3
4
1
2
Clicks1.2K

Humanum Genus - proti svobodným zednářům

Marki
431
Encyklika Humanum Genus (česky Pokolení lidské) je encyklika papeže Lva XIII. vydaná dne 20. dubna 1884. Papež v této encyklice odsoudil naturalismus, resp. svobodné zednářství a podobné sekty,…More
Encyklika Humanum Genus (česky Pokolení lidské) je encyklika papeže Lva XIII. vydaná dne 20. dubna 1884. Papež v této encyklice odsoudil naturalismus, resp. svobodné zednářství a podobné sekty, které vedou k herezi gnosticismu a deismu.
Zednáři byli obviněni z odluky státu a církve.
ľubica likes this.
evelina
Marki — 7.12.2012 07:54:44: Je nepřijatelné, aby se katolík stal členem jakéhokoliv zednářského spolku. Měli by za to následovat přísné církevní tresty.

Marki vtipálek, za to sú dnes odmeny
www.hlavnespravy.sk/…/84646

www.bnaibrith.org/…/bnai-brith-inte…
Marki
V čem jsou svobodní zednáři církvi nebezpeční a jak se pozná, že jím někdo je? Mnozí moji známí katolíci volili za prezidenta pana Zemana, protože je prý lepší mít na hradě komunistu než svobodného zednáře. Nechci Vás zbytečně zatěžovat, ale nevím, kdo by mi tento dotaz zodpověděl. Připomíná mi to středověký hon na čarodějnice.

Svobodné zednářství je částečně tajná, uzavřená mezinárodní organiza…More
V čem jsou svobodní zednáři církvi nebezpeční a jak se pozná, že jím někdo je? Mnozí moji známí katolíci volili za prezidenta pana Zemana, protože je prý lepší mít na hradě komunistu než svobodného zednáře. Nechci Vás zbytečně zatěžovat, ale nevím, kdo by mi tento dotaz zodpověděl. Připomíná mi to středověký hon na čarodějnice.

Svobodné zednářství je částečně tajná, uzavřená mezinárodní organizace se zasvěcením se společnému cíli skrze rituály a obřady, která oficiálně vznikla v roce 1717 v Anglii ustanovením první lóže. Při hodnocení a výkladu toho, kdo jsou svobodní zednáři, se jistě setkáte s několika naprosto rozdílnými postoji. Sami zednáři se označují za bratrstvo a humanitárně (příp. charitativně) zaměřenou organizaci, jejímž cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Odvozují se od středověkých cechů stavitelů při katedrálách s jejich zvláštními symbolickými rituály, jimiž chtějí vyjadřovat zřeknutí se kulturních, náboženských nebo etických doktrinárních pravidel. Od jednoho ke druhému stupni poznání jsou uváděni zasvěcením. Členové zednářských lóží se považují za šiřitele tolerance, míru, mezilidské vzájemnosti a humanistických ideálů. Podle nich je svobodné zednářství prostředkem, který umožní zasvěcenému dosáhnout prací na sobě samém rozvoje své individuality, ochrání ho, aby se nestal člověkem bezejmenného davu, který nepřemýšlí a dává se jen řídit zvenčí, ale naopak jej vede k uvědomění si ceny své osobnosti.

Sami členové Velké lóže ČR o sobě na svých stránkách píší: „My, zednáři České republiky, po obnovení demokratické české státnosti a po obnovení naší činnosti dne 17. listopadu 1990 se znovu hlásíme k myšlenkovému a mravnímu odkazu J. A. Komenského, T. G. Masaryka a našich slavných zednářských předků. Chceme jako oni sloužit své vlasti a lidstvu, pěstovat občanské ctnosti a věrně hájit, šířit i uskutečňovat všelidské ideály humanitní a demokratické v duchu přátelství a tolerance, v bratrském řetězu se svobodnými zednáři celého světa.“ Mnozí se domnívají, že celá záležitost svobodného zednářství je minulostí a že kolem toho jde hlavně o snůšku vymyšlených báchorek, legend a ustrašených vizí o tajných a mocných strukturách.

Podle samotných zednářů se členem bratrstva může stát každý muž dobrých mravů jakékoliv rasy a jakéhokoliv náboženského přesvědčení. Zednářství prý ponechává svým členům naprostou náboženskou svobodu. Jedinou, ale zcela zásadní podmínkou je však víra ve Vyšší Moc, kterou zednáři nazývají Velkým Architektem Vesmíru. Je ponecháno na každém, aby tento termín interpretoval podle svých vlastních představ. Může to být bůh kteréhokoliv náboženství, může to však být i víra v přírodní zákony, které byly hned na počátku tak dokonale promyšleny, že umožnily vznik a vývoj Vesmíru a v něm pak zrod a evoluci živé hmoty. Má-li totiž pojem bratrství být mezi členy řádu zachován, pak musí každý zednář respektovat názory, smýšlení i náboženská přesvědčení ostatních členů řádu. Princip Velkého Architekta se tak stává jakýmsi společným jmenovatelem víry zednářů všech vyznání.

