Wilcza
553

Litanie ter ere van Dienares Gods Moeder Kazimiera Gruszczyńska

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

-Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid voor ons.
-Heilige Jozef, bid voor ons.
-Heilige Casimir, bid voor ons.
-Dienares Gods Moeder Kazimiera Gruszczyńska, door uw leven liet u God als Vader van alle mensen zien, sta ons bij.
-Dienares Gods Moeder Kazimiera Gruszczyńska, die met hart en ziel van Moeder Maria hield, sta ons bij.
-Trouwe dochter van Vader Honorat, sta ons bij.
-Al vanaf kindertijd Christus dienend door gelofte van zuiverheid, sta ons bij.
-Met vreugde mediterend over de geheimen van de rozenkrans, sta ons bij.
-Vrouw van talrijke evangelische zegeningen, sta ons bij.
-In voetsporen van Christus getredene in armoede en nederigheid, sta ons bij.
-Barmhartige Samaritaan, helpende van de lijdenden, sta ons bij.
-IJverige zuster, sta ons bij.
-Een voorbeeld voor anderen zusters, sta ons bij.
-Opvoedster van veel generaties jongeren, sta ons bij.
-Stichteres van veel orders, dienend zieken en lijdenden, sta ons bij.
-Gewetensvol vervullende haar verplichtingen, sta ons bij.
-Altijd overwinnend haar gebreken, sta ons bij.
-Gehoorzamend aan de kerkelijke hiërarchie, sta ons bij.
- Met vreugdevol gezicht accepterend Gods wil, sta ons bij.
-Troosteres van zieken, bedroefden en geestelijk gebroken mensen, sta ons bij.
-Geduldig verdragend elk verdriet en ziekte, sta ons bij.
-Voorbeeld onbegrensd vertrouwen in Goddelijke Voorzienigheid, sta ons bij.
-Verlangend om de wil Gods te volbrengen zelfs in de kleinste zaken, sta ons bij.
-Houdend van het kruis, sta ons bij.
-Zorgend over de heiligheid en redding van zichzelf en van haar naasten, sta ons bij.
-Trouw aan haar roeping tot het einde, sta ons bij.
-Voorspreekster van ons bij Jezus en Maria, sta ons bij.

Laat ons bidden:

God, goede Vader, wij brengen U onze dank voor de roeping van Kazimiera Gruszczyńska.
Zij heeft op grote wijze aan Uw roeping voldaan en zij ging aan het hoofd van een nieuwe orde staan.
Zij stond in aanwezigheid van de Heilige Geest en in sporen van Christus bracht ze de zieken, lijdenden en noodlijdenden hulp en verlichting.
Eerbiedig vraag ik U Heilige Drievuldigheid, één God om mij op voorspraak van Kazimiera Gruszczyńska de volgende genade ......te verlenen.
En wij vragen U om haar weldra verheven te zien op onze altaren.
Wij vragen dit door Christus onze Heer.
Amen.

De rozenkrans volgens Moeder Kazimiera

I. De blijde geheimen

1. De engel Gabriël brengt een blijde boodschap aan Maria


''Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde.
Gabriël kwam bij haar binnen en zei: ‘Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!’
(Lucas 1, 26-28).
Moeder Kazimiera, u had al van kindsaf aan de roeping om God te dienen. Wees onze voorspraak.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

''Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.'' (Lucas 1, 39-40)
Moeder Kazimiera, u heeft van jongs af aan de zieken en de lijdenden bezocht en u heeft
kinderen de catechismus onderricht, wees onze voorspraak. Wees onze voorspraak.


(www.rozaniec.maryjni.pl)

3. Geboorte van Jezus

''Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. 7Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. '' (Lucas 2, 6-7)
Moeder Kazimiera, In vreugde stichtte u een nieuwe orde. Wees onze voorspraak.

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen

''Na de bevalling was Maria volgens de Joodse wet veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, ging zij met haar man naar Jeruzalem om het kind aan de Here op te dragen.'' (Lucas 2, 22)
Moeder Kazimiera, u heeft in uw tiende levensjaar de gelofte van kuisheid afgelegd. Wees onze voorspraak.

