Clicks1.6K
Libor Halik
4

2019 a dál. Chronologie 3. světové války, a až konce světa

0) Před válkou budou pravděpodobně (dle proroctví žijícího řeckého starce Elpidia a dle D. Wilkersona z r.1973) varovná zemětřesení (způsobené nejspíš vojenskými HAARPy s chemtrailsy) v Rusku, Číně, USA.
1) Židé si objednají válku, která se stane světovou, čehož budou litovat (dle proroctví athoského mnicha Josifa Vatopedského z 26.10.2001).

2) Kypr ztratí ruskou ochranu a Západ mu nepomůže, když ho turecká armáda celý obsadí. (proroctví athoských mnichů)
3) Řecké ostrůvečky budou dobývány Tureckem. Rusko (s Bulharskem, které je v NATO) pod záminkou ochrany Řeků, obsadí turecké průplavy do Středozemního moře. Turecko bude po týdnu kapitulovat (dle proroctví athoského mnicha Josifa Vatopedského z r.1970) - elity celého světa budou spokojené. (dle proroctví athoského mnicha Josifa Vatopedského z 26.10.2001 i sv. Paisije Athoského a sv. Kosmy Etolijského) (Právě dnes Turecko ztrácí spojence v NATO u Rockefellerů pro svou lakotnost www.hlavnespravy.sk/…/1629140 a poštvalo proti sobě i elitáře Soroše a s ním Rothschilda naseveru.org/…/sorosova-osf-za… ) Pak ruská armáda dojde až do Perského zálivu (v Íránu). (dle proroctví athoského mnicha Josifa Vatopedského z r.1970)
4) Nečekaně se ruská armáda octne u bran Jeruzaléma. Západ dá ruské armádě ultimátum odejít odtud, vítězící Rusko už neposlechne. (dle proroctví Josifa Vatopedského i sv. Paisije Athoského)
5) Západ začne dobývat Rusko. USA s Japonskem asijský východ Ruska, s Německem evropský západ Ruska. Z velkoměst Ruska budou rozvaliny. (dle proroctví sv. Paisije Athoského a ctihodné ruské poustevnice Alipije Golosejevské Avdějevoj)
6) Rusko se stáhne ze Středního a Blízkého východu a z druhé bitvy o Istanbul zůstanou ruiny a nepoškozený chrám sv. Sofie - ruiny i chrám budou darovány Řecku Západem i Ruskem. (dle proroctví Josifa Vatopedského i sv. Paisije Athoského)
7) Rozzuřené Rusko s pomocí Číny a dalších 6 států jaderně zbombarduje USA, které shoří jako Sodoma kvůli hříchům LGBT. (dle proroctví arménského Žida z 19. století, který se stal katolíkem a použil tehdy neznámé a neexistující slovo "rakety" z Ruska a Číny, dle proroctví D. Wilkersona a Dumitru Dudumana z r.1985, též dle proroctví vnuka od D. Dudumana)
8) Ruská armáda zmobilizovaná ze všech jejich dospělých mužů a z mnoha dospělých žen bude bleskurychle obsazovat Evropu, s výjimkou několika mála států veřejně zasvěcených nedávno svými biskupy pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie dle pravidel z Fatimy, nebo zasvěcených Kristu jako králi dle proroctví polské ctihodné Rozalie Celakówny. (dle proroctví z Garabandalu, z Fatimy a od R. Celakówny)
9) Přes řeku Rýn z Německa do Francie se však už ruská armáda nedostane. (dle proroctví jezuitského kněze Nectou, který vzkřísil v 18. století modlitbou dítě) Buď proto, že bude v Asii zrazena svým největším komunistickým spojencem Čínou, která obsadí asijské Rusko až po Ural, kde byl zabit sv. car Mikuláš II. (proroctví sv. Aristoklije Athoského i ruského starce Tjapočkina i polského ctihodného arcibiskupa Cieplaka), nebo proto, že už dojde k nebeskému varování předpovězenému v Garabandalu v letech 1961-1965, kdy náhle na několik minut všechny stroje vypnou a každý člověk se dozví nadpřirozeně o Bohu a o svých děsných hříších a pekle, které ho za to čeká.
10) Po varovném znamení z nebe se válka změní ve válku náboženskou (dle proroctví blahoslaveného Bronislawa Markiewicza), těch co jsou či se stali skrze varování křesťany, proti těm, kterým dřív či později po varování zase otrnulo a vrátili se k bezbožnostem a svým hříchům.
11) Kresťané nebudou poraženi, ale nestanou se ani úplnými vítězi. Válka skončí naprostým vyčerpáním a tím, že nebude co jíst. (dle proroctví blahoslaveného Bronislawa Markiewicza)
12) Poláci a ti na jejichž území válka neprobíhala, se budou snažit zajistit pokrm pro okolní přeživší národy. Polsko pomůže zorganizovat vznik federace států zesnulého blahoslaveného Karla Habsburského. (dle proroctví blahoslaveného Bronislawa Markiewicza)
13) R.2024, dle prorockého nápisu na ikoně, kterou dal vyrobit prorocký mnich Ábel, začne v Rusku vládnout poslední ruský car svatého života, kterého se bude bát dokonce i Antikrist.
14) Přímý Boží trest 3 dnů tmy za to, že přeživší lidstvo nečinilo ani po 3. světové válce pokání. (dle blahoslavené Taigi a Apokalypsy Zjevení sv. ap. Jana)
15) Nadpřirozeně Bůh sešle viditelně na chvíli na Zem sv. Petra a sv. Pavla, ti ukáží na kardinála, který má být papežem. Tento papež pak (pravděpodobně r.2029) zasvětí Rusko pod ochranu Panny Marie Neposkvrněné a Rusko se poté plně obrátí ke Kristu a k Neposkvrněné. (dle proroctví buď blahoslavené Taigi, či blahoslavené Kateřiny Emmerichové)
16) Slovanské národy a slovanská území se rádi připojí k obrácenému ruskému carovi. Dokud bude car kralovat, Antikrist nebude mít šanci dosáhnout světovlády. (dle řady ruských pravoslavných proroctví)
17) Pravděpodobně až po smrti svatého ruského cara a papeže svatého života nastane veřejná celosvětová čipovací vláda Antikrista, kterého po 3 a půl letech zabije Kristus. Pak nastoupí vzkříšení kněží umučených Antikristem a s jejich prostřednictvím tzv. 1 000 letá (zhruba 700 letá) vláda Krista dle Zjevení sv. ap. Jana.
18) Pak svede satan národy Goga a Magoga (tj. asi Rusy a Číňany) proti křesťanům v Jeruzalémě. Bude však zničen Kristovým 2. příchodem a nástupem Posledního soudu dle Zjevení sv. ap. Jana.
Poznámka pro @Rapture : Vytržení a proměna těl živých věrných křesťanů v nesmrtelná těla nastane až zhruba 700 (1 000 židovských) let po zabití Antikrista Kristem a to hned po všeobecném vzkříšení těl zesnulých při 2. příchodu Krista k Poslednímu soudu. Pro @Rapture

