1
2
Libor Halik
91.9K
Po Božím strašném trestu - 3 dnech tmy (dle blahoslavené Taigi), kdy zahynou všichni nekající hříšníci na zeměkouli (r.2017 dle sv. Matrony Moskevské – jestli je tato informace autentická), …More
Po Božím strašném trestu - 3 dnech tmy (dle blahoslavené Taigi),

kdy zahynou všichni nekající hříšníci na zeměkouli (r.2017 dle sv. Matrony Moskevské – jestli je tato informace autentická), pravděpodobně tím budoucím 113. papežem (od r.1139, kdy sv. Malachiáš irský prorokoval o budoucích papežích) ukázaným od viditelně sestoupivších sv. apoštolů Petra a Pavla, může být polský primas a kardinál (nežid, ale Slovan), který předtím uposlechne proroctví ctihodné Rozalie Celakówny a zasvětí Polsko Kristu králi a tím zachrání historická území Polska před 3.světovou válkou.
Nehistorickým (nepolským) je v Polsku Slezsko. To patřilo do Českého království, pak do Německa. Odtud pravděpodobně jezdí do České republiky přes blízké hranice na umělý potrat v Polsku trestný. Asi proto budou Slezané, často protestanté od 20.století neodsuzující umělý potrat, vyhubeni zcela ve 3.světové válce dle proroctví blahoslaveného Markiewicze: „Válka bude rošířena po celé zeměkouli a tak krvavá, že národ, nacházející se na jihu Polska, uprostřed ní úplně vyhyne.“ Blahoslavený Bronisław Markiewicz o 3. světové válce
Boží trest 3 dnů tmy nastane až po 3.světové válce, protože přeživší zbytky většiny národů většinou nebudou činit pokání, jak je popsáno i ve Zjevení 9.kapitole. Sv. apoštolovi Janovi trest tmy 3 dnů Bůh nedovolil popsat ve Zjevení 10. kapitole, protože měl zůstat 18.století tajemstvím.
Pak dle následujícího citátu z proroctví blahoslaveného Bronisława Markiewicze se polština stane světovým jazykem, který se bude učit na univerzitách: „Bůh na vás (Poláky) vyleje velké milosti a dary, vzbudí mezi vámi lidi svaté a moudré, a velké mistry, kteří zaujmou čestné pozice na zeměkouli. Váš jazyk bude vyučován na univerzitách po celém světě.“ Za papeže Jana Pavla II., který byl polsky mluvícím Židem po otci i po matce, nikoliv Slovanem, se polština světovým jazykem ještě nestala, za něj byla světovým jazykem angličtina, v předchozích staletích byla světovým jazykem latina. Jan Pavel II. zavedl modloslužbu (od r.1986 v Assisi společné pobožnosti křesťanů s hinduisty, kteří uctívají mnoho bohů), čímž Polsku čest neudělal, za jeho doby se rozmnožilo svatokrádežné hromadné sv. přijímání nekajících věřících a lidé také i v Polsku se stali 10x nemravnějšími než r.1949 dle proroctví z Mazur. Bohudíky však Jan Pavel II. nebránil Polákům, aby státním zákonem r.1993 zakázali umělé potraty – vraždy dětí před porodem. Dnes už 20 let Poláci nevraždí své děti, což vybudovalo celou 1 nevraždící generaci, která bude hodna toho, aby nebyla potrestána „krev za krev“ válkou.
113. papež bude možná, jak předpověděl katolický básník JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI BOL PÁPEŽ SV. PIUS X. POLIAKOM? (tam celá báseň slovensky) Boh bije vtedy, keď rozpor drví, na mocný zvon, to pre pápeža slovanskej krvi otvoril trón….. Takého ducha uzriete skoro, tieň, potom tvár: z rán sveta pohne hnilobu s kvasom, chrobačiu smeť. Zdravie dá, lásku rozteplí jasom, zachráni svet. Aj vnútro chrámov on povymetá, vyčistí sieň, ukáže Boha v stvorení sveta, jasno jak deň.
Zopakuji závěrečnou část - polský originál + česky: Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, (Vše čím svět zraňuje vyhodí – prohnilost,) Robactwo - gad, (Červivost – hada)
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość (Přinese uzdravení - zapálí lásku) I zbawi świat. (A zachrání svět) Wnętrza kościołów on powymiata, (Interiéry-vnitřek kostelů povymetá)
Oczyści sień, (Očistí síň) Boga pokaże w twórczości świata, (Ukáže Boha jako Stvořitele světa) Jasno jak dzień. (Jasno jako za dne)
L: Jan Pavel II. nevyhodil všechnu prohnilost – nevyloučil z církve jednotlivé homosexuální pedofilní biskupy a kněze, neukazoval Boha jako Stvořitele světa, neboť připouštěl nebiblickou a nevědeckou evoluční Darwinovu teorii. Jan Pavel II. nepřinesl světlo jako ve dne, on přinesl tmu či těžkou mlhu tím zavedením pravidelných mezináboženských modloslužeb počínajíc od r.1986 v Asssisi.
