„Ktokolwiek będzie miał w swoim domu Mój Boski Portret i odnosić się będzie do niego z pobożnością i miłością, zachowany będzie od kary. Tak jak starożytni Hebrajczycy, którzy naznaczyli swoje domy krzyżem zrobionym krwią paschalnego baranka zachowani byli przez Anioła Zniszczenia, Podobnie stanie się w tych smutnych czasach tym, którzy uczczą Mnie przez wystawienie obrazu Mojego Oblicza” Błogosławić będę rodzinom, które wystawią Moją podobiznę. Nawrócę grzeszników tam żyjących. Wspomogę dobrych w doskonaleniu się, oziębłych rozpalę na nowo, błogosławić będę ich sprawy. Dbać będę o ich potrzeby i wspomogę ich w ich potrzebach duchowych i materialnych”

Ktokolwiek będzie miał w swoim domu Mój Boski Portret i odnosić się będzie do niego z pobożnością i miłością, zachowany będzie od kary. Błogosławić będę rodzinom, które wystawią Moją podobiznę. Nawrócę grzeszników tam żyjących. Wspomogę dobrych w doskonaleniu się, oziębłych rozpalę na nowo, błogosławić będę ich sprawy. Dbać będę o ich potrzeby i wspomogę ich w ich potrzebach duchowych i materialnych”

W celu złagodzenia kar, które spadną na Świat Ojciec Przedwieczny, życzy sobie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Swojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa i adoracji Tegoż Oblicza.
Przez to Święte Oblicze Króla królów zostanie dane Światu Współczucie i Miłosierdzie.


Poniżej zamieszczam Orędzia Pana Jezusa przekazane mistyczkom: Elizie Gezik, Świętej Gertrudzie, siostrze Marii Matyldzie i Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. a dotyczące Wizerunku Oblicza Pana Jezusa.

Wyjątki z Orędzi:

„Ktokolwiek będzie miał w swoim domu Mój Boski Portret
i odnosić się będzie do niego z pobożnością i miłością, zachowany będzie od kary. Tak jak starożytni Hebrajczycy, którzy naznaczyli swoje domy krzyżem zrobionym krwią paschalnego baranka zachowani byli przez Anioła Zniszczenia, Podobnie stanie się w tych smutnych czasach tym, którzy uczczą Mnie przez wystawienie obrazu Mojego Oblicza”
Błogosławić będę rodzinom, które wystawią Moją podobiznę. Nawrócę grzeszników tam żyjących. Wspomogę dobrych w doskonaleniu się, oziębłych rozpalę na nowo, błogosławić będę ich sprawy. Dbać będę o ich potrzeby i wspomogę ich w ich potrzebach duchowych i materialnych”
Uczyńcie dar z Mojego Portretu lub rozdawajcie Go wszystkim znany i nieznanym, czynowi temu niech towarzyszy myślne wezwanie ofiarowania i pragnienia dobra z waszego serca. Obraz ten przyniesie korzyści duchowe wam, którzy rozpowszechniają Go i spowoduje szybką przemianę w tych, którzy przyjmą Mnie z miłością i wdzięcznością.”

JEST TO WIELKI DAR I WIELKI ŚRODEK ZBAWIENIA, KTÓRYM OBDARZAM LUDZKOŚĆ.

Moje Serce jest przebite i podrażnione wielką ilością grzechów popełnionych
i nadmierną ilością dusz, które idą na zatracenie.

Teraz, gdy ustanowiłem „Te Nowe Środki”. Proszę Was o pomoc jak żebrak proszący o jałmużnę. Czy chcecie mi pomóc? Błogosławię Was od tej chwili i obiecuję dotrzymać Moich obietnic.

OFIAROWANIE SIĘ APOSTOŁÓW MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI I BOSKIEGO OBLICZA


Moja ukochana córko, pragnę byś bardzo rozpowszechniała Moją Podobiznę Chcę wejść do domu każdej rodziny, nawrócić najbardziej zatwardziałe serca. Zanieś Mnie do szpitali, przytułków do szkół i do sierocińców.
Pomogę Ci znaleźć nowych Apostołów. Będą oni nowymi wybranymi i bardzo drodzy Sercu Memu, będą mieli specjalne w nim miejsce.
Błogosławić będę ich rodzinom i Sam kierować będę ich sprawom.
Zrealizuję w pełni to, co wam powiedziałem w Ewangelii „Temu, kto pierwszy szuka Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, reszta będzie dana”
A teraz powiadam Ci „Temu, kto wpajać będzie zaufanie i miłość do Mego Miłosierdzia, odpłacę stokrotnie w tym życiu i w przyszłym”
Tym, którzy chcą się poświęcić propagowaniu tego Nabożeństwa do Mnie, powiedz by odmówił ten akt konsekracji”.

