Clicks3.3K

Zażalenie na Postanowienie Prokuratury Rej. Warszawa-Sródmieście z 9.12.2010

sowa
Stefan Kosiewski 14.01.2011: Zażalenie na Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Sródmieście w Warszawie Sygnatura akt 1 Ds 1354/ 10/ BT datowane na 9 grudnia 2010 r. a wysłane listem poleconym…More
Stefan Kosiewski 14.01.2011:

Zażalenie
na Postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Sródmieście w Warszawie Sygnatura akt 1 Ds 1354/ 10/ BT datowane na 9 grudnia 2010 r. a wysłane listem poleconym RL 91 030 478 8DE z pieczątką na kopercie Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział III Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Sygn. akt III Oz 904/ 10/ I z datą 21 grudnia 2010 r. i doręczone we Frankfurcie nad Menem 10 stycznia 2011 r.
Zażalenie składane jest w terminie zawitym, przy zachowaniu terminu 7 dni od doręczenia Zawiadomienia o odmowie wszczęcia śledztwa datowanego na 09.12.2010 r. za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie. Zażalenie jest skuteczne.
Niniejszym wnoszę o uchylenie Postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z 6 grudnia 2010 r. Sygnatura akt 1 Ds 1354/ 10/BT.
W związku z zaistnieniem okoliczności wywołujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawy-Sródmieście pana prok. Bartosza Tomczaka oraz nadzorującego jego działania prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie składam niniejszym skargę na działanie obu prokuratorów i wnoszę o skierowanie sprawy do Prokuratury.
Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa zawiera szereg dowodów pozwalających do powzięcia podejrzenia o dokonanym przez obu prokuratorów zamiarze ukrycia przestępczej działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz MSWiA.
Prokurator Bartosz Tomczak dopuścił się rażącego naruszenia procesowego nie określając w swoim piśmie zawiadomienia o dokonaniu przestępstwa, do którego rzekomo się ustosunkował; w szczególności: nie podał daty zawiadomienia o przestępstwie, nazwisk osób podejrzewanych o popełnienie przestępstwa ani nie określił w żadnych słowach czynów, w stosunku do których prokurator odmówił podjęcia działania, do którego był zobowiązany prawem z racji zajmowanego stanowiska w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP.
Prokurator Rejonowy Warszawy-Srodmieście i Prokurator Okręgowy dopuścili się rażącego naruszenia procesowego nie pouczając obywatela zgłaszającego popełnione przestępstwo o możliwości odwołania od Postanowienia o odmowie śledztwa, które nie zostało uzasadnione ani jednym słowem.
Tego rodzaju działanie prokuratorów odbieram jako jawne działanie represyjne, zastraszające mnie w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością polityczną i zawodową, w szczególności w związku ze zgłoszonym przeze mnie Zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa 10 kwietnia 2010 r. w przestrzeni powietrznej nad Smoleńskiem, o którym mowa w piśmie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Sygnatura akt Ap Ko 726/ 10 wysłanym 15 czerwca 2010 r. do pana płka Ireneusza Szeląga Prokuratora Okręgowego Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (w zał.).
Jestem obywatelem RP przebywającym od 15 grudnia 1982 r. w Republice Federalnej Niemiec ze statusem azylanta politycznego wykonującego zawodowe obowiązki dziennikarskie. Jestem aktywny w życiu społecznym i politycznym Niemiec od pierwszego dnia mojego pobytu na obczyźnie i wyraża się to pełnieniem przeze mnie szeregu funkcji w różnych organizacjach. Za prowadzoną przeze mnie działalność na rzecz demokracji wyróżniony zostałem w PRL-u relegowaniem ze studiów na Uniwersytecie Sląskim w 1977 r. „za postawę niegodną studenta PRL”, zaszczycony krzywdzącymi mnie orzeczeniami Kolegiów ds. Wykroczeń w Czeladzi i w Sosnowcu oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu skazującym mnie w marcu 1978 r. m.in. za rzekome pobicie funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach.
Wspominam o tym nie dlatego, że działalność w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Konsulatu RP w Kolonii) tzw. Korporacji Gieremka, jak nazwał bandy żydowskie ukryte w MSZ minister Władysław Bartoszewski, uniemożliwiła w ostatniej chwili wręczenie mi przyznanej odznaki Zasłużonego dla Kultury Polskiej, o którym to wyróżnieniu dowiedziałem się po spotkaniu z Ministrem Kultury Dąbrowskim 11. 09. 2002 r. od Dyrektora właściwego Departamentu, lecz dla dobra publicznego, pro publico bono – jak aktywni byli zawsze Polacy w Rzeczypospolitej.
Tymczasem Prokurator Generalny pan Andrzej Seremet ujawnił dzisiaj, że Prokuratura otrzymała od strony rosyjskiej ekspertyzy zawierające wyniki badań laboratoryjnych, które "wskazują, że podczas badania krwi, pobranej z ciała badanego mężczyzny, wykryto alkohol etylowy w stężeniu 0,6 promila". Z treści tych ekspertyz - jak wskazał rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Zbigniew Rzepa - wynika, że "zwłoki mężczyzny poddanego badaniu nie były wówczas zidentyfikowane". Prokuratura w Polsce wystąpiła do Prokuratury w Rosji o komplet dokumentów identyfikujących zbadane zwłoki. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie ustala, kto jest winien spowodowania katastrofy w Smoleńsku i śmierci 96 ludzi.
Naród Polski ma przy tym prawo poznania prawdy o tym, kto to znowu pijany leciał sobie państwowym samolotem z kwiatkami na groby pomordowanych przez NKWD oficerów polskich, żeby zataczać się nad tymi grobami dla prywatnych korzyści osobistych?

Stronniczość anonimowego prokuratora Prokuratury Okręgowej w obronie wspomnianego prokuratora Prokuratury Rejonowej jest dla mnie wyrazem najniższej, plemiennej solidarności kryptosyjonistów ukrywających przed Polakami swoje pochodzenie narodowe i prześladujących Polaków takich jak ja z wykorzystaniem pozycji zajmowanych przez tych osobników zatrudnionych w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP.
Działania prokuratorów nie tylko o żydowskich nazwiskach w Polsce muszą być zgodne z literą prawa. Nie powinniśmy pisać na marginesach naszych skarg i wniosków do sądów i do prokuratury o tym, że prokuratorzy w żadnym państwie nie mogą dopuszczać się łamania prawa w celu ukrycia przestępstwa innych osób.
Dlatego wnioskuję jak wcześniej, o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości RP kasacji krzywdzącego mnie wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. oraz o uchylenie ww. Postanowienia i przekazanie sprawy do Prokuratury celem wyjaśnienia okoliczności wskazanych w niniejszym zażaleniu.
Jednocześnie jako poeta polski, autor kilku książek wnioskuję o ukaranie osób winnych zarzucanych im przestępstw oraz o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osób, które wykorzystały pełnione przez siebie funkcje zawodowe do ferowania fałszywych wniosków, oskarżeń, postanowień, pomówień i wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Z poważaniem
Stefan Kosiewski
www.scribd.com/seuropejski/documents