Public domain
Libor Halik
Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Taigi, blahoslavená. „Bůh bude trestat svět dvojím způsobem. Na zemi to budou války a revoluce. Druhý trest přijde z nebe. Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne …More
Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Taigi, blahoslavená. „Bůh bude trestat svět dvojím způsobem. Na zemi to budou války a revoluce. Druhý trest přijde z nebe. Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této hrozné chvíli ohromný počet zlých lidí a nepřátel církve a Boha bude usmrcen Božím dechem a jejich mrtvoly kolem Říma budou tak četné, jako když zaplavila město voda z Tibery. Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Vzduch bude přeplněn démony, kteří se budou zjevovat ve všech možných formách. Jediné světlo v temnotě poskytnou posvěcené svíce. Kdo se ze zvědavosti podívá z okna, nebo opustí dům, na místě zemře. Lidé mají v tu dobu zůstat doma, modlit se před křížem růženec a prosit Boha o smilování. Když uslyšíte hrozný hluk, zavřete okna a dveře, aby nemohlo zvenku přijít žádné světlo, nebuďte zvědaví, jinak budete potrestáni. Uslyšíte hlasy známých a drahých, ale neotevírejte, to nejsou oni, ale démoni, kteří by chtěli vstoupit do vašeho domu. Shromážděte se v modlitbě před křížem a odevzdejte se s důvěrou Bohu, a všechna soužení té strašné noci pominou. Opět zasvítí slunce a vrátí se Boží království na zemi. Bděte a modlete se, očekávejte s důvěrou chvíli milosti. Blahoslavení, kteří uvěří Božímu slovu a budou trpět pro jeho jméno!“ Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.15, rok 2012
www.maticecm.cz/index.php
Isusova modlitba je krátka strelná modlitba: Hospody Isuse Christe, Syne
Božij, pomiluj mja hrišnaho, na ktorú sa vzťahujú bohaté Božie prísľuby (porov.
Joel 2,32; Rim 10,13; Sk 2,21). Sk 2,19-21: (Joel 2,32; Rim 10,13 je obsahem stejné jinými slovy) „A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na Zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a Měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný.“ (L: může nastat i dlouho předtím než nastane den Páně, ale bude to předtím.)
alino
O diskusii tu píše niekto, kto trpí samomluvou a zaplňa ňou web?
😜
alino
Já teraz skáčem trojskok,
čítam o. Libora a potom -j - j- zas o. Libora
😀
Jovana
Další demagogie pana Libora - kdy se lidé bez milosti nezabíjeli? Lidstvo se vyvražďuje docela slušně. Má na to své metody a místo toho, abychom poslouchali Ježíše Krista: jděte ke všem národům a doneste jim evangelium a křtěte je, tak to neděláme? Začněme od kněží - neposlušnost, rozdělení, pýcha života.
Jedině římskokatolická církev je tím pilířem, tou skálou, tím garantem víry a …More
Další demagogie pana Libora - kdy se lidé bez milosti nezabíjeli? Lidstvo se vyvražďuje docela slušně. Má na to své metody a místo toho, abychom poslouchali Ježíše Krista: jděte ke všem národům a doneste jim evangelium a křtěte je, tak to neděláme? Začněme od kněží - neposlušnost, rozdělení, pýcha života.
Jedině římskokatolická církev je tím pilířem, tou skálou, tím garantem víry a mravů.
Jovana
Satanův dým vstupuje do církve svaté katolické každým rozdělením od jejího ustanovení. Rozdělili jsme církev na západní a východní a pýcha, která je těžkým hříchem nám nedovoluje Boží jednotu v církvi svaté. Přejděme od reformace k novodobým rádoby reformátorům jako jsou lefébristé a exkomunikovaný kněz Dohnal. Proč rozdělení?
Car a jeho rodina leželi v tratolišti krve. Nechápu, jaké …More
Satanův dým vstupuje do církve svaté katolické každým rozdělením od jejího ustanovení. Rozdělili jsme církev na západní a východní a pýcha, která je těžkým hříchem nám nedovoluje Boží jednotu v církvi svaté. Přejděme od reformace k novodobým rádoby reformátorům jako jsou lefébristé a exkomunikovaný kněz Dohnal. Proč rozdělení?
Car a jeho rodina leželi v tratolišti krve. Nechápu, jaké ódy v tomto tématu autor pan Libor chce vymýšlet. Napsal je život. Pýcha života a zmatek. Otcem zmatku je satan.
