Inka
24.8K
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (krucjatarozancowazaojczyzne.pl/) ♥ Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam ) Krucjata Rozancowa za Ojczyzne Szczêsc Bo¿e! Jak …More
Informacja Krucjaty Rozancowej za Ojczyzne (krucjatarozancowazaojczyzne.pl/)

♥
Przekazuje informacje ( w oryginale czcionki tekstu, jaki otrzymalam )

Krucjata Rozancowa za Ojczyzne
Szczêsc Bo¿e!
Jak co miesi±c w Warszawie w drug± niedzielê tygodnia ZAPRASZAMY na Mszê ¦wiêt± za Ojczyznê do Sanktuarium Matki Boskiej £askawej (13.10.13 o godz.16.00). Po Mszy Pokutny Marsz Ró¿añcowy bêdzie wiód³ pod budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej.
krucjatarozancowazaojczyzne.pl/13-10-2013-wars…
[w innych miastach w innych terminach - polecamy kalendarium]

Bêdziemy siê modliæ o ratunek dla naszych dzieci i nawrócenie wrogów Ko¶cio³a i Ojczyzny. Chc± oni w sposób systemowy zdeprawowaæ nasze dzieci, zniszczyæ rodziny. Chc± naszego zezwierzêcenia, tymczasem my jeste¶my Dzieæmi Bo¿ymi - jak dopitnie naucza³ tego Stefan kard. Wyszyñski.
Po prawej stronie na naszej www znajduje siê kalendarium wydarzeñ - mo¿na zaobserwowaæ jak bardzo rozwija siê ju¿ dzie³o Krucjaty i jak liczne s± inicjatywy podejmowane w ca³ym Kraju.
W ostatnim tygodniu do Sekretariatu z wielu miejscowo¶ci sp³ywa³y pro¶by o przysy³anie materia³ów - wielu duchownych w swoich parafiach przeprowadza akcjê informuj±c± o Krucjacie Ró¿añcowej za Ojczyznê i rozprowadzaæ chce deklaracje w¶ród parafian by w sposób katolicki jednoczyli siê i modlili w sytuacji zagro¿enia. Coraz powszechniejsz± jest ¶wiadomo¶æ, i¿ nie wystarcz± takie czy inne wska¼niki sonda¿y politycznych, nie w nastrojach i uczuciach lecz w przebra¿eniu ¿ycia narodu i osobistym nawróceniu siê do Boga tkwi fundament powodzenia naszego, odzyskania wolno¶ci i podmiotowo¶ci naszej. Na Ró¿añcu mo¿e modliæ siê ka¿dy, czyni±c z niego orê¿ walki o odrodzenie i przysz³o¶æ Ko¶æio³a oraz Ojczyny. Orê¿, który jak ¿aden inny, ma rêkojmiê samej Matki Zbawiciela, Królowej Polski. Choæby do tej pory wszyscy zawiedli i wszystkie ludzkie rachuby spe³z³y na niczym z powodu ludzkiej s³abo¶ci i zdrady, na tej rêkojmi polegaj±c odrodziæ siê mo¿emy.
Starczy zobaczyæ jak w ostatnich dwóch latach wiele siê zmieni³o, gdy zamiast wci±¿ narzekaæ i biadoliæ, przekazywaæ sobie tylko truciznê z³a dziej±cego siê wokól, rzucili¶my siê na ostatek na kolana i z ró¿añcem w rêku zaczêli¶my pozytywnie dzia³aæ - taæ jest w³a¶nie w³a¶ciwa droga katolickiego oporu i zmagania siê naszego i jest ona godna Dzieci Bo¿ych! Gdy tak bêdziemy siê z³u opieraæ niechybnie zwyciê¿ymy - byle tylko przez wroga nie daæ sobie narzuciæ jego metod i nie ulec propagandzie wszechogarniaj±cego nas z³a!

Na stronie www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl ukazuje siê wiele nowych informacji:
W Warszawie na Stegnach odby³a siê Niedziela Krucjatowa - rozdanych zosta³o mnóstwo deklaracji oraz podawane by³y informacje i wyg³oszone s³owa zachêty podczas wszystkich Mszy ¦wiêtych.
krucjatarozancowazaojczyzne.pl/odbyla-sie-kole…
Na Jasnej Górze ks. Abp Andrzej Dziêga wyg³o¶i³ przepiekn± modlitwê do Maryi Królowej Polski, wspominaj±c przed Bogurodzic± miedzy innymi dzie³o Krucjaty Ró¿añcowej za Ojczyznê!

krucjatarozancowazaojczyzne.pl/j-e-ks-abp-andr…

Z Bogiem!
Maria Vincit!
PATRYK PAVIA
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z EGZORCYZMEM NA 😡 CAŁY KONTYNENT W 😇 RYTUAL ROMANUM JAK I MODLIWA POKUTNA NA CAŁĄ EUROPĄ JAK ZROBIŁ W POLSC KS.PIOTR GLAS 🤗 POZDRAWIAM SERDECZNIE SZKODA ŻE NIE MA MARSZU POKUTNEGO NA CAŁYM KONTYNENCIE NASZYM RAZ W MIESIĄCU PO WSIACH I MIASTACH …More
CZY NIE WINIŚMY ZA KONTYNTENT I KOŚCIÓŁ JEDNOCZEŚNIE ZROBIĆ I TO W TRYBIE CIĄGŁYM.I TAK DO GRANIC EUROPY CO MIESIĄC TEN RÓŻANIEC JAK BYŁ W POLSCE Z EGZORCYZMEM NA 😡 CAŁY KONTYNENT W 😇 RYTUAL ROMANUM JAK I MODLIWA POKUTNA NA CAŁĄ EUROPĄ JAK ZROBIŁ W POLSC KS.PIOTR GLAS 🤗 POZDRAWIAM SERDECZNIE SZKODA ŻE NIE MA MARSZU POKUTNEGO NA CAŁYM KONTYNENCIE NASZYM RAZ W MIESIĄCU PO WSIACH I MIASTACH NASZYCH I AKTU ODANIA SIE POD PANOWANIE MARYI NARODÓW EUROPEJSKICH JAK POLSKA MA ,MAM NADZIEJE ŻE MODLITWA RÓŻAŃCOWA DZIENNA JAK I 5 MSZY DZIENNE ZA MNIE U OBLATÓW WYPROSI NIEBO O TĄ ŁASKĘ I WAS W TEJ INENTCJI W MAŁYM TEŻ SKRUCIE PROSZĘ PX+ 🙏
Inka
♥ 😇 🙏