Clicks224
abracham
1

koronka do ducha świętego w intencji odnowy Kościoła i świata

Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(Rozważania do koronki są przykładowe i pochodzą od redakcji)
I. Z Ducha świętego w łonie Maryi Panny począł się Jezus
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Ek 1,35).

Przed stworzeniem świata Duch Święty unosił
się nad wodami. Potem nastąpił akt stwórczy. Maryja, przyjąwszy Słowo Zwiastowania, otworzyła się na Ducha Świętego i przyjęła Go do swego
serca. Od tej chwili Duch zaczął unosić się nad
Wodami Jej łona, inicjując nowe stworzenie — Jezusa Chrystusa. Słowo Boże (na moc otworzyć ludzkie setce na Ducha Świętego. Duch Święty Wprowadza nas zaś w nowe życie, zamieniając życiowy chaos w raj. Jego obecność porządkuje
Wszystko, rozpościerając przed człowiekiem wspaniałe horyzonty. Gdy przyjmą Ducha Świętego, przenika On cale nasze istnienie. Nadając Człowieczeństwu nowy smak, uświęca je swoją Obecnością Czyni nas swoją świątynią i kształtuje na podobieństwo Syna Bożego. Tak jak Maryję Obdarował licznymi łaskami i charyzmatami, by Mogła nimi ubogacać innych, podobnie i nas On, Boski Mistrz, otwiera na modlitwę oraz wyposaża w dary, którymi służymy braciom.

Święta panno Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, która przyjęłaś Słowo Boga i pierwsza przeżyłaś i4anie Ducha Świętego

— módl się za nami! Upraszaj nam łaskę serca ot wartego na Ducha Świętego, byśmy Co jak Ty przyjęli do swego życia,
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).

II. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Mego (Mt 3,16).
Duch Święty spoczął na Jezusie zanurzonym w wodach Jordanu. To szczególne miejsce rzeka
— płynie bowiem w dolinie, która tworzy największą depresję na ziemi. Jezus, wstępując w nurt Jordanu, stanął swymi stopami na jego dnie. Wówczas zstąpił na Niego Duch Święty. Poczucie; że jest się „na samym dnie”, jest doświadczeniem bliskim wielu z nas „Dno” nie musi być beznadziejnym końcem, ale może stać się pełnym nadziei początkiem nowego życia w Jezusie. Aby wejść na szczyt góry, musimy zacząć od jej podnóża. Aby dosięgnąć nieba, trzeba otrzeć się o piekło walki z grzechem, ciemnością. Wzrasta nie to stawanie się coraz mniejszym. Dojrzeć to znaczy stać się małym dzieckiem prowadzonym przez Ducha Świętego.

Duchu Święty, kiedy doświadczamy ciemności, Ty sam odnawiaj w nas swoją Boską mocą
łaskę chrztu świętego, byśmy przeniknięci Twoją mUością zwracali się z ufną wiarą do Jezusa, w Nim szukając ratunku, pokrzepienia i ukojenia. Kształtuj nasze serca według woli Ojca.
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).
I Jezus został wyprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię

Pełen Ducha Ś powrócił Jezus znad Jordanu a wiedziony był Przez Ducha na pustyni (łk 4,1).
Przez 40 dni Jezus przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez szatana. Naród Wybrany

Wędrował po pustyni, błądząc przez 40 lat! Z Egiptu można wyjść w jedną noc, ale „Egipt” wychodzi z nas przez tyle lat! Idziemy ku ostatecznemu zwycięstwu tą samą drogą, jaką szedł nasz Zbawiciel. On, przed rozpoczęciem publicznego nauczania, prowadzony przez Ducha, w samotności przeżywał czas modlitwy, a także walki z wrogiem Boga i ludzkości, odnosząc nad nim zwycięstwo Ten sam Duch prowadzi także nas, pouczając, co czynić. On, Stworzyciel znający naszą kruchość, w każdym czasie jest dla nas Przewodnikiem, Doradcą, Obrońcą, również w doświadczeniach prób, pokus, wśród których ogoloceni z wszelkiej pociechy wzrastamy. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu, nawet jeśli nie rozumiemy drogi, którą nas wiedzie. Nie musimy wszystkiego od razu pojmować. Ufajmy, że poddając się Jemu, będziemy doprowadzeni do pełni Prawdy — pełni życia w Jezusie Chrystusie. On pragnie obdarowywać każdego swoim światłem, aby ostatecznie wyprowadzić nas z zawiłych dróg na proste ścieżki prawdy, pokoju, miłości, sprawiedliwości.

