TerezaK
373

DOPIS NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PROSTŘEDNICTVÍM SESTRY BEGHE

VŠEM BRATŘÍM A SESTRÁM Z 10. ŘÍJNA 2022
BUĎTE PŘIPRAVENI (2. ČÁST)

Drahé děti,
Ano, vyzývám vás, abyste byli připraveni opustit zemi a konečně objevit Mé Království. Ať na vás tato velká cesta zapůsobí jen proto, že vidíte Boha, a ne proto, abyste opustili zemi. Země je zázrakem božského stvoření, ale je stvořena tak, aby předcházela vašemu vstupu do nebe. Čemu tedy dáváme přednost? Předsíň, kancelář nebo sály připravené pro velkou příležitost? A dáváme přednost přípravám před samotnou velkou událostí? Ne, děti moje, všechny přípravy slouží svému účelu a země slouží Nebi.

Chcete být připraveni na nebe? Ano, samozřejmě, že ano, a musíte se připravit na tuto velkou událost, která bude završením vaší přítomnosti na zemi.

Miluji tě, víš, ale cítíš to duchovně, nebo i fyzicky? Co je to láska? Je to hřejivá pohoda, která proniká do vaší duše i těla, protože se cítíte vtaženi do přítomnosti milované osoby. Intenzivní láska je láska tvořená vytříbenou něhou, která vede k sebeobětování ve vůli a k zapomenutí na sebe. Taková je láska, kterou jsem k tobě choval, a taková je láska, kterou od tebe toužím dostávat.

Mnozí z vás mi ji dají, ale přál bych si, aby to nebyli "mnozí z vás", ale VŠICHNI! Cvičte se v tom, abyste mi dávali svou dokonalou lásku, svou výlučnou lásku, která zahrnuje všechny ostatní, které v sobě nosíte, a budete pro svého Krále nejmilovanější z jeho poddaných.

Blíží se doba všeobecného požáru, milovaní, napětí roste a s ním i špatné skutky. Když se nenávist stane hnací silou nedorozumění, je s ďáblem všechno v pořádku: všechno rozbít, všechno zničit, všechno otrávit, všechno zavrhnout.

Drahé děti, zůstaňte dobrými křesťany, starejte se o své bližní i o své blízké, nepodléhejte pocitům pomsty, Bůh si to nepřeje. Co je to spravedlnost? Kdo vykonává jedinou skutečnou spravedlnost? Je to Bůh, protože lidé jsou až příliš často zaslepeni předsudky, přehnanými postoji a slepými reakcemi. Nebuďte jedním z nich! Jste Mé děti, Moji věrní, a co jiného od vás mohu žádat, než abyste následovali Můj příklad, bez odsuzování, bez přehánění a vždy dobročinně.
Následuji tě, jako oblak předcházel syny Izraele, když vyšli z Egypta. Mojžíš byl vybrán, aby je vedl, ale po vykoupení lidstva skrze svatou oběť kříže jsem to já osobně, kdo vás v čele Církve svaté vede a řídí.

Pokud vás Hlava povede tak, jako Otec vede svou rodinu, budete na cestě do nebe. Ale jak říká Apokalypsa svatého Jana: "Babylon Veliký, matka nečistých nevěstek země (...) se opil krví svatých a krví Ježíšových mučedníků" (Zj 17,5-6): je to ona, tato nevěstka, která svou nevěrností vede celou zemi do katastrofy. Pak Bůh sám povede svou rodinu a přivede ji zpět k řádu, úctě, spravedlnosti a vážnosti.

Buďte si jisti, že Otec vaší rodiny je největším ze všech průvodců, je Obnovitelem, Neměnným a Božským Učitelem. Zachovejte víru svých otců, vraťte se k praktikování katolického náboženství, jak to dělali vaši otcové a všechny velké generace před vámi. Dnes je nepořádek obrovský, lidé se nechávají unášet svými zlými pastýři, národy se hádají a brzy se střetnou.
Jsem před vámi, jdu před vámi, nebojte se a následujte mě.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, ať se tak stane.
Váš Božský Mistr"

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Zdroj: I messaggi della Madonna nel Mondo
24 min ·

TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo
·
TAJEMSTVÍ FATIMY NIKDY NEODHALENO,
APOSTASIE KOSTELA
V prosinci 2015 byla na švýcarské webové stránce Herzmariens.CH oznámena kopie podepsaného textu v portugalštině.
V březnu 2017 odhalení znovu spustil New Compass Daily, katolicky inspirovaný blog Herzmariens.CH který v podstatě vše potvrzuje podobným způsobem jako lanuovabq.it/…zione-su-fatima-l-apostasia …More
I messaggi della Madonna nel Mondo

·

TAJEMSTVÍ FATIMY NIKDY NEODHALENO,
APOSTASIE KOSTELA

V prosinci 2015 byla na švýcarské webové stránce Herzmariens.CH oznámena kopie podepsaného textu v portugalštině.

V březnu 2017 odhalení znovu spustil New Compass Daily, katolicky inspirovaný blog Herzmariens.CH který v podstatě vše potvrzuje podobným způsobem jako lanuovabq.it/…zione-su-fatima-l-apostasia-nella-chiesa-19304.htm již v roce 2015 a článek Marca To sattiho ( marcotosatti.com /2017/05/08/fatima-de-m attei-nesplněná-proroctví-odhalena-odborník-kaligraf-potvrzuje-a-ruku-svaté-lucie/), která potvrzuje pravost dokumentu, který dává najevo kaligrafická odbornost stejného druhu.

Text odhaluje APOSTÁZE CÍRKVE.

FOTO 1: Blahoslavená Panna Marie

FOTO 2: Dokumentová fotografie z roku 1944 získaná z Herzmariens.CH

FOTO 3: Pevnost papeže Pio XII. , kde podle sestry Pascaliny, hospodyňka Pio XII. , třetí tajemství Fatimy se zachovalo.

FOTO 4: Tři věšteci z Fatimy: Giacinta, Francesco a Lucia, poté Suor Lucia (spisovatel)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TŘETÍ ČÁST TAJEMSTVÍ FATIMY NIKDY NEODHALENA - Tuy 1. dubna 1944

Svatá Marie označuje pastýře z Fatimy:

“Nyní prozradím třetí část tajemství. Tato část je o odpadlíctví církve! (od. 1)

Panna Marie nám ukázala vizi člověka, kterého popisuji jako “papeže”. Stojí před davem, který se na něj odváží.

Na skutečném Svatém Otci je ale rozdíl: démonické oko (nebo pohled), měl oči Zlé. (Od.2,3)
Potom, po několika chvílích, jsme viděli stejného papeže, jak vchází do kostela, ale tohle byl kostel z pekla; nedá se popsat ošklivost tohoto místa, vypadalo to jako šedá betonová pevnost, s rozbitými rohy a okny podobnými očima, byla tam výlev (jako zavlažovací zástrčka) na střeše této budovy. (od. 4)

Potom jsme se podívali na Pannu Marii, která nám řekla: viděli jste apostázi v církvi, tento dopis může otevřít Svatý otec, ale zveřejnění musí proběhnout po Piu XII. A před rokem 1960. (od. 5.6)

Během papežství Jana Pavla II. musí být rohový sloup sarkofágu svatého Petra odstraněn a převeden do Fatimy. (od. 7)

Protože dogma víry neobstojí v Římě, bude jeho autorita odstraněna a převedena do Fatimy (Par. 😎

Katedrála v Římě má být zničena a přestavěna ve Fatimě (par. 9)

Pokud po 69 týdnech od vyhlášení těchto pokynů bude Řím pokračovat ve své hanebnosti, bude město zničeno (Par. 10)

Panna Maria nám řekla, že je to psáno v Danielech 9, 24-25 a Matouš 21, 42-44 (Par. 11). "

Daniel 9:24-25
24 Sedmdesát týdnů je ustanoveno pro tvůj lid a tvé svaté město, aby skoncovalo s bezbožností, zapečetělo hříchy, vykoupilo nepravost, přineslo věčnou spravedlnost, zpečetilo vidění a proroctví a pomazalo Svatého ze svatých.
25 Vězte a chápejte dobře, od doby, kdy se stalo slovo o návratu a přestavbě Jeruzaléma na knížete pomazaného
bude ti sedm týdnů.
Během šedesáti dvou týdnů budou náměstí a hrobky obnoveny, přestavěny, a to v těžkých časech.