AKT KONSEKRACJI


„O Jezu, Dobry Jezu, Którego Nieskończona Miłość stworzyła i odkupiła ten Świat
i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla tryumfu Twego Panowania Miłości na Ziemi.
W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie się na służbę do Ciebie.
Rozpowszechniać będę Podobiznę Twego Boskiego Oblicza błagając Cię byś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego Boskiego Oblicza.
Jezu sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów tej nowej ery, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła.
Wylewaj na cały Świat zdroje Twojej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając
i niszcząc zło, odnowi Ziemię, a serca napełnione miłosierdziem odnowią w jasność Słońca, praktykę Ewangelii.”

MODLITWA
JEZU UFAM TOBIE!


Miłosierny Jezu, wierzymy w Ciebie i ufamy Tobie
Przyjdź nam z pomocą w naszej bezradności i naszej słabości.
Spraw byśmy przyczynili się do tego, byś Był znany l Kochany przez wszystkich ludzi, i że ufając w ogrom Twej Miłości, pokonamy zło, które jest w nas i na Świecie dla Twojej Chwały i naszego Zbawienia. Amen

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Oblicza
Sam Pan Jezus objawił Św. Gertrudzie nabożeństwa do Jego Przenajświętszego Oblicza, co otworzyło nam jakby nową studnię łask Bożych, gdyż Zbawiciel obdarzył ją wielkimi obietnicami, podyktował mianowicie św. Gertrudzie, że:

1) Osoby praktykujące nabożeństwo do Świętego Oblicza, otrzymają za życia wewnętrzne i stałe światło, a po śmierci będą jaśnieć w Niebie szczególniejszą światłością.
2) Ci, którzy wpatrują się w rany Mego Oblicza na ziemi, wpatrywać się Weń będą w Niebie, na jaśniejące chwałą.
3) Ci, którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia, dopełnią tego, co uczyniła Św. Weronika. Stosownie, z jaką gorliwością czcić będą znieważone Me Oblicze przez bluźnierców, tak samo będę czuwać nad ich obliczem przez grzechy oszpeconym. Boskie Oblicze Moje jest formą Bóstwa, która przywraca duszom podobieństwo Boże.
4) Co do tych, którzy mową, modlitwą albo pismem będą bronili sprawy Mojej, ja także będę ich bronił przed Szatanem i udzielę im szczególnych łask.
5) Będę ich bronił od nieprzyjaciół.
6) Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód.
7) Zapewnię im wytrwanie do końca.
8. Gdy ofiarują Ojcu Mojemu i Mojej Matce zadośćuczynienie za znieważone Moje Oblicze, wyproszą nawrócenie wielu grzeszników.
9) Tak samo, jak w jakimś królestwie, posiadając monetę, za noszenie w duszy drogocennego wyobrażenia Najświętszego Oblicza otrzyma się w tym życiu wszystko, co konieczne do zbawienia.
10)
Przez to Święte Oblicze będę działać cuda.
11) Świętej Matyldzie, proszącej Pana naszego, aby ci, którzy czczą pamięć Jego słodkiego Oblicza, nie byli pozbawieni Jego najmilszego towarzystwa, odpowiedział: "Żaden z nich nie będzie odłączonym ode Mnie".
12) Pan nasz obiecał św. Gertrudzie wyrazić w duszy tych, którzy czcić będą Jego Najświętsze Oblicze, rysy Boskiego z Nim podobieństwa.
13) Przez Święte Moje Oblicze otrzymasz zbawienie wielu grzeszników. Przez to ofiarowanie nic nie będzie ci odmówione.


