Clicks228
Stylita
32

Boží slovo na den 11.4. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!'Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!' Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát let a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.
Jan 8,51-59
Zoltán_M likes this.
Johanka2
Prenasledovanie cirkvi,cirkevných hodnostárov,kňazov...
Spomeňme si na knižočku s názvom:Udriem pastiera

www.youtube.com/watch

www.postoj.sk/42344/po-ministroch-u…
Mates5485 likes this.
Zedad
Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: „Hle, já jsem to – (to je) má smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů. Učiním tě nadmíru plodným, rozmnožím tě v národy a králové z tebe …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: „Hle, já jsem to – (to je) má smlouva s tebou: Staneš se otcem mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem mnohých národů. Učiním tě nadmíru plodným, rozmnožím tě v národy a králové z tebe vzejdou. Uzavřu svou smlouvu s tebou a s tvým potomstvem po tobě v jejich pokoleních jako smlouvu věčnou. Budu Bohem tobě i tvému potomstvu po tobě. Dám tobě i tvému potomstvu po tobě zemi, v níž přebýváš jako host, celou zemi kananejskou, ve věčné vlastnictví a budu jim Bohem.“ Bůh ještě řekl Abrahámovi: „Ty pak zachovávej mou smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě od pokolení do pokolení.“
Gn 17,3-9

Žalm:
Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.

Uvažujte o Hospodinu a jeho moci,
hledejte stále jeho tvář!
Pamatujte na divy, které učinil,
na jeho zázraky a rozsudky jeho úst.

Potomstvo Abraháma, jeho služebníka,
synové Jakuba, jeho vyvoleného!
Hospodin sám je náš Bůh,
po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

Pamatuje věčně na svoji smlouvu,
na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,
na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem,
na svou přísahu Izákovi.
Zl 105

Evangelium: Jan 8,51-59

Církevní kalendář:
sv. Stanislav (+1079)
Ač Polák, studoval v Liége v Belgii a v Paříži. Po návratu do Polska přijal kněžské svěcení, stal se kanovníkem a r. 1072 biskupem v Krakově. V té době byl polským králem Boleslav II., který působil velké pohoršení. Stanislav byl jediný, kdo se mu odvážil vytýkat jeho nepřístojné chování. Boleslav II. se mu mstil a když byl pro svou zatvrzelost vyobcován z církve, rozhodl se ho zabít. Při bohoslužbě ho napadl mečem nakonec osobně.
více: catholica.cz
Zedad likes this.