vi.news
49

Báng bổ mới nhất: Bình thánh thể Pachamama ở Mexico

Giáo xứ San Juan de Macias ở Guadalajara, Mexico, sử dụng "bình thánh thể" Pachamama để nhạo báng bánh thánh. Giáo xứ được điều hành bởi Cha Juan …