Celá pravda je ale zcela jiná. Zednáři nevznikli teprve v roce 1717, kdy byla ustavena v Anglii první lóže, dokonce ani nenavazovali na sdružení stavitelů chrámů, jak se všude píše, ale na tajnou okultní společnost rosenkruciánů, kteří zde existují už od 14. století. Svobodní zednáři sice popírají, že by byli náboženskou společností, jedná se však o gnostickou sektu s mnoha magickými prvky sesbíranými ze všech starých kultur. Každý stupeň zasvěcení má svoji nauku, svůj rituál a symboly. V zasvěceních nižšího stupně nemusí člověku dojít, oč vlastně jde. Od prvního stupně jsou však členové rafinovaně zasvěcováni pomocí rituálů, symbolů, tajných slov a přísah Velkému Architektu Vesmíru, který je teprve v posledních stupních zasvěcení odhalen jako Lucifer a představen jako univerzální otcovství Boha, Jitřní hvězda, a je uctíván jako Bůh. Všechna tato zasvěcení mají již od prvního učednického stupně negativní dopad na duchovní život a zdraví jednotlivce a negativní duchovní vliv na celou rodinu, protože duchu zla se tím, byť nevědomky, otevírají dveře nejen do našeho života, ale přes naše vztahy i k našim nejbližším.

Každý zednář je vázán přísahou mlčenlivosti, která se týká vlastních sezení lóže, rituálů, výkladu symbolů a poznávacích znamení. Zednář nemusí svoji příslušnost k zednářskému řádu tajit, je však přísahou zavázán, že nesmí prozradit členství jiného zednáře. Z tohoto důvodu lze jen velmi obtížně ověřit, kdo zednář je a kdo ne. Zednář má mít přehled o lóžích nižšího stupně zasvěcení a jejích členech, může mít znalosti i o lóžích stejného stupně zasvěcení a udržovat na této své úrovni kontakty, nemá však absolutně žádné právo být informován o lóžích vyššího stupně zasvěcení a o tom, kdo ho vlastně řídí. Zednáři nejnižších stupňů zasvěcení často neví nic o magii a satanských rituálech, jimiž se zabývají lóže vyššího stupně zasvěcení, jsou informováni jen o ideologii a plánech na jejich vlastní úrovni, tedy především o sociálních, vzdělávacích, politických a charitativních akcích. Jsou tak přesvědčeni, že svobodné zednářství je pouze humanitární institucí. Jen tak je možné vysvětlit, že někteří křesťané se snažili spojit křesťanství s účastí ve svobodném zednářství.