Libor Halik
Blah. Alžbeta Canori-Mora: Všetci ľudia povstanú 1 proti 2. a budú sa bez milosti zabíjať. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť Cirkev. 3 dny Tri dni temnoty: Nespočetné légie démonov obsadia zem a vykonajú príkazy Božskej Spravodlivosti (L: tj. po 3.světové válce, kdy lidé nebudou činit dlouhodobější pokání) Blah. Anna Mária …More
Blah. Alžbeta Canori-Mora: Všetci ľudia povstanú 1 proti 2. a budú sa bez milosti zabíjať. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť Cirkev. 3 dny Tri dni temnoty: Nespočetné légie démonov obsadia zem a vykonajú príkazy Božskej Spravodlivosti (L: tj. po 3.světové válce, kdy lidé nebudou činit dlouhodobější pokání) Blah. Anna Mária Taigi: Z tiel Petra a Pavla vyšľahne veľké svetlo a zostane nad kardinálom, ktorý sa má stať pápežom.
areopag.sk/viewtopic.php
„...Všetci ľudia povstanú jeden proti druhému a budú sa bez milosti zabíjať. Počas tohto krutého boja zasiahne skazených mstiaca sa Božia ruka a vo svojej hroznej moci potrestá ich pýchu a opovážlivosť. Boh potom použije sily pekla, aby vyhladil týchto bezbožníkov a bludárov, ktorí túžia prevrhnúť Cirkev a zničiť jej základy.
Títo trúfalí ľudia vo svojej bláznivej bezbožnosti veria, že môžu Boha zvrhnúť z Jeho trónu; ale Pán týmito úskokmi opovrhne a účinkom svojej mocnej ruky potrestá týchto bezbožných rúhačov tým, že dovolí, aby diabolskí duchovia vyšli z pekla.
Nespočetné légie démonov obsadia zem a vykonajú príkazy Božskej Spravodlivosti skrze pôsobenie hrozných katastrôf a nešťastí; zaútočia na všetko; porania jednotlivcov i celé rodiny; spustošia majetok a potravinárske výrobky, mestá a dediny. Nič na zemi nebude ušetrené.
Boh dovolí démonom zasiahnuť tých bezbožníkov smrťou, pretože sa sami vydali pekelným mocnostiam a uzavreli s nimi dohodu proti Katolíckej Cirkvi.
Boh túžil po plnšom preniknutí môjho ducha hlbším cítením Jeho Božskej Spravodlivosti a tak mi ukázal príšernú priepasť; v útrobách zeme som videla temnú a desivú jaskyňu, z ktorej vystupovalo nekonečné množstvo démonov, ktorí v podobe ľudí a beštií prichádzali plieniť zem, všade zanechávajúc ruiny a krv.
Šťastní budú všetci praví a dobrí katolíci! Zakúsia mocnú ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí na nich budú dozerať, aby im nebolo ublížené osobne ani na majetku.
Tí zlí duchovia vydrancujú každé miesto, kde bol Boh urážaný, kde sa ním pohŕdalo a rúhalo sa mu; budovy, ktoré znesvätili, budú strhnuté a zrúcané a nič len rumovisko z nich zostane.
Po tomto hroznom treste som videla otvorené nebesia a sv. Petra znovu zostupovať na zem; bol odetý pápežským rúchom a obklopený veľkým množstvom anjelov, ktorí na jeho počesť spievali hymny a prehlasovali ho vládcom zeme. Videla som na zem zostupovať aj sv. Pavla. Podľa Božieho príkazu prechádzal zemou a spútaval démonov, ktorých priniesol pred sv. Petra, ktorý im prikázal vrátiť sa do pekla, skadiaľ prišli.
