Clicks199

Spoznávajte pravdu v Mojich Slovách

v sobotu, 6. augusta 2005 - slová nášho Pána Ježiša Krista, preložené z nemčiny

1. Vytrhnutie je duchovné znovuzrodenie tých, ktorí sú Moji. V nich už nič viac nekoreluje (nesúvisí) so starou Zemou. Stará Zem zanikne, ako som vám to už predpovedal v mnohých proroctvách Mojich starých a novších i najnovších prorokov, nositeľov Môjho Slova, Mojich zvestovateľov v tejto poslednej dobe. Vo viac než 9000 zoslaných oznámeniach som vás vopred pripravil, aby ste spoznali znamenia poslednej doby, ktoré teraz svietia v maximálnej miere a je možné spoznať čas, v ktorom zaniká stará Zem a ktorý len duchovne slepí nedokážu spoznať, že ste začali poslednú vojnu (Efezanom 6:12) s matériou a so starým svetom. Tí, ktorí sú moji, toto spoznávajú s otvorenými duchovnými očami, pretože ich duše sú ďaleko vtiahnuté (prisťahované) do Mnou im prideleného božského Ducha, takže Duch ich osvecuje a dáva im spoznávať okolnosti, znamenia času, povahu dnešnej pozemskej doby.

2. Deti Moje! - Zánik starej Zeme sa odohráva najprv vo vás samých. Nič, čo sa týka vášho uplynulého života, nebude vám už môcť ďalej prekážať, nebude vzrastať proti vytrhnutiu, vo vašom vzrastajúcom, seba samého zapierajúcom živote, vo vzpriamenom sedení v tichosti, vo výchove tela a duše, cez Ducha, cez prebudeného, osvieteného a láskou prežiareného Ducha zo Mňa vo vašej hrudi, cezo Mňa Samotného, vášho, dospelým sa stanúceho Ježiša Krista. Dieťatko vo vašej hrudi sa zároveň stalo Otcom, vyrástlo zo Syna v Božstve do povstalého Božieho života. Toto Dieťatko sa vám teraz stalo vaším Vodcom, vaším Vládcom a Stvoriteľom nového sveta vo vás. Toto je duchovné vytrhnutie, je to presadenie sa do nového stavu, do nového raja novej zeme. Vaša stará zem vyslúžila, vaše staré predstavy klesli do hrobu dejín, stali sa ničotou a pripravili podklad, podnož novej Zeme. Opätovné stelesnenie najzhubnejších substancií v najtvrdšej hmote bude odteraz postupovať vpred rýchlym tempom.

3. Tí ľudia, ktorí sa ku Mne neobracajú, zadusia sa vo svojej vlastnej hmote. Budú zaslepení ich vlastnými žiadostivosťami, padnú do najhlbšej temnoty a nebudú sa môcť uvoľniť z pazúrov Satana, jedine v tom prípade, ak vyšlú posledné volanie o pomoc z najhlbšieho dna zúfajúcej si duše k božskému Duchu, ktorý je v každom jednom ľudskom srdci. A keď ho vyšlú, potom bude Mnou vypočutý aj ten najtichší nárek v tomto poslednom čase, v poslednom čase milosti.

4. Ach, deti Moje, týmto som vás najrýchlejšou cestou zaškolil za Mojich nositeľov Slova a zvestovateľov Pravdy. Predchodca, Zvestovateľ Pravdy života a cesty zo Mňa, vášho Otca Ježiša, dvíha hlas aj vo vás! (Ján 14:15-21) A tak, keď máte teraz všetko zvestované, prichádzajte teda do vašich komôrok a vyznávajte predo Mnou, že ste neužitočnými sluhami, aby ste sa mohli stať ochránení pred pádom do pýchy a svojvôle, pretože na vás sa Satan osobitne zamierava svojím zrakom. Vy ste sa stali jeho najväčšími nepriateľmi a stelesnenie antikrista vám ešte prichystá ťažkosti. Satan už práve existuje a zasvätenci Mojej lásky už o ňom vedia, hoci ešte nevypukol otvorený boj. Odohráva sa na duchovnej rovine výmeny názorov a vy ste Mnou pripravovaní vo vnútri, aby ste potom dokázali s Mojou Láskou obstáť i vo vonkajšom boji.

