3
4
1
2
Marki
431.9K
Humanum Genus - proti svobodným zednářům. Encyklika Humanum Genus (česky Pokolení lidské) je encyklika papeže Lva XIII. vydaná dne 20. dubna 1884. Papež v této encyklice odsoudil naturalismus, resp …More
Humanum Genus - proti svobodným zednářům.

Encyklika Humanum Genus (česky Pokolení lidské) je encyklika papeže Lva XIII. vydaná dne 20. dubna 1884. Papež v této encyklice odsoudil naturalismus, resp. svobodné zednářství a podobné sekty, které vedou k herezi gnosticismu a deismu.
Zednáři byli obviněni z odluky státu a církve.
evelina
Marki — 7.12.2012 07:54:44: Je nepřijatelné, aby se katolík stal členem jakéhokoliv zednářského spolku. Měli by za to následovat přísné církevní tresty.
Marki vtipálek, 😀 za to sú dnes odmeny
www.hlavnespravy.sk/…/84646
www.bnaibrith.org/…/bnai-brith-inte…More
Marki — 7.12.2012 07:54:44: Je nepřijatelné, aby se katolík stal členem jakéhokoliv zednářského spolku. Měli by za to následovat přísné církevní tresty.

Marki vtipálek, 😀 za to sú dnes odmeny
www.hlavnespravy.sk/…/84646

www.bnaibrith.org/…/bnai-brith-inte…
Marki
V čem jsou svobodní zednáři církvi nebezpeční a jak se pozná, že jím někdo je? Mnozí moji známí katolíci volili za prezidenta pana Zemana, protože je prý lepší mít na hradě komunistu než svobodného zednáře. Nechci Vás zbytečně zatěžovat, ale nevím, kdo by mi tento dotaz zodpověděl. Připomíná mi to středověký hon na čarodějnice.
Svobodné zednářství je částečně tajná, uzavřená …More
V čem jsou svobodní zednáři církvi nebezpeční a jak se pozná, že jím někdo je? Mnozí moji známí katolíci volili za prezidenta pana Zemana, protože je prý lepší mít na hradě komunistu než svobodného zednáře. Nechci Vás zbytečně zatěžovat, ale nevím, kdo by mi tento dotaz zodpověděl. Připomíná mi to středověký hon na čarodějnice.

Svobodné zednářství je částečně tajná, uzavřená mezinárodní organizace se zasvěcením se společnému cíli skrze rituály a obřady, která oficiálně vznikla v roce 1717 v Anglii ustanovením první lóže. Při hodnocení a výkladu toho, kdo jsou svobodní zednáři, se jistě setkáte s několika naprosto rozdílnými postoji. Sami zednáři se označují za bratrstvo a humanitárně (příp. charitativně) zaměřenou organizaci, jejímž cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Odvozují se od středověkých cechů stavitelů při katedrálách s jejich zvláštními symbolickými rituály, jimiž chtějí vyjadřovat zřeknutí se kulturních, náboženských nebo etických doktrinárních pravidel. Od jednoho ke druhému stupni poznání jsou uváděni zasvěcením. Členové zednářských lóží se považují za šiřitele tolerance, míru, mezilidské vzájemnosti a humanistických ideálů. Podle nich je svobodné zednářství prostředkem, který umožní zasvěcenému dosáhnout prací na sobě samém rozvoje své individuality, ochrání ho, aby se nestal člověkem bezejmenného davu, který nepřemýšlí a dává se jen řídit zvenčí, ale naopak jej vede k uvědomění si ceny své osobnosti.

Sami členové Velké lóže ČR o sobě na svých stránkách píší: „My, zednáři České republiky, po obnovení demokratické české státnosti a po obnovení naší činnosti dne 17. listopadu 1990 se znovu hlásíme k myšlenkovému a mravnímu odkazu J. A. Komenského, T. G. Masaryka a našich slavných zednářských předků. Chceme jako oni sloužit své vlasti a lidstvu, pěstovat občanské ctnosti a věrně hájit, šířit i uskutečňovat všelidské ideály humanitní a demokratické v duchu přátelství a tolerance, v bratrském řetězu se svobodnými zednáři celého světa.“ Mnozí se domnívají, že celá záležitost svobodného zednářství je minulostí a že kolem toho jde hlavně o snůšku vymyšlených báchorek, legend a ustrašených vizí o tajných a mocných strukturách.

