Clicks779
superiel
11
Vlk nebo ovce? ...More
Vlk nebo ovce?

...
superiel
VILÉME, S NĚKÝM SI MĚ PLETEŠ, KDY JSEM TĚ ODMAZAL?
superiel
VILÉME, LHOTKA NENÍ SOUČÁST CELOSVĚTOVÉHO SYSTÉMU? TO BYCH SE TAM RÁD PŘESTĚHOVAL...
pařez
Prosme Pána za Sýrii, za milosrdenství pro ty, kteří v tom válečném šílenství umírají...
superiel
Utok proti Syrii ako zacatok svetovej vojny

www.youtube.com/watch
superiel
Upřesněný překlad Proroctví sv. Františka z Assisi

Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy:

"Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste. …
More
Upřesněný překlad Proroctví sv. Františka z Assisi

Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy:

"Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek a soužení se rychle blíží; bude mnoho zmatků a roztržek, jak duchovních tak světských; laskavost mnohých ochladne, zlovolnost bezbožných vzroste.

Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná čistota našeho řádu a dalších se neskutečně zatemní, protože bude velmi málo křesťanů, kteří budou poslouchat pravého nejvyššího Pontifika a Římskou Církev s oddaným srdcem a dokonalou láskou. Když začne toto trápení, jeden muž, nekanonicky zvolen, se zmocní papežského úřadu a svou chytrostí zajistí přivedení mnohých k omylu a na smrt.

Tehdy se rozmnoží pohoršení, náš řád se rozdělí a mnohé jiné budou úplně zničeny, protože bude přijat omyl, místo aby se mu odporovalo.

Bude takové množství názorů a schizmat mezi lidmi, mezi řeholníky a mezi klérem, že kdyby tyto dny nebyly zkráceny podle slov Evangelia, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby nebyli uprostřed tak velkého zmatku zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Tehdy náš řád a náš způsob života bude některými násilně napadán a budeme vystaveni strašným zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm, kteří, věříc jenom našemu řádu, se stanou vlažnými, protože tak nebudou schopni vydržet pokušení, která budou připuštěna pro prozkoušení vyvolených.

Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k cnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou trpět urážky a pronásledování, budou považovaní za neposlušné a schizmatiky, protože jejich pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových odpudivých lidí z povrchu země prokazují Bohu velkou službu. Ale Pán bude útočištěm zarmoucených a zachrání všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli jako jejich Hlava (Kristus), budou vyvolení jednat s nadějí a svou smrtí koupí pro sebe věčný život; vyberou si poslušnost Bohu před poslušností lidem, nebudou se ničeho bát a raději zemřou, než aby přijali lež a zradu.

Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji nohama zašlapou a popřou. Svatost života bude přivedena ke konci uprostřed výsměchů, pronášených dokonce těmi, kteří ji budou praktikovat navenek, a v těch dnech jim náš Pán Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře, ale ničitele."

Sebrané spisy serafinského otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250.

jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/diskusne-prispevky
4 more comments from superiel
superiel
NIKDY NEODMÍTEJTE SOUKROMÁ ZJEVENÍ BEZ TOHO, ŽE BYSTE MĚLI NÁLEŽITOU KVALIFIKACI, NEBO PATŘIČNOU POKORU
www.varovani.org/html2/595.html
superiel
www.mkh.cz/modrakniha.php
Církevní zednářství

Dongo (Como), 13. června 1989

Výročí druhého fatimského zjevení

Zvíře podobné beránku

„Přemilí synové, dnes si připomínáte mé druhé zjevení v chudé Cova da Iria
13. června 1917.
Už tehdy jsem vám předpověděla, co všechno prožíváte v těchto časech. Oznámila
jsem vám veliký zápas mezi mnou, Ženou oděnou sluncem, a obrovským Rudým
drakem, …More
www.mkh.cz/modrakniha.php
Církevní zednářství

Dongo (Como), 13. června 1989

Výročí druhého fatimského zjevení

Zvíře podobné beránku

„Přemilí synové, dnes si připomínáte mé druhé zjevení v chudé Cova da Iria
13. června 1917.
Už tehdy jsem vám předpověděla, co všechno prožíváte v těchto časech. Oznámila
jsem vám veliký zápas mezi mnou, Ženou oděnou sluncem, a obrovským Rudým
drakem, který přivedl lidstvo k životu bez Boha.