Niegdyś Święta Gertruda w poczuciu żalu za swoje winy chciała iść pewnego dnia uczcić Cudowny Obraz Oblicza Pańskiego w Rzymie. Wyobrażała sobie Oblicze Pana naszego zmienione wskutek jej grzechów i rzuciła się do Jego nóg błagając o przebaczenie. Wówczas Zbawiciel podniósł rękę, pobłogosławił ją i rzekł:
"Przez wielkość miłosierdzia mego odpuszczam ci wszystkie grzechy. A chcąc, żebyś zupełnie uczuła poprawę, nakazuję ci, abyś zadośćuczynienie za te grzechy przez cały rok codziennie spełniała jakiś dobry uczynek na pamiątkę odpustu, którego ci udzielam". I uczynił jej taką obietnicę:
"Wszyscy, którzy chcąc Mi okazać swoją miłość pamiętać będą często o wizerunku przedstawiającym Moje Boskie Oblicze, uczują w sobie przez odbicie Mego Człowieczeństwa żywy odblask Mojej Twarzy, która w nich będzie wyryta i jaśnieć będą bardziej od innych w życiu wiecznym".

Cóż to za droga obietnica! Czyż ona nie powinna ożywić naszej pobożności do Cudownego Oblicza Boskiego Zbawiciela? Pewnego dnia Pan Jezus ukazał się św. Gertrudzie w takim stanie, w jakim był podczas biczowania przywiązany do słupa, pośród dwóch katów, którzy Go okrutnie biczowali. Boskie Oblicze Zbawiciela było tak zmienione, że jej serce na ten widok zostało przejęte ogromną boleścią. Ilekroć przypomniała sobie to widzenie nie mogła powstrzymać się od łez. Zdawało jej się, że gdy Pan Jezus odwracał swoją twarz i oddalał się od jednego z katów, drugi tym okrutniej Go uderzał. Wówczas On mówił do Świętej: "Czy nie czytałaś, co napisano o Mnie: Widzieliśmy Go jakby trędowatego".

Święta Gertruda spytała: "Panie, jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?" Na to odrzekł jej Zbawiciel:
"Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść".
Czcijmy, adorujmy, uwielbiajmy i przekazujmy wszystkim Najświętsze Oblicze Pana Jezusa, które nam pozostawił odbite na Całunie Turyńskim, podczas Swojego Zmartwychwstania.
Modlitwy do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa są w modlitewniku ,,Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa".

Modlitwy do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa o zbawienie dusz

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

Pozdrawiam Cię wielbię kocham Cię o mój Jezu Zbawicielu na nowo zelżony bluźnierstwami jakich nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze Twój obraz który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci Boga o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana o nieskończone Miłosierdzie ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Je Tobie aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia miłosierdzia miłosierdzia dla grzeszników! Amen.

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa (1)

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Najświętsze Oblicze, w Ogrodzie Oliwnym przytłoczone naszymi grzechami, zmiłuj się nad nami.
Najświętsze Oblicze, znieważone i policzkowane,
Najświętsze Oblicze, krwawym potem oblane, upadające pod ciężarem krzyża,
Najświętsze Oblicze, otarte chustą przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej,
Najświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień Zmartwychwstania,
Najświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili Wniebowstąpienia,
Najświętsze Oblicze, w Eucharystii ukryte,
Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie,
Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje.
O. A będziemy zbawieni.

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa (2)

