Libor Halik
142.4K

Henry Makow: Ilumináti vyrostli ze satanské "sabbatean-frankovské" židovské hereze v 17. a 18. století.

Bankéři a 1/2 evropských Židů přijali tento mor a rozšířili ho mezi nežidovské elity prostřednictvím svobodného zednářství. Putinova invaze je skutečnou výzvou globalistické agendě, která hubí nejen Rusko, ale i celý svět. Západní gojímové (neizraelité) jsou bezmocní jí vzdorovat, protože jim byl vymyt mozek, aby se vyhnuli všemu, co lze nazvat „antisemitismem“. (L: Makow zatím neví, že i Putin je satanistický žid, ale byl všemohoucím Bohem donucen jít proti jiným židům bankéřům)
8. listopadu 2022 (Makow opakovaně vkládá tento článek a aktualizuje ho)
henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
(Tam je anglicky i s obrázky, které zde chybí)
(Vlevo, citát zakladatele Světového židovského kongresu Nahuma Goldmana 1895-1982 – toto zveřejňuji jednou za měsíc, protože je to vše, co potřebujete vědět, abyste porozuměli současným událostem.)
(Goldman foto)
Nemůžeme se bránit, když neumíme ani pojmenovat nepřítele.

Čelíme okultní síle. Organizované židovstvo a jeho přisluhovač svobodné zednářství jsou oddáni ničení civilizace.
Plandemie je inspirována satanskou doktrínou „tvůrčí destrukce“ nalezené v kabalistickém judaismu a svobodném zednářství. Začínají svou třetí světovou válku, aby zakryli stopy po COVID.

Vyžadují zničení starého řádu, který byl zasvěcen plnění Boží vůle.

Poté „Velký reset“ vytvoří „Nový světový řád“ zasvěcený službě Satanovi. Peklo na zemi. Satanismus.

Je čas přestat rozebírat jejich lži a zaměřit se na okultní povahu výzvy, které čelíme.
Lidstvo trpí vysilující rakovinou. Satanističtí Židé a svobodní zednáři kontrolují naše zásobování krví (bankovní systém). Využili svou kontrolu nad vládními úvěry, aby rozvrátili každou společenskou instituci: vládu, média, vzdělání, náboženství, medicínu, právo. Jejich komunismus je kontrolou nad každým aspektem lidského života.

Putinova invaze je skutečnou výzvou globalistické agendě, která hubí nejen Rusko, ale i celý svět. Západní gojímové (neizraelité) jsou bezmocní jí vzdorovat, protože jim byl vymyt mozek, aby se vyhnuli všemu, co lze nazvat „antisemitismem“.

Citát Nahuma Goldmana pokračuje.

„ Všechny sociální vrstvy a sociální formace vytvořené tradiční společností musí být zničeny, jednotliví muži a ženy musí být vykořeněni z prostředí svých předků, vytrženi z jejich rodného prostředí, žádné tradici jakéhokoli typu nesmí být dovoleno zůstat jako posvátné, tradiční společenské normy. musí být vnímáno pouze jako nemoc, kterou je třeba

vymýtit , zní vládnoucí zásada nového řádu; nic není dobré, takže vše musí být kritizováno a zrušeno, vše, co bylo, musí být pryč. Pořádek je větší a obtížnější úkol. Budeme vytrhávat staré údy z jejich prastarých kořenů v hlubokých vrstvách, společenské normy budou ležet neuspořádané a anarchické, takže musí být blokovány proti novým kulturním formám a přirozeně se znovu objevujícím sociálním kategoriím.Obecné masy budou nejprve přesvědčeny, aby se spojily jako rovné v prvním úkolu zničit svou vlastní tradiční společnost a ekonomickou kulturu, ale pak musí být nový řád násilně nastolen tím, že lidé budou opět rozděleni a diferencováni pouze v souladu s novou pyramidovou hierarchií. systém našeho vnuceného globálního monolitického nového světového řádu." KONEC CITÁTU

Německá válka: Duch militarismu (v němčině) Výše je anglický překlad jeho díla, který se nachází na str. 37-38 původního díla z roku 1915

V The Controversy of Sion Douglas Reed píše: „ Protokoly [ sionských mudrců ] povyšují teorii destrukce na tento status „základní pravdy, primárního nebo základního zákona, řídícího zákona chování“... V V mnoha pasážích se na první pohled zdá, že Protokoly doporučují ničení jako věc ctnostnou samu o sobě, a v důsledku toho ospravedlňují všechny metody výslovně doporučené k jejímu prosazování (úplatky, vydírání, korupce, podvracení, pobuřování, podněcování davu, teror a násilí ) , které se tak stávají také ctnostnými.“ (str. 211)

J. Edgar Hoover, The Elks Magazine (srpen 1956).

Přesto je jednotlivec handicapován tím, že se setká tváří v tvář s [komunistickým] spiknutím tak monstrózním, že nemůže uvěřit, že existuje. Americká mysl si jednoduše neuvědomila zlo, které bylo zavedeno do našeho středu. Odmítá dokonce i domněnku, že by lidská stvoření mohla zastávat filozofii, která nakonec musí zničit vše dobré a slušné."

( Pozn . redakce, tj. H. Makowa. Zveřejnil jsem to před čtyřmi týdny, ale musíme pochopit skutečnou okultní povahu nepřítele. Usmívají se a lžou vám do tváře, zatímco do vás strkají nůž. Dekadenci a smrti říkají „pokrok“. Vytrhněte se z toho lidi. Máme co do činění s inkarnací zla. Viz nový První komentář pod článkem.)

Okultní „kreativní destrukce“ pohání uzamčení
Doktrína „tvůrčí destrukce“ poskytuje klíč k pochopení bezdůvodné destrukce způsobené zamykáním, příkazy k maskování atd.Podle kabaly, která je definující doktrínou judaismu a svobodného zednářství, „zlo a katastrofa [jsou] endemické faktory v procesu stvoření. Bez zla by nemohlo být dobro, bez ničení by nemohlo dojít ke stvoření." (Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, Byron L. Sherwin, str. 72.)
Kabalisté věří, že Starý (křesťanský) řád musí být nemilosrdně zničen, než bude moci být vybudován Nový (satanský) světový řád, založený na kabale. Proto motto Iluminátů: "Řízení z chaosu."

Proto Komunistický manifest obhajuje zničení národa, náboženství a rodiny a převedení veškerého soukromého bohatství na iluminátské bankéře pod rouškou státu.

Doktrína kreativní destrukce vysvětluje, proč byly válka a revoluce charakterizovány bezdůvodnou genocidou, terorem a ničením.

Vysvětluje vyloučení Boha z veřejného diskurzu a rozšířené přijetí obscénnosti, pornografie a okultismu. Vysvětluje útok na gender a propagaci homosexuality u heterosexuálů. Vysvětluje záplavu teroru pod falešnou vlajkou, který je charakteristickým znakem moderního života.

ILUMINATI

Současní Ilumináti vyrostli ze satanské "sabbatean-frankovské" židovské hereze v 17. a 18. století. Bankéři a polovina evropských Židů přijali tento mor a rozšířili ho mezi nežidovské elity prostřednictvím svobodného zednářství.

Iluminátští Židé tak charakterizují „židovskou“ roli ve smyslu ničení civilizace.

Například v knize "Vy pohani" (1924) Maurice Samuel píše:

"Ve všem jsme ničitelé - dokonce i v nástrojích ničení, ke kterým se obracíme pro úlevu...My Židé, my, ničitelé, budeme navždy zůstaň ničiteli. Nic, co uděláš, nesplní naše potřeby a požadavky. Navždy zničíme, protože chceme svůj vlastní svět." (str. 155)

V roce 1928 Marcus Ravage, židovský Rothschildův životopisec, napsal esej s názvem „Skutečný případ proti Židům“.
"Nezačali jste si uvědomovat skutečnou hloubku naší viny. Jsme vetřelci. Jsme narušitelé. Jsme rozvraceči. Vzali jsme váš přirozený svět, vaše ideály, váš osud a sehráli jsme s nimi zmatek. Byli jsme na dně nejen poslední velké války, ale téměř všech vašich válek, nejen ruských, ale každé další velké revoluce ve vaší historii. Přinesli jsme neshody, zmatek a frustraci do vašeho osobního a veřejného života. Stále to děláme Nikdo nemůže říct, jak dlouho to budeme dělat.“

( THE CENTURY MAGAZINE , LEDEN 1928, sv. 115, č. 3, s. 346-350.)

V The Controversy of Sion Douglas Reed píše: „ Protokoly [ sionských mudrců ] povyšují teorii destrukce na tento status „základní pravdy, primárního nebo základního zákona, řídícího zákona chování“... v mnoha pasážích Protokolů se na první pohled zdá, že doporučují ničení jako věc ctnostnou samu o sobě, a následně ospravedlňují všechny metody výslovně doporučené k jejímu prosazování (úplatky, vydírání, korupce, podvracení, pobuřování, podněcování davu, teror a násilí) které se tak stávají také ctnostnými.“ (str. 211)

Myslete na ISIS, Antifa a BLM.

Většina Židů (a liberálů/levičáků obecně) si tohoto kabalistického spiknutí neuvědomuje. Byli podvedeni falešnými apely na ideály „sociální spravedlnosti“ a „rovnosti“.

PROČ JE KABALA SATANSKÉ

Religio znamená „jít dovnitř“, tj. „poznat a poslouchat“ Boha. V každém pravém náboženství Bůh zahrnuje absolutní duchovní ideály – lásku, pravdu, spravedlnost, dobro, krásu, harmonii – čisté a čisté. Bůh není nic, pokud není morální – tj. dobro.

Zlo je nepřítomností Boha , stejně jako temnota je nepřítomností světla.

(kabalisté Trump a jeho otec)

Kabala říká, že Bůh je nepoznatelný a nemá žádnou formu. To je satanismus. Nemůžete poslouchat Boha, pokud Ho nemůžete znát.

