Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Katolícke proroctvá pojednávajúce o občianskych vojnách vo Francúzsku a Taliansku; ako aj o veľkej Ruskom vedenej invázii z Východu.

Boh nikdy nedovolí povstať tyranovi bez toho, aby proti nemu nevzbudil svätca.
Christopher Henry Dawson, 1889-1970, katolícky apologét

Zjavenie od Panny Márie:
Žiadam vás, aby bolo Rusko zasvätené môjmu Najsvätejšiemu Srdcu a aby zaň bola vedená Eucharistia odprosenia každú prvú Sobotu. Ak budú moje požiadavky vyslyšané, Rusko sa obráti a bude mier; ak nie, krajina bude rozširovať svoje bludy do celého sveta, spôsobí vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí budú zavraždení; Svätý otec bude veľmi trpieť; mnohé národy budú zničené. Na konci však bude moje Nepoškvrnené Srdce triumfovať. Svätý otec mi zasvätí Rusko, to sa obráti a svetu bude dané obdobie mieru.

Úryvok z Tretieho fatimského proroctva, vatican.va

(vatican.va/…/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html)

Vo všeobecnosti sa hovorí, že Boh dá pred III. Svetovou vojnou 3 veľké znamenia: žiarivý objekt na oblohe, podobajúci sa na ´2. slnko´, ktorý sa potom zrazí so Zemou (do našej planéty má naraziť nejaká kométa, alebo kusy rozpadnutej kométy, alebo niečo podobného), nejaký významný politik bude zavraždený (niektorí hovoria až o troch atentátoch po sebe na troch politikov) a v Taliansku a Francúzsku vypuknú hrozné protikatolícke povstania.

Marie-Julie Jahenny, 19. stor

„Boží trest začne v Paríži. No v Ríme bude búrka ešte strašnejšia. Všetka zloba bezbožných dopadne na mesto Rím. Všetka zloba týchto ľudí bude namierená proti pápežovi.“

Otec Nectou

„Ako keď figovník vypustí svoje lístie, je to znamenie, že leto je blízko; tak keď Anglicko začne strácať svoju moc, zničenie Paríža bude na dohľad. Toto bude znamením. Anglicko zakúsi vo svojom vývoji ešte strašnejšiu revolúciu než bola tá, ktorá postihla Francúzsko. Táto revolúcia bude trvať tak dlho, pokým Francúzsko neobnoví svoju silu, potom sa do Anglicka navráti mier.“

Setra Rosa Columbia Taggia, 1847

„Počas strašnej búrky namierenej proti Cirkvi, všetky rády budú zničené okrem dvoch – Kapucínov a Dominikánov. Ti spolu s milosrdnými bratmi nakoniec budú oplakávať svojich bratov – mučeníkov Talianska – ktorí boli zavraždení počas hrozného prenasledovania.“

Pedro Régis, 2005

„Taliansko a Francúzsko zaprú Katolícku Cirkev najviac z jej detí. A budú to práve tieto krajiny, kde vypukne vojna proti Cirkvi … Videl som začiatok strašnej revolúcie. Davy vtrhli do kostolov, rúcali oltáre, ničili sochy, zapaľovali katedrály, vraždili kňazov a dopúšťali sa tisícok iných ziel. Videl som aj inú strašnú vec: mnohí kňazi utekali z kostolov a Cirkvi, obrátili sa proti nej, a sami proti nej bojovali. Toto sa stane, pretože sa títo kňazi viac zaujímajú o pozemské dobrá, než o tie duchovné.

Pán Ježiš mi povedal: ´mnohí si hovoria, že sú Katolíci, no len predstierajú, že sú mojimi deťmi, kým v skutočnosti sú najväčšími nepriateľmi! … Títo falošní synovia budú prví, ktorí začnú vojnu proti Cirkvi. Budú chcieť zavraždiť vlastnú Matku! Brzo započnú vojnu proti Cirkvi, no mnohí z jej najväčších nepriateľov sa stanú jej najvernejšími synmi.´“

Celkom zaujímavý článok o stále sa zvyšujúcom napätí medzi francúzskou vládou a rôznymi liberálnymi skupinami na jednej strane a francúzskymi katolíkmi na tej druhej vyšiel nedávno na Hlavných správach: hlavnespravy.sk/hollandia-a-polovacka-na-krestanov/257637

2) Počas protikatolíckych povstaní sa udejú dve zvláštne veci: Pápež utečie z Ríma a vo Francúzsku nastane podobná situácia aká sa stala počas španielskej občianskej vojny – na čelo katolíckych síl sa postaví silná osobnosť – potomok francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. (1214-1270):

Brat Louis Rocco, 19. Stor.

„Veľký kráľ povstane počas obdobia hrozných vojen a perzekúcii.“

Sestra Rosa Columbová z Taggia, 1847

„Strašná revolúcia sa rozšíri po celej Európe a nebude mieru kým biely kvet, Ľalia, sa nezmocní trónu Francúzska.“

Ján z Viaguerroa, 13. Stor

„Príde plienenie, ničenie a drancovanie toho slávneho mesta, hlavného mesta sladkého Francúzska. Toto sa stane, keď Cirkev a aj celý svet budú vo veľkých problémoch. Pápež utečie z Ríma a Cirkev bude celých 24 mesiacov úplne nechránená, pretože v tom istom čase nebude žiadneho kráľa či vládcu ani vo Francúzsku. Ale potom mladý princ z rodu Ľalie zmocní sa trónu …“

Mních z Tour

„Strašná revolúcia sa rozšíri do každého francúzskeho mesta. Táto revolúcia bude trvať len niekoľko mesiacov, no bude strašná; krv bude tiecť všade pretože zloba bezbožných dosiahne vrcholu. Obete nebude možné spočítať. V Paríži to bude ako na jatkách. Prenasledovanie Cirkvi bude ešte väčšie, ale dlho nepotrvá … Mnoho biskupov a kňazov bude usmrtených … Francúzsky ľud sa počas tejto kritickej chvíle znovu obráti k Bohu a začne sa modliť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Panne Márii Nepoškvrnenej. Francúzsky ľud bude žiadať Boha o kráľa, takého, ktorý bude vyvolený Ním samotným. A on skutočne príde, záchranca, ktorého Boh šetril pre Francúzsko.“

Ctihodný Bartholomew Holzhauer, 1658

„Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.“

3) Katolícka Cirkev má byť v tomto čase otriasaná v samotných základoch akousi „tajnou sektou“ (svetovým slobodomurárstvom). V Cirkvi samotnej sa rozmnoží mnoho bludných náuk a s morálkou bežných ľudí to nebude o nič lepšie.

Anna Katarína Emmerichová, 18. Stor.

„Počas tejto doby sa bude Cirkev nachádzať pod útokom tajnej sekty. Vedz, milovaná dcéra, že keď sa tvoje meno stane známe v 20. Storočí, mnoho neveriacich ľudí bude tvrdiť že zbožnosť nie je milá Bohu.“

Anna Katarína Emmerichová, 18. Stor.

„Raz mi bolo ukázané, že Cirkev sv. Petra bude podrývaná plánmi akejsi tajnej sekty, kým búrka ju bude ničiť zvonku. Ale rovnako som videla že pomoc príde, keď úzkosť dosiahne svoj vrchol. Znovu som uvidela Nepoškvrnenú vstúpať v Cirkvi a aj to, ako jej plášť ju celú pokrýva. A uvidela som i pápeža, bol jemný a pevný zároveň … A nastala veľká obnova, Cirkev opäť vzrástla až do výšin.

Opäť som videla pápeža a akýsi temný kostol v Ríme. Bola to veľká, stará budova … Nevidela som v ňom žiaden oltár, ale len lavice a uprostred niečo ako kazateľnicu. A kázalo sa v ňom a spievalo sa v ňom, ale nič iného. Celý kostol bol zahalený v čiernom a celá tá scéna bola akási sivá, zahalená do šera. Videla som fatálne následky celej scény. Videla som, ako sa stupňujú. Videla som kacírov všetkých druhov, ako sa nahrnuli do mesta. … A opäť som videla, ako bola Cirkev sv. Petra podrývaná plánmi akejsi tajnej sekty a zároveň ničená búrkou z vonka. Takto to bude vyzerať v časoch najväčšej núdze.“

Jana Le Royerová, 1798

„Môj Otče, Boh mi zjavil luciferovu zlomyseľnosť, perverzné a diabolské zámery jeho vyslancov (tajných spoločností – pozn. G. Culleton) proti Svätej Cirkvi Ježiša Krista. Na príkaz ich majstra, títo skazení ľudia cestujú po zemi ako fúrie s úmyslom pripraviť cestu Antikristovi, ktorého vláda prichádza. To oni otrávili mysle mnohých ľudí. Tieto osoby, morom nakazené, vzájomne komunikujú so zlými duchmi a ich škodlivosť sa stala všeobecnou. Aké škandalózne!