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Oblicze Przenajświętsze przez Maryję i Józefa w stajence uczczone, zmiłuj się nad nami.
Oblicze Przenajświętsze, w żłóbeczku łzami zalane,
Oblicze Przenajświętsze, napełniające podziwem nauczycieli zakonu,
Oblicze Przenajświętsze, białe czystością, rumiane miłością,
Oblicze Przenajświętsze, piękniejsze niż słońce,
Oblicze Przenajświętsze, świeższe niż róże wiosenne,
Oblicze Przenajświętsze, droższe niż złoto, perły i diamenty,
Oblicze Przenajświętsze, w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne,
Oblicze Przenajświętsze, zachwycające Aniołów,
Oblicze Przenajświętsze, słodka i czysta rozkoszy Świętych,
Oblicze Przenajświętsze, arcydzieło Ducha Świętego,
Oblicze Przenajświętsze, najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa świętego,
Oblicze Przenajświętsze, zwierciadło niepojętej doskonałości,
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa,
Oblicze Przenajświętsze, które od nas gniew Boży odwracasz,
Oblicze Przenajświętsze, postrachu szatanów,
Oblicze Przenajświętsze, skarbie łask i błogosławieństwa,
Oblicze Przenajświętsze, zmęczone wśród długich podróży,
Oblicze Przenajświętsze, pociągające sprawiedliwych i grzeszników,
Oblicze Przenajświętsze, składające pocałunki na głowach dziateczek,
Oblicze Przenajświętsze, płaczące nad grobem Łazarza,
Oblicze Przenajświętsze, promieniejące na górze Tabor,
Oblicze Przenajświętsze, krwawym potem zalane,
Oblicze Przenajświętsze, znieważone pocałunkiem Judasza,
Oblicze Przenajświętsze, poranione od bicia i policzkowania,
Oblicze Przenajświętsze, upadające pod krzyża ciężarem,
Oblicze Przenajświętsze, wśród drogi krzyżowej chustą otarte,
Oblicze Przenajświętsze, którego usta były goryczą napełnione,
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność zasłoniły grzechy nasze,
Oblicze Przenajświętsze, okryte śmiertelną bladością,
Oblicze Przenajświętsze, w grobie ukryte,
Oblicze Przenajświętsze, w dzień Zmartwychwstania jaśniejące,
Oblicze Przenajświętsze, promienne w chwili Wniebowstąpienia,
Oblicze Przenajświętsze, w Eucharystii utajone,
Oblicze Przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie w majestacie wielkim,
Oblicze Przenajświętsze, które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje.
W. A będziemy zbawieni.

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Oblicza Jezusa (3)

Kyrie, elejson,
Chryste, elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Jezu, który przyjąłeś postać sługi, zmiłuj się nad nami.
Jezu, który rozmawiałeś z ludźmi,
Jezu, który płakałeś nad Jerozolimą,
Jezu, którego Oblicze jaśniało jak słońce,
Jezu, na którego Oblicze spoglądamy z zachwytem,
Jezu, w czasie modlitwy na Oblicze upadający,
Jezu, którego Oblicze było oblane krwawym potem,
Jezu, zdradzony pocałunkiem Judasza,
Jezu, spoliczkowany,
Jezu, biczowaniem na Obliczu zraniony,
Jezu, cierniem ukoronowany,
Jezu, trzciną po głowie bity,
Jezu, przed którego Obliczem milczy cała ziemia,
Jezu, którego oczy są świadkami naszych łez,
Jezu, którego oczy są zwrócone na ubogich i potrzebujących,
Jezu, którego oczy są zwrócone na sprawiedliwych i kochających Ciebie,
Jezu, którego oczy widzą złe czyny nasze,
Jezu, którego oczy są łagodne jak oczy gołębicy,
Jezu, którego oczy są jak lampa płonąca,
Jezu, którego oczy są jak ogień gorejący,
Jezu, którego oczy są jaśniejsze od słońca,
Jezu, od którego Oblicza oczekujemy miłosierdzia,
Jezu, któremu znane są nasze drogi,
Jezu, przebaczający wszystkim,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od nagłej i niespodzianej śmierci,
Od potępienia wiecznego,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twojego,
Przez chwalebne Przemienienie Twoje,
Przez łzy Twoje,
Przez krwawy pot Twój,
Przez policzkowanie Twoje,
Przez cierniem ukoronowanie,
W dzień sądu Twego,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy umierając dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości.
Aby pamięć o Twoich cierpieniach była naszą siłą w chwilach pokus i trudności,
Abyśmy Ciebie ukrzyżowanego poznali i gorąco ukochali,
Abyśmy tu na ziemi ochotnie niosąc swój krzyż, zasłużyli na udział w radości wiecznej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym,
W. A Jego uszy na ich wołanie.

P. Pan jest blisko skruszonych w sercu
W. I wybawia złamanych na duchu.

P. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie.
W. Na łaski Twoje, co trwają od wieków.