"Pro kabalistu je Bůh nekonečným mořem bytí ( En Sof ) bez jakéhokoli omezení; tudíž bez jakýchkoli kvalit, bez touhy nebo vůle jakéhokoli druhu. Je naprosto nepochopitelný." (Jacob Angus, The Meaning of Jewish History (1963) ) str. 286.

Ve skutečnosti je Bůh dokonalost, forma nezbytná pro lidskou evoluci. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. (Matouš 5-48)

Pravé náboženství předpokládá, že Bůh je přítomen v lidské duši. Poslechneme-li tento hlas, svědomí nás dělá lidmi.

Každý, kdo popírá existenci Boha, je satanista, ne ateista.


Cabala je satanská, protože říká, že zlo je součástí Boha : "Bůh má dvě strany; [obě] jsou v podstatě jedna věc; to, co zažíváme jako zlo, je stejně božské jako to, co zažíváme jako dobro."

Odtud pochází výraz, který dnes nabývá měny: "Všechno je dobré."

Kabalistická exegeze pokračuje :
"Mnoho textů v kabale, včetně Zoharu, říká, že úkolem není zničit zlo, ale vrátit ho k jeho zdroji - "zahrnout levici do pravice," v zoharské metafoře, " pozvednout padlé jiskry" v luriánském. V chabadském chasidismu se uvádí, že zlo existuje jako součást samotného Božího zjevení. Opravdu, myslet si, že zlo je skutečně odděleno od Boha, je samo o sobě podstatou zla,

"Opustit realitu odděleného zla a skutečně přijmout, že sitra achra [nečistota, okultní, zlo] je stranou Božství, je na papíře snadné a ve skutečnosti velmi obtížné... Přesto, do té míry Pokud je to možné, tato představa skutečně mění život. Všechno je příchutí Božství."

Kabalisté také věří ve „vykoupení skrze hřích“, tj. záměrné ohánění se Starým zákonem pácháním zla (cizoložství, incest, pedofilie.) Zničení civilizace (tj. chaos) vyvolá návrat Mesiáše (antikrista), který znovu vybuduje svět podle kabalistických specifikací, přičemž iluminátští bankéři si hrají na Boha.

To vše je satanismus. Bůh je ze své podstaty dobrý. V pravém náboženství neposloucháte Boha tím, že děláte zlo.

Osvětlení plynem

Za šíření tohoto koronahoaxu jsou zodpovědná masová média. Proto je příznačné, že v dubnu senior reportér CBC Don Pittis ve skutečnosti odkazoval na toto satanské dogma : "COVID-19 může být katalyzátorem – nikoli příčinou – bolestivé, ale užitečné ekonomické transformace. Maloobchodníci zkrachují, majetek a ropa upadnou. ale možná ekonomická bolest urychlí prospěšné změny."

"Podle teorie kreativní destrukce odvozené rakouským ekonomem Josephem Schumpeterem v roce 1942 z myšlenek navržených Karlem Marxem vyžaduje ekonomický a technologický pokrok, že podniky musí zemřít a průmysl a paradigmata musí být smetena, aby se vytvořil prostor pro nová."

Karel Marx, otec komunismu, byl kabalista a satanista. „Tvůrčí destrukce“ je stejné satanistické zdůvodnění, které používají k zahájení ničivých válek. Je zřejmé, že skrytou agendou za #scamdemic jsou sociální a ekonomické změny. Díky satanistům ovládajícím bankovní systém je společnost pod neúprosným satanským útokem a je satansky posedlá.
"Kreativní destrukce" vysvětluje, proč je lidstvo prokleté nikdy nekončícími katastrofami . Ty jsou navrženy Ilumináty k útoku a zničení všeho , co zavání zdravým božským řádem – duchovním nebo přirozeným . Musí zničit staré pořádky, než budou moci nastolit svou satanistickou tyranii. To stojí za současnou #scamdemic. (Makow – satanismus vysvětlen)

Lidé jako Don Pittis, kteří sympatizují se satanismem, pronikají do našeho těla jako rakovina.

SATANISMEM POSEDLÍ
Říkej tomu iluminismus, sekularismus, luciferianismus, humanismus, pohanství nebo okultismus: Všechno je to kabala.

Moderní západní civilizace nemá žádnou morální legitimitu (a žádnou budoucnost), protože je založena na vzpouře proti Bohu, který představuje cestu našeho duchovního rozvoje.

Lidstvo bylo uneseno psychopaty, kteří měli v úmyslu zničit „starý pořádek“ a na jeho místě vybudovat bizarní, solipsistickou, násilnou, zkaženou dystopii.

Tito psychopati ovládají kredit naší vlády a masmédia. Jsou tedy schopni koupit si naše vůdce a přimět společnost, aby přijala svůj vlastní pád.

--
Související - Židovské spojení s vakcínami COVID - Židovská kniha The Jewish connection to the COVID vaccines - Jewish Ledger
Jízdní řád do Tyranie henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
David Livingstone – Kabalista „Kreativní destrukce“ za syrskou válkou henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
Truther Girls jdou na seminář Kaballah Truther Girls Infiltrate the Illuminati: Kabballah
Makow - Vysvětlení satanismu henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
--------- Plánují kabalisté vybít gojimy (neizraelity) ? henrymakow.com/2018/03/cull-the-goyim .html?_ga=2.227595992.45342
Insider - Trump Family Cult připravuje 3. světovou válku henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
Meditace o židovském revolučním duchu henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
"Liberálové jsou nevědomými šmejdy pro komunismus, satanismus" henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
Kabbala je podvod henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order
Livingstone- Satanská Bible NWO henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order

--- První komentář

Toto mi (tj. Henry Makowovi) napsal významný anti vaxxer.

" Zjišťuji však, že na tuto cestu se mnou téměř nikdo nepůjde. Myslím, že vím proč. Je nevyhnutelná tma. Při jakémkoli pokusu rozeznat "proč by to dělali?", existují pouze děsivé odpovědi.

" Poslal jsem mu výše uvedený článek, odpověděl.

"Osobně nevidím žádné náboženské aspekty toho, co se děje, a pokud ano, je pravděpodobné, že to budou sekty křesťanství jako judaismus.
V důsledku toho mě nezajímá organizovaná náboženská složka. Nechám to na jiných." člověk musí znát svá omezení." To znamená, že cítím duchovní součást této války."

Gojímové (neizraelité) byli degradováni do té míry, že nejsou intelektuálně schopni vyrovnat se s krizí, které čelíme. Nemají ani žaludek bojovat za někoho jiného než za světové židovstvo.
________________________________________

Komentáře pro " "Creative Destruction" & Then, 6uild 6ack 6etter "
Brian řekl (9. listopadu 2022):
Pochopení Židů, jejich satanismu a kmenového zla, je odpovědí na mnohé z naší lidské historie.
Náš „moderní svět“, známý již více než 20. století, skutečně zdůrazňuje to, co dokázali.
Vznik FEDu, potopení Titaniku, dvě války proti mocnému Německu a mnohem, mnohem více vedoucí k dnešnímu vybíjení Covid/"Vakcinace".

