Clicks554
Stylita
4

Boží slovo na den 17.7. A.D.2020

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!“ On však jim odpověděl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v Zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu, a (přece) jsou bez viny? Říkám vám, že zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste věděli, co znamená: `Milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné. Neboť Syn člověka je pánem nad sobotou.“
Mt 12,1-8
b8111
Prosím o gratulaci pro Kalistratose, přidejte se taky:
b8111
kallistratos: Chtěl bych tímto pogratulovat "internetovému štamgastovi", který před chvíli dosáhl svými "rádoby moudry" čísla 3800 příspěvků během jednoho roku a něco.....
Považuji to za úctyhodný výkon, na který zde na glorii, asi nikdo nemá. Kallistratosi, jsi obrovským obohacením těchto stránek a i po mnoha letech, věřím, že si Tě bude každý pamatovat. Nepřál bych žádné firmě, aby nedopatření…More
kallistratos: Chtěl bych tímto pogratulovat "internetovému štamgastovi", který před chvíli dosáhl svými "rádoby moudry" čísla 3800 příspěvků během jednoho roku a něco.....
Považuji to za úctyhodný výkon, na který zde na glorii, asi nikdo nemá. Kallistratosi, jsi obrovským obohacením těchto stránek a i po mnoha letech, věřím, že si Tě bude každý pamatovat. Nepřál bych žádné firmě, aby nedopatřením dala do reklamního sloganu Tvé jméno, protože v tom okamžiku by směřovala k zániku, pro neprodejnost zboží. Kallistratosi, přeji Ti hodně sil na Tvé složité cestě a to, že se občas ztratíš v příspěvcích a nevíš o čem píšeš /protože udržet korenspondenci s tolika lidmi během hodiny, není lehké/, nám nevadí. Už jsme si zvykli. Tak se drž kluku jedna, sedni na mezka a vzhůru do boje s větrnými mlýny, den je ještě mladý.....
Kallistratos
Omluvte b8111, ataka...
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_05.htm

Vstupní antifona
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Žl 17,15

Vstupní modlitba
Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy,
aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství,
ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/15_05.htm

Vstupní antifona
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Žl 17,15

Vstupní modlitba
Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy,
aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství,
ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, co se s ním shoduje.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
(Král) Ezechiáš se roznemohl k smrti. Přišel k němu prorok Izaiáš, syn Amosův, a řekl mu: „Tak praví Hospodin: `Učiň pořízení o svém domě, neboť zemřeš a nebudeš živ.'„ Tu se Ezechiáš obrátil tváří ke stěně a modlil se k Hospodinu: „Ach, Hospodine, rozpomeň se přece, že jsem žil věrně a s celým srdcem v tvé službě. Dělal jsem, co ti bylo milé!“ A Ezechiáš propukl v hlasitý pláč. Tu Hospodin oslovil Izaiáše a řekl: „Jdi a řekni Ezechiášovi: `Tak praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Nuže, přidám k tvému věku (ještě) patnáct let. Z moci asyrského krále vysvobodím tebe i toto město a ochráním ho.'„ Izaiáš poručil vzít koláč z fíků a namazat jím vřed, aby se (král) uzdravil. Ezechiáš řekl: „Jaké je znamení, že budu moci vstoupit do Hospodinova domu?“ Izaiáš odpověděl: „Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin vyplní, co slíbil: `Hle, vrátím stín po stupních, po kterých sešel na Achazových slunečních hodinách, zpět o deset stupňů.'“ A slunce se vrátilo o deset stupňů, po nichž sestoupilo.
Iz 38,1-6.21-22.7-8

Žalm:
Ty, Hospodine, jsi zachránil mou duši, aby nezahynula.

Řekl jsem: Uprostřed svého života
mám odejít k branám podsvětí;
mám postrádat zbytek svých let.

Řekl jsem: Nemám už vidět Hospodina v zemi živých,
nemám už hledět na nikoho
mezi obyvateli světa.

Můj příbytek je stržen, je ode mě odnesen
jako stan pastýřů.
Bůh svinul jako tkadlec můj život,
odřízl mě od osnovy.

Pane, v tebe doufá mé srdce;
ať ožije můj duch.
Uzdrav mě a oživ!
Iz 38

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. Aleluja.
Jan 10,27

Evangelium:
Mt 12,1-8

Modlitba nad dary
Shlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je,
aby se nám staly pokrmem,
který posvěcuje náš každodenní život.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože! Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, stále tě mohou chválit.
Žl 84,4-5

Modlitba po přijímání
Bože, děkujeme ti,
že smíme vždy znovu slavit památku
smrti a vzkříšení tvého Syna,
a prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život.
Skrze Krista, našeho Pána.

Církevní kalendář:
sv. Česlav a Hyacint
Ceslaus /15.7. 1242/ et Hyacinthus, presb. Ord. Prædicat., /15.8. 1257/
17. července, nezávazná památka
Postavení: kněží OP
Úmrtí: 1242; 1257
Patron: blah. Česlav: Slezska, Polska, Vratislavi a sv. Hyacint: dominikánů, maminek po porodu v šestinedělí; Polska, zejména měst Krakova a Wroclawi, Litvy, Pruska, Kyjeva; vzýván při manželské neplodnosti a v nebezpečí utonutí
Atributy: blah. Česlav: dominikán, koule (jako ohnivá nad hlavou a v ruce), krucifix, lilie; malý kalich, růženec, poutnická hůl, křest sv. Hyacint: dominikánský hábit, ciborium či monstrance s hostií, kalich, Panna Maria
Pocházeli z Polska. Studovali v Krakově, v Praze, v Paříži a v Bologni. V roce 1220 byli jako doprovod krakovského biskupa v Římě, kde se setkali s Dominikem a vstoupili do jeho řádu. Česlav při návratu založil první konvent dominikánů v Praze a další pak ve Vratislavi, kde se stal převorem. S Hyacintem se z Říma vracel také Moravan Jindřich, který zůstal jako převor nového dominikánského kláštera v Olomouci, zatímco Hyacint založil klášter v Krakově a odešel zakládat další do Pruska a Pomořan.
Oba bratři nakonec zemřeli v Polsku. Česlav 15. 7. (1242) a Hyacint 15. 8. (1257). V těchto dnech jejich památku odděleně uvádí martyrologium. Avšak pro kalendář v českých zemích bylo schváleno přesunutí a spojení obou památek na společný den 17. 7. s možností liturgického slavení nezávaznou památkou.
více: catholica.cz