Bezbožníctvo príde z Francúzska (Veľká francúzska revolúcia a jej prenasledovanie Cirkvi; názory, že náboženstvo je „výmysel“) … no bude to práve Francúzsko, odkiaľ sa dovalí búrka, ktorá bude výsledkom ničivých účinkov bezbožníctva.“

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad bude len nemnoho.

Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia … sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach … svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.

Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“

Bl. Rembordt, 18. stor.

„Boh potrestá svet, keď ľudia vymyslia zázračné vynálezy, ktoré spôsobia, že úplne zabudnú na Boha. Budú mať vozy, ktoré nebudú poháňané koňmi a budú lietať ako vtáci. Vtedy sa budú smiať myšlienkam na Boha mysliac si, akí sú ´chytrí.´ Budú veľké znamenia na nebi; no ľudia, vo svojej pýche, sa z nich budú vysmievať. Ľudia budú hovieť v hriešnych vášňach a ženy sa budú necudne obliekať.“

Eilert, 1830

„Doba pred veľkou vojnou bude dobou celkovej nevery; ľudia budú považovať zlo za niečo dobré a dôstojné, oklamaní zdanlivou dobrosrdečnosťou. Bude všeobecný úpadok štruktúr spoločnosti. Táto vojna začne na východe a rozšíri sa veľmi rýchlo.

Hlavným znakom tých čias, kedy táto vojna vypukne, bude všeobecná ľahostajnosť voči veciam náboženským ako aj celkový úpadok mravov na mnohých miestach. V tých časoch budú veriaci nazývaní hlupákmi, a bezbožníci budú považovaní za mužov svetla.“

Beykirch, 1701

„Prídu dni, kedy sa svet stane bezbožným miestom. Ľudia nebudú už viac závislí od žiadneho kráľa a nastane všeobecná strata rešpektu voči autoritám; a tí, ktorí toho nie sú hodní, dostanú sa ku vládnutiu. Bude všeobecný zmätok, takže syn bude brojiť proti svojmu otcovi, a otec proti svojmu synovi.

Prídu dni, kedy sa viac nebude rešpektovať viera Cirkvi, ani jej učenia. Namiesto toho bude veľa nových kníh. Mnohí ľudia sa budú snažiť dostať sa z Katolíckej Cirkvi. V túto dobu budú ľudia vyhľadávať len hry a radostné príležitosti. Úplne prepadnú zábave. Ale nebude to dlho trvať a všetko sa úplne zmení. Pretože zakrátko potom príde vojna, akú svet ešte nevidel …“

4)Protikatolícke povstania v Taliansku a Francúzsku majú byť len začiatok veľkého súženia. Stane sa, že celý východný svet na čele s bezbožným Ruskom napadne kresťanský západ, Moslimom bude dovolené plieniť Rím niekoľko dní a nad Chrámom sv. Petra (sídlo pápeža) zaveje ruská vlajka. Toto bude ten stret civilizácií o ktorom sa kedysi toľko hovorilo. Podľa Zjavenia Jána vtrhne v tejto III. Svetovej vojne na Západ 200 miliónová armáda (pre predstavu – do ZSSR vtrhlo počas II. Svetovej vojny okolo 5 miliónov vojakov). Pre Jána to muselo byť neskutočné číslo, keďže sa predpokladá že za jeho života nebolo na celej Zemi toľko ľudí.

Toto tiež bude doba, kedy Rímskokatolícka Cirkev prestane na čas existovať. Kostoly budú zničené, kňazi povraždení, pápež bude v exile na neznámom mieste.


Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820

„Pán mi ukázal miesto, ďaleko na severe, a povedal: ´Toto je Moskva, krajina moskovská; ktorá prinesie svetu strašné zlá.´“

Sestra Ellena Aiellová, Taliansko, 1959-1961

„… ďalšia hrozná vojna príde z východu na západ. Rusko s jeho hroznými zbraňami bude bojovať proti Amerike, dobyje Európu. Rieka Rýn bude zaplnená mŕtvolami a krvou. Taliansko bude trápené veľkou revolúciou a pápež bude hrozne trpieť.

Rusko bude pochodovať cez všetky národy Európy, vztýči svoju vlajku nad Chrámom Svätého Petra. Rím bude očistený v krvi pre množstvo hriechov, zvlášť hriechov nečistoty.

Táto generácia si zaslúži, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako za čias potopy.”

Otec Gerlad Culleton, 1942

„Január: Krv bude pršať jednu hodinu v krajine Európskej, ktorá bude zničená ako prvá (mnohé proroctvá sa zaujímavým spôsobom zmieňujú o tom, že pred nepokojmi dá Boh veľké znamenie – žiarivý vesmírny objekt, asi kométu, ktorého kusy alebo úlomky dopadnú na zem.).

Február: Vojny a nepokoje. Všetci sa pripravujú na vojnu, doprava obmedzená, krajiny žijú len z vlastných produktov.

Marec: Veľké vlny a záplavy. Ostrov s dvoma krížmi (Anglicko? – pozn. G. Culleton) sa potopí pre hriechy jeho vodcov.

Apríl: Hrozné námorné bitky – Anglicko v boji.

Máj: Vojny a krviprelievanie všade – dvanásť žien na jedného muža (ďalšia často prízvukovaná vec – prežije 7 až 12 krát viac žien, ako mužov. Hlavným dôvodom nemajú byť až tak muži ako vojaci, ale skôr fakt, že o toľko viac žien je zbožných a Boh si svojich ochráni).

Jún: Východ – celý národ bude bojovať za veľmi zlého muža. Boh pošle oheň na jeho armádu, bohatstvo, aj poklady.

Júl: Veľké suchá po celej zemi.

August: Mor, choroby a hladomory z Východu. Horšie ako v Jeruzaleme (v Starom Zákone sú tieto tresty často zmieňované ako božie dopustenie na ľud Izraela, ktorý odmietol poslúchať pravého Boha a klaňal sa cudzím bôžikom).

September: Nepredvídateľné počasie, nemožno sadiť, ani pestovať.

Október: Hlad po celej Európe

November: „Veľký dobyvateľ“ navráti mier Zemi.

December: Náboženstvo sa šíri po celom svete – zaznievajú poľnice mieru.“

Biblia, Zjv 9:13

„Zatrúbil šiesty anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom; hovoril šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: ´Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat.´ Tu boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíc krát desaťtisíc; počul som ich počet. A vo videní som videl kone a tých, čo sedeli na nich: mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. Od tých troch rán zahynula tretina ľudí; od ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám.“

Biblia, Ez38:1-9

„Pán prehovoril ku mne takto: ´Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog (dnes už je vcelku známe, že Gogovia boli predkovia Rusov), veľkniežaťu Mosocha (Mosoch – staroveké hlavné mesto Ruska, dnešná Moskva) a Tubala (Iné veľké mesto Ruska, dnešný Tobolsk), a prorokuj proti nemu. Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, Ja som proti tebe Gog, veľknieža Mosocha a Tubala. Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pávezmi, všetkých, čo sa chápu meča. Peržania (dnešní Iránci), Etiópci a Pút (grécke slovo pre Líbyu) sú s nimi (iná verzia biblie – New American – píše: „Etiópci, Pút, Lúd a celá Arábia), všetci so štítom a prilbou. Gomer a všetky jeho tlupy, dom Togormu (Togormus – starožidovské označenie pre Turecko, Rimania tak nazývali Arménsko), končiny severu i všetky jeho tlupy. Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa zhromaždil k tebe, a budeš im veliteľom. Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz, na konci rokov prídeš do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli ustavične spustnuté; z národov bola vyvolená, všetci bývajú v bezpečí. Potom vystúpiš, prídeš ako víchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou.

