Clicks272
acer
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 17-40 SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA Předneseno v Brněnské akademii duchovního života ctih.Patrika Kužely ve dnech 6.6.2015-20.7.2015. Přednesl P.PhDr …More
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 17-40

SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA
Předneseno v Brněnské akademii duchovního života ctih.Patrika Kužely ve dnech 6.6.2015-20.7.2015. Přednesl P.PhDr Tomáš J.Bahounek OP.

17.

Sv.Jan Pavel připomenul v 18.kapitole Centesimus annus smutnou skutečnost, před níž nesmíme zavírat oči, že totiž „výstředním skupinám, které chtějí mezinárodní spory řešit silou zbraní, se dostává politické a vojenské podpory. Zatímco ti, kdo usilují o pokojné a humánní řešení, zůstávají osamocení a často se stávají obětmi svých odpůrců.“ (Centesimus annus,II,18)

Poté se snílkové z New Age začali oddávat falešné iluzi o samovolné se dostavujícím míru a sbratření lidstva pod vlivem souhvězdí Vodnáře, od začátku 21.století se světový terorismus, rozjel plánovitě s podporou USA a NATO a potažmo s podporou EU. Celé to otřesné dějství, postihující slabé články lidstva, totiž zaostalé národy s velkým nerostným bohatství stejně jako národy produkující ropu a plyn, se rozehrálo pod taktovkou šíleného režiséra zdivočelých masmédií. Masmédia věrná odkazu Josepha Goebbelse bezostyšně masírují mozky davů po celém světě.

Co je to za šílenou logiku? Její základy vymyslel pruský vojenský teoretik Karl von Clausewitz: válka je pokračování politiky jinými prostředky a jejím cílem je zničení nepřítele. To bylo kdysi. Snad za časů napoleonských válek. Kde však nechávají rozum dnešní stratégové? Vždyť dnes podle slova sv.Jana Pavla „může válka skončit bez vítězů a poražených - sebevraždou lidstva.“ (CA 18)

Odedávna se zabývají myslitelé otázkou spravedlivé války. Jenže nikdy nebylo možno hodnotit válku jenom podle spravedlnosti. Spravedlnost je sice vedoucí zásadou mezinárodního života, ale bez lásky je nedostatečná. Při složitosti mezinárodních vztahů nelze určit spravedlivý důvod k válce. Kdysi platilo, že obranná válka bývala spravedlivá, kdežto útočná nespravedlivá. V současnosti je nutno posuzovat podmínky pro vedení války přísněji. Vždyť i spravedlivými důvody podložená obranná válka může dnes dopadnout špatně pro celé lidstvo.

Válka je prostředek nejen drahý, ale i nejistý. Způsobené škody často převýšíly ty škody, kvůli kterým se válka vedla.

Navíc tyto škody postihují jak napadeného, tak útočníka, ale i ostatní lidi, kterých se spor vůbec netýká.

Kromě toho jsou zde zbraně hromadného ničení, a ty postihují viníky jako nevinné, vojáky jako civilisty.

Navíc od konce 20.stol.silné mocnosti tajně vybudovaly obludná elmagnetická zařízení, kterými lze dálkově způsobit jiným národům světa ničivé pohromy, jako umělá zemětřesení, rozsáhlé požáry či naopak záplavy, ničivá tsunami, jakož i pronikavé změny podnebí, ale možno také dálkově ovlivňovat pocity a vášně celých národů. Takové vojenské zneužívání klimatických činitelů mnohonásobně doplňuje zbraně hromadného ničení.

Z toho i ze vzájemné propojenosti vztahů mezi národy vyplývá tíhnutí každé místně omezené války, a vedené jenom smluvenými zbraněmi, aby se zvrhla ve světovou válku, vedenou všemi prostředky.

Přitom zde existuje mezinárodní organizace OSN. Každý se k ní má obrátit se svými zájmy k mírovému řešení dříve, než by se uchýlil k válce.