Potom sa na zemi zjavilo veľké svetlo, ktoré bolo znamením zmierenia Boha s človekom. Anjeli priviedli pred trón kniežaťa apoštolov malé stádo, ktoré zostalo verné Ježišovi Kristovi. Títo dobrí a horliví kresťania mu prejavili najhlbšiu úctu a chválili Boha a ďakovali apoštolom, že ich oslobodili od všeobecnej skazy a že ochránili Cirkev Ježiša Krista tým, že nedovolili, aby ju nakazili falošné zásady sveta. Sv. Peter potom vybral nového pápeža. Cirkev bola opäť usporiadaná, náboženské rády boli obnovené, rodiny bežných kresťanov sa skrze veľkú horlivosť a nadšenie pre slávu Božiu stali najpríkladnejšími náboženskými spoločenstvami. Také je slávne víťazstvo vyhradené pre Katolícku Cirkev; všetci ľudia si ju budú vážiť, ctiť a chváliť. Všetci ľudia sa stanú katolíkmi a uznajú pápeža ako námestníka Ježiša Krista.“
- blah. Alžbeta Canori-Mora [1774-1825] , ako ho zaznamenal o. Culleton v knihe Proroci a naša doba, 1941. Pápež Pius IX. schválil proces pre jej kanonizáciu. Cirkevný cenzor poverený Svätou Stolicou vyniesol svoj úradný rozsudok 5.11.1900 a povedal, že „niet ničoho proti viere ani dobrým mravom a nezistila sa žiadna doktrinálna novota ani odchýlka.“
Ctihodná Alžbeta mala mnoho zjavení o katastrofálnom neporiadku a úpadku, do ktorého sa dostanú katolíci. Rozpráva, že 24.2.1814 „videla mnohých Pánových služobníkov, ktorí sa navzájom okrádali a zúrivo strhávali posvätné ornáty. Videla som posvätené oltáre vydrancované samotnými Božími služobníkmi.“
Podobne 22.3.1814 počas modlitby za Svätého Otca „ho videla obklopeného vlkmi, ktorí ho plánovali zradiť... Videla som sanhedrin vlkov, ktorí obklopovali pápeža a dvoch anjelov, ako plačú... keď som sa ich spýtala, prečo sú smutní a nariekajú, pozerajúc na Rím očami plnými ľútosti odpovedali: ‚Nešťastné mesto, nevďačný ľud, Božia spravodlivosť vás strestá.‘“
16.1.1815 jej anjeli ukázali „mnohých duchovných, ktorí prenasledovali Ježiša Ukrižovaného a jeho sv. Evanjelium po maskou konania dobra... Ako zúriví vlci robili úklady na stiahnutie vodcu Cirkvi dole z trónu.“ Potom jej bolo dovolené vidieť strašné rozhorčenie, ktoré títo vlci [modernisti] vyvolali v Bohu. „V hrôze som uvidela žiariace blesky Božskej Spravodlivosti padať okolo mňa. Videla som budovy rúcajúce sa do rozvalín. Mestá, oblasti a celý svet upadol do zmätku. Nebolo počuť nič len slabé hlasy volajúce po zmilovaní. Nespočetní ľudia budú zabití.“
Čo ju najviac vydesilo, bol Boží hnev. Videla ho „krajne rozhnevaného na tých, ktorý ho prenasledovali. Jeho všemohúce ruky držali šípy bleskov, jeho Tvár žiarila rozhorčením a samotný jeho pohľad stačil na spálenie celého sveta.“ Toto videnie trvalo iba okamih, načo zvolala, „keby to bolo trvalo ešte jednu chvíľu, určite by som zomrela.“
Ohľadom videnia zo 7.6.1815 napísala o „zúrivých vlkoch v barančom rúchu, nemilosrdných prenasledovateľoch Ježiša Ukrižovaného a jeho nevesty Svätej Cirkvi... Videla som zmietať sa celý svet, zvlášť mesto Rím. Ako môžem vhodne opísať, čo som videla o Svätom Kolégiu [kardinálov]? Kvôli protichodným náukám, spolu so svetským [t.j. nerehoľným] duchovenstvom boli rozptýlení, prenasledovaní a vraždení bezbožníkmi... Rehoľní duchovní netrpeli úplným rozohnaním, ale tiež boli decimovaní. Nespočetní ľudia všetkých stavov zomreli v masakre, ale nie všetci boli zavrhnutí, lebo medzi nimi boli ľudia mravní a svätého života.“
Na Vianoce 1816 Alžbeta videla Pannu Máriu, ktorá sa zdala byť veľmi smutná. Keď sa jej pýtala prečo, P.Mária odpovedala: „Hľa, moja dcéra, taká veľká bezbožnosť.“ Alžbeta potom videla „odpadlíkov drzo sa pokúšajúcich vyrvať z jej rúk jej najsvätejšieho Syna. Čeliac takémuto násilenstvu prestala Matka Božia žiadať milosrdenstvo pre svet a namiesto toho požadovala od nebeského Otca spravodlivosť. Zaodetý do svojej neúprosnej Spravodlivosti a plného rozhorčenia sa obrátil k svetu. „V tej chvíli sa celá príroda ponorila do kŕčov, svet stratil svoj normálny poriadok a bol naplnený najhroznejšou predstaviteľnou pohromou. Toto bude niečo tak žalostné a surové, že to uvedie svet do krajných hlbín spustošenia.“
