Apostołowie prawdziwi i zwodziciele

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Quis est mendax,
nisi is qui negat quoniam Iesus est Christus?
Hic est antichristus, qui negat Patrem et Filium.
Omnis, qui negat Filium, nec Patrem habet;
qui confitetur Filium, et Patrem habet.

„Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” (1 J 2, 22-23)

Św. Piotr i św. Paweł to Apostołowie Jezusa Chrystusa. Prawdziwi.
Św. Piotr to pierwszy papież. Prawdziwy.
Św. Paweł przestrzega przed tymi, którzy „pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków” (Rz 16, 18).

Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.
Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:
„Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z «bojącymi się Boga» i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: «Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz» – mówili jedni, a drudzy: – «Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów» – bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie” (Dz 17, 16-18).

W czasach pomieszania powszechnego ohyda spustoszenia wtargnęła do świątyni Pańskiej (zob. Dn 9, 27)!

Św. Paweł woła i nalega:
„Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg:
Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich, mówi Pan,
i nie tykajcie tego, co nieczyste,
a Ja was przyjmę
i będę wam Ojcem,
a wy będziecie moimi synami i córkami –
mówi Pan wszechmogący” (2 Kor 6, 14-18).

Fałszywych poglądów się nie szanuje. Fałszywe poglądy się przezwycięża przez głoszenie Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.

Oto klarowna ewangeliczna metodologia Chrystusowego prawdziwego głosiciela Słowa Bożego – wzywanie do nawrócenia, do przyjęcia chrztu na odpuszczenie grzechów, do przyjęcia Ducha Świętego:
«Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» (Dz 2, 38-40).

Oto słowo pierwszego papieża. To był katolicki Chrystusowy papież.

Rozważmy jeszcze słowo pierwszego papieża, który jako Apostoł prawdziwy wołał odważnie do Żydów:
„Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»” (Dz 4, 10).

A sam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus mówi jasno:
„Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10, 8-9).
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).

Każdy prawdziwy Apostoł głosi Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Każdy prawdziwy Apostoł głosi konieczność wiary i chrztu do zbawienia.
Każdy prawdziwy Apostoł głosi wiernie Słowo Jezusa Chrystusa.

Każdy, kto nie głosi Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela jest kłamcą i zwodzicielem.
Każdy kto nie głosi konieczności wiary i chrztu do zbawienia jest kłamcą i zwodzicielem.
Każdy, kto nie głosi wiernie Słowa Jezusa Chrystusa, wykoślawia je i przemilcza, jest kłamcą i zwodzicielem.

Św. Piotr i św. Paweł to Apostołowie Jezusa Chrystusa. Prawdziwi.
Św. Piotr to pierwszy papież. Prawdziwy.

* * *

Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

* * *

Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,
Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

.
źródlo: Sacerdos Hyacinthus
.