľa ktorého sa dalo usúdiť, že toto miesto je vhodné pre umiestnenie sôch tak po stránke stabilnej, ako aj po stránke estetickej. Sochy budú umiestnené na travetrtínovom podstavci a okolo bude upravené terasovité schodište a v pozadí sôch tri vyššie skaly budú symbolicky naznačovať „slovenské trojvŕšie“ .

Začala horúčkovitá práca na úprave terénu. O pár dní bol umiestnený travertínový podstavec pre sochy. Dňa 30. septembra firma priviezla sochy a umiestnila ich na pripravenom mieste. Ďalšia úprava okolo sôch bude dokončená neskoršie. Pozerajúc jedným okom na súsošie a druhým na modernú veržu kaplnky človek získa dojem, akoby tieto dva elementy objímali celý komplex Ústavu a zároveň mocne podčiarkovali ideovú náplň všetkej činnosti Ústavu: všetko na slávu Božiu a za udržanie a zveľadenie dedičstva svätých apoštolov Slovákov a Slovanov.

Zdroj: Slovenské hlasy z Ríma 9/10 1988, Don Andrej Paulíny SDB