Clicks1.9K
Libor Halik
2

Turecko proti Kurdům v proroctví sv. Paisije Athoského

Tento řecký pravoslavný svatý zemřel r.1994.
Nádoba vyvolená str. 123 (Rusky na: sv-afon.orthodoxy.ru/svjatye/paisi_af/paisiy.htm )
Bratr se zeptal starce na události v Srbsku, a ten, kromě jiného, řekl: - Evropané dnes dělají, kvůli Turkům, nezávislými oblasti, kde žijí muslimové (Bosna a Hercegovina). Vidím však, že rozdělí Turecko ušlechtilým způsobem: povstanou Kurdové a Arméni, a Evropané budou vyžadovat udělat nezávislými i tyto národy. Řeknou tehdy Turecku: My jsme vám udělali přízeň tam, nyní podobým způsobem musí dostat nezávislost Kurdové a Arméni. Tak „ušlechtile“ rozdělí Turecko na části.

Starec Paisij str.168
…. Přinutili mě vysvětlit, ač jsem nikdy nechtěl mluvit o proroctvích, že šestimílí, o kterém mluví sv. Kosma, - to je 6 mil mořského šelfu. To je ta téma, kvůli kterému se v posledních letech hryžeme s Tureckem, a to bude věc, kvůli které se „utkáme“. Avšak oni nevejdou do Ellady (Řecka): oni se dostanou pouze na těch 6 mil a tehdy na ně dopadne velká katastrofa ze severu, jak praví Písma, a „nezůstane nic rovného“. Třetina Turků bude zabita, třetina přijme křesťanství a ostatní utečou daleko do Asie. My v ničem nebudeme trpět újmu od Turků. Některé málo důležité věci zničí a dopadne na ně hněv Boží.

Nádoba vyvolená str. 50
V létě 1987 řekl:
„Až uslyšíte, že vodu Eufratu přehrazují Turci v horní části přehradou a používají ji k zavlažování, tehdy si uvědomte, že jsme už postoupili v přípravě té velké války a tímto způsobem se chystá cesta dvousetmilionové armádě z východu slunce, jak praví Zjevení sv. Jana (Apokalypsa). Mezi přípravu patří i toto: musí vyschnout řeka Eufrat, aby mohla přejít obrovská armáda. Avšak – starec se pousmál na tomto místě – jestli 200 milionů Číňanů, když sem dojdou, vypije po jednom džbánku vody, tak vysuší Eufrat!
Řekli mi, že armáda Číny v současnou chvíli má 200 milionů, tj. to konkrétní číslo, o kterém píše sv. Jan ve Zjevení. Číňané také připravují cestu, kterou nazývají „zázrak doby“: její šířka je taková, aby po ní volně prošlo tisíce vojáků uspořádaných v řadě. A do této doby ji už postavili až k hranicím s Indií. Je třeba však velké pozornosti a posvěceně čistého rozumu k tomu, abychom mohli rozlišit znamení doby. Nějakým způsobem se stává, že je nemohou rozlišit ti, kdo se nestarají o očištění srdcí, a následkem toho lehko zbloudí. Předpokládejme, že někdo ví, že proto, aby prošla milionová armáda, musí vyschnout řeka Eufrat. Avšak, jestli očekává, že se to stane zázračným způsobem, čili že se otevřou, např. velké trhliny a zmizí veškerá voda, pak tato osoba bude bloudit, neboť se nesnažila skrz čistotu srdce vejít do Ducha Písma. Něco analogické se stalo s Černobylem: Ve Zjevení sv. Jan Bohoslovec informuje, že viděl hvězdu, spadlou z nebe, která nakazila vodu a lidi. Ti však, kdo čekají, že padne hvězda z nebe, jsou už dávno bloudícími a nikdy nepochopí, že se to už zrealizovalo. Černobyl v Rusku znamená pelyněk a my vidíme, že způsobil velkou škodu, a ta bude ještě větší v průběhu času…“