Veřejná doména
Manuel Gabriel
A co Velký Monarcha?
Libor Halik
Celosvětový dobrý velký monarcha je nesmysl, který si vymyslel Holzhauser. Celosvětovým monarchou dle Bible bude jen zlý Antikrist tj. Šelma z Apokalypsy. Francouzský dobrý necelosvětový monarcha, potomek sv. Ludvíka, to je pravdivé proroctví od ct. Nectoua. Jediným celosvětovým DOBRÝM monarchou králem je Ježíš Kristus, nikdo jiný. Pro @Manuel Gabriel
Manuel Gabriel
Velkého Monarchu si Holzhauser nevymyslel, opakovali to desítky před ním i po něm, viz.:

- "Rozdrtí nepřátele křesťanství." (St. Metod, 4. století)

- "Přijde z lilií ..." (rod kapetovců, borurbonů - Francie) (staré saské proroctví)

- "Obnoví korunu lilie ..." (Sv. Caesar, 5. století)

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)

- "Jednoho dne bude nad celým Římský…More
Velkého Monarchu si Holzhauser nevymyslel, opakovali to desítky před ním i po něm, viz.:

- "Rozdrtí nepřátele křesťanství." (St. Metod, 4. století)

- "Přijde z lilií ..." (rod kapetovců, borurbonů - Francie) (staré saské proroctví)

- "Obnoví korunu lilie ..." (Sv. Caesar, 5. století)

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)

- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem vládnout jeden z francouzských králů." (Sv. Augustin, 5. století)

- "Tento princ rozšíří svou vládu nad celým světem." (Sv. Caesar, 6. století)

- "Pomůže papeži při reformaci světa." (Sv. Caesar, 6. století)