Biblia, Zjv. 20:7-9

„Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy, ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako piesku v mori. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto (Jeruzalem alebo Rím). Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.“

5) Rozhodujúca bitka sa udeje na rieke Rýn, tam už víťaz občianskej vojny, nový veľký kráľ Francúzska, bude očakávať ešte ďaleko strašnejšieho nepriateľa. No nakoniec ho, s pomocou Boha, na hlavu porazí.

Sv. Metódius, mučeník, 4. Stor.

„Príde deň kedy sa nepriatelia Krista budú chvastať že si podmanili celý svet. Budú si hovoriť: ´Kresťania nám už nemôžu uniknúť!´ Ale povstane veľký kráľ aby bojoval s nepriateľmi Boha. A aj ich porazí a opäť nastolí mier. A Cirkev bude zbavená všetkých svojich úzkostí.“

Hilarion, mních, 15. Stor.

„Ľud Európy bude trpieť strašnú vojnu, kým sa nezjaví Svätý Muž. Lev príde z hôr z osvieteného národa. Potom sa ľud polmesiaca z rodu Agarského (moslimovia) pokúsi podmaniť si národy, pričom sa dopustí veľkých ukrutností. Tri roky budú všetko plieniť a ničiť. Napriek tomu, v treťom roku sa s nimi stretne Orol, ktorý bude vládnuť nad osvieteným národom medzi Rýnom a Severným morom. Stretne sa s nimi a v ústi rieky Rýn ich so svojou početnou armádou vymaže z povrchu zemského.“

Mayence, 1854

„Beda ti veľké mesto; beda ti, mesto neresti! Po ohni a meči príde na teba oheň a hladomor. Však odvahu Vám, duše verných! Vláda temnoty nebude mať dostatok času, aby vykonala všetko čo si zaumienila. Naopak, príde milosrdensto. Princ národov je medzi vami. Je to muž spásy, múdrosti, nie je možné ho poraziť. Vyženie nepriateľa z Francúzska, pôjde od víťazstva k víťazstvu až do dňa Božieho súdu.

V ten deň bude tento veľký muž veliť siedmim rozličným druhom vojska. Beda národom Východu, ktoré šírili po svete nárek biednych a krv nevinných. Nikdy pred tým svet nevidel takú armádu. Tri dni bude Slnko vychádzať nad hlavami bojovníkov bez toho, aby bolo možné vidieť cez oblak dymu. Potom ich veliteľ zavelí k útoku. Dvaja z nepriateľov budú úplne zničení, zostávajúci z troch utečie na ďaleký východ.“

Bernard Rembolt, mních, 1790

„Začiatok hrozného obdobia plného krviprelievania nastane, keď bude veľká bitka u Kolína (leží na Rýne). Bude nemožné vyhnúť sa tomuto strašnému ničeniu. Nebude možné odvrátiť túto veľkú vojnu. Ľudia budú po kolená v krvi, také množstvo povraždených tam bude. Povstane minimálne jeden kráľ a prikloní víťazstvo na svoju stranu. Tí z nepriateľov, korí prežijú, utečú do oblasti zvanej Malý Bukový Strom, kde sa odohrá posledná bitka. Cudzári so sebou prinesú mor; čokoľvek bude ušetrené meča, bude sužované nákazou. Krajina bude opustená a bez života.

V tom čase bude Francúzsko rozdelené. Nemci si vyberú muža z ľudu ako svojho kráľa, no on nebude panovať dlho. Až jeho nasledovník bude ten, na koho svet čakal. Budú ho volať Rímsky Cisár a bude to on, kto dá svetu mier. Bude to ten Veľký Kráľ, ktorého predpovedal Holzhauer. Dobrá a šťastná doba potom nastane. Boh požehná zemi a vojen už viac nebude. Utečenci sa so svojimi deťmi navrátia domov a budú žiť v mieri na svojej vlastnej pôde.

Keď nemecký kráľ utečie aby si zachránil život, ten čo príde po ňom bude ten, koho svet dlho očakával.“

6) Rýn sa stane bodom obratu, no rozhodne nie koncom vojny. Po tejto bitke dôjde k veľkej oslobodzovacej vojne smerom na východ do Európy, ale aj na severozápad do Británie.

Sv. Thomas Beckett, Arcibiskup z Canterbury, mučeník, 12. Storočie

„Rytier príde zo západu. Dobyje Miláno, Lombardiu, aj Tri koruny. Potom sa bude plaviť na Cyprus a do Famagusty a do krajiny Jaffovej. Dostane sa až ku Kristovmu hrobu, kde bude bojovať. Vojny aj zázraky sa budú diať, kým ľudia opäť neuveria v Krista; bude to pred koncom sveta.“

Rudolph Gekner, 1675

„Veľké knieža zo severu, s nesmierne mocnou armádou bude prechádzať Európou vyvracajúc pri tom všetky republiky (!) a vyhladzujúc všetkých rebelov. Jeho meč, vedený Božou mocou, bude všade brániť Svätú Cirkev Ježiša Krista. Bude bojovať za skutočnú a pravú vieru a podrobí si ríšu moslimskú.“

7) Veľký kráľ sa v Európe nezastaví. Bude bojovať aj na Blízkom Východe a v Afrike. Potom čo moslimov porazí, tí budú húfne konvertovať na kresťanstvo. Dobyje Konštantínopol (dnešný Istambul) a tak sa mesto prvého kresťanského vladára – rímskeho cisára Konštantína Veľkého – opäť po viac ako 560 rokoch stane kresťanské.

Pareus, 17. Stor

„Veľký kráľ … dobyje (Blízky) Východ.“

Sv. František z Paoly, 15. Stor

„Zničí všetky mohamedánske sekty a ostatných nevercov.“

Isidor Sevilská, 7. Stor.

„Bude vládnuť nad národom Agarským (moslimovia) a ovládne Jeruzalem.“

Telesphoruse de Cozensa, 11. Stor.

„Bude vládnuť nad Svätou Zemou po období strašných vojen v Európe.“

Brat Liuz Rocco, 19. Stor.

„Hrozné vojny budú zúriť po celej Európe. Boh mal pridlho zľutovanie s úpadkom morálky; polovicu ľudstva teraz zničí. Rusko bude svedkom strašného násilia. Veľké mestá aj malé dediny budú rovnako zničené krvavými revolúciami, ktoré spôsobia smrť polovici populácie. V Istambule (Konštantínopole) Kríž opäť nahradí islamský polmesiac a Jeruzalem bude sídlom kráľa. Juhoslovania založia veľké Katolícke impérium, vyženú Turkov z Európy. Tí utečú do severnej Afriky, kde konvertujú na Kresťanstvo.“

Sv. František z Paoly, 1407

List Simeonovi de Limenovi, pánovi Montaltskému

„Z tvojej krvi vzíde veľký vojvodca, veliteľ svätej armády, vedený Duchom Svätým. Dobyje celú zem a ovládne ju, takže nebude iného kráľa ani pána, okrem takých, ktorí budú vedení Duchom Božím. Muži z jeho mocnej armády budú na svojich prsiach niesť kríž, a rovnako tak bude i v jejich srdciach.

Boh vyvolí veľmi chudobného muža z krvi cisára Konštantína, syna svätej Heleny, a potomka Pipina, ktorý bude na svojej hrudi niesť symbol, o ktorom som písal na začiatku (červený kríž – pozn. G. Culleton). Skrze moc Najvyššieho, on zničí tyranov, heretikov a bezbožníkov. Vybuduje mocnú armádu a anjeli budú bojovať na jeho strane. I zabijú všetkých nepriateľov Boha.

Najvyšší sa bude snažiť obrátiť bezbožných za pomoci náučnej vedy, no keď odmietnu, pošle na nich meč. Z mnohých miest a dedín sa stanú sutiny s nespočetným množstvo tiel dobrých aj zlých. Bezbožníci (s najväčšou pravdepodobnosťou moslimské vojská) tiež budú bojovať proti Kresťanom a heretikom, ničiac a vraždiac veľké počty Kresťanov. No nakoniec, armáda Svätej Cirkvi Katolíckej, nazvaná tiež Križiackou, sa pohne, nie proti Kresťanom alebo Kresťanstvu, ale proti bezbožníkom v pohanských krajoch. I táto armáda dobyje tie ďaleké kráľovstvá a spôsobí v nich smrť veľkému počtu bezbožných. Potom sa táto víťazná armáda vráti, aby zničila zlých Kresťanov a všetkých nepriateľov Ježiša Krista.