Matouš 21, 42-44
42 I řekl jim Ježíš: «Nikdy jste nečetli v Písmu:
Kámen, který stavitelé odmítli
Stala se hlavou rohu; učinil to Hospodin a je to v našich očích úžasné? (Žalm 118,22.23)
43 Proto vám pravím, že království Boží bude od vás odebráno a dáno lidu, který ho učiní plodem.
44 Kdo padne na tento kámen, bude rozdrcen; a spadne-li na někoho, rozdrtí ho.
TerezaK
Kanalizované poselství
Světelná energie lásky Zdroje je všude kolem vás - ve vás - skrze vás, protože vy jste to a ona je vámi!
OSIRIS, kdo dnes jako první promluví/sdílí poselství pro Lidstvo?
Legie Světla jsou nyní s vámi, aby přinesly dobré zprávy o našem Vítězství Světla nad matkou GAIA. Jak naše síly/Andělci pokračují ve vymýcení temnoty tím, že jednoduše září svým Světlem, tak …More
Kanalizované poselství
Světelná energie lásky Zdroje je všude kolem vás - ve vás - skrze vás, protože vy jste to a ona je vámi!
OSIRIS, kdo dnes jako první promluví/sdílí poselství pro Lidstvo?
Legie Světla jsou nyní s vámi, aby přinesly dobré zprávy o našem Vítězství Světla nad matkou GAIA. Jak naše síly/Andělci pokračují ve vymýcení temnoty tím, že jednoduše září svým Světlem, tak se toho hodně spojilo pro ty, kteří jsou připraveni udělat Posun. Jak se stále více Duší vydává na cestu inkvizice, mnohé se uvolní pouhým "Proč?" a odtud cesta začíná. Může mít mnoho záchvěvů a začátků, ale vězte, že s každou návštěvou, s každou žádostí větší a větší je hybnost Světelného těla, aby se rozšířilo a reaktivovalo tolik toho, co bylo naprogramováno, aby až dosud leželo ladem.

Toto je doba, kterou si všichni zapamatují, protože nemohla trvat věčně. Nyní se to změní, takže se soustřeďte na Novou a vylepšenou Zemi s uzdravením a hojností pro všechny, kdo se sladí s Pravdou. Pravdou o vaší existenci Pravdou o vašem původu a Pravdou o vašem osudu. Proto si vybírejte moudře a nikdy nezapomeňte, že jste kouskem Boha, Božského Stvořitele, a na tom se nikdy nic nezmění, jen to lze ignorovat a nikdy to nepoznat, protože je to Pravda. Všichni -Každý z vás má možnost bez přestávky postoupit do dalšího paradigmatu života na Zemi, jenže tentokrát je osvobozen od temných sil, které naši planetu a naši Galaxii sužovaly příliš dlouho.

My jako Federace víme, že tento čas přijde a Osvobození je na dosah. Zůstaňte proto pilní ve svém úsilí o Lásku a podporu těch, kteří stále žijí ze strachu a nechají se snadno manipulovat slovy a obrazy, které temní předkládají, aby pokračovali v šarádě a snažili se rozšířit své pokusy o kontrolu. Byli jste osvobozeni, byli jste Osvobozeni, takže oslavujte Vítězství Světla vším, co děláte, a pokračujte ve vychvalování ctností Světla a Svobody, kterou poskytuje každé živé bytosti na GAII.

Vězte tedy, že s postupujícím časem/vaším časem může být absorbováno pouze Světlo, neboť Světlo zvítězilo, a nebýt úsilí tolika lidí, toto hlásání by stále ještě nepřišlo.

Vy všichni jste bojovníci za Světlo, a tak nesnižujte svou účast na Vítězství nad temnotou a oslavujte Pravdu JEDINOSTI, protože vše je opět odhaleno.

Všichni jste BOHOVÉ, takže se chovejte jako JEDINÝ a vytvořte si další dobrodružství a těšte se z toho, co jste udělali, abyste pomohli obyvatelům této Galaxie a znovu nahradili temnotu Světlem.

Naše lodě jsou na vaší obloze a jen čekají, až se celkové frekvence ještě trochu srovnají, než bude vše odhaleno.

Zůstaňte tedy pozitivní, zůstaňte si jisti úspěchem svého úsilí rozzářit Světlo tam, kde ho bylo nejvíce zapotřebí, a buďte těmi JEDINÝMI, kteří to dokázali.