Módlmy się. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Oblicze ukochanego Syna Twego na wynagrodzenie zniewag Mu wyrządzonych oraz za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa z Całunu

O Jezu, Tyś nam na Świętym Całunie, którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało, zostawił znaki Swej Męki, spraw miłościwie, abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego Miłosierdzia. W pokorze mego serca składam Ci, Boski Zbawicielu, doskonały akt żalu i skruchy. Przebacz mi, o Panie, wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości, grzechy wieku dojrzałego, grzechy mego ciała i mojej duszy, moje grzechy lenistwa i zaniedbania, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam, grzechy których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Wiem, że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie, błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła, które mnie krępują. O mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj, jakim byłem. Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad, wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź Miłosierny dla mnie, biednego grzesznika. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej Miłości. Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoją Chwałę. Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny, gdzie Ty Królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

AKT OFIAROWANIA

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie Nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na załagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie Miłosierdzia.

***

O Jezu, Dobry Jezu, którego nieskończona Miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego Panowania Miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego Boskiego Oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego Boskiego Oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj Apostołów czasów ostatecznych, nowych Apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twej Miłosiernej Miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca które nie doznaje zachodu.

CODZIENNA MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU PANA JEZUSA

Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane Boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie także w godzinie śmierci. Amen.

Koronka Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa

Na początku:
P. Ojcze nasz, spójrz na bolesne Oblicze Twego Syna i dla zasług Jego męki przebacz nam grzechy i przemień nasze serca, byśmy coraz gorliwiej Tobie służyli.
W. Amen.

Na dużych paciorkach:
P. Okaż nam, Panie, Oblicze Twoje.
W. A będziemy zbawieni.

Na małych paciorkach:
P. Wejrzyj, Boże, na Oblicze Chrystusa.
W. Zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie:
Niech będzie zawsze i wszędzie uwielbione Najświętsze Oblicze Boga przez wszystkie stworzenia i przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie ołtarza. Amen

Jeden z wierszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza:

DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA


Święte Oblicze mojego Pana,
Blaskami wiedziesz mnie swymi…
Gwiazdo cudowna, umiłowana,
Tyś mi jest niebem na ziemi!
Ja z Twych kochanych oczu, zroszonych
Potokiem łez, zbieram czary,
I ślę uśmiech oczu łzą pokrytych,
Gdy Twe rozważam ofiary.

By Cię pocieszyć, tchnieniem radości,
Chcę zapomniana żyć w cieniu,
A choć ukrywasz Boskie piękności,
Widzę je i w utajeniu —
Wciąż, biec chcę do Twej światłości!

Twoja Twarz święta jest mą Ojczyzną,
Królestwem zaczarowanym,
Roześmianych kwiatem łąk podobizną,
Światłem jutrzenki różanym.
I jak lilia, Twoje Oblicze
Roztacza nieznane wonie,
Duszy wygnanej daje słodycze,
Pokojem wieńczy skronie!

Tyś jest słodkością, Tyś jest wytchnieniem,
Czarownym dźwiękiem mej liry,
Ach, Tyś jest duszy mojej zbawieniem,
Cudowną rośliną mirry,
Ukrytą pod serca tchnieniem!

Skarb mój jedyny — święty, Twarz Twoja
Nie żądam więcej niczego:
Tylko niech przy Niej trwa dusza moja
I bliżej będzie Ducha Twego!
Wykuj w mym sercu tak, jak w marmurze,
Twą cudną i niepojętą
Twarz — a dusz ludzkich złożę Ci kruże
I wkrótce stanę się świętą!

Tym żniwom, Panie, bym podołała
I plon złożyła Ci czysty,
Spraw, by Twym ogniem dusza pałała!
A kiedyś, Twój wiekuisty
Boski znak otrzymała.

