Clicks1.1K
defendfaith
1

Amoris Laetitia? Čo to je? Toľko vzrušenia pre nič!

Pápež prikazuje falošné učenie
Amoris Laetitia - nástroj likvidácie
Encyklika z dielne pekla

Keď si katolík číta nové vízie Cirkvi, ako - ženy kňažky, Eucharistia pre všetkých, a posledné dvojzmyselné dielo žido-slobodomárov, Amoris Laetitia, ktoré pravdepodobne celé nebolo v réžii pápeža, začne sa obávať o svoju vieru. Nie je dôvod. Pápež má vieru iba zachovávať a neporušene ju ďalšiemu odovzdať. Nemá právo ju ani meniť, ani učiť inak. Katolík má vieru naopak poznať a odmietnuť všetko - aj keby išlo o príkaz kardinála - keby mu kázal konať proti viere. Takže tu nie je priestor na vzruch. Zabudnite na poslušnosť spred koncilu, kedy sa poslušnosť vyžadovala, pretože Cirkev učila jednu vieru a bola skutočne radcom a pomocníkom v spáse. Dnes si ale každý biskup, každý kňaz učí, ako si to on myslí - takže ak by sa katolík držal tejto súkromnej viery duchovného, môže sa minúť so spásou. Pre katolíka je tak podstatné Písmo a výklad večnej Cirkvi. Ak toto katolík ovláda, nemôže zakolísať, nemôže sa vzrušovať nad nepodstatnými vecami, nič ho nemôže prekvapiť, ani sa nemôže zatriasť.

A preto ma nič nemôže prekvapiť - pretože poznám pravdu cez učenie Cirkvi a Písmo sväté - zostávam tak tichý, kľudný, vyrovnaný, napriek chaosu vo svete, som ako kameň, ktorým nič nemôže pohnúť...

Pápež František v “Amoris laetitia” píše, že “Eucharistia nie je odmena za dokonalosť, ale štedrý liek a potravina pre slabých v objektívnej situácii hriechu”.

Učenie Cirkvi jasne definuje, že Eucharistia je sám Kristus! Aby sme mohli prijať Krista, musíme patriť do Cirkvi, teda musíme mať krst a sväté prijímanie, musíme byť v stave milosti posväcujúcej, teda musíme mať za sebou pokánie, ľútosť, vyznanie hriechov vo svätej spovedi, sľub nápravy. Týmto sa samozrejme nemyslí akási mechanická spoveď, ale tiež jej súčasťou je polepšenie a náprava života. Spoveď bez nápravy je asi tak platná, ako keď nám ju urobí Vasky Jugen, z hornej dolnej. Teda dávať Eucharistiu protestantom, ktorí tvrdošijne odmietajú vstup do Cirkvi, alebo ju dávať iným vierovyznaniam je ťažkým hriechom klerika, ktorý to dovolí.

Súhlasíme s pápežom - Eucharistia je liekom, ale i posilnením v ďalších bojoch života. Keď sa homosexuál rozhodne zmeniť život, vyspovedá sa a bude chcieť žiť bez hriechu homosexuality - Kristus ho bude posilňovať cez sviatosti, kde Eucharistia je silná posila. Potravina pre slabých, ktorí neustále žijú v hriechu a nechcú sa ho zbaviť, na to sa pozrieme bližšie tu dolu...

Dôležitým predchádzaním Eucharistie je posväcovanie, sľúbenie Bohu vo svätej spovedi, že sa budem tohto hriechu chrániť a nebudem ho viac konať. Pokánie je obrat v živote, nie mechanický zvyk.

Ak by totiž niekto prijal Krista a žil by v smrteľnom hriechu, prijal by Ho nehodne, čím by spáchal ďalší smrteľný hriech! Svätý Pavol píše:

Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 1Kor 11:27

Čo Cirkev k tomu učí a teraz nemám na mysli Cirkev spiacu a opitú koncilom, ale Cirkev všetkých vekov, ktorá je jednotná, jednomyselná v ničom si neodporujúca, oslávená v nebesiach.

Cirkev pravdivo učí, že ak má niekto hriech, nemôže pristúpiť k telu Kristovmu v Eucharistii, najprv musí hriech oľutovať a vo svätej spovedi ho vyznať a dostať rozhrešenie. Otázka? Je rozvod a znovuvzatie hriechom? Ťažkým hriechom! Ale pozrime aj na výnimky.