Ten čas príde, keď Božia Prozreteľnosť utvorí nový rád, svätých Križiakov, ktorí budú mať na sebe znak kríža, alebo obraz ukrižovaného Pána. Kríž tiež budú používať ako svoju hlavnú štandardu tak, aby bol viditeľný pre všetkých. Táto zástava bude uctievaná všetkými dobrými Katolíkmi. Spočiatku sa budú tomuto rádu vysmievať všetci bezbožníci a zlí Kresťania. Ich rehot sa však čoskoro zmení na nárek; to keď budú svedkami neuveriteľných víťazstiev, ktoré Križiaci dosiahnu nad svojimi nepriateľmi – tyranmi, heretikmi a bezbožníkmi.

Mnoho hriešnikov a tvrdohlavých rebelov proti Bohu bude trpieť; ich duše budú padať priamo do pekla. Tento trest doľahne na všetkých hriešnikov, ktorí sa spreneverili Božím prikázaniam, i tým, ktorí utvárali nové falošné doktríny, aby nimi kazili srdcia ľudí a obracali ich proti služobníkom Božím. Tie isté pohromy zasiahnu aj tvrdohlavých hriešnikov; ale nie tých, ktorých hriechy sú výsledkami ich vlastných slabostí, pretože títo sa obrátia, i budú ľutovať svojich previnení. Takí sa zmenia a dosiahnu milosti Najvyššieho.

Ó svätí Križiaci Najvyššieho Pána! Akými ľúbivými budete v očiach veľkého Boha, ďaleko viac, než deti Izraela! Boh skrze vás učiní mnohé zázraky, také, aké nikdy žiaden národ ešte nespatril. Zničíte sektu Mohamedovu, všetkých bezbožníkov a každú sektu. Urobíte koniec všetkým herézam a svet zbavíte tyranov. Dáte ľuďom mier, ktorý potrvá až do konca časov. Zasvätíte celé ľudstvo Bohu. Ó svätí muži: Ľudia požehnaní Najsvätejšou Trojicou! Svoj triumf dosiahnete nad svetom, človekom aj diablom.

Viem, že bezbožníci a zatratenci sa budú posmievať mojim listom a odmietnu ich; no tie budú prijaté vernými Katolíckymi dušami, ktoré sa budú usilovať dosiahnuť nebeské kráľovstvo. Tieto listy naplnia ich srdcia radosťou, takže ich budú čítať znova a znova; a budú si ich rozmnožovať medzi sebou, lebo to je vôľa Najvyššieho. Z týchto listov budete môcť rozpoznať, kto patrí nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, a kto nie; kto je predurčený a kto je odsúdený. No ďaleko lepšie to bude rozpoznateľné skrze svätý symbol žijúceho Boha. Tvoj potomok bude Boží svätec, ktorý ho bude nosiť, milovať a ctiť.“

8) Ku konci tejto krátkej no strašnej vojny má dôjsť k ešte jednej udalosti, ktorá zavŕši strašný trest zaslaný na ľudí za ich bezbožnosť – nastanú tak zvané „Tri dni temnoty.“

Blahoslavená Anna Mária – Taigiová, 1769-1837

„Boh pošle na ľudstvo dva tresty: jeden bude vo forme vojen, revolúcií a iného zla; všetko toto bude pochádzať zo zeme. Druhý trest bude zoslaný z Neba. Po celej zemi nastane hrozná temnota, ktorá bude trvať tri dni a tri noci. Nič nebude vidieť, vzduch bude zamorený nákazou, ktorá bude likvidovať hlavne – ale nielen – nepriateľov náboženstva. Bude nemožné použiť akékoľvek ľuďmi zhotovené svetlo počas tejto temnoty, okrem posvätených voskových sviečok. Ten, kto zo zvedavosti otvorí okno, aby sa nahliadol von, alebo opustí svoj dom, padne mŕtvy na mieste. Počas týchto troch dní by mali ľudia zostať vo svojich domovoch, modliť sa ruženec a prosiť Boha o milosť.

Všetci nepriatelia Cirkvi – známi aj neznámi – budú hynúť po celej zemi počas tejto hroznej temnoty. Niekoľkí nezahynú, ale to budú tí, ktorých Boh čoskoro obráti.

Vzduch bude zaplnení démonmi, ktorí sa zjavia v rôznych ohavných druhoch.

Páter Pio, január 1950

„Hodina môjho (Ježišovho) príchodu, čiže súdu pre ľudstvo je blízka. Pri tom príchode bude milosrdenstvo a súčasne tvrdý a strašný trest. Moji Anjeli (anjel môže byť aj padlý anjel – démon) povolaní do tejto úlohy budú vyzbrojení mečmi. Ich pozornosť bude nasmerovaná proti tým, ktorí neveria a rúhajú sa proti Božiemu Zjaveniu. Z mračien budú prúdiť víchrice ohnivých potokov padajúcich na celú zem; nepohody, búrky, blesky, povodne a neustále zemetrasenia, jedno po druhom budú nastupovať v rôznych krajoch. Neustále bude pršať ohnivý dážď a začne sa to vo veľmi zimnú, mrazivú noc.

Hrmoty a zemetrasenie budú trvať cez tri dni a tri noci. To všetko bude dôkazom, že Boh je ponad všetkým! Tí ktorí skladajú dôveru vo mňa a veria mojim slovám, nech sa neboja, lebo ja ich neopustím. A neopustím najmä tých, ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným pre ich dobro, aby sa navrátili a prestali robiť zlo. – Kto je v stave milosti a hľadá ochranu Mojej Matky, tomu sa nič nestane.

Aby ste sa na to pripravili, dám vám znak:

Noc bude veľmi mrazivá a vietor bude veľmi hučať, to bude predchádzať zmätku na zemi. Po istom čase začnú hrmoty a padať budú blesky. Vtedy zamknite okná i dvere, zakryte ich dekami, aby ste nevideli, čo sa deje vonku a nerozprávajte s nikým mimo domu. Kľaknite pred krížom a ľutujte svoje hriechy. Proste moju Matku o ochranu. Za ten čas, kedy bude zemetrasenie, nepozerajte von, lebo hnev môjho Otca je svätý, hodný úcty.

Kto tú radu neposlúchne, zhynie v mihnutí oka, lebo srdce nevydrží ten pohľad. Satan bude triumfovať. Kto trpí nevinne a zahynie, ako mučeník vojde do Môjho Kráľovstva.

V tretiu noc ustane oheň i zemetrasenie, a v nasledujúcich dňoch sa ukáže slnko. V ľudských podobách zostúpia Anjeli z neba na zem, prinášajúc ducha pokoja. Nesmierna vďačnosť zachránených sa vznesie do neba v horúcej vďakyvzdávajúcej modlitbe. Ten trest, aký dopadne, nemôže byť porovnaný so žiadnym iným trestom, aký Boh dopustil na stvorenia od počiatku sveta. 2/3 ľudstva zahynie.“

Mystička a stigmatička Marie Julie Jahennyová, Francúzsko, január 1884

„Tie tri dni temnoty nastanú v Štvrtok, Piatok a Sobotu – v tri dni Najsvätejšej obety, v tri dni kedy bol ukrižovaný náš Pán. Zem bude v úplnej tme a peklu bude na zemi dovolené všetko. Žiadne okno nesmie byť v tých dňoch otvorené, pretože zem nebude vidno a hrozné výjavy spôsobia náhlu smrť.

Nikto, kto nebude schovaný v nejakom úkryte, neprežije. Zem sa bude triasť pod týmto hrozným Božím súdom a strach bude ohromný. 3/4 populácie zo zeme jednoducho zmiznú. Polovica populácie Francúzska bude zničená. V domovoch bezbožníkov a rúhačov nebudú svietiť ani posvätené sviece. Všetko sa bude chvieť okrem kusu nábytku, na ktorom bude posvätená svieca.

9) A nastane nová doba. Staré republiky zaniknú a – z Božej milosti – vznikne (staro)nový politický útvar: Svätá Ríša Rímska.

Ctihodný Ján Amádeus de Sylva

„Nemecko a Španielsko budú spojené pod vládou jedného princa. Po veľkom krviprelievaní sa stanú mnohé národy súčasťou tohto spoločenstva. Všetky krajiny budú zjednotené pod veľkým kráľom. Potom čo sa tak stane, začne masová konverzia na Kresťanstvo.

Bl. Rabanus Maurus, 9. Stor.