482

Předpověděla jsem vám podlé a temné dílo, vykonávané zednářstvím, aby vás
vzdálilo od zachovávání Zákona Božího a učinilo vás obětí hříchů a neřestí.
Především jsem vás chtěla jako Matka upozornit na veliké nebezpečí, které dnes
hrozí církvi i v mnoha ďábelských útocích proti ní, aby ji zničily.
K dosažení tohoto cíle přichází černé bestii, vystupující z moře, na pomoc ze země

bestie, která má dva rohy, podobné rohům beránka.
Beránek byl v Písmě svatém vždy symbolem oběti. V noci exodu je obětován beránek
a jeho krví jsou pomazány veřeje domů židovských, aby byly uchráněny trestu,
který naopak stihne všechny Egypťany.
Židovské Velikonoce připomínají každoročně tuto událost obětováním beránka,
který je zabit a sněden.
Na Kalvárii se Ježíš Kristus obětuje za spásu lidstva. On sám se činí naší Paschou
a stává se pravým Beránkem Božím, který snímá všechny hříchy světa.
Bestie má na hlavě dva rohy, podobné rohům beránka.
Se symbolem oběti je úzce spjat symbol kněžství: dva rohy.
Pokrývku hlavy se dvěma rohy nosil ve Starém zákoně velekněz.
Mitru – se dvěma rohy – nosí biskupové církve k označení plnosti svého kněžství.
Č
erná bestie, podobná pardálu, označuje zednářství; dvourohá bestie, podobná
beránku, označuje zednářství, které proniká do nitra církve, to je církevní zednářství,
které se rozšířilo především mezi členy hierarchie.
Tato zednářská infi ltrace do nitra církve už vám byla mnou předpověděna ve Fatimě,
když jsem vám oznámila, že satan pronikne až do vrcholu církve.
Je-li úkolem zednářství strhávat duše do zatracení tím, že je vedou k uctívání
falešných božstev, cílem církevního zednářství je naopak zni čit Krista a jeho církev

vytvořením nového idolu, to je falešného Krista a falešné církve.
Ježíš Kristus je Syn Boha živého, je vtělené Slovo, je pravý Bůh a pravý Člověk,
protože ve své božské Osobě spojuje přirozenost lidskou a přirozenost božskou.
Ježíš dal v evangeliu o sobě nejúplnější defi nici slovy: já jsem Pravda, Cesta a Život.

Ježíš je Pravda, neboť nám zjevuje Otce, říká nám své konečné Slovo, přivádí
k dokonalému naplnění celé Boží Zjevení.

Ježíš je Život, neboť nám daruje týž božský život skrze milost, vykoupením Jím
zaslouženou, a ustanovuje svátosti jako účinné prostředky, které sdělují milost.

Ježíš je Cesta, která vede k Otci skrze evangelium, které nám dal jako cestu, po
níž máme jít, abychom došli ke spáse.
Ježíš je Pravda, neboť On – živé Slovo – je pramenem a pečetí celého Božího
Zjevení.
Církevní zednářství pracuje na zatemňování jeho božského Slova přirozenými
rozumovými výklady a ve snaze učinit je pochopitelnějším a přijatelnějším je zbavuje
veškerého nadpřirozeného obsahu.

483

Tak se šíří bludy na všech stranách samotné katolické církve. V důsledku šíření
těchto bludů se dnes mnozí vzdalují od pravé víry a dávají tak za pravdu mému
proroctví ve Fatimě: – Přijdou doby, kdy mnozí ztratí pravou víru. – Ztráta víry je
odpadlictví.
Církevní zednářství pracuje podle a ďábelsky, aby všechny přivedlo k odpadu.
Ježíš je život, neboť dává milost.
Cílem církevního zednářství je ospravedlnit hřích a představovat jej ne jako zlo,
nýbrž jako hodnotu a dobro.
Tak se radí dopouštět se ho jako způsobu uspokojování potřeb vlastní přirozenosti
a ničí se tak kořen, z něhož se může zrodit lítost, a prohlašuje se, že vyznávat
hřích už není nutné.
Zhoubným ovocem této zlořečené rakoviny, rozlezlé v celé církvi, je všude vymizení
individuální zpovědi.
Duše jsou vedeny k životu ve hříchu, odmítajíce dar Života, věnovaný nám Ježíšem.
Ježíš je Cesta vedoucí k Otci skrze evangelium.
Církevní zednářství přeje exegezím, které mu dávají racionalistický a přirozený
výklad aplikací rozličných literárních žánrů, takže je v každé své části roztrháno.
Nakonec se dojde k popření historické zkušenosti zázraků a Kristova vzkříšení
a uvede se v pochybnost samotné Božství Ježíšovo a jeho vykupitelské poslání.
Když zničila historického Krista, bestie se dvěma rohy, podobnými beránkovým, se
snaží zničit mystického Krista, kterým je církev.
Církev ustanovená Kristem je jediná: svatá, katolická, apoštolská, jedna, založená
na Petrovi.
Jako Ježíš, tak i církev jím založená, tvořící jeho mystické tělo, je pravda, život
a cesta.

