Clicks527
Libor Halik
2

Za spálení sodomské vlajky 16 let ve vězení v USA - 20.12.2019 !

Na více než šestnáct let poslal soud v americkém státě Iowa do vězení muže, který spálil duhovou vlajku, symbol komunity LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transgenderových osob). Informovala o tom agentura AP.eurozpravy.cz
L: Za takovou blbost! USA je homosexuální diktaturou dneška. Skončí proto jako Sodoma zítra (myslím tím brzy) ! Kdo tam bydlí či pracuje, odstěhuj se co nejdříve. Vyjděte z Babylona bratři a sestry, brzy shoří USA.
Čtěte Genesis (1.Mojžíšovu) 19.kapitolu, verše: 15 Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul."
16 Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery - to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem.
17 Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: "Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul."
18 Lot jim však odvětil: "Ne tak prosím, Panovníku.
19 Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel.
20 Hle, tamto město je blízko, tam bych se mohl utéci, je jen maličké. Smím tam utéci? Což není opravdu maličké? Tak zůstanu naživu."
21 I řekl mu: "Vyhovím ti i v této věci; město, o kterém mluvíš, nepodvrátím.
22 Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš." Proto bylo to město nazváno Sóar (to je Maličké).
23 Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru.
24 Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.
25 Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.
26 Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.
27 Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem.
28 Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě.
29 Ale Bůh, když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrahama: poslal Lota pryč ze středu zkázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil.
apredsasatoci
Ľudské zákony prestali fungovať! 🤮 🙏
Libor Halik
To je konec euroamerické křesťanské civilizace. Byla prostřednictvím 2. vatikánu nahrazena civilizací sodomskou. A tu Bůh vypálí. Pak se teprve obnoví křesťanská víra a mravy. Pro @apredsasatoci