„Naši predstavení nás učia, že ku konci časov potomok Francúzska bude vládnuť nad celým Rímskym Impériom; bude to najväčšie zo všetkých impérií a že to bude najväčší francúzsky kráľ, posledný v dejinách. Po šťastnej dobe kedy bude vládnuť, príde do Jeruzalema kde si zosadí žezlo a korunu z hlavy a to bude koniec tohto Rímskeho Impéria.“

Mních Adso, 10. Stor.

„Niektorí učitelia hovoria, že kráľ Frankov bude vládnuť nad celým Rímskym Impériom. Tento kráľ bude najväčším a posledným zo všetkých kráľov, ktorí kedy žili. Na konci má prísť do Jeruzalema, pod Olivovú horu, kde zloží svoje žezlo a korunu. Po tomto kráľovi príde … antikrist.“

Ján z Cleft Rock, 1340

„Biely orol (Veľký kráľ) – s pomocou Michala Archanjela – vyženie polmesiac z Európy v ktorej aj tak už nikto okrem Kresťanov ani nebude – on sám bude vládnuť z Konštantínopola. Éra mieru a prosperity potom nastane. Už nebude viac protestantov (myslia sa asi rôzni schizmatici, možno ortodoxní) ani heretikov. A Boh pošle svätého pápeža.“

Z anglickej Wikipédie

Posledný Rímsky Cisár alebo Posledný Cisár sveta je postava zo stredovekých európskych legiend vyvinutých z kresťanskej etymológie. Legendy predpovedajú, že pred koncom časov sa posledný kráľ/cisár objaví na Zemi, aby znovuobnovil Svätú Ríšu Rímsku a jeho zjav má byť zároveň akýmsi varovaním pred nastávajúcim príchodom antikrista.

Podľa katolíckej tradície, Veľký kráľ má obnoviť a znovunastoliť vládu Európskych katolíckych kráľovských rodov na Západe, zničiť sily heretikov a ateistických rebelov a úspešne konvertovať mnoho Moslimov a Židov na katolícku vieru.

10) Spolu s Veľkým kráľom od západu bude víťazom tejto vojny aj Rímskokatolícka Cirkev. Ona sama doslova vstane z popola a mnohí katolícki učenci často hovoria o akejsi analógii medzi životom Ježiša Krista (bol ukrižovaný, no vstal z mŕtvych) a osudovým pozemským putovaním Rímskej Cirkvi.

Sv. František z Paola, 15. Stor.

„Z milosti Všemohúceho Veľký kráľ zničí všetkých heretikov a bezbožníkov. Bude mať mocnú armádu a sami anjeli budú bojovať na jeho strane. Bude ako Slnko medzi hviezdami. Bude vládnuť nad celou Zemou. Na svete bude v tom čase dvanásť Kráľov, jeden Cisár, jeden Pápež a niekoľko Princov. Oni všetci budú viesť životy svätcov.“

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.“

Ctihodná Anna Mária Taigiová

„Rusko, Anglicko a Čína sa stanú katolíckymi krajinami.“

Alžbeta Canori Mora, 19. St.

„Po strašnom treste som uvidela svetlo nad celou Zemou ktoré bolo znamením uzmierenia medzi Bohom a ľuďmi. Všetci ľudia sa stanú Katolíkmi a uznajú Pápeža ako jediného zástupcu Ježiša Krista na zemi.“

Ján z Cleft Rock

„Ale Boh dosadí svätého Pápeža a Anjeli sa budú radovať. Osvietený samotným Bohom, tento muž prestavia celý svet skrze svoju svätosť. Každého privedie ku jedinej pravej Viere. Všade – zo strachu pred Bohom – zavládne čistota a mravnosť. Povedie všetky chybujúce ovečky späť do stáda a bude jedna viera, jeden zákon a jeden krst pre všetkých. Ľudia sa budú navzájom milovať a robiť dobro a roztržiek a vojen už viac nebude.“

Mních Joachim, 1222

„Po mnohých útrapách ktoré postihli Kresťanov, po období strašného krviprelievania, Pán udelí mier a šťastie zničeným národom. Na pápežský trón zasadne pozoruhodný muž, ktorý bude pod zvláštnou ochranou anjelov. Svätý a jemný zároveň, obnoví Cirkev a spojí pozemské mocnosti. Bude uctievaný všetkými ľuďmi a obnoví kráľovstvo Jeruzalemské. Ako pastier, zjedotí západnú a východnú Cirkev, takže bude na svete len jedna viera. Svätosť tohto dobrosrdečného pápeža bude taká veľká, že najvyšší vladári pokľaknú v jeho prítomnosti.

Svätý muž zničí všetky schizmy a herézie. Všetci ľudia sa navrátia do prvotnej Cirkvi a bude jeden zákon, jeden skromný a bohabojný pápež. Skutočný Boh Židov, náš Pán Ježiš Kristus, urobí všetko tak prosperujúce, že si to človek nebude vedieť predstaviť, pretože Boh sám zahojí rany balzámom sladkosti. Nebesá vyhlásia slávu Boha a verní sa budú radovať v šťastí, pretože Pán im doprial svoje milosrdenstvo … Moc tohto svätého pápeža bude tak veľká, že utíši zbesilosť a prudkosť hrozivých vĺn. Vrchy sa pred ním znížia, more sa vysuší, mŕtvi povstanú, kostoly budú obnovené, oltáre znovu postavené.

Mal by som ešte spomenúť že budú dve hlavy – na Západe a na Východe. Tento pápež utíši zbrane ako aj bojujúce hordy. Bude Bohom vyvolený. Tento anjelský pápež bude kázať evanjelium v každej krajine. Skrze jeho elán a starostlivosť, grécka cirkev sa navždy spojí s Katolíkmi. Avšak pred týmto pápežom bude bezpočet vojen a násilné konflikty, počas ktorých sa posvätný trón zatrasie. No skrze láskavosť samého Boha, privolanú modlitami verných, všetko bude obnovené tak dokonale, že sa budú spievať hymny vďaky najsvätejšiemu Pánovi. Tento pápež bude ako pastier, tak aj reformátor.

Vďaka nemu bude západ aj východ v nekonečnej harmónii. Mesto Babylónske sa stane hlavou a vodcom sveta. Rím, oslabený predchádzajúcimi bojmi, navždy potvrdí svoju duchovnú dominanciu a zažije roky pokoja. Počas týchto šťastných dní anjelského pápeža, všetky modlitby budú adresované nebesiam s veľkým potešením. Roztrasené národy sa dočkajú pokoja. Šesť a pol roka po týchto udalostiach, pápežova duša sa navráti k Bohu. Koniec jeho dní ho zastihne vo vyprahnutej oblasti, medzi riekou a jazerom, blízko hôr …

Na samom začiatku, v nádeji na úspech, tento pápež požiada o pomoc veľkého kráľa Francúzska. V dni tohto výnimočného kráľa, potomka Karola Veľkého, príde pútnik, aby sa stal svetkom nádhery tohto veľkého pápeža, ktorého meno bude začínať na R… Keď bude pápežský trón prázdny, zasadne naň pápež, ktorému pomôže tento kráľ.

Muž nevýslovnej svätosti sa stane jeho následovníkom na pápežskom stolci. Boh učiní skrze neho mnoho obdivuhodných vecí a ľudia si ho budú preto ctiť, a nikto sa neopováži protirečiť jeho príkazom. Nedovolí duchovenstvu, aby malo veľké privilégiá. Primä ho, aby žilo len z desiatku a darov veriacich. Zakáže okázalé oblečenie a všetky nemorálne tance a piesne. Sám bude kázať evanjelium a bude napomínať všetky bohaté ženy, aby sa na verejnosti zjavovali bez okázalých šperkov a drahých kameňov. Po dlhom čase strávenom na Svätom stolci, aj on sa šťastne navráti k svojmu Pánovi.

„Súkromné katolícke zjavenia o pápežoch sa zvyčajne dotýkajú Konca časov. Predpovedajú stav cirkvi a štátov a varujú pred hroznými trestami zoslanými na ľudstvo pre jeho bezbožnosť. Jeden z takých konceptov je proroctvo o Troch dňoch temnoty, kedy démoni doslova unesú bezbožných v ich telách rovno do pekla. Či už sú tieto proroctvá zo stredoveku, alebo súčasnosti, zhodujú sa v takých veciach, ako je vplyv tajných spoločností, či kataklizmatické udalosti vo Francúzsku.

