Clicks2.3K
ľubica
1

Bergogliansky misál a zmenené slová premenenia alebo neplatná omša!

Ohavnosť spustošenia už v Poľsku! Zrušenie svätej omše v Poľsku.
Kňazi už oficiálne oznamujú svojim farníkom, ružencovým bratstvám, hnutiam, organizáciám a cirkevným spoločenstvám, že v Poľsku začína Cirkev používať nový misál. Nedávno sme počuli o zmene misála pre talianske diecézy a v tichosti tento misál, bergogliansky misál, vstupuje do Poľska. Nevstupuje nahlas a vo veľkom meradle, aby ľudia vedeli, že mení svätú omšu na ekumenickú bohoslužbu, ale potichu. Kto vie, ten vie, a univerzálne spoločenstvo Cirkvi si túto zmenu možno vôbec nevšimne. Zvlášť ľudia, ktorí nevenujú veľkú pozornosť slovám, ktoré hovorí kňaz. Nevedomí ľudia, ktorí si možno ani neuvedomujú, že zmena slov premenenia nespôsobuje žiadnu transubstanciáciu. A práve taká zmena bola zavedená v novom misáli, ktorý vstupil do Poľska.

Zmena, ktorá ovplyvní slová premenenia, spôsobí, že stretnutie v kostole už nebude svätou omšou a stane sa tým, čo si zaslúžia spoločenstvá veriacich, ktorí berú do rúk Kristovo telo. Nie je správne brať Telo Pána do svojich rúk, ale keďže univerzálna Cirkev v Poľsku prijala túto formu, nebude existovať telo Kristovo na pokrm pre duše a je to zaslúžený trest pre ľudí, ktorí si viac vážili svoj vlastný mýtus o ich zbožnosti, pre ktorý boli pripravení pošliapať Pána Ježiša, a nie skutočnú zbožnosť, pri ktorej sa prijíma kľačiačky.

Poľsko si nectilo Boha a Boh opustí univerzálnu cirkev, kde poslušnosť všetkým bezbožným autoritám, aj keď je zastúpená sutanami, je dôležitejšia ako úprimná láska k Bohu./ Dopĺňa ľubica@: presne toto platí i o SLOVENSKU!!!/

Ľudia, ktorým bolo jedno, či budú šliapať Pána Ježiša alebo kľačať pred ním, budú mať to, čo chcú: zdanie bohoslužby, vzhľad svätej omše, ale Boh nedovolí pošliapať Telo svojho Syna pod nohami. Lebo telo Božieho Syna nebude prítomné, keď sa bohoslužba bude sláviť podľa nového misála.

Pred niekoľkými dňami sme zistili, že tri sväté hostie boli nájdené na dlažbe pred jedným z lublinských kostolov, zhodené na zem. Vidíte, že ich niekto vytiahol a odhodil. Je to ďalšie svedectvo o znesvätení, ktoré požaduje pomstu z neba, ktoré bolo prijaté z falošnej poslušnosti a ktoré sa ukladá a praktizuje v poľských diecézach . V hierarchii existujú slová rozhorčenia a pokryteckých vysvetlení, že spoločenstvo prijímajúce na ruku, nemožno stotožňovať s profanáciou, ale fakty hovoria samy za seba. Neexistuje kostol, v ktorom by aspoň jeden človek prijal Sväté prijímanie tak na ruku, aby sa neroznášalo na podrážky, znesväcovalo, neponižovalo, nepoškvrňovalo a nemiešalo sa s bahnom chodníka . A poľská cirkev, nasledujúca Antikrista, vo falošnej a podlej poslušnosti, na to doplatí. Mnoho katolíkov si ani nevšimne, že sa živia obyčajným chlebom a nie Kristovým Telom.

Ježiš nás predsa všetkých miluje. Je to práve táto lož, ktorá je bez viery, bez skutkov, bez prijatia a dôsledného uctievania Kristovho umučenia, že všetci sú spasení, a je obsiahnutá v novom misáli.

Diabli veria v Boha a chvejú sa. Nerobia dobro a napriek svojej viere sú démonmi. Démonizovaní satanisti, ktorí sa považujú za katolíkov, v posledných mesiacoch šliapali po Kristovom tele a veria, že budú zachránení tak ako všetci modloslužobníci, sodomiti, klamári, vrahovia a smilníci. Tento podvod univerzálnej spásy pre každého zadarmo nachádza výraz v novom misáli a spôsobuje ľudskú jednotu, že každý môže prísť a podeliť sa o chlieb. Ale už neexistuje ani obeť, svätá omša, ani Telo Pána. Tam, kde sa používa nový misál, zostáva ohavnosť spustošenia a modloslužobník, ktorý sa zúčastňuje bohoslužby.

Kristus totiž povedal, keď prvýkrát konsekroval chlieb a víno na svoje Telo a Krv, že je to Krv „KTORÁ BUDE VYLIATA ZA VÁS A ZA MNOHYCH ZA ODPUSTENIE HRIECHOV“.

Bergoglio, ktorý zaujal miesto Božie, uzurpujúc si božské postavenie, zmenil slová Pána Ježiša, ktoré v novom misáli znejú: „bude vyliata pre teba a pre všetkých“.