Na sviatok sv. Petra a Pavla, 29.6.1820, videla z neba zostupovať sv. Petra oblečeného do pápežského ornátu a obklopeného légiou anjelov. Svojou biskupskou barlou na tvári zeme nakreslil veľký kríž a rozdelil ju tak do štyroch štvrtín. V každej štvrtine potom zasadil strom rašiaci novým životom. Každý strom mal tvar kríža a bol zabalený do vznešeného svetla. Všetci dobrí laici a duchovní kvôli ochrane utiekli popod tieto stromy a boli ušetrení ukrutného trestu. „Beda! Beda tým neposlušným duchovným, ktorí pohŕdajú svojimi svätými pravidlami. Oni všetci zahynú v tomto hroznom treste spolu so všetkými, ktorí sa oddali zhýralosti a nasledujú falošné zásady svojej úbohej vtedajšej filozofie!“
„Akonáhle sv. Peter, knieža apoštolov, zhromaždil stádo Ježiša Krista na bezpečnom mieste, znovu vystúpil do neba sprevádzaný légiou anjelov. Sotva zmizli, keď obloha nabrala nezdravú modrú farbu, čo vydesilo každého, kto sa na ňu pozrel. Všade fúkal temný vietor. Pohnuté a trúchlivé jačanie naplnilo vzduch ako príšerný rev divokého leva a znelo po celej zemi v krvavých zrážajúcich sa ozvenách. Všetkých ľudí i zvieratá zachvátila hrôza. Celá svet sa zmietal v kŕčoch a každý každého neľútostne zabíjal... Keď tento krvavý boj príde, mstiaca sa ruka Božia dopadne na prekliatych a svojou všemohúcnosťou potrestá pyšných za ich nerozvážnosť a bezočivosť...“
V r.1821 jej Pán Ježiš povedal: „Pretvorím svoj ľud a svoju Cirkev. Pošlem horlivých kňazov kázať moju vieru. Vytvorím nový apoštolát a pošlem Ducha Svätého obnoviť svet. Pretvorím náboženské rády pomocou nových svätých a učených reformátorov. Všetci z nich budú mať ducha môjho obľúbeného syna Ignáca z Loyoly. Dodám svojej Cirkvi nového pastiera [t.j. pápeža], ktorý je učený, svätý a plný môjho Ducha. Svätou horlivosťou pretvorí moje stádo.“
„Povedal mi o tejto obnove veľa iných vecí. Mnohí panovníci budú podporovať Katolícku Cirkev a budú pravými katolíkmi, svoje žezlá a koruny položia k nohám Svätého Otca, Námestníka Kristovho. Mnohé kráľovstvá sa zrieknu svojich omylov a vrátia sa do lona Katolíckej Cirkvi. Celé národy sa obrátia a uznajú Vieru Ježiša Krista ako pravé náboženstvo.“
Nasleduje stať spracovaná podľa knihy Mons. Antonia Paganiho Alžběta Canori-Mora, Praha 1929: (Antonio Pagani: Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora - vzor křesťanské manželky a matky, přeložil P. Jan Černý SJ z italštiny, Praha 1929, 507 stran, Pagani Antonio zemřel 1913, P. Jan Černý SJ zemřel 1929) Boh zjavil Alžbete, ako bol do sŕdc veriacich zasiaty kúkoľ, ako jed falošných zásad prenikol do rodín, ktoré si hovorili katolícke, a ako bolo zmätené celé kresťanstvo, zvlášť Rím Čo ale Kristovmu stádu najviac škodí, je pretvárka tých, ktorí sú dravými vlkmi v barančom rúchu. Navonok predstierajú zbožnosť a bohabojnosť, ale skryto sa snažia zničiť v Cirkvi Kristovho ducha a pretvoriť ju podľa zásad modernej filozofie.
V jednom svojom videní Alžbeta uzrela, ako boli Božie tresty pozastavené vďaka modlitbám malého stáda verného Kristovi. Ale potom uvidela, ako prišiel čas, kedy už Boh nedbal na prosby svojich verných a previnilcov hrozne potrestal.
Vtedy sa nebo zatemnilo, temnoty križovali hrozné blesky, zem sa otriasala zemetrasením, otvárali sa hlboké priepasti a pohlcovali celé mestá, áno aj celé krajiny. Nato zbadala, ako boli dobrí oddelení od zlých, z ktorých sa však mnohí obrátili ku Kristovi.
Veľmi ju potešilo, že sa rehoľné rády vracali ku svojej pôvodnej prísnosti; svetské duchovenstvo bolo naplnené pôvodnou apoštolskou horlivosťou a kresťanský ľud bol povznesený príkladom svojich pastierov a zachovával Božie prikázania. Po celej zemi povstávali kresťania svätého života a hrdinských cností.
Túto záverečnú dobu Cirkvi ukázal Boh Alžbete viackrát. Zjavil jej, že obnoví celý svet, ale že to nemôže učiniť bez toho prísneho trestu.
Alžbeta sa ponúkla ako zmierna obeť za nápravu sveta, ale najmä pre našu dobu na konci čias. Očistu Cirkvi uvidela Alžbeta 10. decembra 1815 takto: „Naša Matka Cirkev mi bola ukázaná v podobe vznešenej panej. Bola nádherne odetá, ale jej tvár sa mi zdala smutná. Vrúcne sa modlila pred Božím trónom za blaho nešťastných dietok, najmä za svetských kňazov a rehoľníkov. Boh bol rozhnevaný a zdalo sa, akoby jej modlitby nechcel vyslyšať. Povedal: ‚Prijmi podiel na mojej spravodlivosti a obhajuj svoju záležitosť!‘ Pri týchto slovách tá pani zbledla a začala odkladať drahocenné šperky. Nato ako vykonávatelia Božieho rozsudku pristúpili traja anjeli a odstrojili ju z jej nádherného šatu.