Nádoba vyvolená str. 183
Dnes číst proroctví – je jako číst noviny: tak jasně je vše napsané. Myšlenka mi říká, že nastanou mnohé události: Rusové vezmou Turecko. Turecko zmizí z mapy, neboť třetina Turků se stane křesťany, třetina padne a třetina odejde do Mezopotámie. Střední východ bude arénou válek, kterých se zúčastní i Rusové. (L: od ledna 2011, kdy spadlo na Tři krále srdce zvonu v německém Kolíně v kostele, kde jsou ostatky 3 králů, se na Středním východě každodenně mezinárodně válčí se souhlasem rady OSN, pak by 2,5 leté válčení skončilo koncem května 2013; jestli se ale počítá od přepadu Řecka, ten ještě nezačal)
Prolije se mnoho krve a dokonce Číňané přejdou řeku Eufrat, mající armádu 200 milionů vojáků, a dojdou do Jeruzaléma ( Čína ). Charakteristickým znamením, že se blíží tyto události, bude rozbití Omarovy mešity, neboť její rozbití bude znamenat začátek prací na postavení Šalamounova chrámu, který byl postaven právě na tom místě.
V Konstantinopoli (= Istambulu = Cařihradu) proběhne velká válka mezi Rusy a Evropany, prolije se mnoho krve. Řecko nebude hrát první roli v té válce, ale dají mu Konstantinopol, ne proto, že by se před námi Rusové třásli, ale proto, že se nenajde lepší řešení, a domluví se společně s Řeckem, neboť na ně budou naléhat těžké okolnosti. Řecké armádě se nepodaří sem dojít, když jí bude město dáno.
Židé, nakolik budou mít sílu a pomoc evropské vlády, se stanou drzými, nestydatými a pyšnými a budou se snažit ovládat Evropu. Tehdy se dokonce dvě třetiny Židů stanou křesťany. (L: naplní se asi poklonění se Židů Filadelfským Zjevení 3,7-13) Je smutné, že dnes se v bohosloví protlačují lidé, kteří nemají vztah k církvi a mají absolutně světské smýšlení, kteří říkají různé věci a dělají nepřípustné věci, s cílem úmyslně skrze své postavení odlákat křesťany od víry.. ….Oni budou vymýšlet mnohé intriky, ale skrze pronásledování (L: v pronásledování i tito KŘESŤANŠTÍ ŽIDÉ UPŘÍMNĚ ČI FALEŠNĚ KŘESŤANŠTÍ BUDOU ZABÍJENI) (doplňuji: nekrvavé, či krvavé – ve Španělsku nepoteče tolik krve jako jinde v Evropě dle proroctví z Garabandalu), které bude následovat, se křesťanství úplně sjednotí. Avšak ne tak, jak to chtějí ti, kdo machinacemi vytváří celosvětové sjednocení církví, kteří si přejí šéfovat jedinému náboženství (doplňuji: to znamená ne dle modelu sjednocování s nekřesťanskými náboženstvími i s darwinovským ateismem počatém r.1965, praktikovaném od r.1986 - to bude završeno návštěvou papeže v Moskvě. Po návratu papeže z Moskvy do Říma se vrátí komunismus a začne krvavé pronásledování katolíků.). Křesťanství se sjednotí, protože v situaci, která nastoupí, dojde k oddělení ovcí od kozlů. Každá ovce se bude snažit být spolu s druhou ovcí a tehdy skutečně nastane: „Jedno stádo a jeden pastýř“. Chápeš? Vidím, že se to zčásti už uskutečňuje: křesťané, jak jsi viděl, už začali cítit, že se nachází v nezdravém klimatu, a snaží se utéci nemoc přinášejícím situacím a přichází po tisících do monastýrů (klášterů) a kostelů. Brzy uvidíte, že ve městě jsou 2 skupiny lidí: ti, kdo budou žít životem marnotratným a od Krista vzdáleným, a ostatní, kteří budou přicházet na (noční modlitební) bdění a na místa, kde se klaní Bohu. Prostřední stav, který je nyní, nebude více existovat.

Nádoba vyvolená str. 260
Pan D.K. navštívil starce. Tou dobou byl Sovětský svaz velmi silný ve všech ohledech a nikdo nemohl ani předpokládat, že se může rozpadnout, bylo to ještě za vlády Brežněva. Starec, kromě jiného, mu řekl: Uvidíš, že se brzy rozpadne Sovětský svaz. Pan D. namítl: Ale takovou silnou mocnost, starče, kdo rozvalí. Ani jejího nehtu se neodváží dotknout. Starec: Uvidíš!
Starec předpověděl, že se Sovětský svaz rozpadne a že pan D. bude ještě naživu a uvidí to (ač byl už starým). Starec pokračoval: Věz, že i Turecko se rozpadne. Bude válka dva a půl roku. (L: Jiná verze překladu hovoří o 2x půl roku; pokud ji počítáme od doby přepadení Řecka Tureckem, ještě nezačala) My budeme vítězi, protože my jsme pravoslavní.
Starče, utrpíme válečná poškození? Oj, nanejvýš jeden nebo dva ostrovy nám vezmou, a předají nám Konstantinopol. Uvidíte, uvidíte.

