Clicks576
Stylita
ikona Cesta do Damašku. Na této cestě se zjevil Ježíš Kristus Saulovi, pronásledovateli církve. Oslepl na tři dny, nic nejedl ani nepil. Poté ho uzdravil křesťan Ananiáš, Saul se nechal pokřtít a …More
ikona Cesta do Damašku.
Na této cestě se zjevil Ježíš Kristus Saulovi, pronásledovateli církve. Oslepl na tři dny, nic nejedl ani nepil. Poté ho uzdravil křesťan Ananiáš, Saul se nechal pokřtít a stal se svatým apoštolem Pavlem.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.
1Kor 15,1-8

Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “
Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“
Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“
Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí
a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“
Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.
Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“
Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“
Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“
Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní
a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.
Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: „To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím.“
Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy.
Skutky apoštolů 9, 1-22