Vznešená pani bola teraz v takom stave poníženia a pokorenia, že sa jej nohy chveli a zdalo sa, že klesne k zemi. To ale Boh nedopustil. Svojou všemohúcnosťou jej dodal nových síl a jej hlavu pokryl svojou múdrosťou. Duch Svätý ju zaodel nevýslovnou nádherou; osvecovaná nebeským svetlom vyžarovala štyri mohutné prúdy tohto svetla do všetkých štyroch svetových strán. Obyvatelia tých zemí, ožiarení jej svetlom, povstávali, akoby sa prebúdzali z hlbokého spánku, opúšťali temnoty svojich bludov, chvátali za svetlom sv. Evanjelia a zhromažďovali sa okolo vznešenej panej, ktorej vzhľad bol oveľa vznešenejší ako predtým. Okolo nej sa týčila nádherná stavba spočívajúca na šiestich stĺpoch – šiestich reholiach, a národy prichádzali a vyznávali svoju vieru v Ježiša Krista. Pán Ježiš jej povedal: „Obnovím svoj ľud a svoju Cirkev, pošlem horlivých kňazov, ktorí budú hlásať moju vieru, utvorím nový apoštolát a vylejem Ducha Svätého, ktorý obnoví tvárnosť zeme.“

blah. Alžběta Canori Mora
Elisabeth Canori Mora
5. února, připomínka
Postavení: vdaná asketička
Úmrtí: 1825
ŽIVOTOPIS catholica.cz
Původem byla z Říma, částečně byla vychovávána v klášteře. Provdala se za muže, který jí byl nevěrný a přivedl rodinu se dvěma dětmi do bídy. Odpouštěla a vše trpělivě snášela. Obětujíce se za obrácení hříšníků a za církev i sv. Otce, žila velmi asketickým životem. Prožila také mnohé mystické zkušenosti a duchovní obdarování. Mnozí byli na její přímluvu uzdraveni.
ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI
SMÍRNÁ OBĚŤ ZA NÁPRAVU HŘÍŠNÍKŮ
Narodila se v Římě 1774 jako jedno z dvanácti dětí bohatého statkáře Tomáše Canoria a jeho manželky ze šlechtického rodu Primoli. Šest dětí ale zemřelo. Alžběta byla půvabným děvčátkem, vychovávaným v křesťanské rodině a také u řeholních sester. Když jí bylo asi 10 let, otec přišel o svůj majetek a po dobu dvou let jí jeho bratr zajistil výchovu u augustiánek. Tam se rozhodla stát řeholnicí a ve 12ti letech učinila slib čistoty. Na něj ale později ve světském ruchu pozapomněla a vdala se za advokáta Krištofa Moru. Ten se za čas změnil, začal zanedbávat zaměstnání a stále méně se zdržoval doma. Dozvěděla se o jeho nevěře, ale jen ho bez výčitek prosila, aby se obrátil, polepšil. Marně, místo toho se s vydržováním milenky zadlužil tak, že rodina musela začít prodávat majetek a přestěhovat se do tchánova bytu. Tam příbuzní zahrnuli Alžbětu výčitkami, že je vina proviněními svého muže a musela konat hrubé práce. Též její dvě dcery musely přivydělávat ručními pracemi. Další dvě děti jí při porodu zemřely. Vše trpělivě snášela a prošla mnoha duchovními boji i nemocemi.
Stala se smírnou obětí za nápravu hříšníků a také se obětovala za sv. Otce a vítězství církve. Žila velmi asketicky, mimo vytrvalého postu se i bičovala, nosila kající pás a spávala jen 2-3 hodiny denně. Byla proniknuta mimořádnou úctou k eucharistii, ve mši svaté se jí dostávalo vidění na kříži se obětujícího Pána Ježíše, ale i mimo to často upadala do extází. Často vídala svého Ježíše v symbolickém obrazu Nejsvětějšího Srdce, při modlitbě křížové cesty jeho utrpení. Měla vidění i Panny Marie, která jednou ze svého srdce předala do jejího perlu se slovy: "To je jiskérka mé lásky. Není třeba, abys dělala cokoliv jiného, než spolupracovala s tímto darem - a budeš Boha milovat s velkou vroucností." Ona jí také pomáhala v boji se zlým duchem. Alžběta prožila nejtěžší boj v roce 1819, o kterém jí Pán Ježíš předem řekl a který od ní přijímal jako smírnou oběť za vítězství Církve a za papeže. Trpěla celé dny i noci, aniž byla schopna polknout kapku vody. Přivolaný lékař konstatoval, že se nejedná o přirozenou nemoc a tak byl informován zpovědník a od něj sám papež Pius VII., který přispěl modlitbou k ukončení jejího boje. Také o tři roky později musela pro duchovní boj ležet na lůžku, pomáhala jím při řešení složité politické situace i sv. Otci.