12 sierpnia 1895

duchprawdy.com/…ietnice_pana_jezusa_najswietsze_oblicze_jezusa.htm

Pinterest
Zmień wpis
Usuń wpis
Jadwiga Bob shares this
605
megur shares this
14
jac05
Ja mam wiele obrazów z Panem Jezusem ale przecież to nie obrazy będą mnie chronić ale moje dobre uczynki i Miłosierdzie Boże.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
jac05
Obraz z Całunu Turyńskiego jest Święty i skoro Jezus chce być czczony w tym Obrazie w każdym domu, to nie można kombinować po swojemu i uważać , że to nie ma znaczenia. Skoro Bóg daje takie ogromne obietnice to tylko nierozumny i nieroztropny będzie to ignorował.
Słowa Jezusa są Prawdziwe i nieprzemijające. Bóg jest Nieomylny Prawdomówny i nie zmienia zdania. Zachęcam wszystkich do nabycia …More
jac05
Obraz z Całunu Turyńskiego jest Święty i skoro Jezus chce być czczony w tym Obrazie w każdym domu, to nie można kombinować po swojemu i uważać , że to nie ma znaczenia. Skoro Bóg daje takie ogromne obietnice to tylko nierozumny i nieroztropny będzie to ignorował.
Słowa Jezusa są Prawdziwe i nieprzemijające. Bóg jest Nieomylny Prawdomówny i nie zmienia zdania. Zachęcam wszystkich do nabycia tego Cudownego Obrazu i do Adorowania oraz Uwielbiania Jezusa w tym Wizerunku. Właśnie przez adorację tego Obrazu będziemy chronieni przed popełnieniem głupot i przed karą. Tak samo jak Izraelici, którzy zaznaczyli swoje domostwa krwią baranka, zostali ocaleni.
M K
Właśnie dzieki adorowaniu i uwielbieniu Pana Jezusa skończą się głupoty głupców .Zostaną ocaleni dzięki Jezusowi podobnie jak Izraelici ,którzy adorowali i wielbili Pana .
jac05
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Tak, Pan Jezus pragnie być czczony w Swoim obrazie z którego płyną niewidzialne Łaski. Jednak wielu ludzi używa obrazów, krzyży, medaliki jako amulety wierząc, że sama ich obecność ich obroni. Jeszcze raz to napiszę, obrazy, figurki nie chronią ale są źródłem Łask, naszej wiary.
M K
@jac05 a źródła Łask nie chronią ?
jac05
Tak jak napisałem, można obwiesić ścianę świętymi obrazami, siebie różnymi medalikami, samochód różańcami na lusterku wstecznym ale jeżeli my nie będziemy pracować nad sobą, swoim życiem według nauki, nie będziemy toczyć walk duchowych, to one nie zrobią za nas tej pracy. Wiara w moc obrazu jest ważna i na nią Bóg ma wzgląd, tak jak ma wzgląd na prawdę, ufność, miłość, dobre uczynki nie dla …More
Tak jak napisałem, można obwiesić ścianę świętymi obrazami, siebie różnymi medalikami, samochód różańcami na lusterku wstecznym ale jeżeli my nie będziemy pracować nad sobą, swoim życiem według nauki, nie będziemy toczyć walk duchowych, to one nie zrobią za nas tej pracy. Wiara w moc obrazu jest ważna i na nią Bóg ma wzgląd, tak jak ma wzgląd na prawdę, ufność, miłość, dobre uczynki nie dla własnej chwały.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,JEST TO WIELKI DAR I WIELKI ŚRODEK ZBAWIENIA, KTÓRYM OBDARZAM LUDZKOŚĆ.
Moje Serce jest przebite i podrażnione wielką ilością grzechów popełnionych
i nadmierną ilością dusz, które idą na zatracenie.

Teraz, gdy ustanowiłem „Te Nowe Środki”. Proszę Was o pomoc jak żebrak proszący o jałmużnę. Czy chcecie mi pomóc? Błogosławię Was od tej chwili i obiecuję dotrzymać Moich obietnic.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W celu złagodzenia kar, które spadną na Świat Ojciec Przedwieczny, życzy sobie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Swojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa i adoracji Tegoż Oblicza.
Przez to Święte Oblicze Króla królów zostanie dane Światu Współczucie i Miłosierdzie.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Święta Gertruda spytała: "Panie, jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?" Na to odrzekł jej Zbawiciel:
"Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść".
Czcijmy, adorujmy, uwielbiajmy i przekazujmy wszystkim Najświętsze Oblicze …More
Święta Gertruda spytała: "Panie, jaki środek mógłby złagodzić dotkliwe cierpienia Twego Boskiego Oblicza?" Na to odrzekł jej Zbawiciel:
"Kto rozmyśla nad tym i rozważa Moje cierpienia ze współczuciem i modli się z miłością za grzeszników, serce takiego człowieka jest jakby balsamem zbawiennym łagodzącym Moją boleść".
Czcijmy, adorujmy, uwielbiajmy i przekazujmy wszystkim Najświętsze Oblicze Pana Jezusa, które nam pozostawił odbite na Całunie Turyńskim, podczas Swojego Zmartwychwstania.