Je pochopitelné, že z mnoha důvodů je zakázáno katolickým křesťanům jakýmkoli způsobem být přičleněn ke svobodným zednářům. Posledním oficiálním dokumentem Svatého stolce v tomto ohledu je “Deklarace o zednářství” od Kongregace pro nauku víry z 26. listopadu 1983, podepsaná tehdejším prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Josephem Ratzingerem a potvrzená Janem Pavlem II. V tomto dokumentu se důrazně uvádí, že principy zednářských sdružení jsou neslučitelné s učením katolické církve. Věřící, kteří by se stali členy zednářských lóží, se nacházejí ve stavu těžkého hříchu a nemohou přistupovat ke svatému přijímání. Papežská kongregace tímto dokumentem rovněž potvrzuje předchozí vyjádření z let 1974 a 1981, která zakazují katolíkům vstup do zednářských spolků pod trestem exkomunikace. V Kodexu kanonického práva z r. 1983 je svobodné zednářství zahrnuto v kánonu 1374 do obecného pojmu „sdružení, která brojí proti církvi“.
Tím samým není řečeno, že když se někdo z nevědomosti o démonickém pozadí zednářství zúčastnil nějakého zasedání, že vše, co v životě dělal a dělá, je od základu špatné. Existují také organizace, které zdánlivě nemají se zednářstvím nic společného. Takovými jsou u nás především Rotary Club a Lion’s Club. Tyto organizace mají za úkol shromažďovat na místní úrovni významné osobnosti z oblasti politiky, byznysu a kultury a seznamovat se s nimi. Takové organizace, které sami zednáři nazývají „zednářská bratrstva“ jsou pak prostorem pro hledání nových adeptů zednářských lóží. Mnozí křesťané jsou naivní v tom, že když je jim nabídnuta účast v takových organizacích, nechají se klidně zlákat. Členem těchto veřejných klubů, navenek naprosto bez vztahu k zednářství, se ale ve skutečnosti může stát jen člověk, s nímž se v budoucnu do zednářské lóže nějak počítá. Je-li však někdo členem některé z těchto organizací, neznamená to nutně, že je zednářem. V tomto bodě dochází k nejčastějším nedorozuměním a také k pomluvám, které mohou mít pro jednotlivce a někdy i společnost fatální dopad.
Žito
To je dobře, že sis to našel. Aspoň víš, čemu děláš lokaje.
Marki
Za ilumináty se prohlašovalo několik křesťanských sekt, například martinisté a rosenkruciáni, jako úplně první začali označení používat takzvaní Bratři svobodného ducha ve 14. století. Latinské ilumináti totiž znamená "osvícení" - odtud pak do moderního slovníku proniklo ůosvícenství". Být iluminátem, tedy osvíceným, znamená vystoupit proti Bohu a jeho mystickému pozemskému tělu, katolické …More
Za ilumináty se prohlašovalo několik křesťanských sekt, například martinisté a rosenkruciáni, jako úplně první začali označení používat takzvaní Bratři svobodného ducha ve 14. století. Latinské ilumináti totiž znamená "osvícení" - odtud pak do moderního slovníku proniklo ůosvícenství". Být iluminátem, tedy osvíceným, znamená vystoupit proti Bohu a jeho mystickému pozemskému tělu, katolické církvi. Ostatně prvním osvíceným nebyl nikdo jiný než základní autorita všech iluminátů, "ten který nese světlo" - luciferos, padlý anděl, satan, či ďábel, odpůrce Boží. ilumináti, jak je známe dnes, byli jako tajné společnosti založeni v Bavorsku 1. května roku 1776 jezuitou a profesorem církeního práva Adamem Weishauptem - těsně před Deklarací Spojených státův a pouhých třináct let před vyvoláním krvavé francouzské revoluce. podle mnoha hodnověrných svědectví právě ilumináti vládnou dnes světu, právě oni stojí za projektem tzn. NWO Nového světového řádu- totalitního fašistického režimu jedné vlády pro celý svět.
TULÁK
Nechci tě chytat za slovo, ale jsi mluvila o skomírání v souvislosti s tím, že jsou odpojeny od hlavní tepny...porodnost mají Albánci vysokou, ale taky nejsou na té hlavní tepně.Albánci neskomírají, to je pravda.Žehná jim snad Pán Bůh?Tak já ti nevím.
Jak víš, že Američani Izraeli pomáhají nezištně.Myslím, že přijít o takového spojence, tak vojensky je to sakramensky oslabí.Měla bych vědět, komu …More
Nechci tě chytat za slovo, ale jsi mluvila o skomírání v souvislosti s tím, že jsou odpojeny od hlavní tepny...porodnost mají Albánci vysokou, ale taky nejsou na té hlavní tepně.Albánci neskomírají, to je pravda.Žehná jim snad Pán Bůh?Tak já ti nevím.
Jak víš, že Američani Izraeli pomáhají nezištně.Myslím, že přijít o takového spojence, tak vojensky je to sakramensky oslabí.Měla bych vědět, komu mám být vděčna za to, že mám benzín do auta.No tak to uznávám. ale kdyby mělo jít jen o to, tak raději budu jezdit na kole
TULÁK
Srbové, že skomírají?To by možná nějaký ti ilumináti chtěli.Ale co si počnou s takovým národem? www.youtube.com/watch
3 more comments from TULÁK
TULÁK
I kdepak Rusové Srbům pomáhají.Poslali jim kamna, pece, mini elektrárny, potraviny, pomohli v létě s hašením požárů.Rovněž Řekům hodně pomáhají.Myslíš vojensky?To by byla hrůza Username.Jen pomyslet.Ale jak skomírají Srbové?Viděla jsi pohřeb patriarcha Pavla?Takové davy ho šly vyprovodit.Taky jim byl příkladem.Žádný vašnosta.Jezdil s lidmi tramvají.Takový skromný člověk.Současný patriarcha …More
I kdepak Rusové Srbům pomáhají.Poslali jim kamna, pece, mini elektrárny, potraviny, pomohli v létě s hašením požárů.Rovněž Řekům hodně pomáhají.Myslíš vojensky?To by byla hrůza Username.Jen pomyslet.Ale jak skomírají Srbové?Viděla jsi pohřeb patriarcha Pavla?Takové davy ho šly vyprovodit.Taky jim byl příkladem.Žádný vašnosta.Jezdil s lidmi tramvají.Takový skromný člověk.Současný patriarcha uvažuje o tom pozvat Benedikta.Bylo by to prý poprvé.Tak to je dobré.Kdepak skomírají.To je hrdý národ a věřím, že i bohabojný.
A my, kypíme snad duchovním zdravím?Nezdá se mi.No nevím, Username.
TULÁK
krásná slova, ale křesťané utíkají i z jiných zemí, kde došlo k tzv. "osvobozování".Není to divné? Nic ve zlém, ale šrotuje mi to v hlavě.
TULÁK
Zničeno: 212 chrámů, poškozeno: 367 chrámů.
Zničeno: 111 farních domů, poškozeno: 107 farních domů
...a není za tím vším taky nějaký vyšší zájem?
Jovana
Pravoslavní jsou křesťané a křesťany poznají nevěřící po lásce, což znamená, že pravoslavný, který miluje Krista Krále a Přesvatou Bogorodicu žije i v lásce s římským katolíkem, řeckým katolíkem a žije v lásce s lidmi. Takový pravoslavný je svědkem Krista na zemi a učedníkem Krista.
TULÁK
a co naše křesťanské cítění s pravoslavnými, co my na ty zničené chrámy?nevím, nevím.To, co jsem viděla, se mi vůbec nelíbilo.A když si vzpomenu na Olbreitovou, jak vyváděla nedávno, tak je mi na nic.
TULÁK
aha, tak to je možné, že stavěli na černo
8 more comments from TULÁK
TULÁK
Tak jsem myslela, že mi to někdo přijde vyvrátit a přijde s důkazy, jak NATO, jehož jsme čestnými členy, umožnilo návrat bratrům Srbům do svých domovů, jak jsme udělali sbírky na obnovení chrámů, klášterů a křesťanských památek a on nikdo?