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

''Toen Jezus twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee. Na de feestdagen gingen zij weer terug naar Nazareth, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders misten Hem eerst niet eens, want zij dachten dat Hij ergens tussen de andere reizigers liep. Maar 's avonds werden zij toch ongerust en gingen Hem zoeken tussen hun familie en vrienden. Hij was echter nergens te vinden. Daarom liepen ze terug naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de tempel tussen de bijbelgeleerden en was heel serieus met hen aan het praten.'' (Lucas 2, 42-46)
Moeder Kazimiera, u heeft zelf ondervonden hoe zwaar en moeizaam het soms is om uw geestelijke dochters te begeleiden. Wees onze voorspraak.

II. De Geheimen van het Licht

1. Doop van Jezus in de Jordaan.


''In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde Jezus Zich tussen de mensen om gedoopt te worden. (Lucas 3, 21)
Moeder Kazimiera, u verlangde ernaar dat de zusters hun leven leiden dat hun H.Doopsel waardig is. Wees onze voorspraak.

2. Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana

''Er was een bruiloft in het dorp Kana in Galilea. Jezus' moeder was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd.
Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezus' moeder hoorde het en ging het Hem vertellen.'' (Johannes 2, 1-3)
Moeder Kazimiera, u heeft mensen altijd bijgestaan in hun zorgen. Wees onze voorspraak.

3. Jezus' aankondiging van het Rijk Gods

''Hij kwam in Kafarnaüm, een stadje aan het meer van Galilea. Daar ging Hij elke sabbat naar de synagoge en sprak er de mensen toe. Zij waren verbaasd over wat Hij hun leerde, want Hij sprak als iemand met gezag, die wist waarover Hij het had.'' (Lucas 4, 31-32)

Moeder Kaziemiera, u bent een voorbeeld voor ons door uw woorden en door uw levenswijze. Wees onze voorspraak.


(www.ministranci-imielin.pl)

4. Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor

''Acht dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op om te bidden. 29Terwijl Hij aan het bidden was, begon zijn gezicht te glanzen. '' (Lucas 9, 28-29)
Moeder Kazimiera, u heeft altijd geprobeerd om zoveel mogelijk te leven zoals Jezus dat deed. Wees onze voorspraak.

5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal

'' Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen. ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven,’ zei Hij. ‘Eet het ter herinnering aan Mij.'' (Lucas 22, 19)
Moeder Kazimiera, u aanbad Jezus altijd in de eucharistie. Wees onze voorspraak.

III. De droevige Geheimen

1. Jezus bidt in doodsangst tot de hemelse vader


''Hij ging een meter of dertig bij hen vandaan en liet Zich op de knieën vallen. Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg.Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.'' (Lucas 22, 41-42)
Moeder Kazimiera, u heeft vaak gebeden tot God tijdens lichamelijk en geestelijk lijden. Wees onze voorspraak.

2. Jezus wordt gegeseld

''Pilatus besloot de mensen hun zin te geven en liet Barabbas vrij. Hij gaf de soldaten bevel Jezus te geselen en weg te brengen om aan het kruis gehangen te worden.''
( Marcus 15, 15)
Moeder Kazimiera, u werd zelf regelmatig verkeerd beoordeeld door de mensen. Wees onze voorspraak.

3. Jezus wordt met doornen gekroond

''Pilatus besloot de mensen hun zin te geven en liet Barabbas vrij. Hij gaf de soldaten bevel Jezus te geselen en weg te brengen om aan het kruis gehangen te worden.''
(Marcus 15, 16-17)
Moeder Kazimiera, u noemde uzelf een dochter van het kruis. Wees onze voorspraak.


(www.pch24.pl)

4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië

''Zij brachten Jezus naar de plaats van terechtstelling. Onderweg dwongen de soldaten een zekere Simon van Cyrene, die net van het land kwam, het kruis achter Hem aan te dragen.'' (Lucas 23, 26).
Moeder Kazimiera, u was voor velen hun Simon van Cyrene door hen te helpen met het dragen van hun kruis. Wees onze voorspraak.