Nádoba vyvolená str. 194

…Starec: Bůh to zařídí. V té válce budou všichni vítězi. Řecká armáda bude divákem. Nikdo se nevrátí jako (L:jediný) vítěz. Arénou bude Palestina, jejich hrobem - Mrtvé moře. To bude v prvním poločase. (L: tj. těch 700 milionů mrtvých vojáků na území bývalé Byzance dle slov Josifa Vatopedského, L: později- těch 700 000 mrtvých bude až v 2. poločase.)
Ale nastane i druhý poločas. (L: kdy se válečným bojištěm stane celý svět.)
Po těchto událostech se lidstvo dostane do bezvýchodné situace a tehdy se budou všichni (L: Řekové, či celý svět) učit evangeliu a Bibli. Kristus se slituje nad světem a dá znamení k víře. (L: tj. garabandalské VAROVÁNÍ) Tehdy sotva najdeš (L: mezi Řeky, či přeživšími národy) nevěřícího (ateistu).
Dimitrij: Starče, modlitební tropar o proroku Eliášovi říká, že on je „druhým předchůdcem Kristova příchodu“. On, jak je známo, nezemřel, stejně i Enoch. Sestoupí prorok Eliáš na Zem?
Starec (pousmívaje se): Prorok Eliáš naostřuje a připravuje svůj nůž! A nejprve začne od patriarchů, biskupů, kněží a mnichů! Nikolaj: A obyčejných křesťanů.
Starec: U vás existuje neznalost, u nás hříchy…..Třetina Turků zahyne, další třetina se pokřtí a poslední třetina uteče do Červené Jabloně (tj. do místa odkud Turci pochází). Nečtete to u proroků: u Joele, Zachariáše, Ezechiele, u Daniela? Tam je vše řečeno. Sedm let budou v Palestině spalovat ne palivové dříví, ale tyče (L: asi dřevěné pažby pušek), ale odkud byste znali rozdíl mezi tyčemi a palivovým dřívím! Dnes máte v domech ohřívače (ušklíbl se, pousmál se), v čase kdy já tady topím palivovým dřívím v peci a vím, co se hodí. (Mluví se o proroctví proroka Ezechiele 39,9-10: „Obyvatelé izraelských měst vyjdou a zapálí zbroj, štít i pavézu, luk a šípy, oštěp a kopí, a spálí je. Budou z nich rozdělávat oheň ze zbroje. Vezmou kořist těm, kdo ji vzali jim, a olupí ty, kdo olupovali je, je výrok Panovníka Hospodina.“
Christos: Židé…
Starec: Jeden zbožný Jordánec mi řekl, že Židé prokopali pod Omarovu mešitu mnoho metrů hluboký tunel a chtějí zničit mešitu, aby postavili Šalamounův chrám, pak, říkají, přijde mesiáš, čili Antikrist…Mnoha bouřemi prošlo Řecko, a ještě budou! Řecko v ničem nebude trpět, neboť ho miluje Bůh. V Malé Asii leží mnoho našich kostí. Na každém čtverečním metru země najdeš svaté ostatky (kosti). Vezmeme si Svatou Sofii (velechrám Boží moudrosti v Konstantinopoli) a otevřou se i dveře. Ty dveře nikdo nezná…uvidíme, co bude, však? K čemu pak budou minarety (islámské modlitební věžičky)? Budou sloupy pro (mnichy) sloupovníky a z nich budou viset modlitební čotky až dolů.
Dimitrij: Organizátory této války budou Židé?
Starec: Ano, Židé. Hodně přispěje i papež, neboť všechny děti ďábla se budou považovat za jeho a on je navede, aby následovali Antikrista. (tj. dle L: Antikrista Baraka Obamu z izraelského kmene Dan, jehož rodný list, dokument o studiu na kolumbijské univerzitě, číslo sociálního pojištění jsou zfalšovány dle šerifa Joe Arpaia a dalších vyšetřovatelů - není známo kdy a kde se narodil, všechny ostatní dokumenty jsou Obamou utajovány). [Poznámka překladatele do češtiny L: Benedikt XVI. vydal začátkem léta 2009 encykliku, ve které doporučil globální světovládu, čili Antikrista v 5.kapitole, bodě 67 ENCYKLIKY CARITAS IN VERITATE tj. Láska v pravdě: ... Řízení světové ekonomiky...si naléhavě žádá existenci světové politické autority, která byla navržena již mým předchůdcem bl. Janem XXIII. .... Tato autorita bude muset být uznávána všemi a těšit se účinné moci .... Pochopitelně, že bude muset mít pravomoci, aby si u jednotlivých stran zjednala respekt ... Česky celé na www.radiovaticana.cz/clanek.php O politikovi Antikristu (Šelmě) psal sv. apoštol Jan v Apokalypse - Zjevení od 13. kapitoly, také o něm psal sv. apoštol Pavel v 2. Tesalonickým 2. kapitole. Kromě toho existují videozáznamy a fotografie, jak Benedikt XVI. při podávání rukou politikům používá zednářská gesta i jak to nejznámější satanistické gesto ukazuje svými prsty. Dle středověkého proroctví irského biskupa Malachiáše je Benedikt XVI. předposledním papežem před extrémním pronásledováním katolíků a následujícím rozbitím města Říma.]
Proto i svatý Kosma (Etolijský) řekl: „Papeže proklínejte, neboť on bude příčinou.“ Světec označoval papeže té konkrétní doby, který bude napomáhat příchodu Antikrista. Jiní papežové ve srovnání s ním se ukazují dobrými.