Počas predpovedanej doby trestu, kedy budú nepredstaviteľné prírodné katastrofy na dennom poriadku, cirkev bude znášať strašné prenasledovanie. Pápež bude „veľmi trpieť“ kvôli prenasledovateľom aj spiklencom vo vlastných radoch. Bude musieť ujsť z Ríma a zahynie vo vyhnanstve. Cirkev bude bez vedenia, kým, nezávisle na sebe, nebudú zvolení traja antipápeži bažiaci po moci, čo blahoslavená Anna Katarína Emmerichová nazvala „falošnou cirkvou“ s neplatnými sviatosťami.

Nakoniec, sv. Peter a Pavol zostúpia z neba a sami vyberú legitímneho pápeža. Bude známy ako Anjelský pápež. Spolu s tak zvaným Veľkým kráľom , potomkom Karola Veľkého a Ľudovíta IX. svätého, zaistí obdobie mieru. Bude niekoľko takýchto Anjelských pápežov, avšak svet sa znovu obráti k hriechu a bezbožnosti. Vtedy sa zjaví Antikrist a svet skončí presne tak, ako to predpovedá kniha Zjavenia.“

11) Človek je však tvor nepoučiteľný …

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie

„Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista …“

Sv. Vincent Ferrer, 15. St.

„V dňoch mieru ktoré prídu po skľúčenosti z hrozných revolúcií a vojen – bude to pred koncom sveta – Kresťania sa opäť stanú laxnými vo svojej viere. Odmietnu sv. prijímanie hovoriac, že je nepotrebné. A keď príde falošný prorok, predchodca Antikrista, všetci tí ktorí nebudú utvrdení vo svojej viere, odpadnú od nej. Mnohí však zostanú silní vo svojej viere a bude len málo takých ktorí sa zrieknu Krista.“

Existuje ešte jedno proroctvo ktoré hovorí, že príchod Antikrista bude priamym Božím dopustením na ľudí, ktorí opäť odmietnu poslúchať Božie prikázania a opäť si začnú hľadať kadejaké „náhrady.“

Niekoľko poznámok

Pred III. svetovou vojnou sa – podľa týchto proroctiev – má udiať niekoľko zásadných udalostí, ktoré majú byť pre Boží ľud signálom, čo sa blíži. Niektoré z týchto varujúcich udalostí by mali byť tieto:

Rusko náhle a nečakane obsadí časť Turecka, celkom určite to bude zahrňovať mesto Istambul

Na oblohe sa zjaví jasná a niečím absolútne výnimočná kométa; mnohé predpovede hovoria o tom, že kusy akejsi kométy, ktorá sa zo Zeme bude javiť ako ´2. slnko´, majú zasiahnuť Zem a spôsobiť – okrem iného – prílivové vlny

Bezprostredným varovaním blížiacej sa invázie z Východu majú byť dve nečakané a kruté občianske vojny, ktoré budú vedené ako prenasledovanie Cirkvi; prvá vypukne vo Francúzsku, niekoľko mesiacov po nej bude následovať Taliansko – a pápež bude musieť opustiť mesto Rím

The Deadly Comet


A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernalo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv; nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor

Zjv6,12-13

Niekoľko zaujímavých snov, ktoré sa snívali rôznym ľuďom:

ana 2722, youtube.com

„Mala som sen; odohrával sa v noci, nebolo ani leto, ani zima, myslím že mohla byť jar alebo jeseň …všimla som si oheň padajúci z neba, ale nevedela som smer, odkiaľ to prišlo. A potom som videla ďalšie ohnivé záblesky a ďalšie. Pozrela som sa hore, na oblohu. A videla som stovky a stovky ohnivých gúľ padajúcich z oblohy. A keď som sa pozrela dole, videla som mesto v plameňoch. Celá scéna vyzerala desivo nádherne. Myslím, že to boli nejaké meteority, ktoré padali na zem. Zem bola ožiarená a v tom som sa zobudila!!! 11.11.2013“

Patrick Gilberth Meuville

„Raz sa mi sníval takýto sen: bol som doma, keď som zrazu začul silný výbuch, BUM! Prvé, čo ma napadlo, bolo, že asi niekde u susedov vybuchol plyn, alebo čo. Matka na mňa z izby zavolala, aby som sa šiel von pozrieť, čo sa stalo. Šiel som smerom k balkónu (je otočený smerom na juh), keď som spoza presklených balkónových dverí zbadal, ako z neba, smerom z východu na západ, padal asteroid, alebo kométa. Ten objekt bol takýto – dlhý sivý chvost a na jeho začiatku ohnivá guľa. Z nejakého dôvodu som vedel, že keď to spadne, nespôsobí to koniec sveta; samotný asteroid bol možno veľký ako basketbalová lopta. Ale uvedomoval som si že nárazová vlna bude dosť veľká na to, aby vybila okná v celom dome. Poslednú vec, ktorú si zo sna pamätám je to, ako som zakričal na plné hrdlo, aby si všetci v dome ľahli na podlahu a ja sám som sa hodil pod konferenčný stolík. Pamätám si aj počasie. Bolo pekný jasný deň, určite nebol sneh. Mohlo to byť niekedy v máji, júni.“

Liz Gritton, yahooanswers.com

„Mala som sen, v ktorom som počula vonku nejaký krik. Tak som sa šla pozrieť, čo sa deje. A keď som prišla von, na konci ulice som uvidela veľkú dieru. A náhle, z ničoho nič, začali z neba padať ohnivé gule (verím, že ta jama bola spôsobená jednou z nich). Každý začal utekať. No ja som sa zastavila a pozerala som na tie gule. Videla som, ako sa približujú. Aj som chcela utekať, no nemohla som sa ani pohnúť. Zrazu pribehol nejaký muž a ten ma vzal preč.“

Luiz Parada

„Vo svojom sne som bol v aute s nejakými ľuďmi … Pamätám si, ako som hovoril, že obloha vyzerá nádherne. Potom som v diaľke na oblohe uvidel nejaký jasný bod. A ktosi z toho auta zakričal: ´Pozrite na tú jasnú hviezdu!´ Hviezda sa však stávala jasnejšou a potom sa rozpadla na tri časti. V tom som zakričal: ´ale veď to nie je hviezda! To je meteorit!´ A v diaľke som uvidel stĺp ohňa z dopadu. Po tomto prvom dopade sme sa pozreli na oblohu znova a uvideli sme stovky žiariacich bodov. Ľudia v aute začali panikáriť a hovoriť: ´Čo budeme robiť?´ Boh však sľúbil, že sa o svojich postará, takže ja som zostal kľudný. Vôbec som nepanikáril.“

„Ohnivý dážď“ má byť nie len prírodnou katastrofou nevídaných rozmerov, ale predovšetkým veľkým varovaním pre hriešne ľudstvo; že ak sa neobráti späť k Bohu a nebude ľutovať svojich činov, prídu ďaleko horšie tresty v podobe meča, moru (masívne nasadenie chemických/biologických zbraní), hladu a ďalších dnes len ťažko predstaviteľných prírodných katastrof (pravda, umelo vyvolaných nepriateľskými národmi). Lenže hlúpi a bezbožní ľudia sa tomuto veľkému a dôležitému znameniu budú po čase smiať a hovoriť, že „také niečo sa raz za pár tisíc rokov udeje“. Komu nie je rady, tomu niet ani pomoci.

La Guerre Civile

Občianske vojny, ktoré majú vypuknúť najprv vo Francúzsku a potom aj v Taliansku, sú ďalšou často predpovedanou udalosťou, ktorá má symbolický, t.j. varovný význam. Už v článku „Komunizmus a jeho (svetovládna) idea svetovej revolúcie“ (pravda.sk/…nizmus-a-jeho-svetovladna-idea-svetovej-revolucie/) som spomenul, že súdruhovia pravdepodobne dlhodobo plánovali možnú inváziu na Západ ako súčasť „šírenia komunizmu.“ Samotnej invázii z Východu však najprv mali predchádzať umelo vyvolané občianske vojny najmä vo Francúzsku a Taliansku – teda krajinách, kde boli socialistické myšlienky najsilnejšie.

Je teda možné, že tieto budúce predpovedané občianske vojny v týchto krajinách budú skutočne umelo vytvorené a riadené a to práve ruskými neokomunistami, ktorí sa takto budú snažiť o poslednú destabilizáciu už aj tak politicky rozorvanej Európy.