Ale jak se jim to podařilo, je těžké s někým mluvit o „Židech“. Najednou jste nacista a nemůžete mluvit o skupinách lidí, jak to kdysi lidé dělali; stereotypy platí.
Naštěstí mám dobrého přítele nacionálního socialistu a můžeme si popovídat o našich nálezech a historii.
Děkuji Henry.
________________________________________
RH řekl (10. října 2022):
Pokud Židé a jejich pseudožidovští mazlíčci zednáři vlastní banky, měnu, ovládají korporace, ovládají farmaceutický průmysl, zábavní (Hollywoodský) byznys, finanční čtvrť, média hlavního proudu, profesionální sporty, Las Vegas atd. Nežijeme už v židovském světě?
Zní to, jako by také ovládali vojenský průmyslový komplex. Takže války by prospěly těmto vlastníkům, z hlediska zisku, před a po. Rozhodují, kdy bombardovat (kohokoli) a jaké země.
O čem vlastně zbývá diskutovat?
________________________________________
Rob řekl (21. února 2022):
Často přemýšlím, jestli existuje možnost porazit tyto kabalistické Židy. Věci se odehrávají podle toho, co prorokovala Bible. Zdá se, že se blíží konec věku Zla, ale musí se to odehrát, aby Bůh viděl, kdo ho miluje a kdo ne.
Přečetl jsem si něco z Talmudu a byl jsem šokován, když jsem viděl, že je to všechno o vztazích mezi pány a otroky. Možná nikdy nebudu na tomto světě svobodný, ale alespoň to lépe pochopím z vaší práce.
________________________________________
Doug P řekl (13. května 2021):
Legrační na tom je, že byste mohli napsat tisíc esejů, jako je tento, každý jeden se všemi různými zdroji, žádný odkaz na zdroj sdílený mezi dvěma nebo více esejemi a většina zdrojů by pocházela přímo z židovské Tory (The Talmud) nebo samotná kabala.
Jeden z vašich včerejších odkazů o psychologické válce a elektronice může vysvětlit, jak je možné, že průměrný člověk může být tak hloupý, že to nevidí. Proč jsou lidé tak hloupí, že to nevidí? Židovská oligarchie přiznává, že zabije své nežidovské funkcionáře – jejich nežidovští funkcionáři jako „svobodní“ zednáři to vědí!!!!! Mohl by to způsobit jen nějaký druh nebožského zásahu - ďábel je pouze člověk sám, žádný člověk by to nemohl způsobit - ale možná by to mohl člověk + technologie.
________________________________________
Peter L řekl (28. října 2020):
Tento svět byl vždy Satanův, právě se nyní ztělesňuje, Jak řekl Kristus: „Všechny věci budou odhaleny“ Svobodná vůle je něco, co je člověk obdarován sám sobě, nic takového neexistuje. Přikázání nejsou návrhy, ale přikázání, a pokud se nedodržují, neexistují. Žijeme ve stavu neexistence Proto přišel Kristus, aby otevřel naše pravé srdce, Je to všechno o novém stvoření. Ten, který skutečně existuje, pití ŽIVÉ vody
________________________________________
Tom N řekl (28. září 2020):
........ahoj henry.........všechno je lež.........ve 72 letech je to jako probudit se ve sci-fi noční můře a ty jsi hlavní charakter............. pokud to vše spojíte se vznikem protestantismu, svobodného zednářství a posměšným vtipem babylonského heliocentrismu v 15. stol......pověra, která ve skutečnosti převládá dnes...(....je to nejméně 500letý cyklus neustále se rozšiřující kontroly lidstva. Další myšlenka je - od našeho počátku jsme byli řízeným experimentem...... Konečně přijímáme uvědomění Ploché Země, jejích skutečných geografických parametrů a doprovodných mentálních dopadů je zcela možné dospět k závěru, že matrice, kterou obýváme, je navržena a řízena mimozemšťany. Jsem příliš daleko, abych to navrhl?
--
Díky, Tome
Myslím, že satanisté jsou dost cizí
Jindřich
________________________________________
JS řekl (28. září 2020):
Uzamčení motivované okultní doktrínou: „Kreativní destrukce“ (Kabala). Tvůrčí destrukce je kosmický fakt, ale Židé identifikují destrukci jako „Zlo“, protože Židé nevědí nic o Univerzálním sjednocujícím principu, který vytváří, ničí a obnovuje -vytváří všechno. Židé, kteří jsou totálně dualističtí a totálně materialističtí, vidí jen „Zlo“ jako něco, z čeho mohou Židé profitovat. Slovo zisky pochází ze slova „Proroci“, které Židé přeměnili na zisky.
Židé berou ničení pouze jako něco, z čeho mohou profitovat, neexistují lepší příklady než první židovská světová válka proti Německu z roku 1914 a druhá židovská světová válka proti Německu, Itálii a Japonsku. Židé použili propagandu a podvod proti Gojim, aby v roce 1914 vymysleli tvrzení, které chtěl německý císař Wilhelm 11 „dobýt svět“ a v roce 1939 totéž, co chtěly Německo, Itálie a Japonsko: dobýt svět. Židé přiměli hloupé Gojimy (neizraelity), aby zničili své spoluobčany a zničili Evropu a Japonsko, z čehož Židé měli ohromující zisky. Židé přiměli hloupé Gojimy, aby zaplatili za židovské vyhlazovací války a zaplatili za rekonstrukci. Židé, kteří nevědí nic o Univerzálním sjednocujícím principu, se nakonec zničí (pro zisk) ve svém vlastním světě. Židovský Hoaxaronavirus je ziskem motivovaná agenda proti hloupým Gojimům.
________________________________________
JM řekl (27. května 2020):
Padlí křesťané věří-
Pokud je Bůh tím, co říká křesťanská teologie... pak on navrhl všechno zlo.
"máš pravdu (o zlu) a on z toho přinese větší dobro."
ABYSTE BYLI KŘESŤANEM, MUSÍTE SI KNIHU PŘEČÍST A PAK SI lhát. NENÍ SVATÝ. MASOVANĚ VRAŽDIL KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA ZEMI DO 8, COŽ ZNAMENÁ KAŽDÉ DÍTĚ MLADŠÍ ROZUMU. V 5. SKUTECH ZABUDIL 2 KŘESŤANY, KTEŘÍ VE SKUTEČNOSTI DÁVALI PENÍZE CÍRKVI.

Ve skutečnosti je Bůh dokonalost, forma nezbytná pro lidskou evoluci. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebesích. (Matouš 5-48) – PŘEKLAD KING JAMES ZÍSKÁ ŠPATNĚ 10 % Z 10 PŘIKAZENÍ. NEVRAŽÍŠ --- NEZABIJEŠ.
Stvořil Lucifera... řekl, že byl vrah od začátku.
John 8:44 New International Version (NIV) 44 Patříte svému otci, ďáblu, a chcete splnit přání svého otce. Byl vrahem od počátku, nedržel se pravdy, protože v něm není žádná pravda. Když lže, mluví svou rodnou řečí, protože je lhář a otec lži.
________________________________________
JG řekl (11. dubna 2018):
Opět je další americký prezident vysáván cizími vykonstruovanými zpravodajskými službami s cílem, který nemá nic jiného, než zatlačit Ameriku do dalšího možného zahraničního konfliktu, aby těžil a dosáhl cizího cíle.
Oligarchové NWO byli úspěšně vytlačeni z kontroly nad ruskou ekonomikou Vladimirem Putinem a NWO chce jednoduše a jednoduše zpět. Anglie to nedokáže, ale Amerika ano.
K dosažení tohoto cíle bylo třeba vyvinout plán s nadějí, že zatáhne Američana zpět do hry přes starý cizí trik s falešnou vlajkou. Nevěřím tomu příběhu 007 z Anglie, který se snaží obvinit Putina za něco, o čem tvrdí, že udělal. Kde jsou fyzické důkazy a kde jsou svědci a jejich svědectví, aby tato obvinění potvrdili? Opět je to jen další případ „soudu ze strany MSM“ s vynalezeným scénářem, který nenese žádné pádné důkazy. Putin musel být padouch a rychle, než mohla Amerika poskytnout legitimní proces jakéhokoli nestranného legitimního vyšetřování tohoto údajného incidentu.
S předčasnými nařízenými výbuchy ruských diplomatů z Washingtonu to zatím fungovalo jako kouzlo.
Dalším problémem prezidenta Trumpa, který se týkal dalšího zahraničního „spojence“, byl Izrael.
S nedávným oznámením o stažení vojsk ze Sýrie před týdnem, které učinil Trump, se Netanjahuovi a Izraeli nelíbilo. V Sýrii se chystali ztratit svého válečného koně a bylo třeba něco udělat a rychle, aby se americké jednotky v Sýrii udržely. Asad nechtěl držet americké jednotky v Sýrii a nechtělo to ani Rusko, ale Izrael.
Načasování tohoto posledního tvrzení proti Asadovi pod falešnou vlajkou není vůbec překvapivé. Opět jde o další případ spěchu k soudu a soudu ze strany nezodpovědného a nezodpovědného MSM, aby dosáhl cizího cíle, přičemž míč drží Amerika.
Jsou to američtí spojenci, kdo v těchto dnech dostává Ameriku do problémů, a ne jejich údajní nepřátelé.
________________________________________
Larry řekl (27. listopadu 2015):
Henry, nemohli jsme se divit, jak se jmenuje osobní Bůh, ke kterému se modlíš?
A pokud se nemodlíte a váš Bůh nemá jméno, nebyla by to nicotnost (En Sof)?
-------------
Neumíš číst Larryho?
Přirovnávám Boha k duchovním ideálům.
h
________________________________________
Petr řekl (26. listopadu 2015):

Vzdal jsem se té pitomé televize před více než 5 lety, když jsem už nemohl vydržet nesmysly z pořadů a hlasatelů zpráv.
Váš dnešní článek zaplnil spoustu děr, které narušovaly mou schopnost zachovat si zdravý rozum, slušnost atd. Než jsem dostal Bibli, bylo mi 51 let. Nicméně zdroj byl špatný a nutil mě jít do špatného pruhu na nějakou dobu, než jsem se „probudil“ a našel lepší a spolehlivější způsob, jak se vypořádat se světem.
Pak jsem měl samozřejmě více havárií světla a tmy kvůli jiným lidem, kterým to zřejmě nevadilo, když jsem měl otázky, kterými se nechtěli zabývat. Ještě později jsem zjistil, že mě považují za „politicky nekorektní“. Netušila jsem, že jsem byl zotročen a vymývání mozků za NĚ nedělalo svou práci.
Dnes stále naviguji, ale článek zaplnil spoustu těchto děr a moje schopnost „vidět přímo“ se zlepší.
________________________________________
R řekl (26. listopadu 2015):
Jitřenka, přináší falešné světlo, Jeho jediným darem je nekonečná noc.
K čertu s ním.
Naši požehnanou Matku prosíme, aby jak bylo předpovězeno, rozdrtí hada.
Hrůzy, které začaly v první světové válce
A na číslo dvě - Práce svobodných zednářů a děsných pár.
Teď skončí.
Bolševici do Frankfurtu jedovatě odjeli založit školu Nového světového řádu.
Nyní jejich štíři ničí mysl,
Nešťastný, důvěřivý Gentile-Goy.
Ach šest milionů talmudských přízraků
Od 11. září, jak jsi uvolnil bomby
Další válka, další svár - za každou lstí je Zio-Jüde
Od Chazarie po Sýrii, Satanova synagoga plánuje a plánuje
Se zrádci a partou Al-Saud.
Ale chrám krále Šalamouna nebude ve Svatém městě nikdy znovu postaven.
Evropa nyní obléhána a samotný Řím.
Vetřelci se rojí po souši i po moři
Farizejské spiknutí proti křesťanství?
Z východu a západu, severu a jihu, s požehnaným Ruskem, budeme čelit této zkoušce
Da Pacem Domine, v zájmu celého lidstva.
Dobří křesťané (a ostatní také), společně to musíme dotáhnout do konce.
K modlitbě, peru a mocnému meči Svobodní a vlastenci se nyní musí spojit.
Ukončit krvavé oběti a satanské spory,
Milujte Logos a vyberte si Život