(L: tj. bude napomáhat příchodu Antikrista k světovládě. Někoho proklínat dle křesťanské duchovnosti znamená víc než jen nežehnat těm jeho činnostem, které jsou prokazatelně ďábelského původu a nespolupracovat s ním v tomto. Pro povzbuzení připomínám, že papež Jan Pavel II., (později-nebo Benedikt XVI.) krátce před svou smrtí, dle vidění blahoslavené Kateřiny Emmerichové učinil skrze zpověď poctivé pokání. V minulosti udělal poctivé pokání ze svého zednářského hříchu papež Pius IX., který se stal pak i blahoslaveným. Viz Robin de Ruiter: Třináct satanských pokrevních dynastií - Příčina tolika bídy a zla ve světě, v překladu Jaroslava Voříška v 1.díle na str.88 je věta, že prokazatelně 1. zednářem, který se dokázal stát papežem, byl papež Pius IX. Píší tam, že když byl zvolen papežem, otevřeně zkritizoval zednářstvo. V knize uvedli tiskovou chybu, kdy se stal papežem - správně má být r.1846. Z jiných knih vím, že tento papež byl zpočátku velký liberál a způsobil církvi i svatému donu Boskovi zlo a trápení, ale pak se stal poctivým křesťanem a napsal proti ďábelským zednářským bludům snad nejvíce ze všech papežů. Byl od zednářů velmi pronásledován, ukradli mu město Řím i církevní stát a donutili ho r.1850 přestěhovat se do malého Vatikánu. Jeho tělo bylo r.2000 objeveno nezetlelým. Byl blahořečen, stal se světcem.)

(Benedikt XVI. je tentýž Ratzinger, který se svým učitelem Karlem Rahnerem sabotoval na Druhém vatikánském koncilu mariologii (anglicky zde).
How Fr. Rahner and Fr. Ratzinger sabotaged Mariology at Vatican II
As is known, one of the most important documents of the Preparatory Commission to be approved by Vatican II was a whole document dedicated to advance Mariology and stress the universal mediation of Mary in obtaining graces for men.
In January 1963, after the first session of the Council ended, the Coordinating Commission sent that draft (schema) to all the Episcopates around the world to study and give their opinions for the next session to be opened in September 1963.
Actually, the Council rejected that entire document dedicated to Our Lady; it also refused to allow a summary of it to be introduced in the Constitution that dealt with the sources of Revelation, (Dei Verbum). It only permitted that a summary be included in the Constitution on the Church (Lumen gentium) in order not to give Mariology too much importance.
Behind those various diminutions of the role of Our Lady at Vatican II was a study made by Fr. Karl Rahner assisted by three other theologians, among whom was Fr. Joseph Ratzinger, today Benedict XVI.
The book The Rhine flows into the Tiber, by Fr. Ralph Wiltgen, reports the origin of those rejections.
We think that our readers would be interested in knowing how Mariology was sabotaged at the Council.
At right, above, the cover of The Rhine flows into the Tiber (Devon, England: Augustine Publishing Company, 1978). Below, photocopies of pages 91 and 92.

www.traditioninaction.org/…/A_078_RahnRatzM… )
(Pokud je Benedikt XVI. myšlenkově nestoriánem, pak je logické, že 2.7.2012 jmenoval prefektem Kongregace pro nauku víry člověka nevěřícího v panenství Panny Marie. Nestorián je nekřesťan věřící podobně jako např. budhisté a New Age v člověka Ježíše, který sebe zbožštil.
2012-06-03 Kázání biskupa Bernarda Tissiera de Mallerais při udílení biřmování v St.-Nicolas-du-Chardonnet v Paříži (3.6. 2012): www.fsspx.cz/px007g.html Heretik Nestorius, biskup, patriarcha konstantinopolský (cařihradský), prohlásil: Ježíš je Bůh, ale nebyl to Bůh, jenž se stal člověkem, člověk se stal Bohem, člověk Ježíš se stal Bohem. Je to katolické? Že se Ježíš stal Bohem? Ne, to je heretické. A je to přesně to, co před třiceti lety učil ve svých kursech jeden profesor v Řezně [zde monseigneur nepřímo poukazuje na P. Ratzingera, současného papeže, který v době, kdy byl profesorem, učil otevřeně herezi – asi pozn. překladatele], když říkal, že Ježíš se sám sebe natolik vzdal, vyšel natolik ze sebe samého, že se svou láskou sjednotil s JEDNÍM, to jest s Bohem. To je hereze; hereze, která je velmi podobná nestoriánské herezi. Takže buďme velmi opatrní, drazí věřící, abychom vyznávali katolickou víru, jak bychom měli. Nestačí říci, že Ježíš je Bůh, musíme říci, že se vtělil. Bůh byl učiněn člověkem skrze tajemství Vtělení. FSSPX - Biskup Tissier je v současnosti jediným žijícím členem Bratrstva sv. Pia X., který je i členem zakládajícím. www.fsspx.cz/px007g.html )
(Benedikt XVI. jmenoval novým prefektem Kongregace pro nauku víry řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera, člověka bez víry. L: Ale r.2013 a na počátku r.2014 ale Müller zabránil papeži Františkovi a kardinálu Kasperovi zlegalizovat rozvody a nové sňatky)
www.stjoseph.cz/prefekt-kongreg…
Martin R. Čejka napsal: 2.7.2012 v 16:52 Zrovna na svátek Navštívení Panny Marie (kdy navštívila sv. Alžbětu) je do funkce hlavního inkvizitora oficiálně jmenován člověk, který zpochybňuje její panenství. A sekretářem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se stal Mons. Arthur Roche, známý svým odporem ke katolické liturgii.
Radomír Malý napsal: 4.7.2012 v 15:32 Mons. Mueller ve svých spisech – a já jsem tyto formulace opravdu četl – zpochybňuje ustavičné panenství Panny Marie a fakticky popírá reálnou přítomnost Krista v Eucharistii.
Radomír Malý napsal: 4.7.2012 v 12:36 Teď Kongregace pro nauku víry poslala opět Bratrstvu tu staronovou preambuli – a zase s nekompromisním postulátem uznání novot DVK -2.vatikánského koncilu, což je pro FSSPX samozřejmě nepřijatelné. Nominace mons. Muellera je potom opravdu ustanovení kozla zahradníkem, i když ten Levada nebyl o moc lepší, když byl arcibiskupem v USA, podporoval sodomity apod.

