TerezaK
3176

KAŽDÝ ČLOVĚK VE SVÉM SRDCI POCÍTÍ OHEŇ DUCHA SVATÉHO

Neděle, 9. prosince 2012 v 19:00

Má vroucně milovaná dcero, je mojí touhou nevyděsit moje stoupence, ale spíše jim projevit lásku a soucit, které mám ve svém srdci ke každému muži, ženě a dítěti.

Pro mou lásku ke každému Božímu dítěti, včetně těch, které vzdorují Božímu Slovu, si přeji zahalit vás plamenem mého milosrdenství.

Buďte všichni připraveni, neboť brzy budete svědky Boží moci a jeho božského zásahu do světa, kdy vše, co existuje, se po dobu patnácti minut zastaví.

Každý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého.

Pro vás, kteří budete ve stavu milosti, to bude pocit radosti, lásky a soucítění se Mnou, vaším Ježíšem.

Vy, kteří jste ve stavu lehkých hříchů, pocítíte bolest očistce, ale budete brzy očištěni, a pak ve svých srdcích získáte pocit hlubokého míru a lásky ke Mně.

Vy, kteří jste ve stavu smrtelného hříchu, zakusíte zoufalství a bolest, jako byste byli vrženi do plamenů pekla.

Někteří z vás v tomto stavu hříchů Mě budete prosit o odpuštění a shovívavost k zastavení vašeho vnitřního utrpení. Tu vám udělím, pokud ve svých srdcích budete schopni nalézt upřímné výčitky svědomí a přijmout, že vaše hříchy Mi připravují bolestné rány, neboť urážejí Boha.

Pak zde budou ty politováníhodné, nešťastné duše, které budou na Mne plivat, bojovat se Mnou a pak se ke Mně obrátí zády. Hrůza, kterou pocítí, bude způsobená tím, že jejich duše jsou infikovány Satanem.

Nebudou schopny vydržet bolest, až uvidí mé Světlo a utečou do náruče Zlého, jehož temnota jim přinese útěchu.

Nakonec zde budou takoví, kteří ihned zemřou šokem, který zažijí. Prosím, modlete se každý den za tyto duše, neboť vaše modlitby jim získají vstup do mého království.

To je jeden z největších zázraků, jaký kdy byl Božím dětem dán.

Během této události Mě uvidíte, a to vás probudí k poznání, že mé zaslíbení návratu ke spáse lidské rasy pro dědictví nadcházejícího nádherného života, se brzy uskuteční.