Gog z krajiny Magog


V inom článku s názvom „15 neuveriteľných predpovedí, ktoré sa vyplnili“ (pravda.sk/…03/15-neuveritelnych-predpovedi-ktore-sa-vyplnili/) som zas spomenul, že najznámejším biblickým proroctvom je to o obnovení štátu Izrael (ktoré sa vyplnilo v roku 1948). A najmä prorok Ezechiel je podrobným „dejepiscom“ týchto udalostí. Čo je však zaujímavé, Ezechielovo vyprávanie vznikom Izraela nekončí, skôr začína. V 38. kapitole jeho spisov, príznačne nazvanej „Proroctvá proti Gogovi“, píše, že po veľmi dlhom období mieru a prosperity obnoveného Izraela; Pán dopustí, že na neho zaútočí mocný, strašný a početný nepriateľ pochádzajúci z „ďalekého severu.“

Nie je to len tento geografický údaj, čo prezrádza, že oným biblickým predchodcom Antikirsta, nazvaným „Gog“, bude Rusko (krajina ďaleko na severe z pohľadu Izraela). Boli to starí rímski historici, ktorí dali predkom dnešných Rusov názov „Gogovia.“

Mnohí ľudia však budú namietať, že „Rusi sú predsa tí dobrí.“ Takéto niečo môže „na sto percent“ tvrdiť len niekto, kto sa do vojenstva absolútne nevyzná. Jedným zo základných kameňov „Umenia vojny“, ktoré už v roku 500 pnl. opísal čínsky učenec a generál Shun-Zu, je toto:

Ak si slabý, tvár sa že si silný; ak si blízko, tvár sa že si ďaleko; ak chceš vojnu, tvár sa že chceš mier!“

Iná podobná múdrosť pravý:

Ak je tvoj nepriateľ príliš silný a ty by si ho nebol porazil, stiahni sa a vyčkávaj; Príde deň, kedy tvoj nepriateľ poľaví v ostražitosti, zabudne na hrozbu, ktorú pre neho predstavuješ a obráti sa k tebe chrbtom; vtedy naň zaútoč plnou svojou silou a zúrivosťou; a zaiste zvíťazíš!

Rusi sa vždy budú tváriť ako tí dobrí. A aj keď obsadia Istambul, budú v ňom stavať kríže. Ale to len preto, aby zmiatli ľudí na Západe a snáď aj svojich vlastných. Aj Putin s Lavrovom (príp. ich nástupcovia) budú neustále básniť o mieri (tak ako to vo svojich prejavoch robil aj Hitler). Ich pravý zámer však už dávno vyjavila Panna Mária – šíriť po svete „bludy“, t.j. ateizmus a komunizmus, dopomôcť k rozmachu islamu; a konečne – snahu zničiť Katolícku Cirkev a Západ ako taký.

(Rusko je skutočne ateistickým štátom. K náboženstvu sa tam hlási asi len 25 percent obyvateľstva a to ide zväčša o moslimov, prípadne iné náboženské skupiny, z východu krajiny. Naozaj praktizujúcich kresťanov je minimum a Pravoslávna cirkev je Západom – nie nespravodlivo – označovaná za „štetku štátu.“)

(airpano.ru/files/Moscow-Over-the-Kremlin/images/image10a.jpg)

Znakom Sovietskeho Zväzu bola červená päťcípa hviezda. Ruská armáda (ktorá si mimochodom stále hovorí „Červená armáda“) ju používa dodnes a symbol sa zároveň stále bliští nad politickým centrom krajiny – Kremľom. Symbolika pätcípej červenej hviezdy je pri tom desivá: predstavuje päť kontinentov, ktoré mal komunizmus jedného dňa ovládnuť.

Treba si uvedomiť, že súčasný ruský štát ovládla klika, ktorá v minulých rokoch verne slúžila komunizmu; ostatne Putin sám je bývalý agent KGB. V Rusku sa deje to, čo sa udialo v Nemecku po 1. svetovej vojne – režim, ktorý vojnu spôsobil, nebol nijako odsúdený a Nemci začali mať pocit, že im Západ ukrivdil a túžili sa mu pomstiť. Rovnako tak, ani za zločiny komunizmu a ruského útlaku sa nikto nezodpovedal a ruský ľud začína pomaly, ale isto oplakávať starý režim. A to sa môže stať osudové celému svetu.

Tí, čo sa považujú za Kresťanov, nesmú brať slová súčasnej ruskej vlády ako skutočné záruky; naopak, všetky katolícke proroctvá, zjavenia a svätci ohlasujú Rusko ako nástroj Božieho trestu na hriešny svet.

Nebezpečný kurz, ktorý si vybral ruský ľud, dávajú proroctvám zatiaľ za pravdu.

Možnože by teda bolo vhodné apelovať na cirkevné autority, aby Rusko znovu zasvätili Panne Márii; lebo to je jedna z kľúčových požiadaviek – ak nie tá najdôležitejšia – ktoré Boh stanovil na odvrátenie katastrofy, akou by bola ďalšia svetová vojna. A Panna Mária sľúbila, že ak sa jej krajina na Východe zasvätí, obráti sa opäť k Bohu, a spolu s ňou sa obráti aj celý svet.

Islam a „Deň súdu“


Základom kresťanského náboženstva je nasledovanie Ježiša Krista a jeho učenia; základným bodom života Kresťana je spása jeho duše. V islame je to inak – všetko to, o čo v tomto náboženstve ide, symbolizuje tak zvaný „Deň súdu.“ Islam je extrémne militantné náboženstvo. Verí že je predurčené, aby dobylo svet. Najskôr sa musí ale „očistiť“ t.j. vrátiť sa ku svojim „koreňom“ (presne to robí dnešný ISIS). Deň súdu je teda deň, kedy islam ovládne svet (súdení budú len tí „neveriaci“, moslimom bude dané veľké víťazstvo). Už prorok Mohamed sľúbil svojim nasledovníkom, že obsadia najprv Konštantínopol a potom aj samotný Rím. Preto islamisti s takou drzosťou tvrdia, že toto mesto dobyjú – veria v predurčenosť týchto udalostí, že sa proste jedného dňa stanú.

Jana Hybašková, veľvyslankyňa EÚ v Iraku:

Islámský stát si myslí, že přijde konec světa. Bagdádí je přesvědčen, že soudný den nastane za jeho života a on je tím, kdo povede muslimský zástup. Všechno žití je tomu tedy podřízeno. Tato myšlenka je nesmírně atraktivní i pro spoustu lidí mimo Islámský stát a dává hluboký smysl života i lidem žijícím v tom státě. Jim jde opravdu o území a systém a porazit je leteckými útoky není jednoduché … Ti lidé nejsou vedení až tak nenávistí k Západu a imperialismu, ale spíš jsou vedení k soudnému dni. To je hlubší než jejich terorismus.

(nobility.org/…s/2010/10/55854f50-da27-4df0-a58d-fdcb054252a9.jpg)

Bitka o Lepanto, 1571. Moslimské námorné vojská vedené légiami démonov sa snažia o dobytie Európy. Proti nim sa postavilo kresťanské loďstvo, ktoré vedie Panna Mária.

Z hlbšieho hľadiska pôjde o zavŕšenie viac ako 1000 rokov trvajúcej snahy islamu o ovládnutie Európy, resp. sveta. Tento pokus bude najúspešnejší, avšak – ako je predpovedané – nakoniec povedie k úplnému vyhladeniu islamu z povrchu zeme a obnoveniu kresťanskej viery medzi tými, ktorí prežijú.

Tri dni temntoty

Toto je zaujímavá vec, aj keď ťažko k nej povedať niečoho vecného. Existujú oficiálne katolícke proroctvá, ktoré hovoria, že počas / ku konci / po veľkých bojoch nastane podivná a zvláštna „mrazivá zima“ alebo „mrazivý orkán“ alebo niečo podobného. Opäť, toto majú byť len znamenia – znamenia tak zvaných „Troch dní temnoty.“ Má ísť o „nadprirodzený Boží trest“ (vojny sú „prirodzeným“) kedy sa zatmí Slnko a tri dni nebude nikde svetla. Počas týchto troch dní zahynú všetci bezbožní a prežijú iba tí, ktorí sa „budú kajať, modliť sa ruženec, a odprosovať za svoje hriechy.“

Je to zaujímavé z toho pohľadu, že keby naozaj došlo k nejakej apokalyptickej udalosti, okrem „dobrých“ by prežili aj tí „zlí“ – bandy vrahov, ktoré by vďaka nastálej a všadeprítomnej anarchii vraždili pre zábavu, znásilňovali atď. (známe z filmov). Avšak vojna má byť spôsobom „očistenia sveta“ a práve táto udalosť by v podstate zachránila zbývajúcich „dobrých ľudí“ od tých zvierat v ľudskej koži.