________________________________________
Marco A řekl (26. listopadu 2015):
Henry, myslím, že máš naprostou pravdu, když píšeš: "Každý, kdo popírá existenci Boha, je satanista, ne ateista." Když popíráte existenci Boha, popíráte také Boží "absolutní duchovní ideály - lásku, pravdu, spravedlnost, dobro, krásu, harmonii - čisté a čisté."
To je však v dnešní době běžné, svět je plný těchto nihilistických odpůrců Boha.
Nedávno jsem dělal pár zakázek pro soukromé zákazníky, kteří byli zjevnými ateisty. Někdy je to tak snadné, jako pozorovat naprostou absenci ohně v jejich očích k určení jejich náboženského přesvědčení (věda a uctívání ega) a slyšet je mluvit, aby určily své politické názory (vychrtlý/snobský = levičák).
Přesto je znepokojivé, že v jejich domovech je společné téma, které nacházím – což je výsměch Bohu. Stále nacházím Ježíškovu bambulovou hlavu, Ježíškovu ponožkovou loutku atd.
A v typickém levicovém stylu nejsou daleko odsud nabubřelé protináboženské knihy jako Charles Dawkin, možná spolu s několika psychologickými knihami (protože všichni tito lidé jsou nemocní, možná se snaží vyléčit nekonečným čtením psychologie).
Pokud to není satanské, tak nevím, co to je. To není nedůvěra v Boha, to je zbabělá vzpoura proti Bohu. Ze všech věcí k posměchu „ateisté“ volí Ježíše? Syn Boží, který zemřel, aby ukázal, že nás miluje? Co smutné degeneruje.
Také se vysmívají Tomu, kterého důvěrně a vroucně milují mnozí zbožní lidé na celém světě způsobem, který nelze slovy popsat, a dělají to se samolibostí a sebespravedlností, která postrádá jakékoli skrupule.
Lidé doslova ztratili duši.
________________________________________
Mariel řekla (25. září 2012):
Pokud jsou dnešní myšlenky vás (a ostatních) správné, pak potřebujeme průvodce, který nám řekne, co JE správné. Kde je tento průvodce?
Nevidím žádný konkrétní ukazatel na správnou cestu. Existuje církev nebo jiný učitelský orgán, který to poskytuje? Máme-li se vyhnout zlu,
kde najdeme učení o tom, co je dobré? Lidé potřebují víc, než aby jim bylo řečeno Kabala a zednářství a to, co představují, jsou zlo.
Potřebují ukázat správnou cestu.
--
Mariel
Nedokážou lidé přijít na rozdíl mezi správným a špatným?
Pokud ne, řeknu jim to. Koneckonců, vymyslel jsem více než 1200 morálních dilemat!
Jindřich

________________________________________
BILL řekl (25. září 2012):
To je ono! Bob Proctor a řada učitelů šíří tuto herezi. Napoleon Hill v Mysli a zbohatni. Og Mandino. A co hnutí Landmark Education? Tolik "kostelů" jako Crystal Cathedral. Všechno je to pozitivní mentální přístup. Nebo Jednota – nedívej se navenek, dívej se dovnitř na Boha. Ty jsi Bůh....
Tolik slov a slibů – přesto žádná akce, žádné naplnění. Tito lidé jsou podvodníci, lháři a zloději. Činy jsou silnější než slova. Vidět znamená věřit.
________________________________________
Petr řekl (25. září 2012):
Henry, tímto příspěvkem jsi překonal sám sebe.
Dotknete-li se tolika pozoruhodných témat, úspěšně jste popsali nesnáze vědomí a člověka.
Skutečná povaha dobra a zla je plně devinována pouze na individuálním základě a introvertně prostřednictvím meditace.
Ti, kteří tvrdí, že prokazují světu laskavost tím, že podporují válku a chaos, v mnoha ohledech minuli loď a jsou daleko od toho, aby si uvědomili svou pošetilost.
Doporučuji jógu nidru pro ty, kteří chtějí dále
rozvíjet své porozumění.
________________________________________
Jerry řekl (25. září 2012):
Ve svých vlastních studiích jsem zjistil, že kabala pochází od Kaina a jeho potomstva. Kain byl prvním lidským vrahem, který zavraždil svého bratra, protože byl spravedlivější než on. Kain postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Enochovi. To znamená, že byl prvním zedníkem zednářem (slobodomurárom, masonem). Henoch znamená zasvěcovat, takže Kain vytvořil doktrínu svobodného zednářství, do kterého musí být člověk „zasvěcen“. Kniha Judova naříká, běda jim! neboť šli cestou Kainovou. Jeho potomstvo Tubal Cain byl umělcem věcí z mosazi a železa, válečnými nástroji. Svobodozednářské slovníky odhalují, že Tubal Kain se stal římským bohem Vulkánem, který byl v trinitárním vztahu s Jupiterem a Hesem.
________________________________________
Robert řekl (25. září 2012):
V kontextu vašeho článku nabývají zvláštního významu závěrečné řádky dramatu Karla Marxe „Oulanem“:
Pokud existuje něco, co pohltí,
skočím do toho, i když přivedu svět do trosek--
Svět, který se tyčí mezi mnou a propastí
, rozdrtím na kusy své trvalé kletby.
Obejmu jeho drsnou realitu,
obejmu mě, svět tupě pomine
A pak se potopím do naprosté nicoty,
Zahynul, bez existence - to by bylo opravdu žít.

Také ve své básni „Bledá panna“ Marx napsal:
Tak jsem o nebe přišel,
to dobře vím.
Moje duše, kdysi věrná Bohu,
je vyvolena pro peklo.


(Zdroj: Robert Payne's "The Unknown Karl Marx", New York University Press, 1971)
________________________________________
Joe řekl (24. září 2012):
Svět míří do hluboké neúprosné spirály, která zničí to, co si myslíme, že je na této planetě normální a mírumilovné, jen aby finanční bigwigové mohli vyhrát svou malou hru proti některým darebáckým zemím, které se nebojí státního dolaru, který znamená jack. hovno na globální trhy. Lidé nečinně čekají, až se to stane, protože nejsou nic jiného než dobytek a jsou nahraditelní, ale oni jsou jediní, kdo to může zastavit, ale žijí v imaginárním světě, kde válka neexistuje a jediné, na čem záleží, jsou celebrity a produkty, a až přijde den, stovky milionů zemřou pro nic za nic, protože už nemáme instinkt žít.
Na viděnou v nicotě lidstvo, dobře se ti zaběhlo.
________________________________________
John řekl (25. dubna 2011):
Narazil jsi Henryho na povahu nepřítele. S duchovním nepřítelem je třeba bojovat duchovními zbraněmi.

(ze 4000 stránkového diktátu Nebe Marii Valtortě v Básni člověka-boha, přeloženého z italštiny)
JEŽÍŠ KRISTUS: Poslouchejte moji bratři; nic se nestane, pokud to Bůh nedovolí. Také tyranie; neštěstí, které nemá pro lidi rovného. Ale pokud by se tito lidé měli poctivě prozkoumat, téměř vždy by měli říci, že si takové neštěstí přivodili svým způsobem života v rozporu s Bohem. Pamatujte na Proroky. Kolikrát už o tom mluvili! Jak často minulými, současnými a budoucími událostmi ukázali, že vládce je trest, bič trestu na zádech nevděčného syna. A kolikrát učili, jak se tomu vyhnout: návratem k Pánu. Ani povstání, ani válka nevyléčí rány ani slzy; ani neuvolňují řetězy. To vše dělá život jako spravedlivý člověk. Pak Bůh zasahuje. Co mohou dělat zbraně a armády proti nádheře andělských kohort bojujících za dobrý lid? Byli jsme zasaženi? Zasloužíme si, abychom už takoví nebyli tím, že budeme žít jako děti Boží. Nezdvojujte své řetězy pácháním nových hříchů.
________________________________________
Ted řekl (25. dubna 2011):
Nemohu souhlasit s myšlenkou, že Bůh je pouze „dobrý“. Ve skutečnosti si nemyslím, že by někdo mohl skutečně definovat Boha.
Přesto se v Bibli dokonce uvádí, že neexistuje nic, co by nebylo Bůh. Všechno je stvoření Boží a Bůh své stvoření věčně projevuje.
Svět je výtvorem dualit. Žádné svaté písmo nám nemusí říkat, že tomu tak je, protože je to samozřejmé. K vytvoření kontrastu musí být světlo i stín.
Jak má někdo vědět, co je dobro, aniž by věděl opak? Aby bylo možné provést volbu nebo hodnotový úsudek, musí existovat rozdíl. Podstatou stvoření je onen rozdíl.
Bez tvrdé práce na změně k lepšímu bychom nebyli schopni duchovně růst. Zlo je tady, takže máme na výběr.
Naše svobodná vůle nám umožňuje vybrat si cestu, kterou si přejeme. Volbou jednodušší cesty zla nevyhnutelně zažíváme utrpení. Když se rozčarujeme ze zla, vrátíme se zpět na těžší cestu dobra.
Bída je bič k zapamatování. Kolik z nás by se obrátilo k Bohu, kdyby náš život naplnila chamtivost, zloba a materiální bohatství? Bůh nás nebude nutit, abychom si vybrali Jeho; musíme tuto volbu učinit dobrovolně. I potom musíme tvrdě pracovat, abychom Ho našli.
________________________________________
Dick řekl (25. dubna 2011):
Byl to velmi zajímavý a podnětný článek. Myslím, že jste trefil hřebíček na hlavičku, když řekl, že zlo je "nepřítomnost Boha" spíše než nějaká vyrovnávací síla.
Toto rozlišení sahá daleko do minulosti. Zohar je teprve ze 14. století, kdy řecká (tj. Pythagorejská / Platónská) filozofie
zažila oživení. Nicméně z toho, co mohu zjistit, Pythagoras a Platón (na rozdíl od teze Davida Livingstonea) viděli věci v podstatě stejným způsobem jako vy. Jejich myšlenky byly zneužity
– ve své době gnostiky a později kabalisty.
(Předpokládám, že to jde ještě dále do minulosti, ale chápete to).
Na wikipedii je docela dobrý článek o novoplatonismu a gnosticismu, který (zejména části o Plotinově komentáři)
nabízí dobrý návod, jak může k takovému filozofickému schizmatu dojít:
Neoplatonism and Gnosticism - Wikipedia
Pythagoras a Platón se obšírně zabývají problémem zla: je-li Bůh dobrý, proč existuje zlo? Jejich základním závěrem, který
plně dokreslují pozdější filozofové jako Liebniz, je, že i když všechny věci nejsou dobré, všechny věci k dobru slouží. Například
hladovění dětí není dobré, ale je to pozvání k charitativní činnosti, která je zkouškou naší vůle a přináší do světa pozitivní dobro.
Gnostici a kabalisté pak říkají – pokud zlo existuje jako pozvání k dobru, pak extrémní zlo vytvoří extrémní dobro –
takže pokud chcete mesiáše, odhoďte jadernou zbraň. Vidí svět spíše než místo, které může a mělo by být vylepšeno uplatněním rozumu a svobodné vůle – jako vězení, ze kterého lze uniknout pouze prostřednictvím intenzivnějších rituálů smrti a znovuzrození.
Jak naznačujete ve svých různých článcích o kulturní subverzi, k takovému šílenému závěru může člověk dospět pouze tehdy, když se cítí
opuštěn (nebo zneužit) Bohem. Bez bezpodmínečné lásky řádné rodiny a bez zdravého duchovního a filozofického
vedení se ctnost a sebeobětování mohou cítit bezvýznamné a bez odměny.
Není snadné žít v tomto světě. Dokonce i Kristus na kříži si myslel, že byl Bohem opuštěn. Je důležité vidět roli špatné filozofie, nejen špatných lidí, dělá svět horším. (Pokud
jste zabili stovky milionů lidí a váš mesiáš se ještě neukázal, myslíte si, že jste na špatné cestě?)
Je také důležité vidět, jak dobrá filozofie může pomoci učinit každého člověka a svět lepšími a jak všichni potřebujeme trochu filozofie, abychom sebrali sílu a vůli dělat to, co je správné
, spíše než to, co je ziskové.
________________________________________
ETM řekl (25. dubna 2011):
Tak dobře řečeno – „nepřítomnost světla“ atd. a že člověk nemůže sloužit Bohu a přitom se vzdát svého svědomí.