Jsem vaše Lakšmí a jménem Federace se s vámi loučím.
Volejte nás častěji, protože je toho tolik, co vám můžeme sdělit.
Přepsal
RJS
09292022

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Robert J. Scarpa
TerezaK
5. říjen v 18:19
-
TITLED: OČIŠŤOVÁNÍ BOŽSTVÍ
(Mise dvojího plamene)
Musíme se však podívat na celý proces proměny. Víme, že Transformace neprobíhá přes noc. Budou se objevovat věci, které se objeví na vaší straně. Věci, které se vynoří v našem nitru, z nejvnitřnější části našeho jádra nebo řekněme myšlenek a energie, které jsou uloženy v našem podvědomí. Když se ve vhodnou chvíli dobře …More
5. říjen v 18:19
-
TITLED: OČIŠŤOVÁNÍ BOŽSTVÍ
(Mise dvojího plamene)
Musíme se však podívat na celý proces proměny. Víme, že Transformace neprobíhá přes noc. Budou se objevovat věci, které se objeví na vaší straně. Věci, které se vynoří v našem nitru, z nejvnitřnější části našeho jádra nebo řekněme myšlenek a energie, které jsou uloženy v našem podvědomí. Když se ve vhodnou chvíli dobře podíváme na to, co jsme si nechali naprogramovat.

Tyto věci chtějí být propuštěny, chtějí být osvobozeny z nádoby, která začíná skutečně vidět božství uvnitř.

Prvním krokem v jakémkoli procesu je tedy dobře se podívat do svého nitra a přijmout, že existuje strach, nejistota nebo pochybnosti, které se připoutaly k vašemu Vědomí. V tomto procesu nás vyšší Já žádá, abychom se na něj podívali a zhodnotili, co způsobil našemu bytí. Zda slouží našemu skutečnému Božství uvnitř. Tyto obavy nemůžeme řešit stejným způsobem, jakým byly vytvořeny. Projevili jsme je prostřednictvím myšlenek a toho, jak jsme si věřili. Mysl sama o sobě nemůže problém vyřešit sama. Musí existovat další aspekt nebo nástroj, který negativní naprogramování vyřeší.

To nás přivádí k praxi srdeční koherence. Srdce je nejmagnetičtějším orgánem v těle.

Jeho síla je nesrovnatelná s čímkoli v těle.

Právě skrze portál srdce a koherenci mezi ním a myslí můžete vnímat svou vlastní skutečnou hodnotu a božství, které je ve vás.

Jsme tu proto, abychom rozvíjeli soudržnost srdce a usnadnili tak práci mysli. Láska k sobě a vlastní hodnota jsou hnací silou Transformace. Když v sobě skutečně spatříme Božství, dochází k Očišťování. Když pochopíme svou vlastní Božskost v sobě, umožní nám to zbavit se těchto strachů, nejistot a pochybností.

Další prvek tohoto procesu a Transformace je duchovní povahy. Duch nebo vaši duchovní průvodci vám usnadňují a řídí tento proces Očisty a Transformace. Jsou tu proto, aby vám pomáhali a asistovali, aby vám pomohli vidět pravdivost vaší vlastní identity. Identitu, že jste ve skutečnosti Božská bytost ze Zdroje. Všichni jsme přišli ze Zdroje. Přišli jsme sem k Matce Gaie, abychom přesně věděli, kdo jsme, a tuto existenci jsme poznali jako Božskou Mužskou a Božskou Ženskou podstatu.
Dvojplameny jsou ve skutečnosti ztělesněním Božského Mužství a Božského Ženství. Dvojplameny jsou zde proto, aby pomáhaly v tomto procesu očisty a transformace. Tyto dvě složky tvoří vzorec Božského. V tomto procesu svobodné vůle, povolení a uvolnění poznáte skutečnou Božskou sílu, která je v celém lidstvu. Dvojplameny jsou zde proto, aby lidstvu pomáhaly rozpoznat Božství v sobě a aby pomáhaly ostatním rozpoznat Božství v sobě. Schopnost pomáhat druhým vidět za ILUZI a EGO.
Channeling od mých duchovních průvodců
Channeled by Jason D. Meyer ✨ Ashtar Command 🛸Galactic Federation ⭐⚡