Michal Semín To, o čem si již nějakou dobu cvrlikali vatikánští vrabci na střeše, bylo dnes definitivně potvrzeno. Benedikt XVI. jmenoval novým prefektem Kongregace pro nauku víry řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera. Müller se tak stává i prezidentem komise Ecclesia Dei, Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Toto jmenování je významné přinejmenším ze dvou hledisek.
Hledisko č. 1 Za strážce pokladu víry byl papežem vybrán teolog, který prokazatelně zastává heretická stanoviska. Ve své knize Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie z roku 2003 popírá dogma o nepřetržitém panenství Panny Marie, chápaje je pouze ve smyslu symbolickém, nikoli tělesném. V o rok starší knize, nazvané Die Messe – Quelle des christlichen Lebens, varuje v souvislosti s Nejsvětější svátostí oltářní před používáním slov „Tělo a Krev“, neboť by mohlo vzniknout zdání, že se opravdu jedná o hmotné Ježíšovy komponenty. Navíc v ní píše o Ježíši jako o lidské osobě. Přijetí Krista ve svátosti oltářní přirovnává k otevření dopisu, který člověk dostává od svého blízkého přítele a píše, že „esence chleba a vína je Bohem přetvořena v tom smyslu, že se výlučně stává vyjádřením a uskutečněním spasitelného společenství s Bohem“. Také v oblasti ekleziologie má biskup Müller zřejmé heretické sklony. V jeho proneseném laudatiu u příležitosti udělení ekumenické ceny „biskupu“ bavorské evangelicko-luteránské „církve“ Bavorskou katolickou akademií v říjnu 2011 mj. řekl: „Křest je podstatným znamením našeho svátostného sjednocení se s Kristem, které z nás činí před světem jedinou Církev. Proto jsme my, katoličtí a evangeličtí křesťané, již sjednoceni v tom, co nazýváme viditelnou Církví. Přesně řečeno, neexistuje více vedle sebe existujících církví – jedná se spíše o rozdělení uvnitř jediného lidu a domu Božího“. Biskup Müller definuje podstatu ekumenismu takto: „Dnes již nechápeme vztahy mezi námi na základě rozdílů v nauce, životě či církevním uspořádání, ale naopak na základě toho, co máme společné“. Biskup Müller se „proslavil“ i tím, jak vysvětloval pobouřeným protestantům tvrzení, obsažené v dokumentu Dominus Iesus, že společnosti vzešlé z reformace nelze právem považovat za církve ve vlastním slova smyslu. Jedná se prý o nedorozumění, tvrdí Müller, neboť DI zde hovoří o místních církvích, vedených biskupy, nikoli o tom, zda takové uspořádání patří k podstatě Církve. DI tuto absenci prý pouze konstatuje a nijak ji nehodnotí. Reformačním společnostem jako takovým však DI prý církevní charakter neupírá. Biskup Müller je také znám jako sympatizant teologie osvobození, rovněž tak žák a blízký přítel zakladatele tohoto marxismem inspirovaného myšlenkového proudu Gustava Guttiéreze. Strážcem víry se tak dnešním den stává teolog, jehož mnohá tvrzení jsou v přímém rozporu s tím, co Církev učí.........

