Clicks206
dyk
1

Vassula Ryden - Poselství pro dobu postní 10. dubna 1990

Poselství pro dobu postní

10. dubna 1990

Pokoj vám ... jsem váš Svatý, který se na vás dívá shůry ... useberte se a vnímejte Mou Přítomnost ... pociťujte Mou Přítomnost ... Mé Oči, které na vás patří. Vpravdě vám říkám, že nikdo nemá větší lásku než Já. Jsem Ten, který vás nejvíc miluje, živý Bůh.

Dnes, Moji milovaní, žijí vaše národy v temnotě, ale ze Své Nekonečné Slitovnosti sestupuji, abych znovu zbudoval Svůj Dům a přivedl vás zpět k Sobě. Skutečně vylévám Svého Ducha na celé lidstvo, abych sytil hladovějící národy Svým Slovem a připomněl vám, že jsem Svatý.

Přišel jsem vás povzbudit ke konání dobra a odradit vás od vašich zlých sklonů. Stojím u vás za dveřmi, klepu. Jsem Ten, kterého hledáte. Jsem Ten, kdo pozvedá vaše duše.

Amen, amen, pravím vám, Láska se k vám vrací. Můj Návrat už je blízko, proto se modlete o obrácení duší, modlete se, ať se obrátí dříve, než se vrátím. Modlete se horlivě, aby Mé Volání v této pustině dostihlo jejich uši a prolomilo jejich hluchotu. Modlete se k Otci, aby Kalich Jeho Spravedlnosti nepřetekl dřív, než se obrátíte.

Generace! Volejte ke Mně a uslyším vás! Ó, generace, generace ... pošpiněná, nečistá, že slova nestačí ... tvůj hřích tě ničí. Tvá zvrácenost a tvá nevěrnost, generace, pronikla celou Věčností, otřásá sloupy nebes. Tvé hříchy zbavily tvého ducha vší moudrosti. Kdybyste jen věděli, jak se třesou Moji andělé, když vidí, co vás čeká ... země bude pokryta vaší vlastní krví pro vaše odpadlictví! Země, která se rozpadne na kusy před očima Mých andělů! (Iz 51:6: Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie však potrvá naveky a moja pravda nezanikne. )
Kdybyste všichni pochopili, jaká hrůza se blíží, nemarnili byste, jak dosud, svůj dech prázdným mluvením a bezbožností.

Já, Pán, vylévám Svého Ducha, abych vás připravil, abych vás učil z nebe a volal vás k pokání a k obrácení. Jsem Bůh Milosrdenství, který se k vám sklání v těchto dnech milosti, aby vás zachránil.
Slyšte Mé naléhavé Volání, milovaní, přišel jsem vás probudit. Neúnavně opakuji Své snažné Prosby, nevděčná generace, a budu v tom pokračovat. Mé Rty vás nepřestanou volat, ale zatímco mluvím, Má utrpení zůstávají ... a přesto, Světlo je blízko, aby zahnalo tvou temnotu, generace ...
Otevři oči, otevři své oči a uvidíš Mou Nádheru. Jsem ochoten dát Světlo vašim očím, abyste viděli, abyste nespali spánkem smrti. Činy vaší generace jsou hříšné a podlé, daleko od Mého Obrazu, daleko od Lásky, daleko od Svatosti. Jsem váš Svatý, ale vy Mě znovu křižujete každou minutu. S velkou Láskou vás objímám Svými Pažemi a jemně vás krmím vlastní Rukou Svým Slovem, abych vás přivedl zpět k božství, pokolení, stále tak slabé.
Přicházím vás vysvobodit od zla, nepřicházím vám hrozit, přicházím vás jen varovat ve Své Nekonečné Slitovnosti. Mé Srdce touží vlastnit vás na věky a obléci vás do třpytivě bílého roucha! Mé Srdce se zoufale snaží vytáhnout vás z vašich ohavností. Volám, ale tolik z vás neodpovídá. Mluvím prostřednictvím tohoto slabého nástroje, ale mnozí z vás nechtějí slyšet. Místo toho tito lidé jednají s Mými posly jako s podvodníky. Tito lidé by se raději rozhodli pro to, co Mě nejvíc uráží: vzít si život ...1
Myslí si, že Mi vzdávají svatou povinnost. Jejich duch v temnotě a nevědomosti neuznává Mého Svatého Ducha Milosti o nic více, než židé uznali Mne jako Mesiáše! Urážejí Mne, nechválí Mne, dávají Mi na cestu trní a hloží, podporují nemravnost a promiskuitu tohoto bezbožného a nerozumného pokolení. Vnímejte Mou Trýzeň, vnímejte Mou Starostlivost ... Mé Oči se kalí pláčem.
Přicházím k vám s velkou láskou, nabídnout vám dar Své Lásky, dar Svého Ducha, dar Svého Božství. Přicházím vám připomenout Svou Svatost. Povězte Mi tedy, ať vás slyším, vás, pro které bije Moje Srdce, uvidím vás někdy vycházet z této pouště? Vraťte se ke Mně, ať už nemusím trpět čekáním na zvuk vašich kroků.
Nebudu vás kárat, ne, jen vás nechám vrhnout se Mi do Náruče a budu vás laskat se Slzami Radosti, Mé děti. Budu se o vás starat ... což nejsem váš Pastýř? Vidíte, žijete na počátku dní, které vám byly slíbeny. Řekl jsem, že Můj Duch Milosti dechne na vás mrtvé. Pozvednu vás z vašich hrobů a povedu vás zase do vašeho domova:
Mého Svatého Srdce.
A budu vás naplňovat Svým Duchem, uzdravím vás a uznáte Mne za svého Boha. A vy otevřete své oči, svá srdce, oddáte se Mně, nabídnete Mi svou vůli a Já vykonám, co zbývá.
Buďte pamětlivi Mé Svaté Přítomnosti. Buďte Mými nádobami Světla, které nesou Mé Slovo a šíří Má Poselství. Já, Pán, žehnám každému z vás, vdechuji vám Své Políbení Lásky na čelo. Buďte jedno.


1 "vzít si život..." jen tři slova a znamenají mnohem víc, protože když potlačují Boží poselství, bojují ve skutečnosti proti Duchu Svatému - viz Sk 9,4 - Ježíš se ptá sv. Pavla: "Šavle, Šavle, proč Mě pronásleduješ?" Ježíš se neptá: "Proč pronásleduješ křesťany?" Duch Svatý jimi mluví. Proto tito lidé budou odpovědni za duše, které budou ztraceny, ale které mohly být zachráněny, kdyby měly příležitost slyšet Boží Poselství. Svatý Duch Milosti se rozhodl probudit nás dnes tím, co potřebuje naše generace: rozmnožit zjevení a jejich poselství. Fatimské volání nebylo bráno vážně, 13 let bylo ignorováno, bylo to varování. Následkem toho byla druhá světová válka a komunismus.

Iz 51,6:
6 Zdvihnite oči k nebesiam a pozrite dolu na zem. Veď nebo sa ako dym rozplynie a zem sa sťa odev rozpadne. Jej obyvatelia pomrú podobne, moje spasenie však potrvá naveky a moja pravda nezanikne.
dyk
Ž 60,4