TULÁK
Dovolat se?Kde?Haag sprostil viny Haradinaje, přestože bylo zabito 11 svědků, kteří měli svědčit proti němu.On má zase usilovat o post premiera.Albánci slaví a oficiálně už se mluví o vytvoření jednoho státu, připojení k Albánii.Srbové žijí stále v ghetech.Takto to tam prý vypadá.halonoviny.cz/articles/view/228219
a nezlobte se, Srby neznám, ale o Albáncích jsem slyšela od místních Pražáků, jak …More
Dovolat se?Kde?Haag sprostil viny Haradinaje, přestože bylo zabito 11 svědků, kteří měli svědčit proti němu.On má zase usilovat o post premiera.Albánci slaví a oficiálně už se mluví o vytvoření jednoho státu, připojení k Albánii.Srbové žijí stále v ghetech.Takto to tam prý vypadá.halonoviny.cz/articles/view/228219
a nezlobte se, Srby neznám, ale o Albáncích jsem slyšela od místních Pražáků, jak se chovají v Praze.To je tedy soužití.
TULÁK
01. prosince 2012, 23:22 (Aktualizováno 01.12.) Praha – Ten, kdo uznal nezávislé Kosovo, by měl hnít v pekle, které představují srbská ghetta v tomto státě, myslí si poslanec a prosrbský aktivista Jaroslav Foldyna /ČSSD/.
Foldyna se rozohnil, když četl článek ze serveru KosovoOnline.cz, který patří sdružení Přátel Srbů na Kosovu. Článek pojednával o požáru rodinného domu v srbském ghettu v …More
01. prosince 2012, 23:22 (Aktualizováno 01.12.) Praha – Ten, kdo uznal nezávislé Kosovo, by měl hnít v pekle, které představují srbská ghetta v tomto státě, myslí si poslanec a prosrbský aktivista Jaroslav Foldyna /ČSSD/.
Foldyna se rozohnil, když četl článek ze serveru KosovoOnline.cz, který patří sdružení Přátel Srbů na Kosovu. Článek pojednával o požáru rodinného domu v srbském ghettu v Orachovce. Existuje podezření, že dům byl záměrně zapálen.
„Před konfliktem před třinácti lety žilo v Orachovci okolo 5 500 Srbů, po válce jich zůstalo 1000 a nyní jich tam žije 400. Zbylí Srbové říkají, že žijí v izolaci, jak bezpečnostní, tak i ekonomické. Jediné srbské středisko poblíž je Velika Choča, ve které žije 600 Srbů," píše se na serveru.
Jaroslav Foldyna teď lituje, že nemá větší moc. „Škoda, že nemám takovou moc. Odstěhoval bych rodiny pohlavárů, kteří uznali kvazi stát Kosovo do enkláv (ghett) na jihu Kosova. Ať si vychutnají život v zemi, kterou řídí drogoví magnáti, majitelé bordelů a někdejší hrdlořezové UČK (Kosovská osvobozenecká armáda, pozn. red.) T je hanba USA a EU!" hřímá.
Mezi státy, které uznaly nezávislé Kosovo, je i Česká republika. Stalo se tak v květnu 2008 a ministrem zahraničí byl v té době Karel Schwarzenberg /TOP09/, takže i on by si měl podle Foldyny vyzkoušet život v ghettu.
Příznivec socialistů nejsem, ale dávám mu za pravdu.To se to rozhoduje v teploučku doma o životech v jiné zemi!
TULÁK
V roce 1999 sílící proud uprchlíků vyvolaný boji a nyní již i cíleným terorem jugoslávské armády, která zahájila cílené etnické čištění některých částí Kosova[zdroj?], vyústil v tzv. operaci Spojenecká síla - útok leteckých sil NATO na Jugoslávii. Během bojů mezi jugoslávskou armádou a Kosovskou osvobozeneckou armádou uprchlo ze země 150 tisíc Albánců, během intervence NATO dalších …More
V roce 1999 sílící proud uprchlíků vyvolaný boji a nyní již i cíleným terorem jugoslávské armády, která zahájila cílené etnické čištění některých částí Kosova[zdroj?], vyústil v tzv. operaci Spojenecká síla - útok leteckých sil NATO na Jugoslávii. Během bojů mezi jugoslávskou armádou a Kosovskou osvobozeneckou armádou uprchlo ze země 150 tisíc Albánců, během intervence NATO dalších 863 tisíc Albánců. Tito se po ukončení bojů a obsazení země vojsky NATO do země vrátili. Počet nealbánských uprchlíků, jejichž masový exodus začal s ústupem jugoslávské armády a byl podpořen i „excesy“ ze strany UÇK, je těžké odhadnout, k současnému datu se udává v rozmezí 65-250 tisíc. Řada z nich nevěří proklamovaným garancím mezinárodní správy Kosova o jejich bezpečnosti, protože vědí, že Srbové žijící v Kosovu stále živoří v ghettech[zdroj?] a bez doprovodu vojsk KFOR se i nadále vystavují nebezpečí.[38] Další Srbové, zejména majitelé domů a pozemků mají své domy buď vypálené, nebo zabrané Albánci a nemohou se domoci práva, aby jim nemovitosti byly vráceny.
cs.wikipedia.org/wiki/Kosovo
TULÁK
Nejen Srbům, ale i Romům, koukni na ten dokument Uloupené Kosovo a pak, kdyby se Srbům tam vedlo, žádali by o azyl Rusko?No ale máš zajímavý názor.Podívám se na to z tvého pohledu.Zatím!
TULÁK
Velmi dobrý je dokument Uloupené Kosovo.Měl být na Čt2, ale někdo zapracoval, tak se do televize nedostal.Srb, který se vrátil do vsi obsazené Albánci říká jednomu z nich: to je můj dům a postavil jsem ho svému synovi a ten se mu normálně smál do obličeje.
A jak oslavují toho svého předáka "Ramba".Zkrátka nikdo za nic nemůže.
TULÁK
Podrobně jsem se o dění v Kosovu zajímala.Faktem zůstává, že Srbové byli vyhnáni z vlastních domovů s holýma rukama, skončili v nějakých táborech a Albánci obsadili jejich domy a vesnice.Dobře napsal Rajko Doleček, že oni nám Srbové v krušných chvílích neváhali nabídnout pomoc a my dneska....?Díky technice máme hodně nafocených a zfilmovaných záběrů.Možná mám příliš jednostrané informace, ale …More
Podrobně jsem se o dění v Kosovu zajímala.Faktem zůstává, že Srbové byli vyhnáni z vlastních domovů s holýma rukama, skončili v nějakých táborech a Albánci obsadili jejich domy a vesnice.Dobře napsal Rajko Doleček, že oni nám Srbové v krušných chvílích neváhali nabídnout pomoc a my dneska....?Díky technice máme hodně nafocených a zfilmovaných záběrů.Možná mám příliš jednostrané informace, ale druhá strana mlčí.Proč mlčí?Nemá čím by se obhájila.NATO se potřebovalo na toto území dostat.Nic jiného mě nenapadá.Nevím, ale svoboda nebo prosperita za každou cenu?
TULÁK
U mě se Havel definitivně schodil podporováním bombardování Kosova.Sledují možná nějaké vyšší cíle a nekoukají na spravedlnost nebo vůbec lidi.Žel, i KC na samém počátku toto bombardování podpořila.Za to se tedy hodně stydím a dokonce jsem jeden čas přiznám se, uvažovala, že KC opustím a půjdu k pravoslavným.Ano, tak mě to vzalo.Pohřeb Havla, tak to byla fraška jako za komunistů.Bylo vidět, že …More
U mě se Havel definitivně schodil podporováním bombardování Kosova.Sledují možná nějaké vyšší cíle a nekoukají na spravedlnost nebo vůbec lidi.Žel, i KC na samém počátku toto bombardování podpořila.Za to se tedy hodně stydím a dokonce jsem jeden čas přiznám se, uvažovala, že KC opustím a půjdu k pravoslavným.Ano, tak mě to vzalo.Pohřeb Havla, tak to byla fraška jako za komunistů.Bylo vidět, že jsou tady zase dva nesmiřitelné tábory.Méně početný, ale u moci.
Irbis
vždyť ta encyklika platí. Kdo je členem nějkého zednářského spolku, páchá smrtelný hřích. Tečka. Jednodušší už to být nemůže