Tento Levi konvertoval k islámu pro osobní prospěch a stále ovládá tyto kruhy bankovních kabalistů v Evropě...?

Existuje mnoho kabal, stejně jako existuje mnoho hláskování slova; Webová stránka Abes Kids od Daniela Feldmana je jednou z nich, která využívá strukturu stromu kabaly k tomu, aby zdůvodnila mezináboženskou analýzu, re universalismus. Dalo by se odlišit například kabalismus Alestaira Crowleyho od kabalismu Daniela Feldmana. Daniel zdůrazňuje meditaci; Crowely zdůrazňuje Crowleyho a zešílel.

Kristus byl reformátorem judaismu jako Buddha reformátorem hinduismu a jejich poselství jsou v podstatě podobná, a tak i Konfucius, jako reformátor dřívější čínské nábožensko-politické kultury, má v podstatě stejné poselství, se všemi třemi soustředěnými kolem „zlaté pravidlo“, což je ta jiskra od Boha, která nám umožňuje vidět sami sebe v druhých, a tak zažít empatii, altruismus atd.

Ten uzel psychopatů, který popisujete, nachází ospravedlnění v určitém druhu kabaly, a je to dichotomie mezi farizey a Kristus znovu a znovu, a pak se vždy najdou zélóti jako užiteční idioti.

Jak říkáte, „náboženství“ pochází z morálního spojení s jedním Bohem, ale bohužel, teokratické struktury ve jménu náboženství se často stávají nástroji pro hledání moci, a tedy zla, ego-luciferovské vzpoury proti zlaté vládě našeho jediného Boha.

A tak je tu například skandál Madonniny kabaly, kterou řídil Berg, věřím, ale samozřejmě nelze vědět, co všechno se v kterékoli skupině zvenčí děje.

Pokušení ega jsou vždy stejná v jakémkoli „zavedeném náboženství“ nebo dokonce v malé náboženské komunitě, jak ukázala 60. léta, ale když smícháte tato „lidská až příliš lidská“ pokušení s mocí podporovanou biliony aktiv a schopností tisknout peníze a prodávají papír vládám, které pak hodnotu vymrští ze stáda daňových poplatníků... dobře tedy, pokud jde o výrok „moc korupce“, tento stupeň moci vede k úrovni psychopatické korupce, kterou si obyčejní lidé těžko představí. A ano, organizují se kolem svobodného zednářství a obecně zdiskreditované verze kabaly.

Tato forma kabaly jim poskytuje soudržnost, kterou by jinak neměli.
________________________________________
Dan řekl (25. dubna 2011):
Jakmile člověk pochopí, že kabala je prostě víra, že se člověk stává mocným jako bůh tím, že dělá zlo, vidí, že moderní společnost je prosycena kabalistickým myšlením, kabalistickou „etikou“. Tento abraxovský způsob myšlení prostupuje vším. My tady to provázalo všechno od politických projevů po populární hudbu.
Níže je úvodní mluvený monolog 'Lady Gaga', který předchází její nedávné silně propagované 'Born this way'. video.
----citát----
„Toto je manifest Mother Monster: On GOAT, vládou vlastněné mimozemské území ve vesmíru…
…uskutečnil se zrod velkolepých a magických rozměrů. Porod ale nebyl konečný. Bylo to nekonečné.
Zrození nové rasy, nového světa, nových myslitelů, to je zrození nového systému víry, který nemůže zemřít ani nemá konec. Je to navždy.
A tak začal počátek nové rasy, rasy v rase lidstva, rasy, která nenese žádné předsudky, žádný soud, ale bezmeznou svobodu.
Ale téhož dne, když se věčná matka vznášela v Multivesmíru, došlo k dalšímu děsivějšímu zrození, zrození zla.
A jak se sama rozdělila na dvě. Kyvadlo, které se otáčelo v agónii mezi dvěma konečnými silami, začalo svůj tanec. Zdá se snadné si představit, že okamžitě a neochvějně tíhnete k dobru. Ale uvažovala: "Jak mohu chránit něco tak dokonalého bez zla?"
________________________________________
Henry Makow získal titul Ph.D. v anglické literatuře z University of Toronto v roce 1982. Uvítá vaše komentáře na henry@henrymakow.com
Henry Makow, ač má polsky znějící příjmení, je potomek evropských Židů, kteří trpěli za 2. světové války v koncentračním táboře.
Zdroj:
henrymakow.com - Exposing Feminism and The New World Order

"Creative Destruction" & Then, 6uild 6ack 6etter (Henry Makow)
November 8, 2022

(Left, Quote from World Jewish Congress Founder Nahum Goldman 1895-1982- I post this once a month because it's all you need to know to understand current events.)

We can't defend ourselves if we can't even name the enemy.

We face an occult force. Organized Jewry and its minion Freemasonry, are dedicated to destroying civilization.

The plandemic is inspired by the satanic doctrine of "Creative Destruction" found in Cabalist Judaism & Freemasonry. They are beginning their third world war to cover their COVID tracks.

They require the destruction of the old order which was dedicated to fulfilling God's Will.

Then, the "Great Reset" will create a "New World Order" dedicated to serving Satan. Hell on Earth. Satanism.

It's time to stop parsing their lies and focus on the OCCULT nature of the challenge we face.
Humanity suffers from a debilitating cancer. Satanist Jews and Freemasons control our blood supply (the banking system.) They have leveraged their control over government credit to subvert every social institution: government, media, education, religion, medicine, law. Their Communism is the control of every facet of human life.

Putin's invasion is a genuine challenge to the globalist agenda which dooms not only Russia but the whole world. Western goyim are helpless to resist since they have been brainwashed to eschew anything that can be termed "antisemitism."

Nahum Goldman quote continues.

"All social strata and social formations created by traditional society must be annihilated, individual men and women must be uprooted from their ancestral environment, torn out of their native milieus, no tradition of any type shall be permitted to remain as sacrosanct, traditional social norms must only be viewed as a disease to be eradicated, the ruling dictum of the new order is; nothing is good so everything must be criticized and abolished, everything that was, must be gone.

After destruction of the old order, construction of the new order is a larger and more difficult task. We will have torn out the old limbs from their ancient roots in deep layers, social norms will be lying disorganized and anarchic so they must be blocked against new cultural forms and social categories naturally re-emerging. The general masses will have been first persuaded to join as equals in the first task of destroying their own traditional society and economic culture, but then the new order must be forcibly established through people again being divided and differentiated only in accordance with the new pyramidal hierarchical system of our imposed global monolithic new world order." END QUOTE

The German War: The Spirit of Militarism (in German) The above is the English translation of his work found at pg 37-38 of the original 1915 work

In The Controversy of Zion, Douglas Reed writes, "The Protocols [of the Elders of Zion] elevate the theory of destruction to this status of "a fundamental truth, a primary or basic law, a governing law of conduct'... In many passages, the Protocols appear, at first sight, to recommend destruction as a thing virtuous in itself, and consequently justifying all the methods explicitly recommended to promote it (bribery, blackmail, corruption, subversion, sedition, mob incitement, terror, and violence) which thus become virtuous too." (p. 211)

J. Edgar Hoover, The Elks Magazine (August 1956).

Yet the individual is handicapped by coming face to face with a [Communist] conspiracy so monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the assumption that human creatures could espouse a philosophy which must ultimately destroy all that is good and decent."

(Editor's Note. I just posted this four weeks ago but we need to understand the enemy's real occult nature. They smile and lie to your face while they stick a knife into you. They call decadence and death "progress." Snap out of it folks. We're dealing with Evil incarnate. See the new First Comment below article.)

Occult "Creative Destruction" Drives Lockdown
by Henry Makow Ph.D

The Doctrine of "Creative Destruction" provides a key to understanding the gratuitous destruction wreaked by lock downs, mask orders, etc.

According to the Kabbalah, which is the defining doctrine of Judaism and Freemasonry, "Evil and catastrophe [are] endemic factors in the process of creation. Without evil there could be no good, without destruction, creation could not take place." (Kabbalah: An Introduction to Jewish Mysticism, by Byron L. Sherwin, p. 72.)

Cabalists believe the Old (Christian) Order must be ruthlessly destroyed before the New (Satanic) World Order, based on the Kabbalah, can be built.

Hence, the Illuminati motto: "Order Out of Chaos." Hence, the Communist Manifesto advocates the destruction of nation, religion, and family and the transfer of all private wealth to the Illuminati bankers, in the guise of the state.

The Doctrine of Creative Destruction explains why war and revolution have been characterized by gratuitous genocide, terror, and destruction.