Proto – říká sv.Jan Pavel - je třeba rozhodně odmítat logiku, vedoucí k sebevraždě lidstva, totiž myšlenku, že boj do zničení nepřítele, nepřátelství a válka přispívají k pokroku.“ (CA 18)

Co je to za logiku zoufalce, která ve svých závěrech vede k sebevraždě? Člověka by napadlo: Tahle potřeštěná logika přece musí být hrozně pomatená, místo logiky jen zkratové jednání. Omyl! Taková zvrhlá logika může být s chladností příšerně zrůdně domýšlena. A může být do ní zapřaženo celé spřežení počítačů. Dokladem toho je třeba tzv. teorie her, kterou používají dnešní vojenští stratégové, jako je Thomas Schelling. Nejde o žádnou hru jako zábavu, nýbrž o hru jako prostředek modelování rozporných mezinárodních situací, jaké by mohly nastat, a jejich řešení. Takové zahrávání si s ohněm války, které umožňuje státům být připraveny na různé rozporuplné poměry a rychle a logicky jednat, je strašně důmyslné.

Zprvu se pracovalo s teorií her s nulovým součtem. Šlo o model rozporné situace, ve kterém jsou zájmy útočníků zcela protikladné, takže výhra jednoho se rovná prohře druhého. Avšak od té doby, co vlastní atomovou zbraň víc než dvě mocnosti, nelze používat teorii dvou hráčů s nulovým součtem, který vylučuje jakýkoli společný zájem, jakoukoli spolupráci mezi účastníky. Zde se používá složitější teorie her s nenulovým součtem. Schelling navrhuje odstrašení útočníka podle nového principu: místo někdejší hrozby ´Ty na tom budeš hůře než já!´, doporučuje hrozbu: ´Budeme na tom oba špatně, ale ať!´ Protivník musí nabýt přesvědčení, že hrozba bude splněna, třebaže způsobí nemenší újmu také hrozícímu.

Jedním z pilířů zvrhlé logiky takového postupu ve vztazích mezi státy je tzv. teorie stupňování nátlaku a jeho hrozby. Návod k tomu vymyslel Herman Kahn v díle O eskalaci. Takto může dojít k válce jakožto k činnosti důsledně promyšlené úchylnou logikou. Její příčinou je však nedostatek dorozumění a ochoty k porozumění těm druhým, přílišná sebedůvěra, založená buď na fanatické víře v poslání jedné velmoci, nebo v pověře o osudové nutnosti konečného vítězství jiné velmoci.

Současně však roste nebezpečí války jako nezamýšlené činnosti: roste počet tlačítek, počet jejich uživatelů, počet státu s atomovými zbraněmi, atd.

Sv.Jan Pavel nás vyzýval k návratu ke zdravému smýšlení, k umírněnosti, k ochotě pro vzájemné porozumění. Přitom však nebyl idealistou, nýbrž realistou. Dobře věděl, že všechny lidi nelze přivést k mírovému soužití samotným horským kázáním. Vždyť Ježíš sám použil násilí, když měl co činit s lidmi, kteří v Božím domě obchodovali, a dávali najevo neochotu porozumět duchovnímu základu všeho sociálního míru. (MK 11,15-17) Ježíš nepřišel zrušit starozákonní prostředky pořádku, ale naplnit. (MT 5,17)

To platí i pro otázku zabezpečení mírového soužití jak duchovním rozvojem občanů, tak pohotovým zařízením síly; takové zařízení nemusí válku přivodit, avšak sílu je nutno ukázat, aby jí nebylo nutno užít. K tomu není zapotřebí bezuzdné zbrojení, ani štvavé působení sdělovacích prostředků, nýbrž zákonnou mocí ovládané a udržované v rozumných mezích, důstojných člověka. Součástí tohoto procesu je vyvážené postupné odzbrojování, jehož duchovní podstatou musí být pokoj v lidských srdcích.

Soustava světa rozpolceného na Východ a Západ, se rozpadla díky výzvám Panny Marie ve Fatimě, zasvěcení celého světa, tedy včetně Ruska Ježíši Kristu skrze Neposkvrněné Srdce Panny a modlitbám věrných Božích dětí. Rusko se odvrátilo od komunismu a vydalo na cestu demokratizace, což se přirozeně neděje žádnými revolučními skoky, nýbrž pozvolným vývojem.