Církev je pravda, neboť jí jediné svěřil Kristus úkol chránit v celistvosti celý poklad
víry. Svěřil jej hierarchické církvi, to je papeži a biskupům s ním spojeným.
Církevní zednářství se snaží tuto skutečnost zničit falešným ekumenismem, vedoucím
k přijetí všech křesťanských církví tvrzením, že každá z nich má část pravdy.
Zabývá se plánem založit jednu ekumenickou univerzální církev, vytvořenou
splynutím všech křesťanských vyznání, mezi nimi církví katolickou.

Církev je život, neboť dává milost a jenom ona má účinné prostředky milosti –
sedm svátostí.
Zvláště je život, neboť jí jediné byla dána moc plodit Eucharistii prostřednictvím
služebného (ministeriálního) a hierarchického kněžství.
Ježíš Kristus je v Eucharistii skutečně přítomen svým oslaveným tělem a svým
Božstvím.
Církevní zednářství se tak snaží přemnoha podlými způsoby napadat úctu církve
ke svátosti Eucharistie.

484

Oceňuje se u ní pouze aspekt Večeře, směřuje k minimalizování její svátostné
hodnoty, snaží se popřít skutečnou přítomnost Ježíšovu v konsekrovaných Hostiích.
Proto byla postupně potlačena všechna vnější znamení, která jsou ukazateli víry
ve skutečnou přítomnost Ježíšovu v Eucharistii, jako pokleknutí, veřejné adorační
hodiny, úctyhodný zvyk obklopovat svatostánek světly a květy.

Církev je cesta, neboť vede k Otci skrze Syna v Duchu Svatém po cestě dokonalé
jednoty.
Jako Otec a Syn jedno jsou, tak musíte být jedno mezi sebou.
Ježíš chtěl, aby jeho církev byla znamením a nástrojem jednoty veškerého lidského
pokolení.
Církev má sílu udržet si jednotu, neboť byla založena na úhelném kameni své
jednoty: Petrovi a papeži, který následuje Petrovo charisma.
Církevní zednářství hledí tedy zničit základ jednoty církve podlým a úkladným
útokem na papeže.
Osnuje spiknutí rozepří a odporu vůči papeži; podporuje a odměňuje ty, kdo jej
hanobí a odpírají mu poslušnost; propaguje kritiky a opozice biskupů a teologů.
Tímto způsobem se bourá samotný základ její jednoty, a tak je církev stále více
trhána a rozdělována.
Milovaní synové, pozvala jsem vás, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému
Srdci a vstoupili do tohoto mého mateřského útočiště, především proto, abyste byli
ušetřeni a uchráněni těchto hrozných úkladů.
Proto jsem vás v zásvětném aktu mého Hnutí nabádala, abyste se zřekli jakékoliv
touhy po kariéře. Tak můžete uniknout nejsilnějšímu a nejnebezpečnějšímu úkladu,
používanému zednářstvím, aby ke své tajné sektě přidružilo mnoho mých milovaných
synů.
Vedu vás k veliké lásce k Ježíši – pravdě – tím, že z vás činím statečné svědky víry;
vedu vás k Ježíši – životu – přivádějíc vás k velké svatosti; k Ježíši – cestě – žádajíc
od vás, abyste byli v životě pouhým žitým a do písmene hlásaným evangeliem.
Pak vás vedu k největší lásce k církvi.

Učím vás milovat církev – pravdu, činíc z vás statečné hlasatele všech pravd katolické
víry, zatímco se silně a odvážně stavíte proti všem bludům.

Činím z vás služebníky církve – života, pomáhajíc vám, abyste byli kněžími věrnými
a svatými. Buďte vždy připraveni k potřebám duší, buďte s velkorysým sebezapřením
ochotni posloužit svátosti smíření a buďte planoucím ohněm lásky a horlivosti
k Ježíši, přítomnému v Eucharistii.
Ať se do vašich kostelů vrátí časté hodiny veřejné adorace a smíru Nejsvětější
svátosti oltářní.

Přetvářím vás ve svědky církve – cesty a činím z vás drahocenné n nástroje její jednoty.
Proto jsem vám dala jako druhý závazek svého Hnutí obzvláštní jednotu s papežem.