It explains the banishment of God from public discourse and the widespread acceptance of obscenity, pornography, and the occult. It explains the attack on gender and the promotion of homosexuality to heterosexuals. It explains the spate of false-flag terror that is a hallmark of modern life.

THE ILLUMINATI

The present-day Illuminati grew out of the satanic "Sabbatean-Frankist" Jewish heresy in the 17th and 18th centuries. The bankers and half the Jews of Europe adopted this pestilence and spread it to the Gentile elites through Freemasonry.

Thus, Illuminati Jews characterize the "Jewish" role in terms of the destruction of civilization.

For example, in the book "You Gentiles" (1924) Maurice Samuel writes:

"In everything, we are destroyers--even in the instruments of destruction to which we turn for relief...We Jews, we, the destroyers, will remain the destroyers forever. Nothing that you will do will meet our needs and demands. We will forever destroy because we want a world of our own." (p. 155)

In 1928, Marcus Ravage, a Jewish Rothschild biographer wrote an essay entitled, "The Real Case Against the Jews."
"You have not begun to appreciate the real depth of our guilt. We are intruders. We are disturbers. We are subverters. We have taken your natural world, your ideals, your destiny, and played havoc with them. We have been at the bottom not merely of the latest great war but of nearly all your wars, not only of the Russian but of every other major revolution in your history. We have brought discord and confusion and frustration into your personal and public life. We are still doing it. No one can tell how long we shall go on doing it."

(THE CENTURY MAGAZINE, JANUARY 1928, Vol. 115, No. 3, pp. 346-350.)

In The Controversy of Zion, Douglas Reed writes, "the Protocols [of the Elders of Zion] elevate the theory of destruction to this status of "a fundamental truth, a primary or basic law, a governing law of conduct'...In many passages the Protocols appear, at first sight, to recommend destruction as a thing virtuous in itself, and consequently justifying all the methods explicitly recommended to promote it (bribery, blackmail, corruption, subversion, sedition, mob incitement, terror, and violence) which thus become virtuous too." (p. 211)

Think ISIS, Antifa & BLM.

Most Jews (and liberals/leftists in general) are unaware of this Cabalistic plot. They have been duped by spurious appeals to ideals of "social justice" and "equality."

WHY THE KABBALAH IS SATANIC

Religio means "to go within" i.e. "to know and obey" God. In any true religion, God comprises absolute spiritual ideals -- love, truth, justice, goodness, beauty, harmony -- pure and unalloyed. God is nothing if not Moral - i.e. Good.

Evil is the absence of God, just as darkness is the absence of light.

(Kabbalists Trump and his dad)

The Kabbalah says God is unknowable and has no form. This is Satanism. You cannot obey God if you cannot know Him.

"To the Cabalist, God is an infinite Sea of Being (En Sof) without any limit; hence without any qualities, without desire or will of any kind. He is totally incomprehensible. " (Jacob Angus, The Meaning of Jewish History (1963) p. 286.

In fact, God is perfection, the form necessary for human evolution. Be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. (Mathew 5-48)

True religion assumes God is present in the human soul. Obeying this voice, conscience is what makes us human.

Anyone who denies the existence of God is a Satanist, not an atheist.

The Cabala is satanic because it says evil is part of God: "God has two sides; [both] are essentially one thing; what we experience as evil is as Divine as what we experience as good."

Hence the expression gaining currency today: "It's all good."

The Cabalist exegesis continues:

"Many texts in the Kabbalah, including the Zohar, say that the task is not to destroy evil but to return it to its source -- to "include the left within the right," in the Zoharic metaphor, "to uplift the fallen sparks" in the Lurianic one. In Chabad Hasidism, it is stated that evil exists as part of the Divine revelation itself. Indeed, to think that evil really is separate from God is, itself, the essence of evil, which is precisely the illusion of separation."

"Letting go of the reality of separate evil, and really accepting that the sitra achra [impurity, occult, evil] is a side of Divinity, is easy on paper and very difficult in reality. ... Still, to the extent it is possible to do so, the notion is indeed life-changing. Everything is a flavor of Divinity."

Cabalists also believe in "redemption through sin" i.e. deliberately flaunting the Old Law by doing evil (adultery, incest, pedophilia.) The destruction of civilization (i.e. chaos) will provoke the return of the Messiah (the anti-Christ) who will rebuild the world according to Kabbalist specifications, with the Illuminati bankers playing God.

This is all Satanism. God is inherently good. In a true religion, you do not obey God by doing evil, or by pretending evil is part of God.

GASLIGHTING

The mass media is responsible for spreading this coronahoax. Therefore it is significant that in April a senior CBC reporter Don Pittis actually referenced this satanic dogma: "COVID-19 may be the catalyst -- not the cause -- of a painful but useful economic transformation. Retailers go broke, property and oil fall but maybe the economic pain will speed beneficial changes."

"According to the theory of creative destruction derived by Austrian economist Joseph Schumpeter in 1942 from ideas proposed by Karl Marx, economic and technological progress demands that businesses must die and industries and paradigms must be swept away to make room for new ones."

Karl Marx, the father of Communism, was a Cabalist and a Satanist. "Creative destruction" is the same satanist rationale they use for starting devastating wars. Clearly the hidden agenda behind the #scamdemic is social and economic change. Thanks to Satanists controlling the banking system, society is under relentless satanic attack, and is satanically possessed.
"Creative Destruction" explains why humanity is cursed by never-ending catastrophes. These are engineered by the Illuminati to attack and destroy anything that smacks of the healthy divine order -- spiritual or natural. They must destroy the old order before they can install their satanist tyranny. This behind the current #scamdemic. (Makow- Satanism Explained)

People like Don Pittis who are sympathetic to Satanism permeate our body politic like a cancer.

SATANICALLY POSSESSED

Call it illuminism, secularism, Luciferianism, humanism, paganism or the occult: It's all Kabbalah.

Modern Western civilization has no moral legitimacy (and no future) because it is based on a rebellion against God, who represents the path of our spiritual development.

Humanity had been hijacked by psychopaths intent on destroying the "old order" and building a bizarre, solipsistic, violent, depraved dystopia in its place.

These psychopaths control our government's credit and mass media. Thus, they are able to purchase our leaders and dupe society into embracing its own downfall.

--

Related - The Jewish connection to the COVID vaccines - Jewish Ledger
Timetable to Tyranny

David Livingstone - Cabalist "Creative Destruction" Behind Syrian War
Truther Girls go to the Kaballah seminar
Makow - Satanism Explained
---------Do Cabalists Plan to Cull the Goyim?
Insider- Trump Family Cult Prepares WW3
Meditation on the Jewish Revolutionary Spirit
"Liberals are Unwitting Shills for Communism, Satanism"
The Kabbala is a Hoax
Livingstone- The NWO's Satanic Bible

--- First Comment

A prominent anti vaxxer wrote this to me.

"I am finding though that almost no one will take this journey with me. I think I know why. It's unavoidably dark. When any attempt to discern a "why would they do this?", there are only frightening answers. "

Yet when I sent him the article above, he replied.

"Personally, I see no religious aspects to what's happening & if there is, it's as likely to be sects of Christianity as Judaism.
As a result I'm uninterested in the organized religion component. I'll leave it to others. "A man's gotta know his limitations". That said, I feel a spiritual component to this war."

The goyim have been degraded to the point that they are intellectually unable to cope with the crisis we face. Nor do they have the stomach to fight for anyone but World Jewry.

________________________________________

Comments for " "Creative Destruction" & Then, 6uild 6ack 6etter "
Brian said (November 9, 2022):
Understanding Jews, their Satanism and tribal Evil, just answers so much of our human history.
Known for more than the 20th Century, our "Modern world" really highlights what they have done.
The creation of the FED, the sinking of the Titanic, two wars against a powerful Germany, and much, much more leading up to today's Covid/"Vaccination" culling.