(Odpadlictví Benedikta XVI. Členem Pontifikální akademie věd byl jmenován obhájce potratů a homosexuálních postojů
http://prolife.cz/?a=4&id=1380
Dr. Miguel Nicolelis, brazilský vědec zabývající se nervovým systémem a profesor na Duke University v Durhamu v Severní Karolíně, byl 5. ledna 2011 papežem jmenován členem Pontifikální akademie věd. Je otevřeným obhájcem potratové a prohomosexuální ideologie nové brazilské presidentky Dilmy Rousseff.
V článku, jenž byl zveřejněn v říjnu 2010, Nicolelis vyjádřil své rozhořčení nad "hysterickou pravicí", která vedla kampaň proti kandidatuře Rousseff kvůli jejím propotratovým a prohomosexuálním postojům. Nicolelis schvaluje registrované partnerství homosexuálů a obhajuje dekriminalizaci potratů. Msgr. Ignacio Barreiro, prezident Human Life International, vyjádřil "šok" nad jmenováním Nicolelise
12.1.2011, lifesitenews.com )
(papež Benedikt XVI. hned v první den nového roku 1.1.2011 oznámil šokovaným poutníkům na svatopetrském náměstí, že svolal celosvětové mezináboženské modlitební setkání [odehrálo se 1.11.2011], přičemž se výslovně odvolal na první takovéto setkání, které se konalo v Assisi před 25 lety; tuto modloslužbu, konanou nadto v katolických (!) chrámech, s níž tehdy sám vyjadřoval zřetelný nesouhlas, nyní nazval „velkým historickým gestem mého předchůdce.“ katolicka-kultura.sweb.cz/…/pavel_zahradnik… ) 19. prosince 2009 papež Benedikt XVI. prohlásil svého předchůdce za "Ctihodného", neboť vedl "hrdinský a ctnostný život". 14. ledna 2011 bylo oznámeno, že došlo ke splnění všech nezbytných podmínek a 1. května 2011 byl Jan Pavel II. blahoslaven.[6] Jan Pavel II. se tak stal nejrychleji blahoslaveným papežem v církevních dějinách.[7] cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II..
(LH Gloria.tv: V katedrále, kde puklo srdce zvonu V katedrále, kde puklo srdce zvonu Před rokem po Štědrovečerní půlnoční vyhořela irská katolická katedrála, nyní 6.1.2011 puklo srdce největšího křesťanského zvonu světa - v kolínské německé katolické katedrále sv. Petra a Panny Marie. Na svátek Tří králů na místě, kde jsou uloženy ostatky svatých Tří králů! Z dějin víme, že z Říma přišlo křesťanství nejprve do Irska a až pak skze iroskotskou misii do mnohých částí Německa. Ve 4. století v Kolíně nad Rýnem vzniklo biskupství a do roku 785 arcibiskupství kolínské. Od 12. století má město ve svém názvu vedle Jeruzalému, Konstantinopole a Římu přídomek „svatý“ (sancta): „Svatá Kolonia z milosti Boží věrná dcera Římské církve“. Svátek Tří králů je zván také svátkem Zjevení Páně. Co tím Pán zjevuje dnes nám? Teď Bůh dal tato 2 znamení. Znamením, že něco není v pořádku, bylo pro Izraelce r.70 to, že shořel jeruzalemský chrám. Začnou západní křesťané chápat, že něco není dnes v pořádku teprve až vyhoří skoro všechny katolické chrámy? - tak jako ve 30. letech 20.století hořely rukama komunistů ruské pravoslavné chrámy! Mnozí ruští pravoslavní dodnes říkají: To bylo dopuštěno za naše hříchy!
Proč se totéž nestalo na Nový rok 2009 či 2010? 7.1.2011 v 6:16 Domnělou apokalypsu odstartoval déšť mrtvých těl černých vlhovců, kosům podobných hejnovitých ptáků během silvestrovské noci v Beebe v Arkansasu. Následovala zpráva o sto tisíci leklých ryb v řece Arkansas, v úterý řidiči jedoucí po dálnici v Louisianě ohlásili asi pětisethlavé hejno mrtvých a umírajících ptáků na vozovce a rybáři u jezera Ontario našli na břehu stovky leklých ryb.
Ve středu švédská policie zablokovala ulice ve Falkoepingu, kam popadala až stovka mrtvých kavek, a v zálivu Chesapeeke v Marylandu moře vyplavilo dva milióny mrtvých ryb. Týž den se na plážích v anglickém Kentu objevila tělíčka 40 tisíc mrtvých mořských krabů a na novozélandském poloostrově Coromandel obyvatelé s hrůzou našli na břehu stovky těl ryb chňapalů, jimž ve většině chyběly oči. Z Brazílie přišla souhrnná zpráva, že od začátku roku moře u Ria vyplavilo už sto tun mrtvých sardinek a smuhovitých i sumcovitých ryb.
www.novinky.cz/…/zvirata-po-cele…
Zvon na Tři krále ztratil srdce půl hodiny před mší v německé katedrále s ostatky sv. Tří králů 6.1.2011. Pak nastaly v Německu záplavy jako v Praze,kdy zvon ztratil srdce r.2002. Boží znamení. Zvon na Tři krále ztratil srdce )