Cirkev poznala výnimky, kedy išlo o násilný sobáš, alebo o zatajenú skutočnosť v sobáši. Poznám prípad, kedy mladomanžel zatajil manželke že má mimomanželské dieťa! Manželka žiadala rozvod - otázka zostáva, kto zosobášil tohto človeka, kto ho spovedal, keď aj Cirkev o tejto skutočnosti nevedela. Ak by vedela, má hriech aj Cirkev. Ale to sú extrémne prípady. Dobre vieme že tu na slovensku existuje prax, kde u znovuvzatých funguje prijímanie, pri niektorých liberálnych biskupoch, ktorí to povolili.

Cirkev povolila znovuvzatým to, že budú žiť v jednej rodine ako brat a sestra, bez sexuálneho styku. Poznáme aj také páry, ktoré toto dodržiavajú. Koľko poznáte ľudí, ktorí nemajú ani sväté prijímanie, ani sväté birmovanie, iba krst a niekedy ani to nie a sú krstnými rodičmi?! Stretol som sa s tým. Ale čo hovorí Boh, to je smerodajné, nie čo povolí skorumpovaný biskup, skorumpovaný kňaz, čo vydá šialená encyklika.

Spomeňte si na ženu, ktorá hovorí, že blahoslavené sú prsia, ktoré Ježiša kojili, čím naráža na Pannu Máriu - ale Ježiš poznal úmysel tejto ženy v srdci, ktorá je podobná zjavenkárom v cirkvi hľadajúcich senzácie - preto hneď usmerňuje túto pomýlenú ženskú keď jej hovorí - ó nie - blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú a zachovávajú Božie slovo! Toto je podstatné pre katolíka - poznať Božie slovo, zachovávať ho a keď niečo neviem a nerozumiem, cez Cirkev tu mám výklad - nie ako protestanti - čo človek to výklad.

A spomeňte si z evanjelia na to, keď Panna Mária s celou rodinou prichádza k Ježišovi a učeníci mu hovoria - hľa tvoja Matka, tvoji bratia, čo im Ježiš odpovedá - On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ Lk 8:21

Samotná Panna Mária bola vzorom, pretože píše o nej Písmo, že zachovávala všetky slová Kristove vo svojom srdci. Zachováva tieto slová aj pápežova dvojzmyselná encyklika?! Porovnajme:

Ježiš im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ Mk 10:11-12

Svätý Pavol Rimanom píše:

Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi; ak muž zomrie, je oslobodená od zákona muža. Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak patrí inému mužovi. Rim 7:2-3

Svätý Pavol inde:

Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom - a muž nech neprepúšťa manželku. 1Kor 7:10-11

A v liste Hebrejom:

A pre tých ktorí žijú smilne, kde im nejaký duchovný povolil prijímať keď sú rozvedení znovuvzatí odkazuje Boh cez svoje slovo: Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. Hebr 13:4

Takže neviem prečo je toľko vzruchu pre nejakú dvojzmyselnú encykliku, ktorá bude aj tak raz Cirkvou zavrhnutá ako blud, ktorá zvádzala masy katolíkov k falošnej viere a rúcala rodinu... :-)

Na záver uvedomenie si toho, že cudzoložstvo a smilstvo sú ťažkými hriechmi, azda najťažšími. Je to hriech ktorý veľmi uráža Boha, lebo mu pripomína cudzoložstvo z modlami. Keď muž cudzoloží so ženou, koná to isté, čo modlár s Bohom, keď odchádza od svojho Boha k falošným bôžikom a popudzuje Boha tak k hnevu. Píše o tom napríklad Jakub ohľadom sveta:

Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Jak 4:4

A Pavol:

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, nezdedia kráľovstvo Božie 1Kor 6:9

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Gal 5:16-21

Máte sa držať Božieho slova a zachovávať ho!


Nespasí vás viera v pápeža, ale viera v Božie slovo. Ak sa pápež mýli, pomýli milióny veriacich. Ale oni nebudú súdení preto, lebo poslúchali pápeža a skončili v pekle ale budú súdení preto - lebo nepoznali Božie slovo a nezachovávali ho...

Napokon Amoris nemá vieroučný charakter a ak by mal platiť v Cirkvi, musel by byť daný do rúk učiteľskému úradu a zladený s učením Cirkvi a katechizmom. Takže načo toľko kriku pre nič???