5. Jezus sterft aan het kruis

''Op dat moment riep Jezus: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest!’ En met die woorden blies Hij zijn laatste adem uit.'' (Lucas 23, 46)
Moeder Kazimiera, u heeft uzelf tijdens uw sterven geestelijk verenigd met de gekruisigde Verlosser. Wees onze voorspraak.

IV. De Glorievolle Geheimen

1. Jezus verrijst uit de doden


''De schrik sloeg de vrouwen om het hart en ze bogen zich diep neer. De mannen vroegen: ‘Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende? Hij is hier niet. Hij leeft weer! (Lucas 24, 5-6)
Moeder Kazimiera, u heeft altijd geloofd dat het goede het kwade zou overwinnen in de mensen die u waren toevertrouwd. Wees onze voorspraak.

2. Jezus stijgt op ten hemel

''Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok.'' (Handelingen 1, 9)

Moeder Kazimiera, u bent een voorbeeld voor ons door Jezus met heel uw hart te liefhebben. Wees onze voorspraak.

3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen

''Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.'' Handelingen 2, 4)
Moeder Kazimiera, u liet u leiden van jongs af aan door de heilige Geest. Wees onze voorspraak.


(www.apokalipsa.info.pl)

4. Maria wordt in de hemel opgenomen

''Maria antwoordde: ‘Ik prijs de Here met mijn hele hart! Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw.'' (Lucas 1, 46-47)
Moeder Kazimiera, dienares van Maria, u heeft iedereen met uw liefde omarmd. Wees onze voorspraak.

5. Maria wordt in de hemel gekroond

''Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: ‘Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind draagt Gods zegen.
Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei.'' (Lucas 1, 42-45)
Moeder Kazimiera, u heeft uzelf en uw naasten toevertrouwd aan de moederlijke liefde van onze goddelijke Moeder Maria. Wees onze voorspraak.

www.gruszczynska.blogspot.com


Kazimiera Gruszczyńska (1848-1927)
Stichteres van de congregatie zusters Franciscanessen van de Lijdenden.

Kazimiera Gruszczyńska werd geboren op 31 december 1848 in Kozienice in een familie met adelijke wortels (wapenschild Poraj-Róża). Zij werd opgevoed in liefdevolle sfeer, religieus en vaderlandslievend. Zij ontving aanvankelijk scholing thuis. Later bezocht zij een basisschool en het Maryjski Instituut in Pulawy waar zij, drie jaar later, weggestuurd werd nadat zij had deelgenomen aan publiekelijke vaderlandslievende manifestaties. Aanvolgend betrad zij een meisjeskostschool in Skierniewice. Na haar afstuderen keerde zij terug naar haar geboortestad Kozienice. Zij zelf wilde een meisjesschool oprichten. Ondanks haar bevoegdheid om les te geven ontving zij geen toestemming een meisjesschool te gaan opzetten en te leiden. De lokale overheid weigerde op grond van de aantekeningen van haar vaderlandslievende houding die zij in Pulawy toonde.

Aangezien zij niet kon lesgeven raakte zij betrokken in het helpen van de zieken en ouderen in haar geboortestad. Zij zou kinderen de catechisme van de Rooms Katholieke Kerk onderwijzen. Vanaf haar vroege jeugd wilde Kazimiera haar leven wijden aan God. Aanvankelijk trad zij in bij de Zusters van Naastenliefde maar zij gaf dit idee op. In 1875 nam zij deel aan een spirituele retraite onder de leiding van pater Honorat Koźminski en trad toe tot de Congregatie van de Getuigende Zusters van het Hart van Jezus. Zij deed haar kloosterbeloften in juni 1879.

In 1882 stelde pater Honorat haar in dienst een armenhuis te besturen in Warschau genaamd "de Beschutting" ("Przytulisko"). Zij kreeg ook de opdracht een nieuwe orde te stichten waarvan de leden wereldlijke kleding droegen.