- „Království Francie je Bohem předurčeno k obraně římské Církve, která je jedinou pravou Církví Kristovou. Toto království bude jednou velké mezi všemi říšemi a svému žezlu podřídí ostatní národy. Potrvá až do konce věků. Bude vítězné a šťastné, dokud zůstane věrné římské víře. Bude však také vždy tvrdě potrestáno, kdykoli se svému poslání zpronevěří.“ (Svatý Remigius, 6.století)

- "Bude vládnout nad Agarským domem a získá Jeruzalém." (Isidor Sevilla, 7. století)

- "... král domu lilie ..." (Sv. Cataldus, 7. století)

- "Vymaže všechny hereze." (Merlin, 7. století)

- "Francouzský král obnoví pravé papežství." (Merlin, 7. století)

- "Velký Monarcha bude ve válce do svých čtyřiceti let." (Sv.Cataldus, 7 století)

- "Shromáždí velké armády a vyžene tyrany z jeho Říše." (Sv.Cataldus, 7. století)

- "Kypr, Turci a barbaři, to jsou ti, které si podmaní." (Sv.Cataldus, 7. století)

- "Po hrůzných válkách v Evropě znovu získá svatou zemi." (Telesphorus de Cozensa, 11. století)

- "Bílý květ opět zaujme trůn Francie." (Sv. Hildegarda, 12. století)

- "Zdědí korunu Fleur-de-Lis (lilie)" (biskup Ageda z 12. století)

- "... bude tím, kým se obnoví starodávná sláva Ŕímské říše."..."Bude císařem Evropy." (Aystinger, 12.století)

- "Orel (Velký Monarcha) také napadne mohamedánské země." (Sv. Brigita, 14. století)

- "Zničí židovské a mohamedánské sekty." (Sv. Brigita, 14. století)

- "Zničí mohamedánské sekty a zbytek nevěřících." (Sv. František z Paoly, 15. století)

- "Andělský papež umístí na jeho imperiální hlavu císařskou korunu." (Busto, 15. století)

- "(On a andělský papež) získají nadvládu nad celým světem." (Sv. František de Paola, 15. století)

- "Ve svém dětství bude jako svatý, ve svém mládí bude velký hříšník, pak bude zcela obrácen k Bohu a bude dělat velké pokání, jeho hříchy mu budou odpuštěny a on se stane velkým svatým." (Sv. František z Paola, 15. století)

- "Jeho meč bude hnán Božskou mocí ..." (Rudolf Gekner, 17. století)

- "Všechno obnoví." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Mocný Monarcha, který je poslán od Boha, vyvrátí každou republiku." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Velký Monarcha dobyje Blízký východ." (Pareus, 17.století)

- "Říše mohamedánů bude podmaněna (jím)." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Podmaní si k jeho Impériu muslimský svět" (Gekner, 17. století)

- "Šestý věk začne mocným Monarchou." (Ven. B. Holzhauser, 17. století)

- „Pátý věk Církve, který začal zhruba v roce 1520, skončí příchodem svatého papeže a mocného Monarchy, který je nazván „Božím pomocníkem“, protože vše obnoví [v Kristu]...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Velký Monarcha přijde, až bude katolická Církev zpustošená, pokořená a postižená mnoha herezemi...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Až bude vše zničeno válkou, až budou katolíci tvrdě utlačováni zrádnými souvěrci a heretiky, pak ruka Boží učiní úžasnou změnu, něco zjevně nemožného dle lidského chápání. Povstane udatný monarcha pomazaný Bohem. Bude katolíkem, potomkem Ludvíka IX., přesto i potomkem staré říšské německé rodiny, narozeným v exilu." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Vláda Velkého vládce se může srovnávat s vládou císaře Augusta, který se stal císařem po svém vítězství nad svými nepřáteli, čímž dal světu mír; a také s vládou Konstantina Velikého." (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- „Velký Monarcha bude mít zvláštní pomoc od Boha a bude nepřemožitelný...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)

- "Velký Monarcha bude francouzského původu, bude mít velké čelo, velké tmavé oči, světle hnědé vlasy a orlí nos. Rozdrtí nepřátele papeže a dobyje východ. " (Pareaus,
17.století)

- "Dobří lidé budou triumfovat, až bude oznámen návrat krále." (Cure z Arsu, 19. století)

- "Jeho Svatost (andělský papež) sama navrhne nejkřesťanštějšího krále pro vládu nad Francií, která se bude utápět v krvavé revouluci." (Bl.Anna Maria Taigi, 19. století)

- "Bude se jmenovat Henry" (Bl.Kateřina Emmerichová, 19.století)
Manuel Gabriel