Tyto výzvy sv.Jana Pavla byly hrubě zanedbány. Nestalo se to působením Ruska, nýbrž se tak stalo především USA a NATO. Bez mandátu OSN začala americká vojska v roce 1999 bombardovat Jugoslávii na základě falešných poplašných zpráv. Je smutnou skutečností, že katolická církev se proti této tuto fašistické válce důrazně nepostavila, ale dokonce to ji někde výslovně schválila, jako třeba biskupská konference Československa. A noví klerofašisté působí dál ve svých úřadech! Poté následoval řetěz vojenských výpadů proti Afganistánu, Iráku, Sýrii, Iránu, Lybii, Ukrajině. Rozvracením pokojných režimů pomocí tajných služeb a následnou otevřenou válkou se do těchto nových nespravedlivých válek zapojily západní spotřební demokracie, spoutané vjedno zločineckou organizací NATO. Všechno to výslovně podporovala katolická církev, která všechno posvěcovala svými polními duchovními. Sotva se tito duchovní pastýři na vlastní oči přesvědčili osobní účastí mezi válčícími armádami o agresivitě a aroganci amerických vojsk, odcházeli často z Církve zhnuseni jejím farizejstvím a klerofašismem. Při souběžném masmediálním znetvořování veřejného mínění nastalo nové štěpení a polarizace v katolické církvi. Znovu se utváří většina církve ve spotřebních demokraciích tak, že vedle oficiální, klerofašistické církve roste podzemní církev. Nová neoficiální podzemní církev shledává všechna oficiální masmédia za nevěrohodné a kolaborujících s fašismem, do něhož se zvrhly západní demokracie.

Takto kolem nás explodují rozvaliny plné nevybuchlých bomb nacismu a fašismu.

Před námi je zpochybněná cesta evropské integrace k mnohobuněčné soustavě, kde by státy a mocnosti usilovaly o společný růst ve vzájemném porozumění, a s ohledem na důstojnost osobnosti každého jedince a s jeho podporou. Vyhlídka tohoto ušlechtilého hybridu v EU se vzdálila, a její další růst byl nahrazen rozbujením fašistického novotvaru v EU pod vedení mocichtivého Německa. Tím došlo ve světě ke zvratu k mnohapólové soustavě, složené z několika křečovitě ztuhlých středisek síly.

Ještě větší ohrožení pro volný průběh přirozeného snažení lidí o mír spočívá v tom, že Německo, která bylo ve světě na čtvrtém, pátém nebo šestém místě, se pokusilo zlepšit své postavení tím, že podniklo v EU kroky, aby se silnější mocnosti navzájem ochromily ne-li zničily. Vrhlo se cílevědomého boje proti Rusku, a snažilo se hospodářskými sankcemi ochromit tuto ještě dost slabou mladou demokracii. Riziko vlastního ohrožení těmito sankcemi pro Německo jako provokující mocnost a celou EU do toho zavlečenou je však dost velké.

Každopádně mírové soužití závisí stále víc a více na náhodě. Je třeba si uchovat zdravý rozum, střízlivou mysl a pevnou vůli. Ještě více je však zapotřebí naší víry. Musíme si jí co nejvíce vyprosit, a to spolu s blahoslavenou Pannou.


Sv.Jan Pavel říká v Redemptoris mater Když se Církev ubírá při tomto putování prostorem a časem, Maria je přítomna jako ta, která je ´blahoslavená, protože uvěřila´... Pro Církev všech dob zůstane Maria především ta, která uvěřila jako první... Tato hrdinná Mariina víra předchází apoštolské svědectví Církve a zůstává stále v srdci Církve . Proto „k ní můžeme jít s důvěrou jako k Matce a nalezneme v její víře oporu pro svou víru. (Redemptoris mater,II,25-2

Maria, oroduj za ……