Když ste to nakousli s tím Havlem, tak jedna informace o něm je, že byl členem Římského klubu, který řeší otázky redukce lidské populace. Něco málo zde:
www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/havel-lidstvo-j…
Dalšími členy také jsou např. Gorbačov, Bill Gates a mnoho …More
vždyť ta encyklika platí. Kdo je členem nějkého zednářského spolku, páchá smrtelný hřích. Tečka. Jednodušší už to být nemůže

Když ste to nakousli s tím Havlem, tak jedna informace o něm je, že byl členem Římského klubu, který řeší otázky redukce lidské populace. Něco málo zde:
www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/havel-lidstvo-j…
Dalšími členy také jsou např. Gorbačov, Bill Gates a mnoho dalších.
Nevim kdo to byl, ale řekl, že nejhorší by bylo, kdyby se lidé ze zemí 3. světa začali hromadně přesouvat do Evropy, USA apod. a že je tomu potřeba zabránit - vymyslet, jak tam ty lidi udržet. Proto se pořád hodně investuje do "charit", inovace v zemědělství pro vyšší výnosy v těchto zemích, ale s dobročinností to nemá nic společného.
Marki
Je nepřijatelné, aby se katolík stal členem jakéhokoliv zednářského spolku. Měli by za to následovat přísné církevní tresty,
viz encyklika víše.
TULÁK
To je právě to, že oni se systematicky zaměřují na lidi s vlivem a to po staletí.Jestli tam ti lidé skutečně působí a mají vše pod svou kontrolou, pak mně se to, jak se společnost vyvíjí, nelíbí.Kdyby byly protokoly sions. mudrců pravé, tak současná "svoboda" bude vystřídána zase totalitou, protože si ji lidi vynutí.No ale nerýsuje se to tak?
Dobrou!
Marki
Může být katolík členem Rotary Clubu?

Uvědomělý katolík, který je hrdý na svou pravou víru, váží si jí, děkuje Bohu za ni a je ochoten za ni i zemřít, nemůže být členem spolku, který svými stanovami jeho víru snižuje na roveň každé nepravé sekty, ba i pohanství, který pod záminkou náboženské tolerance a pod záminkou ideje sloužit společnosti bere mu úctu k jeho náboženství, viklá jeho pevným …More
Může být katolík členem Rotary Clubu?