Starec Paisij str.167
Během křížového průvodu Strašnoj Predstatelnicy v r.1992 deštník nad ikonou Panagie držel praporčík z Joannidy. Když jsme šli, byl jsem od něho zprava, zleva byl starec, který v jakousi chvilku řekl důstojníkovi: - No tak, modli se správně, neboť poneseš prapor i ve Městě (Konstantinopoli), až do něj vstoupíme. Když se obrátil ke mně, řekl: Slyšel jsi, co jsem pravil? Ano, starče, slyšel. Amen (Staň se), odpověděl jsem mu.
Tehdy se usmál a pronesl své charakteristické: Ano.
O den později jsem sestoupil do jeho cely a zeptal se na Město. A on odpověděl: - Konstantinopol dobyjeme nazpět, ale ne my. My, kvůli tomu, jak spustla většina naší mládeže, toho nejsme schopni. Avšak Bůh to zařídí tak, že jiní získají Město a dají nám ho, jako řešení svého problému.

Nádoba vyvolená str. 240
Skupina maličkých žáků z Afoniady (duchovní školy na Athosu) sestoupila ke starci. Zajímalo je jedno téma: slyšeli jak starec některým řekl, že dobyjeme Konstantinopol. A oni to chtěli uslyšet z jeho úst a zejména se otázat, budou-li oni žít v tu dobu. Tak cestou o tom mluvili mezi sebou, že se někdo bude muset starce na toto téma zeptat. Tak přišli a posadili se spolu s ním, nikdo však se neosmělil dát mu takovou otázku. Vstali, přijali požehnání a chystali se odejít. Starec, doprovázejíc je, se pousmál a řekl: - A buďte si vědomi toho, že Konstantinopol dobyjeme a vy budete žít v té době! Do žáků jakoby hrom udeřil z toho, co jim řekl; překvapil je prorocký dar, který měl, a že skrze něj obdrží vše, i to, že za jejich generace se stanou všechny tyto úžasné věci.

Krátká data o životě starce Paisije
Starec Paisij Athoský (světsky Arsenij Eznepidis) se narodil ve Farase Kappadocijské, v Malé Asii 25. července 1924 na den sv. Anny ze zbožných rodičů. Byl pokřtěn 7. srpna 1924 svatým Arsenijem Kappadocijským, který mu dal při křtu své jméno. V dětství velmi toužil být mnichem. Do času služby v armádě pracoval jako tesař, jako i náš Pán, když byl na Zemi. V r.1945 byl povolán do armády a sloužil jako radista. V r.1949 ukončil vojenskou službu a hned odešel na Svatou horu (Athos). V r.1950 přišel do kláštera Esfigmen. Tam r.1954 přijal rjasofor pod jménem Averkij. Toho roku se odebral do posvátného příbytku Filofej, kde byl mnichem jeho strýc. V r.1956 byl postřižen do malé schimy se jménem Paisij k poctě metropolity Cesarejského Paisije II., se kterým byli krajané (i on pocházel z Farasy Kappadocijské). V r.1958, když obdržel oznámení od Boha, vzdálil se z Athosu do posvátného příbytku Narození Bohorodičky v Stomio Konickém. Tam s pomocí Boží milosti pomohl tisícům duší a odtud se v r.1962 odebral z jakýchsi duchovních důvodů na Sinaj. Na Sinaji žil v cele svatých Galaktiona a Epistimie. Na Svatou horu (Athos) se vrátil v r.1964 a zabydlil se v Iverském skitu v cele svatých archandělů. V r.1966 onemocněl a léčil se mnoho měsíců v nemocnici, kde mu odstranili velkou část plic. Za pobytu v klášteře Stavronikita byl v blízkosti slavného zpovědníka otce Tichona, který pocházel z Ruska a měl mnoho duchovních darů. Starec mu sloužil s velkou obětavostí, nabízejíc jakoukoliv pomoc dle potřeby. Starec Paisij se usadil na přání otce Tichona (po jeho smrti) do jeho cely Čestného kříže, kde žil do r.1979. Pak přišel do posvátného příbytku Kutlumuš a usadil se v cele Panaguda. V Panagudě starec pomohl tisícům duší. Celý den od východu do západu slunce radil, utěšoval, řešil problémy, vyháněl každou tíseň a plnil duše vírou, nadějí a láskou k Bohu. Velmi trpěl od nejrůznějších nemocí, které snášel s velikou trpělivostí a odvahou. Dne 22. října dle starého stylu (5. listopadu dle nového stylu kalendáře) r.1993 naposledy odešel ze Svaté hory (Athos) a jel do isichastrie sv. Jana Bohoslovce v Suroti, aby byl přítomen, jako obvykle, na vigilii (na bdění) svátku svatého Arsenije, který je uctíván 10. listopadu. Nemoc ho přinutila zůstat tam i v úterý.
Dne 12. července 1994 v 11.00 ráno odevzdal starec svou posvěcenou duši tiše a pokorně Pánu, kterého tak miloval a kterému sloužil od mládí. Byl pohřben v klášteře svatého Jana Bohoslovce v Suroti Soluňské (Tesaloniki). Zanechal příkaz: Nevyjímat jeho kosti ze země do 2. Kristova příchodu. (Student z Atén poznamenal, že když se řeckou televizí a masmédii rozletěla zpráva o jeho smrti, plakalo celé Řecko.)
Nápis na náhrobní desce (verše jsou napsány samotným starcem Paisijem)
Zde skončil život,
zde i dýchání mé,
zde bude pohřbeno tělo
a radovat se bude má duše.
Svatý můj zde bydlí (tj. svatý Arsenij Kappadokijský, jehož kosti starec přenesl z ostrova Kerkiru do ženského kláštera sv. Jana Bohoslovce v Suroti),
To je pro mě poctou.
Věřím, že bude mít soucit
s mou ubohou duší.
On se bude modlit k Vykupiteli,
abych i já byl s Bohorodičkou.
Mnich Paisij Svatohorec