Podle samotných zednářů se členem bratrstva může stát každý muž dobrých mravů jakékoliv rasy a jakéhokoliv náboženského přesvědčení. Zednářství prý ponechává svým členům naprostou náboženskou svobodu. Jedinou, ale zcela zásadní podmínkou je však víra ve Vyšší Moc, kterou zednáři nazývají Velkým Architektem Vesmíru. Je ponecháno na každém, aby tento termín interpretoval podle svých vlastních představ. Může to být bůh kteréhokoliv náboženství, může to však být i víra v přírodní zákony, které byly hned na počátku tak dokonale promyšleny, že umožnily vznik a vývoj Vesmíru a v něm pak zrod a evoluci živé hmoty. Má-li totiž pojem bratrství být mezi členy řádu zachován, pak musí každý zednář respektovat názory, smýšlení i náboženská přesvědčení ostatních členů řádu. Princip Velkého Architekta se tak stává jakýmsi společným jmenovatelem víry zednářů všech vyznání.

Celá pravda je ale zcela jiná. Zednáři nevznikli teprve v roce 1717, kdy byla ustavena v Anglii první lóže, dokonce ani nenavazovali na sdružení stavitelů chrámů, jak se všude píše, ale na tajnou okultní společnost rosenkruciánů, kteří zde existují už od 14. století. Svobodní zednáři sice popírají, že by byli náboženskou společností, jedná se však o gnostickou sektu s mnoha magickými prvky sesbíranými ze všech starých kultur. Každý stupeň zasvěcení má svoji nauku, svůj rituál a symboly. V zasvěceních nižšího stupně nemusí člověku dojít, oč vlastně jde. Od prvního stupně jsou však členové rafinovaně zasvěcováni pomocí rituálů, symbolů, tajných slov a přísah Velkému Architektu Vesmíru, který je teprve v posledních stupních zasvěcení odhalen jako Lucifer a představen jako univerzální otcovství Boha, Jitřní hvězda, a je uctíván jako Bůh. Všechna tato zasvěcení mají již od prvního učednického stupně negativní dopad na duchovní život a zdraví jednotlivce a negativní duchovní vliv na celou rodinu, protože duchu zla se tím, byť nevědomky, otevírají dveře nejen do našeho života, ale přes naše vztahy i k našim nejbližším.

Každý zednář je vázán přísahou mlčenlivosti, která se týká vlastních sezení lóže, rituálů, výkladu symbolů a poznávacích znamení. Zednář nemusí svoji příslušnost k zednářskému řádu tajit, je však přísahou zavázán, že nesmí prozradit členství jiného zednáře. Z tohoto důvodu lze jen velmi obtížně ověřit, kdo zednář je a kdo ne. Zednář má mít přehled o lóžích nižšího stupně zasvěcení a jejích členech, může mít znalosti i o lóžích stejného stupně zasvěcení a udržovat na této své úrovni kontakty, nemá však absolutně žádné právo být informován o lóžích vyššího stupně zasvěcení a o tom, kdo ho vlastně řídí. Zednáři nejnižších stupňů zasvěcení často neví nic o magii a satanských rituálech, jimiž se zabývají lóže vyššího stupně zasvěcení, jsou informováni jen o ideologii a plánech na jejich vlastní úrovni, tedy především o sociálních, vzdělávacích, politických a charitativních akcích. Jsou tak přesvědčeni, že svobodné zednářství je pouze humanitární institucí. Jen tak je možné vysvětlit, že někteří křesťané se snažili spojit křesťanství s účastí ve svobodném zednářství.