Cirkev

Veľké prenasledovanie cirkvi začne vo Francúzsku a rozšíri sa aj do Talianska. Rozbúrené davy na uliciach začnú najprv ničiť verejne majetky, potom cirkevné majetky a to prerastie až do vraždenia kňazov a Kresťanov obecne (pôjdu hlavne po „nenávidenej“ Katolíckej cirkvi) … Kresťanom bude chvíľu trvať kým si uvedomia čo sa vlastne deje, ale kalich únosnosti pretečie veľmi rýchlo. Jediné čo im ostane bude ozbrojený boj; pretože zahynúť so zbraňou je lepšie ako sa nechať zastreliť s holými rukami. Toto bude počiatok francúzskej občianskej vojny. V Taliansku to bude obdobné.

Toto bude ale len začiatok celosvetového prenasledovania Kresťanov.

Dôjde k mohutnej invázii Východu na Západ. Moslimovia a čínski komunisti budú Kresťanov prenasledovať veľmi tvrdo. Rovnako tak sa budú správať aj Rusi – ich vláda nie je kresťanská, ako sa tvári; sú to neokomunistickí nacionalisti a teda militantní ateisti. Pred týmto nás varovala Panna Mária a prosila, aby jej bolo Rusko zasvätené. Bolo učinených niekoľko pokusov o toto zasvätenie; všetky však zanechali pochybnosti, či bol úkon vykonaný správne a teda či bol vôbec platný.

Martyrum semenorum Christorum – mučeníci sú Kristovými semiačkami – heslo, ktoré platí od samého začiatku existencie Katolíckej Cirkvi. Prvých 200 rokov boli všetci pápeži mučeníkmi. Kresťanov prenasledovali Nero a Decius, Dioklecián a Galérius. Cirkev však nezničili. Naopak. Prežila všetky katastrofy a ovládla Západný svet. Tak tomu bude aj tento krát. Cirkev nezanikne, ako si dnes mnohí myslia; bude znovuzrodená v krvi. Tak, ako tomu bývalo vždy v dejinách. Každý jeden dobrý Kresťan zabitý v tejto vojne, ktorá príde na svet pre jeho bezbožnosť, bude v Nebi pokladaný za mučeníka.

Zázračná záchrana Katolíckej Cirkvi bude dôkazom pre celý svet, že jedine ona je ta pravá a že jedine Ježiš Kristus je pravým a skutočným Bohom.

Svätá Ríša Rímska

Počas veľkej vojny bude prakticky celý svet v totálnej anarchii. Tá začne najprv vo Francúzsku. No práve z tejto krajiny má prísť záchrana – niekto nazvaný „Veľkým kráľom“ (Le Grand Monarque, The Great Monarch), kto zjednotí prenasledovaných Kresťanov, porazí nepriateľov domácich aj zahraničných a svojou mohutnou armádou potiahne na ďaleký Východ, kde „pomstí krv a náreky nevinných.“

Pod touto osobou má vznikať nové štátne usporiadanie – akási voľná únia katolických kráľovstiev pod názvom Svätá Ríša Rímska.

Z čisto katolického hľadiska je práve kráľovstvo najlepším štátnym útvarom (viac tu: pravda.sk/2015/08/24/na-obranu-tradicnych-monarchii/), lebo republiky výraznou mierou prispeli k paganizácii ľudstva – inak povedané, vďaka tomuto systému sa mnoho duší dostalo do večného zatratenia. A to je tragédia.

Kráľ bol stanovený Bohom. A tak, ako je nerozlučné manželstvo, tak je nemenná aj táto pravda. Takže skutočným dedičom Francúzska nie sú jeho prezidenti – je to niekto z potomkov kráľovského rodu Bourbonovcov. A Boh tomuto rodu prinávrati len to, čo mu celý čas patrí.

Nikdy v budúcnosti nebudem za znovuzačlenenie Slovenska do Uhorska. Ale jedno platí: Boh ustanovil za správcu našej krajiny rakúsky rod Habsburgovcov a teda práve oni sú jedinými právoplatnými dedičmi našej krajiny. A existujú predpovede o tom, že Habsburská monarchia bude znovuobnovená ako súštatie; lebo to je vôľa Božia. Tak to bude správne, pretože pre spásu slovenských duší je lepšie, aby im vládol rakúsky katolík (posledný rakúsko-uhorský cisár Karol I. bol vyhlásený za blahoslaveného), než naši domáci komunisti, socialisti, či liberáli.

V prvom rade sa treba rozhodne obrátiť k Bohu, začať ľutovať svoje previnenia a žiť dobrý kresťanský život. Nech už sa udeje/neudeje čokoľvek, to je jediná ozajstná istota nášho dobrého konca.

Záverom

Ak by sa svet obrátil, Boh by sa nad ním zľutoval; ostatne mnohé také prípady sú opísané v Starom Zákone. Ale kedy – ak vôbec – pretečie Boží kalich trpezlivosti, to nevie nikto. Isté je, že vinní sme všetci. Mnohí z nás žijú v nečestných „rodinách“ – často krát nezosobášení, či s rozvedenými partnermi. A my ostatní nie sme schopní upozorniť našich blížnych, že robia zle. Radšej sklopíme hlavy a presviedčame sa, „že veď v dnešnej dobe to je už normálne.“ Áno, aj v Sodome a Gomore boli „normálne“ rôzne veci. Ale tí, čo žijú ako Sodomčania Gomorčania, tak aj dopadnú. Kolektívna vina je na nás všetkých a je treba Boha za ňu odprosovať. Pretože sa nám naozaj jedného dňa môžu, ako spravodlivá (!) odplata, objaviť nad hlavami lietadlá s červenými hviezdami na krídlach. No nebude to deň „radosti“, ako si dnes mnohí myslia; bude to Dies Irae – Deň hnevu.

V prvom rade si budú musieť zachovať svoju vieru, prípadne sa k nej znovu obrátiť. Kresťanstvo je jediná pravda, jediná skutočnosť a všetko ostatné je lož a cesta do zatratenia. Náš národ už neraz stál pred totálnym zničením – či po páde Veľkej Moravy, či počas protitureckých bojov (keď bolo Slovensko na 150 rokov prvou obrannou líniou pred moslimským vpádom do Európy!), alebo počas maďarizácie. Vždy sme obstáli, ale vždy sme sa pevne držali svojej viery. Nech sa deje čo sa má, obstojíme znova! Ale bez kresťanskej viery – bez uznania, že Ježiš Kristus je skutočne Bohom – to nepôjde. A bude podobne ako počas SNP: obstoja len tí, čo sa dajú na správnu stranu – za Západ a znovuobnovenú a silnú Katolícku cirkev.

Veľa šťastia pri tomto rozhodovaní, pretože to bude mať osudový dopad nielen na budúci život každého jedného z nás, ale hlavne na našu existenciu po smrti a vo večnosti.


Satanský plán na vyvolanie 3 svetovej vojny samozrejme aj iných vecí čo sa začínajú diať ! Stále bli…

ANTIKRIST V IZRAELI VYHLÁSIL VEĽKÚ VOJNU. Rabíni sa stretli s ich falo…

Veľmi dôležité informácie ! Apokalypsa ! Lekári a Odborníci varujú 3rm…
Gitka Benesova shares this
692
dyk
Dominikáni su rehoľa Panny Márie a vrajže posledný človek, ktorý bude žiť na zemi bude Dominikán.
Počkáme. Uvidíme.
gejbika shares this
26
rozne proroctváo bud.dianí
8
Hm
mjablko shares this
54
Duch-vidění.
Duch-viděníMore
Duch-vidění.

Duch-vidění
Libor Halik
Hej, všetky rády budú zničené okrem dvoch – Kapucínov a Dominikánov.
Libor Halik
Znám 2 živé dominikány v Českej republike, ktorí sú verní Bohu, preto viem, že dominikánský rád nezomrel.