Uvědomělý katolík, který je hrdý na svou pravou víru, váží si jí, děkuje Bohu za ni a je ochoten za ni i zemřít, nemůže být členem spolku, který svými stanovami jeho víru snižuje na roveň každé nepravé sekty, ba i pohanství, který pod záminkou náboženské tolerance a pod záminkou ideje sloužit společnosti bere mu úctu k jeho náboženství, viklá jeho pevným přesvědčením tak dlouho, až opustí půdu dogmat a autority neomylné církve, aby na její místo postavil svůj lidský rozum a jeho kritiku. Připravit lidstvo o víru: to je cílem rotariánství.

Naše náboženská tolerance musí být jiná, nežli je ona zednářsko - rotariánská. To uznává i zednář Albert Lantoine, jenž v článku „La Morale maconique“ (Geneva 1023) napsal:
„Když tupíme katolicismus pro jeho náboženskou intoleranci, kterou projevoval po celá století a projevuje stále, pochází maše rozhorlení z pýchy a obmezenosti. Vždyť všichni ti, kteří mají určité přesvědčení a jsou jisti, že slouží pravému Bohu, nemohou nemít útrpnost s těmi, kdož mají jiné přesvědčení. To je skutečnost, kterou možno pozorovat vždy, nejen u spolků laických, nýbrž i společností náboženských.“

Zdá se tedy podivným, že zednářstvo na jedné straně doznává, že ten, kdo má naprostou jistotu o své pravdě, nemůže být tolerantním ve smyslu zednářském a nemůže pokládat za rovné každé učení, dobré i špatné, a že na druhé straně tolik se rozčiluje nad klerikální intransigencí. — Ale není to úplně nelogické. Týž Lantoine vysvětluje zdánlivý rozpor.
„Zednářství je založeno na toleranci. Kdo vstoupí do něho, musí především doznat, že nezná ničeho, a že nic z toho, co ví a čemu věří, není nezměnitelné. Přijímají se sice vyznavači všech náboženství, ale s podmínkou, že je každý svoboden, že se má rozumově vyvíjet a hledat čistou pravdu. V tom mu nesmí být na závadu jeho náboženské přesvědčení, žádné dogma nesmí ho brzdit v hledání čisté pravdy. Proto musí své přesvědčení náboženské podrobit revizi a zbavit se každého dogmatického závazku a snažit se o dosažení čisté pravdy, která je nade vším dogmatem, ale je nedostižitelná.“
Čili filozofii zednářstva je skepticismus: ten prý je normálním stavem lidského rozumu. — Není to nic nového. Už Pilát odpověděl Ježíšovi na jeho prohlášení: „Já jsem se proto narodil a proto jsem na svět přišel, abych vydal svědectví pravdě“, — skeptickým: „Co je pravda?“

Ne tedy jistota, pocházející z jediné pravé víry v Boha, ale zoufalý skepticismus je filozofií a teologií zednářů. Proto tedy musí být každý zednář indiferentním ke každému náboženství, všecka musí pokládat za rovna, aby všecka překonal a zničil.
Je to ďábelský plán; nevysvětlitelným zůstává, jak může být katolík, ba i kněz vyznavačem takového učení a služebníkem pekla! Tato filozofie je společná zednářům i rotariánům!

katolicka-kultura.sweb.cz/rotary_club/rotary_club.html
TULÁK
Pokud nejsme výrazně postavení v politice, vědě nebo i kultuře, tak nám asi nikdo členství nenabídne :-)

...tak to nebude založeno na učení mého Pána
pařez
TULÁK — 6.12.2012 23:23:06:
Tak to až tak neznám. Ale jak se říká - jaký pán, takový kmán. Jednota a soulad jsou plody lásky, nenávist přináší rozdělení a rozbroje. Samozřejmě, i ti, kdo se nemají v lásce, se mohou (a často to dělají) spojit proti společnému nepříteli.
Lewis ve své knížce "Rady zkušeného ďábla" kreslí vizi pekla, kde jednotliví ďáblové vzájemně soupeří o vliv a moc - nebe si …More
TULÁK — 6.12.2012 23:23:06:
Tak to až tak neznám. Ale jak se říká - jaký pán, takový kmán. Jednota a soulad jsou plody lásky, nenávist přináší rozdělení a rozbroje. Samozřejmě, i ti, kdo se nemají v lásce, se mohou (a často to dělají) spojit proti společnému nepříteli.
Lewis ve své knížce "Rady zkušeného ďábla" kreslí vizi pekla, kde jednotliví ďáblové vzájemně soupeří o vliv a moc - nebe si naopak vzájemně pomáhá.
Pokud to tak je, pak mohou být spory mezi lóžemi odrazem onoho soupeření mezi ďábly.
TULÁK
Tak trochu vím.I Masaryk a mnoho dalších.Je to ale těžké rozpoznat, kdy někdo se hlásí čistě k židovským kořenům a nebo k tomu zednářství.Překvapila mě zpráva, že jsme jediní v Evropě, kteří neuznali Palestinu jako stát?Co za tím vězí?Zdá se mi, že to tak jednoduché není.Nemám k té Havlově klice důvěru.Ale nevyznám se v nich.
Marki
Například Týdeník Politika otiskl v počátcích devadesátých let následující pojednání o Václavu Havlovi. Protože je zajímavé, ocituji z něj větší části:

„V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou 'Asanace', natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na …More
Například Týdeník Politika otiskl v počátcích devadesátých let následující pojednání o Václavu Havlovi. Protože je zajímavé, ocituji z něj větší části:

„V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou 'Asanace', natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem.“

„Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Otec stavěl své objekty výhradně pro židovské investory (kupř. Obchodní dům Brouk a Babka, obchodní dům ASO – nyní Perla, Barandovské terasy, palác Lucerna atd.), a výhradně pro židovské majitele. Strýc V. Havla vlastnil s židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barandov. Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub, oba byli členy Rotary-klubu. (PEN-klub je zednářská a židovská světová organizace, sdružující úspěšné spisovatele a vydavatele. Byl založen v roce 1921 v Londýně. Jeho činnost byla v dobách stalinského režimu zakázána Po jeho obnovení v prosinci 1989 byl V. Havel zvolen jeho čestným předsedou.) Rotary-klub je obdobou PEN-klubu, sdružující úspěšné podnikatele, finančníky a průmyslníky. Nedávno obdržel V. Havel mezinárodní cenu Rotary.“
„Václav Havel byl zasvěcen do lóže svobodných zednářů v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Milerem, prezidentem světového PEN-klubu, židem a bývalým americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem (Spartakus a pod.). Havlovi se dostalo 30. svěcení podle amerického rituálu (Rituel of Knight Kadosh z roku 1879).“

abbartos.wordpress.com/…/ceska-republika…
TULÁK
a co myslíte, je tolika názorových proudů a spolků.Byly založeny náhodně nebo cíleně a vedou k jednomu cíli?Tak se mi to zdá chaotické.Dokonce se některé ty lože v minulosti napadly, nebo ne?
pařez
Ono se říká (osobně to potvrdit nemohu ;-), že zednářské lóže nižších stupňů zasvěcení jsou ve své podstatě humanitně a intelektuálně orientované solečnosti, které vytváří právě takovýto image.
Teprve zasvěcenci vysokých stupňů svěcení znají skutečné cíle hnutí. Zednáři nižšího stupně zasvěcení neví, kdo má vyšší stupeň zasvěcení. Chápu to tak, že v určité lóži mohou být spolu zednáři různého …More
Ono se říká (osobně to potvrdit nemohu ;-), že zednářské lóže nižších stupňů zasvěcení jsou ve své podstatě humanitně a intelektuálně orientované solečnosti, které vytváří právě takovýto image.
Teprve zasvěcenci vysokých stupňů svěcení znají skutečné cíle hnutí. Zednáři nižšího stupně zasvěcení neví, kdo má vyšší stupeň zasvěcení. Chápu to tak, že v určité lóži mohou být spolu zednáři různého stupně - z pohledu obyčejných členů, nebo z pohledu veřejnosti, se to jeví jako homogenní skupina - z pohledu osoby znalé však může jít o velice strukturovanou a provázanou společnost. Tento systém umožňuje vysoký stupeň kontroly dění v lóži, i kontroly postojů jednotlivých členů.
TULÁK
Fakt?Když jsem narazila na ten článek Kláry Steinerové, tak jsem si to vytiskla a dala jednomu knězi.On mi je vyvracel, že nemají takový vliv ve společnosti, natož v Církvi.Na netu je hodně fám, ale se přiznám, že jsem narazila jednou na fotky z jedné farnosti a ti lidé mi připadali takoví divní.Možná moje fantazie.Každopádně bych se mezi těmi lidmi necítila dobře.Nevím, co to bylo za lidi, tak …More
Fakt?Když jsem narazila na ten článek Kláry Steinerové, tak jsem si to vytiskla a dala jednomu knězi.On mi je vyvracel, že nemají takový vliv ve společnosti, natož v Církvi.Na netu je hodně fám, ale se přiznám, že jsem narazila jednou na fotky z jedné farnosti a ti lidé mi připadali takoví divní.Možná moje fantazie.Každopádně bych se mezi těmi lidmi necítila dobře.Nevím, co to bylo za lidi, tak si netroufám na ně poukazovat.
Marki
Právě že mě překvapilo, kolik jich okolo nás je, né jenom ve vrcholné politice. Jsou to lidi od vedle, pořádají večerní setkání a povídají si o historii, nebo tam a onde položí pamětní destičku, že na něco přispěli atd. Zkus si zadat např. Rotary klub + název nejbližšího okresu a najeď na fotogalerii a možná se budeš divit koho tam nepoznáš!
TULÁK
Žádného osobně neznám.Jak bych mohla, když se píše, že pracuje v utajení.Kdybych ho ale někde potkala a vykazoval známky, že patří do tohoto spolku, tak se k němu budu chovat po vzoru Benedikta, jako diplomat a budu se ho snažit přesvědčit v čem se mýlí.To vyžaduje, abych se ale seznámila s tím, čemu takový zednář věří.Tak já vím jen to, co psala Klára Steinerová.www.organizace.xf.cz/zed2.htmJeMore
Žádného osobně neznám.Jak bych mohla, když se píše, že pracuje v utajení.Kdybych ho ale někde potkala a vykazoval známky, že patří do tohoto spolku, tak se k němu budu chovat po vzoru Benedikta, jako diplomat a budu se ho snažit přesvědčit v čem se mýlí.To vyžaduje, abych se ale seznámila s tím, čemu takový zednář věří.Tak já vím jen to, co psala Klára Steinerová.www.organizace.xf.cz/zed2.htmJe to stručné a srozumitelné i pro mě.Kdyby se tady našel nějaký sympatizant -odvážný- mohl by se pokusit její argumenty zpochybnit.No vím, je snažší někomu nadat do zednářských hadů.Ale i zednář se může obrátit, ne?
Marki
Je spousta organizací, které se jmenují jinak a jsou přímo napojeny na zednáře. U nás je to Bohemia, PEN-club, Rotary club, Rosenkruciáni, Řád Strážců...a další. Určitě znáte členy i z vašich okresů.
Irbis
věděli ste, že zednář má povinost pomoct lidem (peněžitý dar, sehnat místo v práci apod.) ale samozřejmě musí být velice opatrný, aby se neprozradil a taky, jestli nejde jenom o zneužití jeho povinnosti.
Nebo podmínka pro přijetí do zednářské lóže je, aby člověk byl nějakého vyznání (jakéhokoliv ale ne ateista). Jinak oni sami si vybírají, koho chtějí mít (většinou nějaké inteligentní lidi, …More
věděli ste, že zednář má povinost pomoct lidem (peněžitý dar, sehnat místo v práci apod.) ale samozřejmě musí být velice opatrný, aby se neprozradil a taky, jestli nejde jenom o zneužití jeho povinnosti.
Nebo podmínka pro přijetí do zednářské lóže je, aby člověk byl nějakého vyznání (jakéhokoliv ale ne ateista). Jinak oni sami si vybírají, koho chtějí mít (většinou nějaké inteligentní lidi, vychytralé apod.)