Je pochopitelné, že z mnoha důvodů je zakázáno katolickým křesťanům jakýmkoli způsobem být přičleněn ke svobodným zednářům. Posledním oficiálním dokumentem Svatého stolce v tomto ohledu je “Deklarace o zednářství” od Kongregace pro nauku víry z 26. listopadu 1983, podepsaná tehdejším prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Josephem Ratzingerem a potvrzená Janem Pavlem II. V tomto dokumentu se důrazně uvádí, že principy zednářských sdružení jsou neslučitelné s učením katolické církve. Věřící, kteří by se stali členy zednářských lóží, se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému přijímání. Papežská kongregace tímto dokumentem rovněž potvrzuje předchozí vyjádření z let 1974 a 1981, která zakazují katolíkům vstup do zednářských spolků pod trestem exkomunikace. V Kodexu kanonického práva z r. 1983 je svobodné zednářství zahrnuto v kánonu 1374 do obecného pojmu „sdružení, která brojí proti církvi“.
Tím samým není řečeno, že když se někdo z nevědomosti o démonickém pozadí zednářství zúčastnil nějakého zasedání, že vše, co v životě dělal a dělá, je od základu špatné. Existují také organizace, které zdánlivě nemají se zednářstvím nic společného. Takovými jsou u nás především Rotary Club a Lion’s Club. Tyto organizace mají za úkol shromažďovat na místní úrovni významné osobnosti z oblasti politiky, byznysu a kultury a seznamovat se s nimi. Takové organizace, které sami zednáři nazývají „zednářská bratrstva“ jsou pak prostorem pro hledání nových adeptů zednářských lóží. Mnozí křesťané jsou naivní v tom, že když je jim nabídnuta účast v takových organizacích, nechají se klidně zlákat. Členem těchto veřejných klubů, navenek naprosto bez vztahu k zednářství, se ale ve skutečnosti může stát jen člověk, s nímž se v budoucnu do zednářské lóže nějak počítá. Je-li však někdo členem některé z těchto organizací, neznamená to nutně, že je zednářem. V tomto bodě dochází k nejčastějším nedorozuměním a také k pomluvám, které mohou mít pro jednotlivce a někdy i společnost fatální dopad.
Žito
To je dobře, že sis to našel. Aspoň víš, čemu děláš lokaje.
Marki
Za ilumináty se prohlašovalo několik křesťanských sekt, například martinisté a rosenkruciáni, jako úplně první začali označení používat takzvaní Bratři svobodného ducha ve 14. století. Latinské ilumináti totiž znamená "osvícení" - odtud pak do moderního slovníku proniklo ůosvícenství". Být iluminátem, tedy osvíceným, znamená vystoupit proti Bohu a jeho mystickému pozemskému tělu, …More
Za ilumináty se prohlašovalo několik křesťanských sekt, například martinisté a rosenkruciáni, jako úplně první začali označení používat takzvaní Bratři svobodného ducha ve 14. století. Latinské ilumináti totiž znamená "osvícení" - odtud pak do moderního slovníku proniklo ůosvícenství". Být iluminátem, tedy osvíceným, znamená vystoupit proti Bohu a jeho mystickému pozemskému tělu, katolické církvi. Ostatně prvním osvíceným nebyl nikdo jiný než základní autorita všech iluminátů, "ten který nese světlo" - luciferos, padlý anděl, satan, či ďábel, odpůrce Boží. ilumináti, jak je známe dnes, byli jako tajné společnosti založeni v Bavorsku 1. května roku 1776 jezuitou a profesorem církeního práva Adamem Weishauptem - těsně před Deklarací Spojených státův a pouhých třináct let před vyvoláním krvavé francouzské revoluce. podle mnoha hodnověrných svědectví právě ilumináti vládnou dnes světu, právě oni stojí za projektem tzn. NWO Nového světového řádu- totalitního fašistického režimu jedné vlády pro celý svět.
TULÁK
Nechci tě chytat za slovo, ale jsi mluvila o skomírání v souvislosti s tím, že jsou odpojeny od hlavní tepny...porodnost mají Albánci vysokou, ale taky nejsou na té hlavní tepně.Albánci neskomírají, to je pravda.Žehná jim snad Pán Bůh?Tak já ti nevím.