485

Skrze vaši lásku a věrnost znovu v plném lesku zazáří Boží plán dokonalé jednoty
církve.
Tak proti temné síle dnešního církevního zednářství, usilujícího zničit Krista
a jeho církev, stavím mohutnou záři mého věrného kněžského šiku, aby byl Kristus
všemi milován, poslouchán a následován a jeho církev aby byla stále více milována,
bráněna a posvěcována.
V tom především spočívá lesk vítězství Ženy oděné sluncem.
superiel
Fatima (Portugalsko), 13. května 1990

Výročí prvního zjevení
Sestupuji z nebe
„Před třiasedmdesáti lety jsem sestoupila z nebe v tomto místě Cova da Iria,
abych vám ukázala cestu, po níž máte jít v tomto vašem obtížném století. Truchlivé
události, které následovaly, udály se jako plné uskutečnění mého proroctví.
– Lidstvo nepřijalo mou mateřskou výzvu k návratu k Pánu cestou obrácení srdce
a …More
Fatima (Portugalsko), 13. května 1990

Výročí prvního zjevení
Sestupuji z nebe
„Před třiasedmdesáti lety jsem sestoupila z nebe v tomto místě Cova da Iria,
abych vám ukázala cestu, po níž máte jít v tomto vašem obtížném století. Truchlivé
události, které následovaly, udály se jako plné uskutečnění mého proroctví.
– Lidstvo nepřijalo mou mateřskou výzvu k návratu k Pánu cestou obrácení srdce
a života, modlitby a pokání.
Tak poznalo strašná léta druhé světové války, která s sebou přinesla desítky miliónů
mrtvých, obrovské zničení lidí a národů.
Rusko mi nebylo zasvěceno papežem a sborem biskupů, a tak se mu nedostalo
milosti obrácení a své bludy rozšířilo ve všech částech světa, vyvolávajíc války, násilí,
krvavé revoluce a pronásledování církve a Svatého otce.

– Satan se stal neomezeným pánem událostí tohoto století a přivedl celé lidstvo
k odmítnutí Boha a jeho Zákona lásky a rozesel všude rozkol a nenávist, nemorálnost
a špatnost, dal všude legalizovat rozvod, potraty, oplzlost a homosexualitu
a používání všech prostředků k zabránění životu.
Zahajujete nyní poslední desítku let vašeho století.
Sestupuji z nebe,aby vám byla odhalena poslední tajemství a já vás tak mohla
připravit, co všechno musíte prožít pro očistu země.
Moje třetí tajemství, které jsem zde vyjevila třem dětem při zjevení a které vám
dodnes nebylo odhaleno, se stane zjevným všem samotným vývojem událostí.
Církev pozná hodinu své největší apostaze a člověk plný nepravosti se vetře do
jejího nitra a usedne v samotném Chrámu Božím, zatímco malý zbytek věrných
bude podroben největším zkouškám a pronásledováním.

Lidstvo bude prožívat chvíle svého velkého trestu, a tak bude připraveno k přijetí
Pána Ježíše, který se k vám navrátí ve slávě.
Proto především ještě dnes sestupuji z nebe ve svých četných zjeveních, s poselstvími
vám věnovanými a s tímto mimořádným dílem mého Mariánského kněžského hnutí,
abych vás připravila prožívat události, které se už naplňují, a vedla vás za ruku, abyste
mohli projít nejobtížnějším a nejbolestnějším úsekem vašeho druhého adventu a abych
mysli a srdce všech připravila k přijetí Ježíše v blízké chvíli jeho slavného návratu.“

www.mkh.cz/modrakniha.php
superiel
Třetí fatimské tajemství:

Podrobnosti, které jsem odhalila, jsou ta, že na konci časů budou dva muži nosící Petrovu korunu. Jeden bude trpět kvůli lžím, které byly vymyšleny, aby ho znevážily, a které ho udělají v podstatě zajatcem. Ten druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.
More
Třetí fatimské tajemství:

Podrobnosti, které jsem odhalila, jsou ta, že na konci časů budou dva muži nosící Petrovu korunu. Jeden bude trpět kvůli lžím, které byly vymyšleny, aby ho znevážily, a které ho udělají v podstatě zajatcem. Ten druhý zvolený přivodí zničení nejen katolické církve, ale všech církví, které uctívají mého Otce a přijímají učení mého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa.
Může existovat pouze jedna hlava církve na zemi, zmocněná mým Synem, která musí zůstat papežem až do své smrti. Kdokoliv jiný, kdo prohlašuje, že sedí na Petrově stolci, je podvodník.


www.varovani.org/html/855.html
superiel
Svatý Archanděli Michaeli, prosím vyžeň božskou mocí na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie a svatého Josefa pryč Lucifera a jiné zlé duchy, kteří obcházejí jako lev řvoucí CS tv.gloria a hledají, koho by pohltili!
tahamata
Modernista 😉