JEZUS: Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw tym, którzy odpowiadają na tę ostatnią Misję z Nieba – Misję Zbawienia

JESUS: The Holy Trinity will bring about many Blessings to those who respond to this, the final mission, from Heaven – the Mission of Salvation

KSIĘGA PRAWDY

środa, 24 września 2014 roku, godz. 15.05

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też jest Ona powoływana do tego, by przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Mój Przedwieczny Ojciec wyniósł Ją do najwyższej Hierarchii w Niebie i przyznał Jej wielkie moce. Jednak pozostaje Ona Tą, którą była wcześniej, Tą, którą jest teraz, i Tą, którą zawsze będzie – oddaną i pokorną służebnicą Boga. Ona służy Mu w Jego Planie, aby podnieść człowieka do doskonałego stanu, jaki był mu przeznaczony.

Piękno człowieka, stworzonego na żywy obraz Boga, jest nie do opisania. Żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko na tej ziemi nie może się równać z tym, co zostało stworzone, gdy Bóg wydał na świat Adama i Ewę. Grzech był ich upadkiem, a Lucyfer ich wrogiem. Wówczas ten doskonały stan został zniszczony. Człowiek zbrukany grzechem nigdy nie odzyska ponownie tego doskonałego stanu, dopóki wąż i ci wszyscy, którzy go czczą, nie zostaną wygnani. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, piękno ludzkiego ciała i duszy będzie pozostawać splamione.

Człowiek jest największą miłością Boga. Aniołowie są Jego sługami poprzez to, że oni też muszą okazywać miłość stworzeniom Bożym. Miłość Boga do Jego rodziny przekracza wszystko, co stworzył, i dopóki nie odzyska On dusz Swoich dzieci, nigdy nie spocznie. Bóg zezwala na wiele cierpień, upokorzeń i tragedii, z których wszystkie są spowodowane przez nienawiść tego, dla którego miał najwyższy szacunek – byłego archanioła Lucyfera, który stał się szatanem. Upadły z powodu swojej zazdrości, pychy i miłości własnej zadał Ojcu największy, niewyobrażalny ból. A dzisiaj, tak jak to było wtedy, on wciąż robi to samo.

Wierni aniołowie Mojego Ojca, wszyscy święci i Moja umiłowana Matka, utworzyli więź, która nigdy nie może zostać zerwana. Cokolwiek Mój Ojciec mówi, jest wykonywane przez Jego elitarną Hierarchię. Nigdy Mu się nie przeciwstawiają. Czegokolwiek Mój Ojciec pragnie, stanowi prawidłową drogę, i jest to najpotężniejszy ze sposobów. Jest to sposób, w jaki rodzaj ludzki może być zbawiony od przekleństwa złego ducha. To ma dla Niego pierwszeństwo. Niech nikt nigdy nie waży się Jemu sprzeciwić. W Swoim ostatecznym Planie, na ostatecznym etapie, na którym doprowadzi Swój Plan Zbawienia do końca, będzie interweniował na wiele sposobów.

Tytuł Mojej Matki – Matka Zbawienia – ostatni dany Jej przez Ojca Przedwiecznego, Boga Najwyższego, nie jest przypadkiem. Wysłano Ją, by ostrzegła świat i przygotowała go na ostateczny atak złego ducha na rodzaj ludzki. To zadanie zostało Jej przyznane i proszę, abyście to uznali i w każdym czasie odpowiadali na Jej wezwanie do modlitwy.

Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw tym, którzy odpowiadają na tę ostatnią Misję z Nieba – Misję Zbawienia. Przyjmijcie z dziękczynieniem, że taka Łaska została okazana ludzkości z miłością i łaskawością serca.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…tworzonego-na-zywy-obraz-boga-jest-nie-do-opisania