Možná horší jsou Illuminati (ty bankéřské rodiny ap.).

Myslim, že skoro nikdo moc nepozná, kdo je zednář a kdo ne. Oni jsou velmi ostražití. Ale samozřejmě zastávají ty vysoké funkce, takže ti na vysokých postech mohou být zednáři.

Souhlasim s vámi, modlitba je nejlepší zbraň.
Marki
Henochova slova jsou pořád platná:

" Hle příjde Pán s velkým množstvím svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně páchali, a ze všech urážlivých řečí, které proti němu vedli bezbožní hříšníci."
Jovana
Určitě - Henoch chodil se svým Bohem. Jdu-li se svým Bohem, nebojím se. Žijeme ve světě a nejsme ze světa.
Marki
Takže se jich nestranit. Přinášet radostnou zvěst svým příkladem!

No skvěle
Jovana
Apoštol Pavel, když přišel do Říma, tak jaká byla ta společnost? Uprostřed jáma a tam házeli za nožičku děti, které nechtěli a polomrtvé lidi a město bylo plné smilstva a života si tam nevážili vůbec a lidé umírali hladem. Dnešní doba není lepší. Umírá více lidí hladem než v té době apoštola Pavla, lidé smilní a neváží si života, novodobé otroctví stále existuje a kanibalismus také a démonům …More
Apoštol Pavel, když přišel do Říma, tak jaká byla ta společnost? Uprostřed jáma a tam házeli za nožičku děti, které nechtěli a polomrtvé lidi a město bylo plné smilstva a života si tam nevážili vůbec a lidé umírali hladem. Dnešní doba není lepší. Umírá více lidí hladem než v té době apoštola Pavla, lidé smilní a neváží si života, novodobé otroctví stále existuje a kanibalismus také a démonům slouží lidé také. Máme však jedno veliké plus, jednu velikou jistotu jistot, známe Boha a Bůh je vítěz. Před Bohem musí pokleknout i zednář. Bohužel. Nepoklekne-li dnes, jednou poklekne určitě. Takže obléct Boží zbroj a modlit se. Jdu za starostou, tak jdu s Bohem. Jdu za ředitelem školy, tak jdu s Bohem. Jdu k sousedovi, tak jdu s Bohem. Jdu-li s Bohem, zednáři musí pokleknout.
Marki
A co třeba v případě, že je to starosta města a vy se sním musíte setkávat, nebo je to ředitel školy, kam chodí vaše děti. Anebo je to váš soused, který potřebuje čas od času pomoct a naopak?

Modlit se je správně
Jovana
Modlit se za ně a nepodávat ruku démonovi
Marki
Otázka pro všechny. Jak se stavit k lidem, kteří jsou zednáři, třeba jako zde vzpomenutý Alfons Mucha Introduction of the Slavonic Liturgy in Great Moravia, 1150th Anniversary 2013. ? A co ostatní lidi, se kterými se setkáváme v osobním životě a jsou zednáři, co s tím? Má někdo nějaké doporučení?
Marki
Tato encyklika papeže Lva XIII. nebyla nikdy jeho následovníky odvolána, ani pozměněna. Z důvodu neomylnosti papeže ve věcech teologických platí bula od svého vzniku stále. Tato bula dala základ k „nejsprávnějšímu pohledu na svobodu člověka, kterým je jedině pohled katolický“.