Hierdoor werd de Orde van de zusters Franciscanessen voor de Lijdenden gevestigd voor de zorg voor de zieken, de armen en de behoeftigen. Kazimiera Gruszczyńska bouwde vele armenhuizen die zorg droegen voor de zieken en de lijdenden. In het bijzonder veel armenhuizen in Warschau die voorzagen in de huisvesting van daklozen werden gesticht dankzij haar toewijding. Zij had ook een grote bijdragen in het stichten van weeshuizen, armenhuizen voor moeders en terminale patiënten.

Overal waar zij werkten waren de zusters Franciscanessen van de Lijdenden zeer toegewijd aan de zorg voor hun patiënten.

Dankzij haar inspanningen werd het zogenaamde "Sanatorium van heilige Jozef" gebouwd in 1910. Ook was het mogelijk in dit ziekenhuis een verpleegstersopleiding voor de zusters. Aan het einde van het leven van Moeder Overste verrichtten de zuster hun activiteiten onder andere in Warschau, Kozienice, Łódź, Vilnius, Grzybowszczyzna.

Door de aanzienlijke inspanningen van Moeder Kazimiera Gruszczyńska werden de kerk van heilige Jozef in Kozienice en de kapel van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Warschau gebouwd. In erkenning voor haar bijdrage aan de kerk en maatschappij werd zij beloond met de Pro Ecclesia et Pontifice medaille door paus Pius XI.

Zij werd ook onderscheiden met een medaille van verdienste voor barmhartigheid door de Russische autoriteiten in 1915 voor haar zorg aan de gewonde soldaten gedurende de Eerste Wereldoorlog.

Zij stierf in Kozienice op 17 september 1927, de dag van de stigmata van heilige Franciscus van Assisi. Haar lichaam werd eervol vervoerd naar Warschau en geplaatst op het Powazki Begraafplaats in een gedeelte dat de zusters Franciscanessen van de Lijdenden toebehoorde. Haar hart, echter, bleef in haar thuishaven Kozienice.

Moeder Kazimiera was wijd en zijd bekend en gewaardeerd vanwege haar deugden van gedachten en geest in haar gemeente, speciaal in Warschau en Kozienice. Veel mensen zagen haar als een heilige. Tijdens haar uitvaart werden velen toespraken gegeven die haar beschreven als een diep toegewijde zuster, toegewijd aan God, de Kerk, haar land en haar mensen. Bisschoppen, priesters en leken namen deel aan de ceremonie. Na verloop van tijd verspreidde de mening over haar heiligheid zich zelfs verder en is levendig tot vandaag de dag, in de wording van haar proces tot zaligverklaring. Een plechtige zitting tot inwijding van het proces vond plaats op 6 april 2013 in de parochie kerk van het Heilig Kruis in Kozienice.

Na het heengaan van de stichteres stelden de zusters Franciscanessen van de Lijdenden alle achtergebleven souvenirs veilig. Men kan er onder andere kleding, alledaagse objecten, een briefzegel, gebedsboeken, een rozenkrans, veters, relikwieën, gedenkkruizen en afbeeldingen vinden. Haar geschriften zoals de Geschiedenis van de Congregatie, persoonlijke en officiële correspondentie kunnen gevonden worden in de Archieven van de congregatie in het Algemeen Huis in Warschau. Alle souvenirs zijn verenigd in de Gedenk Toonzaal in het huis van de zusters dat Moeder Kazimiera heeft gebouwd op haar familiegrond in Kozienice.

Allen die dit gedeelte van Kozienice, weerspiegelend de geschiedenis in de persoon de Dienares Gods Kazimiera Gruszczyńska, zouden willen verkennen zijn welkom om het huis van de zusters Franciscanessen van de Lijdenden te bezoeken aan Maja straat 37 in Kozienice. Daar zult u haar gedenkzaal vinden.

www.gruszczynska.blogspot.com
www.franciszkanki.com