But, as they have made it, it's difficult to talk to anyone about "The Jews." You're suddenly a Nazi, and you can't talk about groups of people, as people once did; stereotypes hold true.
Luckily I have a National Socialist good friend and we can talk of our findings and history.
Thank you Henry.
________________________________________
RH said (October 10, 2022):
If the Jews, and their Pseudo-Jewish Mason pets, own the banks, the currency, control the corporations, control the pharmaceutical industry, the Entertainment (Hollywood) business, Financial District, the Main Stream Media, Pro sports, Las Vegas and so on, are we not living the in the Jewish World already?
Sounds like they are in control of the Military Industrial complex as well. So, wars would benefit these owners, profit-wise, before and after. They decide when to bomb (anyone) and what countries.
What's left to discuss, really?
________________________________________
Rob said (February 21, 2022):
I often wonder if there is a possibility to defeat these Cabalist Jews. Things are playing out as per what the Bible prophesied. It seems we are coming to the end of the age of Evil, but it must be played out so God can see who loves him and who doesn't.
I read a little bit of the Talmud and was shocked to see it was all about master slave relationships. I may never be free in this world, but at least I will understand it better from your work.
________________________________________
Doug P said (May 13, 2021):
The funny thing is that you could write a thousand essays just like this, every single one with all different sources, not a single source link shared among any two or more essays and most of the sources would come right out of the Jewish Tora (The Talmud) or the Kabbala itself.
One of your links yesterday on psychological warfare and electronics may explain how it is possible that the average person could be so dumb as to not see this. Why are people so dumb so as to not see this? The Jewish Oligarchy admits they will kill off their non-Jewish functionaries - their non-Jewish functionaries such as "Free" Masons know this !!!!! Only some kind of not divine interference could cause this - the devil is merely man himself, no man could make this happen - but maybe man + technology could.
________________________________________
Peter L said (October 28, 2020):
This world has always been Satan’s it is just now being externalized, As Christ said, “all things will be revealed†Freewill is something man gifted to himself, there is no such thing. The commandments are not suggestions but commandments and if not followed there is no existence. We live in a state of non-existence That is why Christ came, to open our true heart, It is all about a new creature. The one that actually has existence, drinking of the LIVING water
________________________________________
Tom N said (September 28, 2020):
........hi henry.........everything is a lie.........at 72 it's like waking up in a sci-fi nightmare and you'are the main character............. if you tie all this together with the emergence of Protestantism, free masonry, and the ridicules joke of Babylonian heliocentrism in the 15th cent.....a superstition that actually prevails today...(....it is at least a 500 yr. cycle of ever-expanding control of humanity. The other thought is - we have been a controlled experiment since our inception...... Finally embracing the realization of flat-earth, its true geographic parameters, and accompanying mental repercussions it is entirely possible to conclude the matrix we inhabit is designed and run by aliens. Am I too far off in suggesting this?
--
Thanks, Tom
I think Satanists are alien enough
henry
________________________________________
JS said (September 28, 2020):
Lockdowns Motivated by Occult Doctrine: "Creative Destruction†(Kabbalah). Creative destruction is a cosmic fact, but the Jews identify destruction as “Evil†because the Jews do not know anything about the Universal Unifying Principle that creates, destroys, and re-creates everything. The Jews being totally dualistic and totally materialistic only see “Evil†as something that the Jews can make a profit from. The word profits come from the word “Prophets†that the Jews twisted into profits.
The Jews only embrace destruction as something that they can profit from, no better examples exists than the First Jewish World War of Annihilation against Germany from 1914, and the Second Jewish World War of Annihilation against Germany, Italy and Japan. The Jews used propaganda and deception against the Goyim to fabricate the claim in 1914 the the German Kaiser Wilhelm 11 wanted to;â€Conquer the World,†and the same in 1939 that Germany, Italy and Japan wanted to:Conquer the World. The Jews got the dumb Goyim to annihilate their fellow Goyim and destroy Europe and Japan which the Jews made mind-boggling profits from. The Jews got the dumb Goyim to pay for the Jewish wars of annihilation, and to pay for the reconstruction. The Jews who know nothing about the Universal Unifying Principle will ultimately destroy themselves (for a profit) in a world of their own. The Jewish Hoaxaronavirus is a profit-motivated agenda against the dumb Goyim.
________________________________________
JM said (May 27, 2020):
Fallen Christians believe-
If God is what the Christian theology says... then he designed in all the evil.
"you're right (about evil) and out of it he's going to bring a greater a good."
TO BE A CHRISTIAN YOU HAVE TO READ THE BOOK AND THEN LIE TO YOURSELF. HE'S NOT HOLY. HE MASS MURDERED EVERY HUMAN ON EARTH DOWN TO 8 WHICH MEANS EVERY CHILD UNDER THE AGE OF REASON. HE MURDERED 2 CHRISTIANS IN ACTS 5 WHO ACTUALLY GAVE MONEY TO THE CHURCH.

In fact, God is perfection, the form necessary for human evolution. Be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. (Mathew 5-48) - THE KING JAMES TRANSLATION GETS 10% OF THE 10 COMMANDEMENTS WRONG. THOU SHALT NOT MURDER --- NOT KILL.
Created Lucifer... said he was murderer from the beginning.
John 8:44 New International Version (NIV) 44 You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.
________________________________________
JG said (April 11, 2018):
Once again another American President is being suckered by foreign fabricated intelligence with an objective none other than to push America into another possible foreign conflict to benefit and achieve a foreign objective.
The NWO oligarchs were successfully displaced from control of Russia's economy by Vladimir Putin and the NWO wants back in plain and simple. England can't make it happen but America could.
In order to achieve this goal a plan had to be developed with hopes of dragging American back into the game over an old foreign false flag trick. I don't believe that 007 tale out of England that is trying to frame Putin for something they claim he did. Where is the physical evidence and where are the witnesses and their testimonies to uphold these accusations? Again this is just another case of "trial by the MSM" with an invented script that carries no hard evidence. Putin had to be villainized and fast before America could give the legitimate process of any impartial legitimate investigations into this alleged incident.
It has worked like a charm so far with the premature ordered explosions of Russians diplomats from Washington.
Another problem for President Trump that involved another foreign "ally" was Israel.
With the recent announcement of a troop withdrawal from Syria over a week, ago made by Trump did not sit well with Netanyahu and Israel. They were about to lose their war horse in Syria and something had to be done and fast to keep American troops in Syria. Assad did not want to keep American troops in Syria and neither did Russia but Israel did.
The timing of this latest false flag claim against Assad is not surprising at all. Again, this is another case of a rush to judgment and trial by an irresponsible and unaccountable MSM to achieve a foreign objective with America holding the ball.
It's America's allies that are getting America in trouble these days and not their alleged enimies.
________________________________________
Larry said (November 27, 2015):
Henry, we couldn't help but wonder, what is the name of the personal God you pray to?
And if you don't pray and your God doesn't have a name, wouldn't that be no-thing-ness (En Sof)?
-------------
Can't you read Larry?
I equate God with spiritual ideals.
h
________________________________________
Peter said (November 26, 2015):
I gave up the stupid TV over 5 years ago when I could no longer stand the nonsense from the shows and the newscasters.
Your article today filled in a lot of holes that interfered with my ability to maintain Common Sense, Common Decency, etc. I was 51 years old before I actually got a Bible. However, the source was the wrong one forcing me down the wrong lane for quite a while before I “woke up†and found a better, more reliable way to deal with the world.
Then, of course, I had more light & dark crashes due to other people who didn’t seem to care when I had questions they didn’t want to deal with. It was still later before I found out that they regarded me as “politically incorrect.†Little did I know that I was being enslaved and the brainwashing was not doing its job for THEM.
Today, I am still navigating, but the article has filled a lot of those holes and my ability to “see straight†will be improved.
________________________________________
R said (November 26, 2015):
Morning Star, he brings false light, His only gift is endless night.
To hell with him.
To our Blessed Mother we implore that As foretold, She will crush the serpent.
The horrors that began in World War One
And on to number Two - Work of Freemasons and the Dreadful Few.
Will end now.
Venomously, the Bolsheviks to Frankfurt went to start a New World Order school.
Now their scorpions of the mind destroy,
The hapless, trusting Gentile-Goy.
Oh six million Talmudic phantoms
From 9/11 on, how you loosed your bombs
Another War, another feud - behind each ruse, a Zio-Jüde
From Khazaria to Syria, The Synagogue of Satan schemes and plots
With traitors and the Al-Saud lot.
But King Solomon’s temple will never be Rebuilt in the Holy City.
Europa now besieged and Rome itself.
Invaders swarm by land and sea
A Pharisaic plot against Christianity?
From East and West, North and South, With blessed Russia, we’ll face this test
Da Pacem Domine, for sake of all humanity.
Good Christian folk (and others too), Together we must see this through.
To prayer, to pen and mighty sword Freemen and patriots must now unite.
To end blood sacrifice and Satanic strife,
Love the Logos and choose Life.
________________________________________
Marco A said (November 26, 2015):
Henry, I think you are absolutely right when you write, "Anyone who denies the existence of God is a Satanist, not an atheist." When you deny God exists, you also deny God's "absolute spiritual ideals -- love, truth, justice, goodness, beauty, harmony -- pure and unalloyed."
This is common these days though, the world is full of these nihilistic God-haters.
I've recently done a few jobs for private customers who were obvious atheists. Sometimes its as easy as observing the complete lack of fire in their eyes to determine their religious beliefs (science and ego worship), and hearing them speak to determine their political views (emasculated/ snobby = leftist).
Yet, what is disturbing is that there is a common theme in their homes that I am finding - which is a mockery of God. I keep finding bobble-head Jesus's, sock puppet Jesus's, etc.
And in typical leftist fashion, the snotty Charles Dawkin's-like anti-religion books are not far away, maybe coupled with a few psychology books (because all these people are sick, maybe they try to heal themselves with endless psychology reading).
If this isn't Satanic I don't know what is. This isn't a disbelief in God, this is a cowardly rebellion against God. Out of all the things to mock, 'atheists' choose Jesus? The Son of God who died to show He loved us? What sad degenerates.
Also, they mock the One who is loved intimately and dearly by many devout people all over the world in a way which words cant describe, and they do it with a smugness and self-righteousness that lacks any scruple.
People have literally lost their souls.
________________________________________
Mariel said (September 25, 2012):
If today's thoughts by you (and others) are correct, then we need a guide to tell us what IS the right. Where is this guide?
I see no specific pointer to the right way. Is there a church, or other teaching body, which provides it? If we are to avoid the evil,
where do we find the teaching on what is good? People need more than being told Kabala and masonry and what they represent are evil.
They need the right way pointed out.
--
Mariel
Can't people figure out the difference between right and wrong?
If not, I'll tell them. After all, I did invent more than 1200 moral dilemmas!
henry

________________________________________
BILL said (September 25, 2012):
This is it! Bob Proctor and a host of teachers are spreading this heresy. Napoleon Hill in Think and Grow Rich. Og Mandino. What about the Landmark Education movement? So many "churches" like the Crystal Cathedral. It's all positive mental attitude stuff. Or Unity - don't look outward, look inward for God. You are God....
So many words and promises - yet no action, no fulfillment. These people are con men, liars and thieves. Actions speak louder than words. Seeing is believing.
________________________________________
Peter said (September 25, 2012):
Henry you have surpassed yourself with this post.
Touching on so many notable themes you have successfully described the quandary of consciousness and man.
The true nature of good and evil are only devined fully on an individual basis and introvertedly via meditation.
Those who contend they are doing the world a favor by promoting war and chaos have missed the boat in many ways and are a long way from realizing their folly.
I recommend yoga nidra for those wishing to
develop their understanding further.
________________________________________
Jerry said (September 25, 2012):
In my own studies, I have discovered that the Kabbalah originated with Cain and his posterity. Cain was the first human murderer who murdered his brother because he was more righteous than him. Cain built a city and named it after his son Enoch. This means that he was the first mason. Enoch means to initiate, so Cain originated the doctrine of freemasonry into which one has to be "initiated." The book of Jude laments, Woe unto them! for they have gone the way of Cain. His posterity, Tubal Cain was an artificer of things in brass and iron, implements of war. The Freemasonry dictionaries reveal that Tubal Cain became the Roman god Vulcan who was in a trinitarian relationship with Jupiter, and Hesus.
________________________________________
Robert said (September 25, 2012):
n the context of your article, the ending lines of Karl Marx's drama "Oulanem" acquire special significance:
If there is something which devours,
I'll leap within it, though I bring the world to ruins--
The world which bulks between me and the abyss
I will smash to pieces my enduring curses.
I'll throw my arms around its harsh reality,
Embracing me, the world will dumbly pass away,
And then sink down to utter nothingness,
Perished, with no existence - that would be really living.
Also, in his poem "The Pale Maiden" Marx wrote:
Thus heaven I've forfeited,
I know it full well.
My soul, once true to God,
Is chosen for hell.