Jak víš, že Američani Izraeli pomáhají nezištně.Myslím, že přijít o takového spojence, tak vojensky je to sakramensky oslabí.Měla bych …More
Nechci tě chytat za slovo, ale jsi mluvila o skomírání v souvislosti s tím, že jsou odpojeny od hlavní tepny...porodnost mají Albánci vysokou, ale taky nejsou na té hlavní tepně.Albánci neskomírají, to je pravda.Žehná jim snad Pán Bůh?Tak já ti nevím.
Jak víš, že Američani Izraeli pomáhají nezištně.Myslím, že přijít o takového spojence, tak vojensky je to sakramensky oslabí.Měla bych vědět, komu mám být vděčna za to, že mám benzín do auta.No tak to uznávám. 😀 ale kdyby mělo jít jen o to, tak raději budu jezdit na kole 😁
TULÁK
Srbové, že skomírají?To by možná nějaký ti ilumináti chtěli.Ale co si počnou s takovým národem? www.youtube.com/watch
3 more comments from TULÁK
TULÁK
I kdepak Rusové Srbům pomáhají.Poslali jim kamna, pece, mini elektrárny, potraviny, pomohli v létě s hašením požárů.Rovněž Řekům hodně pomáhají.Myslíš vojensky?To by byla hrůza Username.Jen pomyslet.Ale jak skomírají Srbové?Viděla jsi pohřeb patriarcha Pavla?Takové davy ho šly vyprovodit.Taky jim byl příkladem.Žádný vašnosta.Jezdil s lidmi tramvají.Takový skromný člověk.Současný patriarcha …More
I kdepak Rusové Srbům pomáhají.Poslali jim kamna, pece, mini elektrárny, potraviny, pomohli v létě s hašením požárů.Rovněž Řekům hodně pomáhají.Myslíš vojensky?To by byla hrůza Username.Jen pomyslet.Ale jak skomírají Srbové?Viděla jsi pohřeb patriarcha Pavla?Takové davy ho šly vyprovodit.Taky jim byl příkladem.Žádný vašnosta.Jezdil s lidmi tramvají.Takový skromný člověk.Současný patriarcha uvažuje o tom pozvat Benedikta.Bylo by to prý poprvé.Tak to je dobré.Kdepak skomírají.To je hrdý národ a věřím, že i bohabojný.
A my, kypíme snad duchovním zdravím?Nezdá se mi.No nevím, Username.
TULÁK
krásná slova, ale křesťané utíkají i z jiných zemí, kde došlo k tzv. "osvobozování".Není to divné? 😲 Nic ve zlém, ale šrotuje mi to v hlavě.
TULÁK
Zničeno: 212 chrámů, poškozeno: 367 chrámů.
Zničeno: 111 farních domů, poškozeno: 107 farních domů
...a není za tím vším taky nějaký vyšší zájem? 😲
Jovana
Pravoslavní jsou křesťané a křesťany poznají nevěřící po lásce, což znamená, že pravoslavný, který miluje Krista Krále a Přesvatou Bogorodicu žije i v lásce s římským katolíkem, řeckým katolíkem a žije v lásce s lidmi. Takový pravoslavný je svědkem Krista na zemi a učedníkem Krista.
TULÁK
a co naše křesťanské cítění s pravoslavnými, co my na ty zničené chrámy?nevím, nevím.To, co jsem viděla, se mi vůbec nelíbilo.A když si vzpomenu na Olbreitovou, jak vyváděla nedávno, tak je mi na nic.
TULÁK
aha, tak to je možné, že stavěli na černo
6 more comments from TULÁK
TULÁK
Tak jsem myslela, že mi to někdo přijde vyvrátit a přijde s důkazy, jak NATO, jehož jsme čestnými členy, umožnilo návrat bratrům Srbům do svých domovů, jak jsme udělali sbírky na obnovení chrámů, klášterů a křesťanských památek a on nikdo?
TULÁK
Dovolat se?Kde?Haag sprostil viny Haradinaje, přestože bylo zabito 11 svědků, kteří měli svědčit proti němu.On má zase usilovat o post premiera.Albánci slaví a oficiálně už se mluví o vytvoření jednoho státu, připojení k Albánii.Srbové žijí stále v ghetech.Takto to tam prý vypadá.halonoviny.cz/articles/view/228219
a nezlobte se, Srby neznám, ale o Albáncích jsem slyšela od místních …More
Dovolat se?Kde?Haag sprostil viny Haradinaje, přestože bylo zabito 11 svědků, kteří měli svědčit proti němu.On má zase usilovat o post premiera.Albánci slaví a oficiálně už se mluví o vytvoření jednoho státu, připojení k Albánii.Srbové žijí stále v ghetech.Takto to tam prý vypadá.halonoviny.cz/articles/view/228219
a nezlobte se, Srby neznám, ale o Albáncích jsem slyšela od místních Pražáků, jak se chovají v Praze.To je tedy soužití.
TULÁK