Váš JežíšKaždý člověk ve svém srdci pocítí oheň Ducha Svatého - Kniha Pravdy
TerezaK
Poselství Ježíše Krista. " ZEMI POKRYJE HRŮZA. DEN BUDE TEMNÝ. EKONOMIKA SE ZHROUTÍ " - YouTube
Vaši bratři si z vás dělají legraci, ale nezapomínejte, že ti, kdo pohrdají mými varováními, zahynou ve stejné špatnosti, která mnohokrát umlčí člověka, ale nikdy dříve jako nyní.Mé Slovo říká: "Neboť v té době nastanou velká utrpení, jaká nebyla od počátku světa až dosud, nejsou a nikdy …More
Poselství Ježíše Krista. " ZEMI POKRYJE HRŮZA. DEN BUDE TEMNÝ. EKONOMIKA SE ZHROUTÍ " - YouTube
Vaši bratři si z vás dělají legraci, ale nezapomínejte, že ti, kdo pohrdají mými varováními, zahynou ve stejné špatnosti, která mnohokrát umlčí člověka, ale nikdy dříve jako nyní.Mé Slovo říká: "Neboť v té době nastanou velká utrpení, jaká nebyla od počátku světa až dosud, nejsou a nikdy nebudou.Nepohrdejte mými výzvami, zůstaňte pozorní.Nakonec moje lidé budou osvobozeni od všeho zla a já budu jeho Bohem,nebojte se, zůstávám se svým lidem - Ježíšem.
TerezaK
Pochválen buď Ježíš Kristus a Panna Maria.Luz de Maria de Bonilla, poselství Ježíše Krista pro konec časů.Můj milovaný lid: jako král a pán vesmíru žehnám svému lidu.Žehnám vám Svou Láskou a Svým neustálým voláním, abyste přebývali v Mém Nejsvětějším Srdci.Každý lidský tvor žije se svou vnitřní, osobní pravdou, se svými myšlenkami, nadějemi, sny, touhami, vírou: vše je jako vnitřní moře …More
Pochválen buď Ježíš Kristus a Panna Maria.Luz de Maria de Bonilla, poselství Ježíše Krista pro konec časů.Můj milovaný lid: jako král a pán vesmíru žehnám svému lidu.Žehnám vám Svou Láskou a Svým neustálým voláním, abyste přebývali v Mém Nejsvětějším Srdci.Každý lidský tvor žije se svou vnitřní, osobní pravdou, se svými myšlenkami, nadějemi, sny, touhami, vírou: vše je jako vnitřní moře, které důkladně známe jen on a já.Tato vnitřní pravda je ponořena do vlivů toho, co vás obklopuje, tato vnitřní pravda může stoupat nebo klesat v závislosti na prostředí, ale hluboce jen stvoření a já vím, co ostatní nevědí.Moji lidé, nepotřebujete velké proslovy, ale velké svědectví.Intimita, kterou udržujete uvnitř, vám nepomáhá růst; Naopak vás snižuje tím, že nevyjadřujete pravdu v práci a v akci.Běda těm, kdo žijí pro sebe.Je jako zemědělská půda, která nese ovoce, které dozrává a hnije, protože je nikdo neochutná.Jiné jsou jako pole s bohatě plodnými listnatými stromy a při ochutnání jsou uvnitř hořké.Jiní jsou propuštěni, protože se zdají být malí, ale tato pole s malým ovocem a listnatými stromy jsou ta, která jsou ochutnána, vybírána pro nejlepší chuť a nejlepší kvalitu, protože Mé děti nejsou na vysokých kopcích, kde je všichni vidí, ale na pláni, kde mísí se se svými bratry a sestrami, aby sloužili.Moji lidé, existují tři třídy tvorů: někteří jsou ti, kteří žijí jen pro sebe a nepřinášejí ovoce věčného života – tito tvorové jsou jakoby jediní na světě, žijí a milují své „ego“, žít s prázdnýma rukama.Jiná stvoření jako by září, žijí ze zdání a zapomínají, že dobré slovo nepochází z lhostejného srdce, ani ze srdce, které nežije svou pravdu.A ti nejkvalitnější nejsou ti, kteří jsou viditelní pro všechny, ale ti, kteří pro Mne dávají všechno; ačkoli nezáří, žijí, jednají a pracují v Mé Vůli.Všichni poslouchají mé slovo, ale ne každý je poslouchá, ne každý do toho proniká, ne každý to oceňuje, ne každý to realizuje, pro někoho je to spíš jako vítr, pomine a odejde.Lidstvo žije z dočasného, neformálního, nezávazného, a to nejsem já, to není víra, kterou od sebe potřebuji.Zmatek a temnota se mísí, aby přemohly ty, kteří zpovzdálí hledí na život připoutaný k evangeliu, aby naplnily mou vůli a zachránily mou duši.Hříchy těla jsou mezi vámi hojné.Ďábel zná slabost člověka a rozhodl se zaútočit na rodinu.Proto vidíte tolik rodin, které se rozpadly.Lidstvo bylo ve vzpouře nejen proti Mně, ale i proti sobě samému.Zmatek tváří v tvář neočekávanému, protože když vidíš, že vše trvá, cítíte se v bezpečí a odmítáte a zesměšňujete moje zjevení a zjevení mé matky.Žiješ – ano, ale nevíš jak a jak moc.Vím, a proto trvám na vaší vnitřní změně a obrácení.Myslíte si, že děláte a žijete správně, ale většinou tomu tak není.Spolupracujte pro lepší svět, nechoďte ve tmě, pokud máte světlo mého svatého Ducha.Neposlouchejte, co říkají, pokud je to mimo mé Slovo...Neměním se, děti, jsem láska, jsem milosrdenství, ale ti, kteří Mě znají, musí změnit svůj život, pokud žijí v hříchu, musí činit pokání a konvertuji se.Neodmítám hříšníka, znovu a znovu mu odpouštím, ale netěším se z hříchu ani z machinací zla.Po velkých událostech a očištění mého lidu přijdu ve svém Druhém příchodu a nebeská klenba změní barvu.Mé Světlo zatemní vše, co existuje, živly zůstanou nehybné, zvířata zůstanou zticha, lidé se budou klanět a v úžasu uvidí krásu Mých Legií, které otevírají Mou cestu skrz mraky a umožňují jim spatřit Mé Světlo. .Budete mít špatný výhled na trůn mého Otce a dosáhnete odrazu mého svatého Ducha.Pak se Mé legie objeví v tónech zapadajícího slunce a budou se zdát, že zažehnou nebe mou láskou.Vody se nebudou pohybovat s hukotem, ale s mírným šuměním, aby nezmenšovaly Můj příchod.Země po otřesu způsobí, že vyraší ty nejkrásnější a nejčistší barvy rostlin.Svatý žebřík bude otevřen z domu mého Otce směrem k zemi a ti, kteří žili, trpěli, ti, kteří byli pronásledováni, zmenšováni, umlčováni, otroci a mučedníci, všichni povstanou a v extázi řeknou: „Můj Pane a můj Bůh !"Moje matka se na vás podívá, když bude přítomna, a všichni ji uvidí.Oddělím zrno od plev.A vše bude obnoveno, můj lid bude nosit sněhobílá roucha a Božská láska se znovu narodí v srdcích mých dětí.V tu chvíli se člověk dopustil velkého zla: tím, že se postavil proti Božské Lásce a dovolil, aby jeho fyzické a duchovní smysly byly poskvrněny zlem a mysl ovládla jiné smysly, takže touží po tom, co je špatné.Ti, kteří chtějí zůstat spaseni, musí žít v mé vůli a plnit ji tak, jak je vyjádřeno v Písmu svatém.Vy, můj lide, nejste osvobozeni od hříchu a usilujete o svatost jako bílé plátno, zatímco pracujete a pracujete mimo mne, prach hříchu je na vás viditelnější.Lidské stvoření by mělo očekávat očištění z rukou samotného člověka, čemuž se dalo předejít, kdybyste vyhověli prosbám mé Matky.Země zadržuje tuto metlu hříchu a znečišťuje to, co je vlažné.Živly bičují lidstvo.Velké sopky se probouzejí a Mé děti kvůli tomu trpí.Moji lidé se musí modlit, než přijde noc.Chci, aby si můj lid pamatoval, že je miluji, a neopustím nikoho, kdo ke Mně přichází v konečném pokání.Držím tě ve svých rukou, žehnám ti - Ježíši.
Poselství Ježíše Krista. " MÉ SVĚTLO ZASTÍNÍ VŠE. VŠICHNI POVSTANOU V EXTÁZI " - YouTube
One more comment from TerezaK
TerezaK
Carlos Juan Semidey
Lhaní, podvádění a úmyslné a systematické dezinformace jsou stále americkým zednářským vesmírným antikristem NASA
V příštích několika dnech a týdnech roste příliv meteoritů, které mají kolizní kurz se Zemí. Jak dlouho bude systematické a úmyslné zavádění obecné lidské rasy, aniž by si uvědomil, že zdrojem těchto meteorů, které čas od času zasáhnou Zemi, se stane …More
Carlos Juan Semidey
Lhaní, podvádění a úmyslné a systematické dezinformace jsou stále americkým zednářským vesmírným antikristem NASA

