01:52:37
poiu
15810.5K
Duch Svätý. Toto musíte vidieť, je to sila.More
Duch Svätý.

Toto musíte vidieť, je to sila.
Adriana Kovacova Ceplicka shares this
17
FACEBOOK
Samson1
— Varování před zákoníky
1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2 „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5 Všechny své skutky konají tak, aby …More
— Varování před zákoníky
1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
2 „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,
6 mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
7 líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘.
8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
9 A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.
10 Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.
11 Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
12 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
snakee
MATOUŠ 7
13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17Tak každý …More
MATOUŠ 7

13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.

18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.

19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

20A tak je poznáte po jejich ovoci.

21Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

22Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘

23A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘
Samson1
No řek bych, že mnohé, tedy nevěstky a celníci, jak Ježíš řekl vás předejdou do království Božího. Dnes jsou to potetovaní s gytarou. 👍
+Joseph+
záleží na tom co o Ježíši žvanili, pokoncilní rétorika není od Boha
Samson1
Já jsem zas slyšel jiné případy, že se modlili v jazycích a přítomní, co znali hebrejštinu, slyšeli, že se modlí a promlouvají v hebrejštině a byla to promluva a svědectví o Ježíši pro ně.
+Joseph+
hebrejštinu může znát kdokoliv, co to meleš
Samson1
Vidíš, ty věříš tomu, co zná hebrejštinu a nakonec v talmudu též zlořečí Ježíši. Tak nebudu rychle brát svědectví toho jednoho, pokud to byl opravdu věřící.
+Joseph+
Svatý Pavel uvádí mezi mimořádnými dary zázraky, uzdravení a dar neznámých jazyků (srov. 1 Kor. 12, 28; Ef. 4, 11; Řím. 12, 7; srov. 1 Pt. 4, 10 s.). Ale tyto dary jsou udělovány ke společnému prospěchu a Duch Svatý je uděluje tomu, komu chce (srov. 1 Kor 12, 11). Svatý Pavel upozorňuje, že máme dávat přednost darům mimořádným před běžnými... Usilujte o dary lepší... Usilujte o to, abyste …More
Svatý Pavel uvádí mezi mimořádnými dary zázraky, uzdravení a dar neznámých jazyků (srov. 1 Kor. 12, 28; Ef. 4, 11; Řím. 12, 7; srov. 1 Pt. 4, 10 s.). Ale tyto dary jsou udělovány ke společnému prospěchu a Duch Svatý je uděluje tomu, komu chce (srov. 1 Kor 12, 11). Svatý Pavel upozorňuje, že máme dávat přednost darům mimořádným před běžnými... Usilujte o dary lepší... Usilujte o to, abyste měli lásku. (srov 1 Kor 12 - 14).

Musíme si být rovněž vědomi, že i ďábel může konat zázraky a pronášet proroctví. Proto sv. Jan píše: Každému duchu hned nevěřte, ale zkoumejte duchy, zdali jsou od Boha, vždyť ve světě je mnoho lživých proroků (1 Jan 4,1).
V létech před rokem 1960 by žádný katolický teolog netvrdil, že hovořit v jazycích je dar Ducha Svatého. V Římě se stalo, že na letničním shromáždění byl přítomen člověk, který znal hebrejsky. Rozpoznal, že to, co vyslovují charismatici, jsou kletby a rouhání.
+Joseph+
a já zase vím kde skončil průkopník KCHO v české kotlině a všichni charismatici půjdou za ním svatořečit Jana Husa
Samson1
Já mohu být k videu i kritický, stejně k mnohému jednání charismatiků a vůbec nemusím s něčím souhlasit, přece jsem psal, že Duch svatý působí i ve svátostech, úřadech církve a jedna věc nemůže vyvracet druhou. Ale nepodrážím dobrou snahu lidí, kteří na svém místě poznali Krista, přestože nejsou katolíci. Někdy ba právě mají větší víru a vztah ke Kristu jak mnohý katolík, dokonce …More
Já mohu být k videu i kritický, stejně k mnohému jednání charismatiků a vůbec nemusím s něčím souhlasit, přece jsem psal, že Duch svatý působí i ve svátostech, úřadech církve a jedna věc nemůže vyvracet druhou. Ale nepodrážím dobrou snahu lidí, kteří na svém místě poznali Krista, přestože nejsou katolíci. Někdy ba právě mají větší víru a vztah ke Kristu jak mnohý katolík, dokonce preláti. Ti mohou někteří stát na stupních zrádců a vnitřních rozvracečů.
Samson1
Tedy když člověk selže, vede to k pokoře. V slabosti se projevuje síla, aby bylo vidět, že nezáleží na člověku, ale Bohu. Ti lidé na videu mají důvěru prosit a Duch svatý dělá konkrétní věc. Je to věc víry a důvěry, vztahu, že Bůh neselže anenechá, aby byli uvedeni v posměch. Udělal zač prosili. Dar? Mají důvěru prosit za konkrétní věc, veřejně.
7 more comments from Samson1
Samson1
Viléme, Bůh dokonce počítá i s naší slabostí. Ju 🙂 I Pavlovi ponechal nějaký ten Satanův osten, aby ho políčkoval pro množství vidění, aby neupad do duchovní pýchy a řekl mu, že mu postačí jeho milost. 👍
Samson1
Hoki já jsem ti už jednou napsal, že ti po tom není nic, co mám já. Já vím, že mohu prosit stále, usilovat a horlit. 🙂
Samson1
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat
13 Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
I dnes je prostě spoustu posuzovačů o opilosti a ujetosti. Zatvrzelí mravokárci ve skořápce tradice. "Jsou opilí!"
Samson1
— Naplnění Duchem svatým
1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5 V …More
— Naplnění Duchem svatým
1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
6 a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.
7 Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
8 Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:
9 Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,
10 Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,
11 židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“
12 Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“
13 Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“
Samson1
Vilém to má jednoduché. Píše vše velkým a je to. 🙂
Samson1
Naschvál jsem se díval do katechismu KKC a tam je psáno: Duch svatý. Svatý je tedy přídavné jméno.
Samson1
Snakee, celý den nemůže být mše svatá, může být i společenství modlitby, kde jsou dva a nebo tři, Pán je uprostřed. Ty seš Hoki zas samý systém, já nebudu psát o svých darech, já jen obhajuji, že se má o dary Ducha horlit.
snakee
já píšu taky z prakse