5. Teraz je dôležité uviesť vo vás do pôsobnosti povahové vlastnosti, sedem vlastností Môjho božského bytia (t.j. Božia láska, múdrosť, vôľa, poriadok, vážnosť, trpezlivosť a milosrdenstvo - viď VEJ 7:18), lebo mnohé Moje detičky, ktoré prišli na Zem s poverením, dali sa učičíkať s falošnou literatúrou, a síce na základe ich láskou naplneného srdca, ktoré ale nenecháva prinášať poznanie k osvetleniu, poznanie, ktoré sa podrobuje pravde Mojej lásky a života a poznania. Vy ste Moje vlastné slová zmietli pod nasadený poklop, ktorý oslepil vaše oči. A tak aj preto teraz prichádza toto volanie:

6. Spoznávajte pravdu v Mojich slovách, odovzdaných vám cez služobníka Jakoba Lorbera, cez Moju služobnicu Berthu Dudde a teraz cez tento chudobný nástroj Helgu-Máriu a spoznáte trojzvuk, ktorý vás vyzýva, pristupovať do lásky, do múdrosti a do Mojej Vôle - čiže vyzýva vás držať sa na priamom Chodníku, na pravej Ceste, aby ste mohli byť pravdovravnými bojovníkmi Pravdy, dobre z lásky navonok a nie z vašej svojhlavej spravodlivosti a z vašej vlastnej vytesanej cesty, ale z Lásky Mojej Múdrosti a z Múdrosti Mojej Lásky. Teraz sa ozýva volanie:

7. Zhromaždite sa, deti Moje, pod jednou strechou, hoci sa aj cítite byť nehodné. Pod touto Mojou strechou vám budú odpustené hriechy minulosti, ak ich oľutujete a prijmete Môj Hlas cez tento nástroj. Ja vás povolávam v každom čase! Preto sa tiež teraz nechajte vyvoliť, venujte váš záujem tejto práci a spoznávajte v osvetlených srdciach, že je to Môj Otcovský hlas, ktorý vás vedie, osvetľuje a prebúdza vás, ktorý k vám teraz volá: Zhromaždite sa, zjednoťte sa, stojte vzpriamene, spoznávajte znaky Tretej duchovnej svetovej vojny, znaky Poslednej doby a posledného boja, znaky súdu, znaky, v ktorých Ja vo vás vytváram nové duchovno, aby ste dokázali odlúčiť Pravdu od Lži, Svetlo od Temnoty, Život od Smrti a aby vo vašej duši mohlo nájsť miesto vojdenie do vytrhnutia, do duchovného znovuzrodenia a aby ste mohli byť vo veľkej mase zachránení cez toto vytrhnutie duše z padnutého Prvorodeného, zachránení pred Mojim protivníkom, pričom táto záchrana pôsobí aj na všetky ostatné duševné substancie súhrnného vesmíru.

8. Vy ste tu na Zemi najbližšie k tým najhorším (bytostiam) a preto máte tiež príležitosť a veľkú šancu, dosiahnuť Božie detstvo najkratšou cestou a toto dosiahnete ešte len tým, že tu na Zemi dobrovoľne zanecháte vašu telesnosť a teraz však tiež máte i spoznávať, ktorá Cesta je najkratšia a ktorá Sila vás najlepšie živí. Využívajte teda túto Silu, aby ste nebojovali v slepej horlivosti proti Mojej Práci, hoci aj nevedomky, inak vám bude táto Sila a osvetľovanie Lásky vo vás samých odňaté a vy zostanete v oblasti slepoty a nebudete môcť spoznať, ku ktorému stádu patríte. (Matúš 13:10-16, Ján 10:1-30.)

9. Toľko k zavolaniu a k prebudeniu vás od vášho Otca Ježiša, - Amen.

prevzaté z Erkennet die Wahrheit in Meinen Worten
Public domain