O Duchu Święty, uzdolnij nas do znoszenia pustyni naszego wędrowania do Ziemi Obiecanej, abyśmy mieli moc znieść monotonię, suchość uczuć, ogołocenie, pokusy zniechęcenia. Daj siłę do wytrwania w przeciwnościach. Umacniaj uf no i wiarę w swoich dzieciach, które bez Twoje go światła nie potrafią kroczyć naprzód. Kieruj naszym życiem według Twojej świętej woli.
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).
IV. Duch święty w Kościele
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali (Dz 2,2).
Podobnie jak dało człowieka potrzebuje duszy, by nie być tylko martwym organizmem, Mistyczne Ciało Chrystusa — Kościół — potrzebuje Ducha Świętego, by mogło żyć pełnią życia, mając w sobie „ożywcze tchnienie” Miłości Boga. Ten, który jest miłością i umiłował nas do końca
— aż po śmierć na krzyżu, w Kościele uzdalnia

Człowieka do miłowania na Jego wzór, udzielając mu Ducha Świętego w obfitości. Duch wprowadza nas w życie w Chrystusie otwierając umysł i serce na obecność zmartwychwstałego Pana.
,„Ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus — Głowa Ciała — rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, usta lać ich wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączać je do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego Ciała Ducha Świętego
i Uświęciciela (KKK 739). Prośmy, więc o Ducha Ożywiciela nie tylko dla nas samych, ale też dla całego Kościoła, dla wszystkich wierzących w Chrystusa, abyśmy pogłębiając jedność z Panem, naprawdę żyli Bożą miłością, stając się dla innych wiarygodnymi świadkami. Módlmy się, aby Duch Święty wskrzesił wiarę w tych, którzy ją utracili, albo jej jeszcze nie mają

O Świadku Prawdziwy, zstąp na cały Kościół i ożyw go Twoim tchnieniem, byśmy byli otwarci na miłość Ojca objawioną nam w Chrystusie,
Naszym Bracie, Umocnij wiarę słabych. Przy prowadź zagubionych. Daj jedność wierzącym w Chrystusa. Rozpal pragnienie służby dla chwały Twego Królestwa. Wzbudź w swoim Kościele świętych kapłanów, którzy będą ukazywać oblicze miłosiernego Jezusa dającego się w Eucharystii i uzdrawiającego w sakramencie pokuty. Daj moc misjonarzom oraz wszystkim głoszącym Dobrą Nowinę. Przyjdź, Duchu Święiy

- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).
V. Duch Święty w duszy sprawiedliwego
Czyż nie wiecie, Że jesteście Świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? (1 Kor 3,16).
Jest może coś, co ci przeszkadza przyjąć Ducha Świętego — nie dowierzasz, że On może do ciebie się zniżyć, bo myślisz o swoich niewiernościach, o swoich grzechach. Jest, bowiem napisane, że Duch Święty nie zamieszka tam, gdzie panuje grzech: „Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty

Duch uczący karności ucieknie przed obłudą, od sunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go na odejście nieprawości. Mądrość, bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary:, ponieważ Bóg światkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnił zamieszkaną Ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy” (Mdr 1,4-7). Dlatego wyrzeknij się wszelkiej przewrotności i zaproś Go do swego serca. Przebaczył łotrowi, czy nie przebaczy i tobie? Jesteś Jego pragnieniem, jesteś dla Niego wszystkim...

Duchu Święty, zstąp na mnie, wyniszczając to, co sprzeciwia się Tobie. Pragnę Cię przyjąć do mego serca. Skrusz je i przemień, by było czyste, pokorne, święte. Zstąp na głębiny mej duszy, przemieniając ją. Ulecz mnie, abym całą wolą
i całym sercem mógł być Tobie poddany. Uczyń mnie dzieckiem do końca ubogim i ufnym, we wszystkim zdanym na Twoją łaskę.
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).

Módlmy się Się
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu po znać, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na zakończenie koronki:
Chwała Ojcu.. (3 razy)
Wierzę w Boga...
Matko Kościoła, módl się za nami!
abracham
ta modlitwa znalazłem w modlitewniku po 8 latach szukania mocą ducha świętego ks Zbigniew sobolewski i ta modlitwa nazywa się koronka do ducha świętego w intencji odnowy Kościoła i świata