Všechna data i proroctví jsou publikována dle knih: Jeromonach Christodul Agiorita „Starec Paisij“, 2.vydání, opravené a doplněné, Sankt-Peterburg, 2000. «O GERWN PAISIOS» (vydavatelství Svaté hory – Agion Oroz, 1996). Překlad z novořečtiny igumenka Ilii (Žukova).
Jeromonach Christodul Agiorita „Nádoba vyvolená (Starec Paisij 1924-1994)“, kniha druhá, vydání druhé, Sankt-Peterburg, 2000. «SKEUOS EKLOGHS» (vydavatelství Svaté hory – Agion Oroz, 1996). Překlad z novořečtiny igumenka Ilii (Žukova).
Obě knihy vydány s požehnáním arcibiskupa Ivanovského a Kinešmského Ambrože Svato-pokrovskou mnišskou obcí (Ivanovská eparchie) s pomocí Uspenského podvorija Optinské pouště (Sankt-Peterburg)
Libor Halik
Zradil-li USA Trump Kurdy, zradí i nás? Dle proroctví sv. Paisije Evropa zajistí, že Turecko bude muset nechat i část tureckého státu Kurdům. Erdoganovy kurdské Sudety! Erdogan: "Jestli vy Evropani nazýváte moji operaci invazí nebo okupací, uděláme to jednoduše: pošleme vám 3,6 milionů běženců do Evropy." Ten člověk má být náš spojenec a nepokrytě vyhrožuje? A za chvíli přijde další level - …More
Zradil-li USA Trump Kurdy, zradí i nás? Dle proroctví sv. Paisije Evropa zajistí, že Turecko bude muset nechat i část tureckého státu Kurdům. Erdoganovy kurdské Sudety! Erdogan: "Jestli vy Evropani nazýváte moji operaci invazí nebo okupací, uděláme to jednoduše: pošleme vám 3,6 milionů běženců do Evropy." Ten člověk má být náš spojenec a nepokrytě vyhrožuje? A za chvíli přijde další level - jestli mi nezaplatíte výstavbu nově zabraného Kurdistánu, mám v záloze tisíce zajatých IS, kterém jsem osvobodil z kurdských věznic. A pošlu je na vás, jestli budete neposlušní. Ano, on má skutečně geniální plán - zabere si kus území cizího státu a ještě si řekne Evropanům o peníze na jeho zvelebení. A celému tomu svinstvu se říká bezpečnostní zóna. Je to obyčejný zábor podstatného kusu Sýrie a celý svět na to kouká a říká si, že ho to vlastně nepálí. A naivně si myslí, že to bude Erdoganovi stačit a zbytek světa nechá na pokoji. Asi vám to něco připomíná, že? Takové kurdské Sudety. Zdroj: FB novinářky Lenky Klicperové| SECURITY MAGAZÍN www.securitymagazin.cz/security/erdoganovy-kurd… O Trumpovi www.securitymagazin.cz/defence/zpochybnuje-tur…
apredsasatoci
Je smutné, že dnes se v bohosloví protlačují lidé, kteří nemají vztah k církvi a mají absolutně světské smýšlení, kteří říkají různé věci a dělají nepřípustné věci, s cílem úmyslně skrze své postavení odlákat křesťany od víry.

Hodně přispěje i papež, neboť všechny děti ďábla se budou považovat za jeho a on je navede, aby následovali Antikrista.
Proto i svatý Kosma (Etolijský) řekl: „Papeže prok…More
Je smutné, že dnes se v bohosloví protlačují lidé, kteří nemají vztah k církvi a mají absolutně světské smýšlení, kteří říkají různé věci a dělají nepřípustné věci, s cílem úmyslně skrze své postavení odlákat křesťany od víry.

Hodně přispěje i papež, neboť všechny děti ďábla se budou považovat za jeho a on je navede, aby následovali Antikrista.
Proto i svatý Kosma (Etolijský) řekl: „Papeže proklínejte, neboť on bude příčinou.“ Světec označoval papeže té konkrétní doby, který bude napomáhat příchodu Antikrista. Jiní papežové ve srovnání s ním se ukazují dobrými.