Na Alžbětinu přímluvu Bůh zachránil a uzdravil mnoho lidí. Mezi jinými i budoucího Pia IX. z epilepsie. Alžběta, která měla i mnohé prorocké vize, předpověděla i okamžik své smrti, na kterou se připravila. Po ní se její manžel dal na pokání, vstoupil do františkánského řádu a stal se i knězem. I v jeho dokonalém obrácení je vidět působení Alžběty.

Proroctvá bl. Anny Márie Taigi [1769-1837]
„Rehoľníci budú prenasledovaní, kňazi budú vyvražďovaní, kostoly budú zatvorené, ale iba na krátky čas; Svätý Otec bude nútený opustiť Rím.“
Pán Ježiš jej povedal: „Prvých päť veľkých stromov musí byť vyseknutých, aby triumf Cirkvi mohol prísť. Týchto päť stromov je päť veľkých bludov.“ Vtedy Božia služobníčka povedala: „Dvesto rokov bude sotva dosť, aby sa všetko toto mohlo stať.“ A Pán Ježiš jej odpovedal: „Nezaberie to tak dlho, ako si myslíš!“
„Príde nebeské zjavenie na ubezpečenie veriacich. Sv. Peter a sv. Pavol sa zjavia na oblakoch a všetci ľudia ich uvidia; a nadprirodzeným spôsobom sa im do sŕdc vráti viera. Nespočetné obrátenia bludárov spôsobia všeobecnú osvetu.“
„Po troch dňoch temnoty prídu z neba sv. Peter a sv. Pavol, budú kázať po celom svete a vymenujú nového pápeža. Z ich tiel vyšľahne veľké svetlo a zostane nad kardinálom, ktorý sa má stať pápežom. Kresťanstvo sa vtedy bude šíriť po celom svete. On je svätým pápežom, ktorého vybral Boh, aby odolal búrke. Na konci bude mať dar zázrakov a jeho meno budú chváliť po celej zemi. Celé národy sa navrátia k jednote viery a tvár zeme bude obnovená. Rusko, Anglicko a Čína vstúpia do Cirkvi… V tých dobách sa kresťanské náboženstvo rozšíri všade a bude len jediný pastier.“ - Proroctvá bl. Anny Márie Taigi [1769-1837], ktorú za blahoslavenú vyhlásil v r.1920 pápež Benedikt XV. Predpovedala napr. aj zvolenie Gregora XVI. a všetky hlavné udalosti jeho pontifikátu. areopag.sk/viewtopic.php
Libor Halik
„Odstránim neprávosť tej zeme v jeden deň.“ (Zachariáš 3:9)
„V ten deň, hovorí Pán, dám slnku zapadnúť napoludnie a zem zatemním v jasný deň.
Sviatky vám obrátim na smútok.“ (Ámos 8:9)
„Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, …More
„Odstránim neprávosť tej zeme v jeden deň.“ (Zachariáš 3:9)
„V ten deň, hovorí Pán, dám slnku zapadnúť napoludnie a zem zatemním v jasný deň.
Sviatky vám obrátim na smútok.“ (Ámos 8:9)
„Hľa, ide deň Pána ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil! Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojím leskom, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Ľudí spravím vzácnejšími než zlato...“ (Izaiáš 13:3-8)
„Hľa, Hospodin vyprázdni zem a spustoší ju, sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov... a ľudí ostalo len máličko.“ (Izaiáš 24:1-6)
„Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou, schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev.“ (Izaiáš 26:20) areopag.sk/viewtopic.php
Jovana
Od středozemního moře po Severní ledový oceán a na západ po Ural bude přes území Evropy tmavý pás bez života, pokud se lidé neobrátí a nezačnou žít slušně. Křesťané nejsou solí a světlem.
Vzpomínám, v čem jsem toto proroctví četla.
Je definitivní a je třeba, aby se křesťané obrátili k Bohu a ne ke své pýše a sebestřednosti.
Je zbytečné o proroctví mluvit a nenapravit své životy.
