3
4
1
2
Clicks2.2K
Nuno Alvares
WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA W PAŃSTWIE KOMUNISTYCZNYM (Plinio Corrêa de Oliveira) Prezentujemy poniżej tekst, który w roku 1963 był kierowany jako przestroga dla katolików żyjących za „żelazną kurtyną”. …More
WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA W PAŃSTWIE KOMUNISTYCZNYM (Plinio Corrêa de Oliveira)

Prezentujemy poniżej tekst, który w roku 1963 był kierowany jako przestroga dla katolików żyjących za „żelazną kurtyną”. Po ponad czterdziestu latach możemy uznać, że niniejsza praca była trafną diagnozą ówczesnych wydarzeń i ich późniejszych następstw.

WPROWADZENIE

Czytelnicy czasopisma „Catolicismo” przyjmowali zawsze z zainteresowaniem rozprawy dotyczące problemu stosunków między Kościołem a państwem, przypuszczam więc, że przyjmą z sympatią kilka refleksjiodzisiejszymaspekcietegozagadnienia,mianowicie o wolności Kościoła w państwie komunistycznym.
Opublikowałem zatem w numerze 152 tego pisma z sierpnia 1963 roku rozprawę, którą „Catolicismo” zachęcony wielkim zainteresowaniem wywołanym przez to zagadnienie, obecnie publikuje ponownie, uzupełnioną różnymi dodatkami, zamieszczonymi bądź na prośbę przyjaciół, bądź w odpowiedzi na zarzuty zwolenników strony przeciwnej.
Nim przejdę do rzeczy, wydaje mi się koniecznym określić naturalne ramy tej pracy. Stanowi ona studium nad dopuszczalnością pokojowej koegzystencji między Kościołem a ustrojem komunistycznym w krajach, w których ten ustrój panuje.
Nie należy mieszać tego tematu z innym, dotyczącym koegzystencji pokojowej na płaszczyźnie międzynarodowej między państwami żyjącymi w różnych ustrojach politycznymi, gospodarczymi lub społecznymi; ani też z innym, tyczącym się stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a narodami poddanymi jarzmu komunistycznemu. Poruszenie, choćby ogólne, tych dwóch tematów o specyficznych charakterystykach i perspektywach,spowodowałoby nadmierne rozszerzenie niniejszej rozprawy; dlatego też nie pojawiają się one na tych stronicach, poświęconych wyłącznie dociekaniom czy, i na jakich warunkach, może prawdziwie wolny Kościół współistnieć z ustrojem komunistycznym.
Również nie omawiamy tu problemu współdziałania między katolikami a komunistami w krajach niekomunistycznych.
Po tych uwagach przechodzimy wprost do zagadnienia, rozpoczynając od analizy faktów.

www.piotrskarga.pl

www.pliniocorreadeoliveira.info