Peter(skala)
929

Pápež pri 800. výročí františkánskej reguly: Byť vo svete evanjeliovým znamením

"Regola Bullata" podpísaná pápežom Honoriom III. 29. novembra 1223

PÁPEŽ

Pápež pri 800. výročí františkánskej reguly: Byť vo svete evanjeliovým znamením

Františkánska rodina si v stredu 29. novembra pripomenula 800. výročie schválenia reguly sv. Františka pápežom Honoriom III. Jubileum je príležitosťou „nielen pripomenúť si historickú udalosť, ale predovšetkým oživiť ducha, ktorý inšpiroval sv. Františka z Assisi, aby sa vzdal všetkého a podnietil vznik jedinečnej formy života, ktorá je zakorenená v evanjeliu“, napísal pápež František v osobitnom posolstve pri tejto príležitosti.

Zuzana Klimanová - Vatikán

„Nech je toto jubileum pre každého z vás časom vnútorného znovuzrodenia, obnoveného misijného mandátu Cirkvi, ktorá vás volá, aby ste vyšli v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť“, píše v posolstve pápež.

„Evanjelium bolo centrom života sv. Františka“ a jeho regula nie je len vyjadrením spirituality zakladateľa rehole, ale - tým, že definuje konkrétnu formu života - je zároveň aj posolstvom radosti, vysvetľuje Svätý Otec.

Pápež vo svojom posolstve zdôrazňuje puto poslušnosti a úcty, ktoré spája všetkých členov františkánskej rodiny s osobou Petrovho nástupcu a celou Cirkvou. Vyzýva ich: „Žite ducha reguly v načúvaní a dialógu, ako to navrhuje synodálna cesta. Húževnato podporujte Cirkev, opravujte ju prostredníctvom príkladu a svedectva“.

Pápež členov františkánskej rodiny povzbudzuje, aby šli do sveta, a to so „štýlom bratstva a pokojného života, bez hádok a sporov či už medzi sebou alebo s inými, a prejavovali svoju „umenšenosť“, s tichosťou a miernosťou, aby oohlasovali Pánov pokoj a odovzdávali sa Prozreteľnosti. Toto je osobitný program evanjelizácie, ktorý je možný pre každého“, píše pápež.

Napokon dodáva:

„Neváhajte ísť do sveta v „bratstve“ a v „umenšenosti“ a zdieľať blahoslavenstvo chudoby, stať sa výrečným evanjeliovým znamením“. „V našej dobe poznačenej vojnami a konfliktami, sebectvom každého druhu a logikou vykorisťovania životného prostredia a chudobných“ majú členovia františkánskej rodiny ukázať, „že evanjelium je skutočne pre človeka dobrou novinou, aby mohol nájsť ten najlepší smer pre budovanie nového ľudstva a tiež nájsť odvahu vykročiť smerom k Ježišovi“.