Pápež sv. Innocent I. proti heréze pelágianov

Pápež sv. Innocent I. (414): "Ale to, čo Vaše spoločenstvo načŕta, pelágiani kážu, že i bez milosti krstu nemluvňatá môžu byť obdarené s odmenami večného života, je docela idiotské."
Sedevakantistický kanál
Ďalšie učenia proti moderným pelágianom, čo tvrdia, že existuje šanca pre malé deti sa dostať do neba bez krstu, a čo tvrdia, že skutoční katolíci, ako napr. títo pápeži (či nespočet katolíkov naprieč storočiami) sú nerozumní, keď tvrdili a verili alebo tvrdia a veria (tak ako mali/majú), že malé deti sa do neba nedostanú bez krstu. Títo moderní pelágiani, čo flagrantne idú proti katolíckemu…More
Ďalšie učenia proti moderným pelágianom, čo tvrdia, že existuje šanca pre malé deti sa dostať do neba bez krstu, a čo tvrdia, že skutoční katolíci, ako napr. títo pápeži (či nespočet katolíkov naprieč storočiami) sú nerozumní, keď tvrdili a verili alebo tvrdia a veria (tak ako mali/majú), že malé deti sa do neba nedostanú bez krstu. Títo moderní pelágiani, čo flagrantne idú proti katolíckemu učeniu, sú antikristi, idú proti samotnému Ježišovi Kristovi.

Pápež Martin V., Kostnický koncil, 15. zasadnutie, 6. júl 1415 – odsudzujúc články Jána Viklefa – 6. propozícia: „Tí, čo tvrdia, že deti veriacich zomierajúce bez sviatostného krstu nebudú spasené, sú hlúpi a opovážliví v tom, že to hovoria.“ [- zavrhnuté]

Pápež Pius VI., Auctorem fidei, 28. august 1794: „26. Doktrína ako tá pelagiánovská bájka, ktorá odmieta to miesto spodných oblastí (čo veriaci všeobecne označujú menom limbo detí), v ktorom duše tých, čo odchádzajú iba vo vine dedičného hriechu sú trestaní trestom zatratených, nezahrňujúc trest ohňom, akoby týmto samotným faktom, tí, čo odstraňujú trest ohňom, uviedli to stredné miesto a stav slobodný od viny a trestu medzi kráľovstvom Boha a večným zatratením, tak ako o tom Pelagiáni navnivoč hovoria.“ – Zavrhnuté ako falošné, unáhlené a ubližujúce katolíckym školám. (Denz. 1526)

--


Ján 3:5 "Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva."

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439: „Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka,
‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, ‘vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3:5]. Matéria tejto sviatosti je skutočná a prirodzená voda.“