Zmena slov pri svätení vína znamená, že táto bohoslužba, ktorá sa bude konať podľa tejto novej knihy, falošne nazývanej misál, nebude svätou omšou.

Verní! Sledujte, aké slová hovorí kňaz pri slávení svätej omše! Pretože ak zmení slová konsekrácie, svätú omšu neslávi. Človek musí ísť von a otriasť prach z topánok a nezúčastňovať sa na tomto urážlivom a modlárskom pohanstve, aby neurážal Boha. / Zjavenie 18,4/

Vstúpili sme do Veľkého súženia a do času ohavnosti spustošenia. Kto neopustí túto falošnú Cirkev, ktorá je smilnicou všetkých heréz a vier, poškvrnená opakovanými klamstvami, zmenou Božích zákonov, modlárstvom a znesväcovaním, berie všetky tieto hriechy na seba.


Stále je šanca pripojiť sa k svätým omšiam, ktoré sa stále slávia verejne a tradične latinsky, a oplatí sa ísť k nim, aby ste vedeli, kam v blízkej budúcnosti ísť pre sviatosti. Bez nich nebudeme spasení...

a Boh dopustí že zradcovia a zbabelci v Cirkvi / hierarchia a laici / , ktorí sa vzdali svojej duchovnej sily, sa ocitnú v bezbožnom stave. Tí duchovní vodcovia a pastieri, ktorí uvrhli ľudské duše na rozkaz politikov, do hriechu....budú mať vyprázdnené modlitebné domy , kaplnky, kostoly. Už je to za dverami.
Kto sa nestará o pravé telo Pána, bude spoluvinníkom modloslužby a klamu a bude odsúdený modloslužobníkmi a klamármi. Keď s nimi šliapal po Kristovi, pripraví sa o schopnosť prijať Jeho telo, a to bude spravodlivý trest za bezbožnosť a pýchu.

Teraz prebieha zrušenie svätej omše. Pre duše verné a milujúce Krista to nie je prekvapenie, pretože o tom dlho vedia a cítiac to, usilovne hľadajú miesta, kde by jedli Pánovo Telo, aby tak udržali svoju dušu počas Veľkého Súženia. Vieme, že to všetko bolo oznámené, takže veriaci sú menej vystrašení ako z pošliapavania čiastočiek sv. Hostie.

Položili sme si otázku, ako môže Boh dovoliť, aby sa to stalo! S bolesťou sme sa pýtali, kedy Boh vystúpi proti takémuto zločinu. Nečakali sme dlho. Boh v takejto cirkvi/ covidovej, kde prvé prikázanie je zdravie namiesto úcty Eucharistii/ dovolí klamanie, satan ich povedie namiesto Boha a namiesto chleba života dostanú do vrecka iba kúsok chleba. A to im neprinesie večný život. Znesvätené kostoly budú zbavené toho, pre koho boli postavené. Ohavnosť spustošenia kráča v šľapajach pošliapanej, otlčenej Krvi a Pánovho tela, z ktorého krvácajú podlahy odpadlíckych kacírskych kostolov. Ľudské pokrytectvo a pýcha budú bohato odmenené - Boh opustí svoje príbytky a povedie verné a milujúce duše na púšť, kde ich sám v skrytosti bude živiť.
Tí, ktorí na podnet Antikrista išli šliapať Najsvätejšiu sviatosť, budú o Neho / KRISTA/ pripravení. Táto satanská orgia v bývalých katolíckych kostoloch sa skončí. Nebude žiadne Kristovo telo a nebude ani znesvätenie. Antikrist prevezme kostoly a duše, ktorým to bolo jedno.

Ak niekto nepozná dobu, v ktorej žijeme, je skutočný chudák a poľutovaniahodný bedár. A tí, ktorí plakali nad Kristovým telom, vedia, že človek by sa nemal báť toho, kto zabíja telo, ale má sa báť toho, kto môže zničiť dušu v pekle. A k tomu si pekelne závistlivé cirkvi namiesto Boha dali kormidlo poslušnosti tým najzlým zradcom, pokiaľ nosia uchvátenú purpurovú farbu. Kajfášovi súčasníci odsúdili Cirkev na smrť a väčšina „zbožnej“ verejnosti si po čiastočkách konsekrovanej Sv. HOSTIE ani nevšimne, že vstúpili do satanizmu.

Ozajstní katolícki veriaci sa však na to pozerajú pokojne, pretože nemohli vydržať toto pokrytecké , kruté, nepretržité a masívne
znesvätenie a budú radšej trpieť nedostatkom Krista v modernistických cirkvách ako tú krutosť a bezbožnosť, ktoré sa praktizujú už mnoho mesiacov. / Na Slovensku od 6. 5. 2020/

Boh povedal svoje Non possumus!

A dovolil ohavnosť spustošenia.
povodný článok:

Mszał bergogliański i zmienione słowa konsekracji czyli nieważna msza! ohyda spustoszenia już w …

ľubica@ :miesta tradičných svätých omší na SLOVENSKU:missa.sk/omse-na-slovensku/