Clicks1.2K

Vyjadrenie subkomisie KBS: Krstíme osoby, nie platne, autá, knihy. Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou

Anton Čulen
61
Vyjadrenie subkomisie KBS: Krstíme osoby, nie platne, autá, knihy. Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou. Vyhlásenie subkomisie …More
Vyjadrenie subkomisie KBS: Krstíme osoby, nie platne, autá, knihy. Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou.

Vyhlásenie subkomisie pre náuku viery KBS: Správne používanie slova „krst“.

Všetky kresťanské denominácie na Slovensku pokladajú krst za prvú a vysoko cenenú sviatosť či obrad. Avšak tento originálny náboženský výraz „krst“ a „krstiť“ je často používaný v nesprávnom zmysle slova, čo sa niektorých veriacich bolestivo dotýka.

Slovník slovenského jazyka, okrem toho, že v prvom rade uznáva, že „krst“ je „kresťanský obrad prijatia dieťaťa alebo dospelého do cirkvi“, opisuje aj jeho druhoradé, ba až nevhodné významy. Ako druhoradé sa javia výrazy „krst ohňom“ či „krst bojom“, kde ide o istý obraz „vylepšenia“ v zmysle zocelenia sa, či posilnenia sa nejakého človeka.

Slovník berie na vedomie aj ďalšie, pre citlivých veriacich už nevhodné, významy tohto slova. Najmä ten, že ide o slávnostné „uvedenie“ alebo „odovzdanie“ nejakej veci do prevádzky či predaja (napr. krst lode alebo krst knihy). Slovník pozná aj ironizujúce hovorové „krstenie“ (teda riedenie či znehodnocovanie) nejakej cennej tekutiny, napr. vína či mlieka. A spomína aj expresívne vyjadrenia „krstenia“ v zmysle „napomínať, hrešiť, karhať“, napr. „otec vykrstil malého nezbedníka“.

Pre nás, katolíkov, je krst prvá sviatosť, ktorou začína kresťanský život človeka. Krst so sviatosťou birmovania a Eucharistiou tvorí sviatosti „vstupu“ (iniciácie) do celého kresťanského života. Slovo krst je staroslovanského pôvodu. Výraz „kristiť“ znamená „pokristiť sa“, teda špeciálnym spôsobom – osobne, duchovne a navždy – sa začleniť do Krista. Preto sa zdá, že slovo „krst“ lepšie vyjadruje krstné tajomstvo, ako staršie grécke slovo „baptizein“ (ponoriť, vstúpiť); teda najprv fyzicky vstúpiť do vody, v ktorej sa krstilo ponorením a následne – mocou tohto obradu – duchovne vstúpiť do kresťanského života a ponoriť svoj osobný životný príbeh do prúdu Božej lásky (por. Youcat 200). Latinský výraz „baptismus“ významovo kopíruje grécke slovo.

Keď si my, veriaci, pripomenieme Ježišove slová (Jn 3, 3): „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ a apoštolskú tradíciu (Sk 2, 38): „Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha“, uvedomíme si, čo mimoriadne krst predstavuje a čo veľké pre nás znamená. „Krst“ je ovocím Ježišovej vykupiteľskej lásky a „krst“ v nás spôsobuje „odpustenie hriechov a dar Svätého Ducha“, krstom sa stávame Božími deťmi.

Z náboženskej úcty k Ježišovej vykupiteľskej láske, ktorá nás krstom pripodobňuje vtelenému Bohočlovekovi, nepoužívajme výrazy „krst“ a „krstiť“ nesprávne. Najmä ich nevzťahujme na „veci“ (lode, autá, knihy, platne…) či zvieratá, ktoré sa nikdy nemôžu vnútorne „pokristiť“, lebo nie sú osoby. Tu sa viac hodia slová „uviesť“, „predstaviť“, „predostrieť“, „podať“, „dať do pozornosti“ či „ponúknuť“.

Pravdaže, každé používanie slova má svoju genézu a históriu, my sa však zamerajme na budúcnosť. Ako veriaci používajme slovo krst na správnom mieste a vhodne. Šírme nový a úctivejší spôsob používania tohto prekrásneho a hlbokého slova.

Bratislava, 29. 11. 2019
Mons. Marián Chovanec
predseda Subkomisie KBS pre náuku viery
alianciazanedelu.sk/archiv/4844

Krst krvi a krst túžby

KKC1258

odstavec: VI. Nevyhnutná potreba krstu
1258 Cirkev bola vždy pevne presvedčená, že tí, čo podstúpia smrť pre vieru, aj keď neprijali krst, sú pokrstení svojou smrťou za Krista a s Kristom. Tento krst krvi, takisto ako túžba po krste, má účinky krstu,(2473) hoci nie je sviatosťou.

alianciazanedelu.sk/archiv/4844
Tymián
Nechápem, čo riešite všetky formy krstu. Z KKC je to úplne jasné. Biskup chce poukázať na jednu vec, aby sa slovo krst nezneuzivalo. To je všetko.
KristianKeller
Toto sa dá dokázať že je heréza a neplatný výmysel ľudí. Existuje len jeden krst.
Peter(skala)
Musím uznať, aj keď Mons.Chovanca "nemusím":) že poukázal na nevhodné vyjadrenia (pojmy), ktoré prekrúcajú význam slova "krst".
Ako už spomínal, tak "krst knihy, lode, ..." , ale tiež dobre použil pojem: "druhoradé" pri slovách: "krst ohňom", lebo Ján Krstiteľ ich tiež použil: 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviaz…More
Musím uznať, aj keď Mons.Chovanca "nemusím":) že poukázal na nevhodné vyjadrenia (pojmy), ktoré prekrúcajú význam slova "krst".
Ako už spomínal, tak "krst knihy, lode, ..." , ale tiež dobre použil pojem: "druhoradé" pri slovách: "krst ohňom", lebo Ján Krstiteľ ich tiež použil: 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom."

... čiže nie sú nevhodné, ale druhoradé, pretože neide o sviatostný krst, ale ako sa píše aj v liste, tak „vylepšenia“ v zmysle zocelenia sa, či posilnenia sa nejakého človeka.

Predsa však, ako sa píše na začiatku tohto článku:
"Subkomisia neuvádza, že aj krst krvi (mučeníctvo), a túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je sviatosťou." - tak naozaj by bolo vhodné to tam napísať, aby bolo jasné, že tieto pojmy sa môžu používať aj keď nie sú "krstom vodou", čiže oficiálnym sviatostným vyhlásením.

Ja osobne by som už len doplnil časté používané pojmy, ktoré aj v tomto období sa zneužívajú a profanizujú kresťanskú terminologiu, ako napr:
- čarovné Vianoce, čaro Vianoc, kúzlo Vianoc, magické Vianoce, ...
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/nespravne-zauzivane-frazy/

Dalo by sa veľa písať o nesprávne používaných výrazov v médiach, ale hlavne kresťania by to mali brať vážnejšie, pretože potom sa nečudujme, že mládež neberie vážne okultné praktiky a priam ich vyhľadávajú.

Dôkazom toho je aj každoročná účasť na Krampusch - pochod čertov:


Čerti po roku opäť obmedzia dopravu v centre Piešťan:(