(Source: Robert Payne's "The Unknown Karl Marx", New York University Press, 1971)
________________________________________
Joe said (September 24, 2012):
The world is heading into a deep unrelenting spiral that will lay waste to what we think is normal and peaceful on this planet, just so financial bigwigs can win their little game against some rogue countries that aren't afraid of the states' dollar meaning jack shit to the global markets. People idly wait for this to happen because they are nothing but cattle and replaceable, but they are the only ones that can stop it, but they live in an imaginary world, where war doesn't exist and all that matters is celebrities and products, and when the day comes hundreds of millions will die for nothing because we no longer have the instinct to live.
See you in nothingness humanity, you had a good run.
________________________________________
John said (April 25, 2011):
You have struck a bull’s eye Henry, on the nature of the enemy. A spiritual enemy must be battled with spiritual weapons.

(from the 4000 page dictation of Heaven to Maria Valtorta in The Poem of the Man-God, translated from the Italian)
JESUS CHRIST: Listen my brothers; nothing happens unless God permits it. Also tyranny; a misfortune without equal for a people. But if that people should examine itself in all fairness, almost always they should say that they brought on such a misfortune by their way of living, contrary to God. Remember the Prophets. How many times have they spoken about that! How often have they shown with past, present, and future events that a ruler is a punishment, the lash of chastisement on the back of an ungrateful son. And how many times have they taught how to avoid it: by going back to the Lord. Neither rebellion nor war cure wounds nor tears; neither do they undo chains. To live as a just people does all that. Then God intervenes. What can arms and armies do against the splendor of angelic cohorts fighting for a good people? Have we been struck? Let us deserve to be no longer so by living as children of God. Do not double your chains by committing new sins.
________________________________________
Ted said (April 25, 2011):
I can't agree with the idea that God is only "good". In fact, I don't think anyone can truly define God.
Nevertheless, it even states in the Bible that there is nothing that isn't God. Everything is a creation of God, and God eternally manifests His creation.
The world is a creation of dualities. We don't have to be told by any holy scripture that this is so because it is self evident. There has to be both light and shadow to create contrast.
How is anyone supposed to know what good is without knowing the opposite? In order to make a choice, or a value judgment, there has to be a differential. The essence of creation is that differential.
We would be unable to grow spiritually without the hard work of changing for the better. Evil is here so we have that choice.
Our free will allows us to chose whichever path we desire. By choosing the easier path of evil we inevitably experience misery. When we become disillusioned with evil, we turn back to the harder path of good.
Misery is the whip to remembrance. How many of us would turn to God if our lives were fulfilled by greed, malice and material wealth? God will not force us to choose Him; we need to make that choice willingly. Even then we have to work hard to find Him.
________________________________________
Dick said (April 25, 2011):
This was a very interesting and thought-provoking article. I think you hit the nail on the head by saying evil is the "absence of God" rather than some countervailing force.
This distinction goes back a long way. The Zohar is only from the 14th century, when Greek (ie Pythagorean / Platonic) philosophy had
experienced a resurgence. However, from what I can discover, Pythagoras and Plato (contrary to David Livingstone's thesis) saw things in pretty much the same way as you. Their ideas were misused
– in their own time by the gnostics, and later by the kabbalists.
(I suppose this goes even further back, but you get the idea).
There's a pretty good wikipedia article on neoplatonism and gnosticism, which (especially the sections on Plotinus' commentary)
offers some good direction on how such a philosophical schism can come about:
Neoplatonism and Gnosticism - Wikipedia
Pythagoras and Plato deal extensively with the problem of evil: if God is good, why does evil exist? Their basic conclusion, which is
fully fleshed out by later philosophers like Liebniz, is that while all things are not good, all things work toward the good. For
example, children starving is not good, but it is an invitation to practice charity, which is a test of our will, and introduces
positive good into the world.
The gnostics and kabbalists then say – well, if evil exists as an invitation for good, then extreme evil will create extreme good –
so if you want a messiah, drop a nuclear weapon. They see the world, rather than a place that can and should be improved through application of reason and free will – as a prison that can only be escaped through intensifying death-and-rebirth rituals.
As you suggest in your various articles about cultural subversion, a person could only come to such an insane conclusion if they feel
abandoned (or abused) by God. Without the unconditional love of a proper family, and without healthy spiritual and philosophical
guidance, virtue and self-sacrifice can feel meaningless and unrewarded.
It's not easy to live in this world. Even Christ on the cross thought he had been forsaken by God. It's important to see the role bad philosophy, not just bad people, makes the world worse. (If
you've killed hundreds of millions of people, and your messiah hasn't shown up yet, do you think you might be on the wrong track?)
It's also important to see how good philosophy can help make each person and the world better, and how we all need a bit of philosophy to summon the strength and will to do what's right
rather than what's profitable.
________________________________________
ETM said (April 25, 2011):
So well said- re 'absence of light' etc. and that one cannot serve God while giving up one's conscience.

This Levi converted' to Islam for personal benefit, and still dominates these banker cabalists circles in Europe...?

There are many kabbalahs as there are many spellings of the word; the Abes Kids website by Daniel Feldman being one, which uses the structure of the cabala tree to make the case for cross-religious analysis, re universalism. One could differentiate between the cabalism of Alestair Crowley from the cabalism of Daniel Feldman, for example. Daniel stresses meditation; Crowely stresses Crowley and went mad.

Christ was a reformer of Judaism as Buddha was a reformer of Hinduism, and their messages strike essentially similar, and so too Confucius, as a reformer of the prior Chinese religio-political culture, has essentially the same message , with all three centred around the 'golden rule' which is that spark from God that allows us to see ourselves in others and so experience empathy, altruism, etc.

The knot of psychopaths you describe find justifications in a certain kind of cabala, and it is the dichotomy between the Pharisees and Christ all over again, and then there are always to be found the Zealots as useful idiots.

As you say, 'religion' comes from a moral connection with one God, but sadly, theocratic structures in the name of religion often become instruments for power seeking and hence evil, the ego-luciferian rebellion against the golden rule of our one God.

And so, for example, there is the scandal of Madonna's cabala group run by Berg I believe, but of course one cannot know what all goes on in any group from the outside.

The ego temptations are always the same in any 'established religion' or even a small religious commune, as the '60's showed, but when you mix these 'human all too human' temptations with power backed by trillions in assets and the ability to print money and sell the paper to governments who then fleece the value out of the herd of taxpayers... well then, re the dictum 'power corrups', this degree of power leads to levels of psychopathic corruption difficult for ordinary people to imagine. And yes, they organize around free masonry and a generally discredited version of cabala.

This form of cabala provides them with a cohesion they would not otherwise have.
________________________________________
Dan said (April 25, 2011):
Once one understands that Kabbalah is quite simply the belief that one becomes powerful as a god by doing evil, one sees that modern society is saturated with cabalistic thinking, cabalistic 'ethics'. This Abraxian way of thinking permeates everything. We here it laced throughout everything from political speeches to popular music.
Below is the intro spoken monologue of 'Lady Gaga' which precedes her recent heavily promoted, 'Born this way'. video.
----quote----
"This is the manifesto of Mother Monster: On G.O.A.T, a Government Owned Alien Territory in space…
…a birth of magnificent and magical proportions took place. But the birth was not finite. It was infinite.
The birth of a new race, new world, new thinkers, it’s the birth of a new system of belief that cannot die, nor has an end. It is forever.
And thus began the beginning of the new race, a race within the race of humanity, a race which bares no prejudice, no judgment but boundless freedom.
But on that same day, as the eternal mother hovered in the Multiverse, another more terrifying birth took place, the birth of evil.
And as she herself split into two. Rotating in agony between two ultimate forces, the pendulum of choice began its dance. It seems easy you imagine to gravitate instantly and unwaveringly towards good. But she wondered: “How can I protect something so perfect without evil?â€
________________________________________
Henry Makow received his Ph.D. in English Literature from the University of Toronto in 1982. He welcomes your comments at henry@henrymakow.com
U.S.C.A.E.
Rozboríme sveta starý základ,
text vybratý z prekladu internacionály takže NWO JE KOMUNIZMUS A KOMUNIZMUS JE NWO
Build Back Better sa dá presne takto preložiť aby ste totiž mohli znovu stavať musíte poboriť či rozboriťMore
Rozboríme sveta starý základ,

text vybratý z prekladu internacionály takže NWO JE KOMUNIZMUS A KOMUNIZMUS JE NWO

Build Back Better sa dá presne takto preložiť aby ste totiž mohli znovu stavať musíte poboriť či rozboriť
U.S.C.A.E.
inak Gréta alebo lepšie povedané jej mentori a komunistický rodičia už vyzvala na nastolonie novokomunizmu dokonca by som povedal že v prvej fáze až anarcho-komunizmu
Libor Halik
Ano, proto osvobození Rusů bude po předpovězených 100 letech, nejspíš až po osvobození nejen od vakcinačního čipovače covidového žida Putina, ale i až po osvobození od komunistů, kteří mají nakrátko (asi 1 rok) během 3. světové války vládnout místo Putina. Čili 100 let skončí až nástupem sv. cara v závěru světové války, či těsně po ní.
veritas18
Krasny clanek. Proto Kristus jasne rekl na adresu zidu, vas otec je dabel...
Zuzka M S shares this
988