V příštích několika dnech a týdnech roste příliv meteoritů, které mají kolizní kurz se Zemí. Jak dlouho bude systematické a úmyslné zavádění obecné lidské rasy, aniž by si uvědomil, že zdrojem těchto meteorů, které čas od času zasáhnou Zemi, se stane T, je zdrojem stále většího nebezpečí a jeho zdrojem je všudypřítomný vpřed meteorický mrak, který předchází obří centrální těleso vinné planety Nibiru a nemá žádnou spojitost s obřím dlouhým roztahujícím se hustým meteoritem za sebou stovky milionů kilometrů, čím blíže je očekávané datum příjezdu, tím větší hybnost meteoritů ha s zvýšený vzestupně, přitažlivý a viditelný po celé planetě Země obecně A to, co vidíme, jsou zprávy a před příjezdem a strašlivá katastrofa poblíž Země

ZA CHVÍLI TO ZAČÍNÁ.... ☄️ 🌠 ☄️ 🌠
Leonidova každoroční požární přeháňka dosáhla svého vrcholu tento týden, protože Země prochází troskami 55P/Temple-Tuttle.

Mezi prvními hodinami 17. a 21. listopadu se očekává několik vrcholů, přičemž rychlost může dosáhnout 10 až 15 meteorů za hodinu. Množství se může lišit v závislosti na množství světelného znečištění v oblasti. ع ingu ب ingu měsíc by neměl být . مرحل ando Protože bude vstupovat do svého úbytku.

Radioaktivní zdroj Niazac Leonidas se nachází na planetě Lev, poblíž hvězdy Algeiba, která se kolem půlnoci objevuje na východě. Nejlepší čas na ocenení deště bude v časných ranních hodinách, před úsvitem, kdy je radioaktivní zdroj nad obzorem.

Je tu šance na překvapení. Někteří meteorologové se domnívají, že Země by mohla 19. listopadu dosáhnout 300letého proudu trosek, což by mělo za následek explozi 200 meteorů za hodinu.