01. prosince 2012, 23:22 (Aktualizováno 01.12.) Praha – Ten, kdo uznal nezávislé Kosovo, by měl hnít v pekle, které představují srbská ghetta v tomto státě, myslí si poslanec a prosrbský aktivista Jaroslav Foldyna /ČSSD/.
Foldyna se rozohnil, když četl článek ze serveru KosovoOnline.cz, který patří sdružení Přátel Srbů na Kosovu. Článek pojednával o požáru rodinného domu v srbském ghettu …More
01. prosince 2012, 23:22 (Aktualizováno 01.12.) Praha – Ten, kdo uznal nezávislé Kosovo, by měl hnít v pekle, které představují srbská ghetta v tomto státě, myslí si poslanec a prosrbský aktivista Jaroslav Foldyna /ČSSD/.
Foldyna se rozohnil, když četl článek ze serveru KosovoOnline.cz, který patří sdružení Přátel Srbů na Kosovu. Článek pojednával o požáru rodinného domu v srbském ghettu v Orachovce. Existuje podezření, že dům byl záměrně zapálen.
„Před konfliktem před třinácti lety žilo v Orachovci okolo 5 500 Srbů, po válce jich zůstalo 1000 a nyní jich tam žije 400. Zbylí Srbové říkají, že žijí v izolaci, jak bezpečnostní, tak i ekonomické. Jediné srbské středisko poblíž je Velika Choča, ve které žije 600 Srbů," píše se na serveru.
Jaroslav Foldyna teď lituje, že nemá větší moc. „Škoda, že nemám takovou moc. Odstěhoval bych rodiny pohlavárů, kteří uznali kvazi stát Kosovo do enkláv (ghett) na jihu Kosova. Ať si vychutnají život v zemi, kterou řídí drogoví magnáti, majitelé bordelů a někdejší hrdlořezové UČK (Kosovská osvobozenecká armáda, pozn. red.) T je hanba USA a EU!" hřímá.
Mezi státy, které uznaly nezávislé Kosovo, je i Česká republika. Stalo se tak v květnu 2008 a ministrem zahraničí byl v té době Karel Schwarzenberg /TOP09/, takže i on by si měl podle Foldyny vyzkoušet život v ghettu.
Příznivec socialistů nejsem, ale dávám mu za pravdu.To se to rozhoduje v teploučku doma o životech v jiné zemi!
TULÁK
V roce 1999 sílící proud uprchlíků vyvolaný boji a nyní již i cíleným terorem jugoslávské armády, která zahájila cílené etnické čištění některých částí Kosova[zdroj?], vyústil v tzv. operaci Spojenecká síla - útok leteckých sil NATO na Jugoslávii. Během bojů mezi jugoslávskou armádou a Kosovskou osvobozeneckou armádou uprchlo ze země 150 tisíc Albánců, během intervence NATO …More
V roce 1999 sílící proud uprchlíků vyvolaný boji a nyní již i cíleným terorem jugoslávské armády, která zahájila cílené etnické čištění některých částí Kosova[zdroj?], vyústil v tzv. operaci Spojenecká síla - útok leteckých sil NATO na Jugoslávii. Během bojů mezi jugoslávskou armádou a Kosovskou osvobozeneckou armádou uprchlo ze země 150 tisíc Albánců, během intervence NATO dalších 863 tisíc Albánců. Tito se po ukončení bojů a obsazení země vojsky NATO do země vrátili. Počet nealbánských uprchlíků, jejichž masový exodus začal s ústupem jugoslávské armády a byl podpořen i „excesy“ ze strany UÇK, je těžké odhadnout, k současnému datu se udává v rozmezí 65-250 tisíc. Řada z nich nevěří proklamovaným garancím mezinárodní správy Kosova o jejich bezpečnosti, protože vědí, že Srbové žijící v Kosovu stále živoří v ghettech[zdroj?] a bez doprovodu vojsk KFOR se i nadále vystavují nebezpečí.[38] Další Srbové, zejména majitelé domů a pozemků mají své domy buď vypálené, nebo zabrané Albánci a nemohou se domoci práva, aby jim nemovitosti byly vráceny.
cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo
TULÁK
Nejen Srbům, ale i Romům, koukni na ten dokument Uloupené Kosovo a pak, kdyby se Srbům tam vedlo, žádali by o azyl Rusko?No ale máš zajímavý názor.Podívám se na to z tvého pohledu.Zatím! 🤗
TULÁK
Velmi dobrý je dokument Uloupené Kosovo.Měl být na Čt2, ale někdo zapracoval, tak se do televize nedostal.Srb, který se vrátil do vsi obsazené Albánci říká jednomu z nich: to je můj dům a postavil jsem ho svému synovi a ten se mu normálně smál do obličeje.
A jak oslavují toho svého předáka "Ramba".Zkrátka nikdo za nic nemůže.