Libor Halik
Po Božím strašném trestu - 3 dnech tmy (dle blahoslavené Taigi), kdy zahynou všichni nekající hříšníci na zeměkouli (r.2017 dle sv. Matrony Moskevské – jestli je tato informace autentická), pravděpodobně tím budoucím 113. papežem (od r.1139, kdy sv. Malachiáš irský prorokoval o budoucích papežích) ukázaným od viditelně sestoupivších sv. apoštolů Petra a Pavla, může být polský primas a …More
Po Božím strašném trestu - 3 dnech tmy (dle blahoslavené Taigi), kdy zahynou všichni nekající hříšníci na zeměkouli (r.2017 dle sv. Matrony Moskevské – jestli je tato informace autentická), pravděpodobně tím budoucím 113. papežem (od r.1139, kdy sv. Malachiáš irský prorokoval o budoucích papežích) ukázaným od viditelně sestoupivších sv. apoštolů Petra a Pavla, může být polský primas a kardinál (nežid, ale Slovan), který předtím uposlechne proroctví ctihodné Rozalie Celakówny a zasvětí Polsko Kristu králi a tím zachrání historická území Polska před 3.světovou válkou.
Nehistorickým (nepolským) je v Polsku Slezsko. To patřilo do Českého království, pak do Německa. Odtud pravděpodobně jezdí do České republiky přes blízké hranice na umělý potrat v Polsku trestný. Asi proto budou Slezané, často protestanté od 20.století neodsuzující umělý potrat, vyhubeni zcela ve 3.světové válce dle proroctví blahoslaveného Markiewicze: „Válka bude rošířena po celé zeměkouli a tak krvavá, že národ, nacházející se na jihu Polska, uprostřed ní úplně vyhyne.“ Blahoslavený Bronisław Markiewicz o 3. světové válce
Boží trest 3 dnů tmy nastane až po 3.světové válce, protože přeživší zbytky většiny národů většinou nebudou činit pokání, jak je popsáno i ve Zjevení 9.kapitole. Sv. apoštolovi Janovi trest tmy 3 dnů Bůh nedovolil popsat ve Zjevení 10. kapitole, protože měl zůstat 18.století tajemstvím.
Pak dle následujícího citátu z proroctví blahoslaveného Bronisława Markiewicze se polština stane světovým jazykem, který se bude učit na univerzitách: „Bůh na vás (Poláky) vyleje velké milosti a dary, vzbudí mezi vámi lidi svaté a moudré, a velké mistry, kteří zaujmou čestné pozice na zeměkouli. Váš jazyk bude vyučován na univerzitách po celém světě.“ Za papeže Jana Pavla II., který byl polsky mluvícím Židem po otci i po matce, nikoliv Slovanem, se polština světovým jazykem ještě nestala, za něj byla světovým jazykem angličtina, v předchozích staletích byla světovým jazykem latina. Jan Pavel II. zavedl modloslužbu (od r.1986 v Assisi společné pobožnosti křesťanů s hinduisty, kteří uctívají mnoho bohů), čímž Polsku čest neudělal, za jeho doby se rozmnožilo svatokrádežné hromadné sv. přijímání nekajících věřících a lidé také i v Polsku se stali 10x nemravnějšími než r.1949 dle proroctví z Mazur. Bohudíky však Jan Pavel II. nebránil Polákům, aby státním zákonem r.1993 zakázali umělé potraty – vraždy dětí před porodem. Dnes už 20 let Poláci nevraždí své děti, což vybudovalo celou 1 nevraždící generaci, která bude hodna toho, aby nebyla potrestána „krev za krev“ válkou.
113. papež bude možná, jak předpověděl katolický básník JULIUSZ SLOWACKI: PÁPEŽ SLOVANSKEJ KRVI BOL PÁPEŽ SV. PIUS X. POLIAKOM? (tam celá báseň slovensky) Boh bije vtedy, keď rozpor drví, na mocný zvon, to pre pápeža slovanskej krvi otvoril trón….. Takého ducha uzriete skoro, tieň, potom tvár: z rán sveta pohne hnilobu s kvasom, chrobačiu smeť. Zdravie dá, lásku rozteplí jasom, zachráni svet. Aj vnútro chrámov on povymetá, vyčistí sieň, ukáže Boha v stvorení sveta, jasno jak deň.
Zopakuji závěrečnou část - polský originál + česky: Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, (Vše čím svět zraňuje vyhodí – prohnilost,) Robactwo - gad, (Červivost – hada)
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość (Přinese uzdravení - zapálí lásku) I zbawi świat. (A zachrání svět) Wnętrza kościołów on powymiata, (Interiéry-vnitřek kostelů povymetá)
Oczyści sień, (Očistí síň) Boga pokaże w twórczości świata, (Ukáže Boha jako Stvořitele světa) Jasno jak dzień. (Jasno jako za dne)
L: Jan Pavel II. nevyhodil všechnu prohnilost – nevyloučil z církve jednotlivé homosexuální pedofilní biskupy a kněze, neukazoval Boha jako Stvořitele světa, neboť připouštěl nebiblickou a nevědeckou evoluční Darwinovu teorii. Jan Pavel II. nepřinesl světlo jako ve dne, on přinesl tmu či těžkou mlhu tím zavedením pravidelných mezináboženských modloslužeb počínajíc od r.1986 v Assisi.