BAH
1915.7K
+ + +
abp Stanisław Wielgus

,,Owe słowa, że umarł Bóg, powtarzane są przez wieki przez różnych ateistów – uczonych i nieuczonych, inteligentów i prostaków. Wypowiadali je Hegel, Nietzsche, Marks, Engels, Lenin, Stalin. Te słowa słyszymy także dziś z ust różnego rodzaju libertynów i spadkobierców lewackich idei – marksizmu, trockizmu, maoizmu itp.,,

Źródło: Homilia w katedrze płockiej podczas wielkano…More
abp Stanisław Wielgus

,,Owe słowa, że umarł Bóg, powtarzane są przez wieki przez różnych ateistów – uczonych i nieuczonych, inteligentów i prostaków. Wypowiadali je Hegel, Nietzsche, Marks, Engels, Lenin, Stalin. Te słowa słyszymy także dziś z ust różnego rodzaju libertynów i spadkobierców lewackich idei – marksizmu, trockizmu, maoizmu itp.,,

Źródło: Homilia w katedrze płockiej podczas wielkanocnej mszy rezurekcyjnej, 23 kwietnia 2000
keiter
do BAH
artykuł w S E to nie jest komunikat kurii
mniejszy
Jeśli mówimy o O. Pio i innych znakach, to kwestia ruszenia JP II jest kwestią czasu.
jadwina
Bóg zapłać!!!
Malgorzata11
Czyny neutralne moralnie - ocena do uzgodnienia z władzą świecką i mediami.
Arka
do +++ Kroluj nam Chryste: cyt.Ciekawe jakie to są te czyny: ,,neutralnie moralne,,
NEUTRALNE MORALNIE czyny - to miedzy innymi judaszowskie „modlitwy“ w intencji ks.Piotra o niby “ nawrocenie.“
Udawanie, ze nie dociera prawda o znakach szatanskich nawet na sakramentaliach. Udawanie ze nie dociera prawda o obowiazku przyjmowala Komunii Sw. na kleczkach, zaprzeczanie koniecznosci Intronizacji, …More
do +++ Kroluj nam Chryste: cyt.Ciekawe jakie to są te czyny: ,,neutralnie moralne,,
NEUTRALNE MORALNIE czyny - to miedzy innymi judaszowskie „modlitwy“ w intencji ks.Piotra o niby “ nawrocenie.“
Udawanie, ze nie dociera prawda o znakach szatanskich nawet na sakramentaliach. Udawanie ze nie dociera prawda o obowiazku przyjmowala Komunii Sw. na kleczkach, zaprzeczanie koniecznosci Intronizacji, lacznie z maniakalnym powtarzaniem klamstw na te tematy ..i wiele inych czynow, nie tylko tu, na portalu...
+ + +
Ciekawe jakie to są te czyny: ,,neutralnie moralne,, :)

ekm.. zapachniło masońskim relatywizmem :)
BAH
w artykule SE

jest napisane:

Apel kard. Dziwisza:

Kardynał Dziwisz zachęca wiernych do zapoznania się z uzasadnieniem kary dla ks. Natanka na stronie: www.diecezja.pl/dekrety/2650-kara-suspe…

Grzechy ks. Natanka:

1. Upolitycznienie Królestwa Chrystusa - niewłaściwe jest identyfikowanie Królestwa Chrystusa z władzami poszczególnych państw. Jego Królestwo nie jest z tego świata.

2. Tworzeni…More
w artykule SE

jest napisane:

Apel kard. Dziwisza:

Kardynał Dziwisz zachęca wiernych do zapoznania się z uzasadnieniem kary dla ks. Natanka na stronie: www.diecezja.pl/dekrety/2650-kara-suspe…

Grzechy ks. Natanka:

1. Upolitycznienie Królestwa Chrystusa - niewłaściwe jest identyfikowanie Królestwa Chrystusa z władzami poszczególnych państw. Jego Królestwo nie jest z tego świata.

2. Tworzenie własnej sekty - zbyt mocne akcentowanie potępienia i kary, telefony do nieba, dostrzeganie we wszystkim działania szatana, nawet w czynach, które są neutralne moralnie.

3. Wiara magiczna w kult Maryi, aniołów i świętych ks. Natanka odbiega od zdrowej poboż-ności, co odwraca uwagę od prawdy o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa.

4. Rzucanie klątw.
baj900
Ksiadz Natanek mówi o tym dekracie w tym kazaniu.....
diecezja.pl/dekrety/2650-kara-suspe…

Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni

Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjni…More
Ksiadz Natanek mówi o tym dekracie w tym kazaniu.....
diecezja.pl/dekrety/2650-kara-suspe…

Dekret w sprawie suspensy dla ks. dra hab. Piotra Natanka
Nr 2371/2011
Kraków, dnia 20 lipca 2011 r.

Ks. dr hab. Piotr Natanek
w Grzechyni

Przekazuję Księdzu do wiadomości, że niniejszym dekretem, zgodnie z kanonem kan. 1371, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego wymierzam Księdzu karę suspensy za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo, mimo decyzji i upomnień, jakie były do Księdza kierowane. Oznacza to, że nie może Ksiądz sprawować żadnych czynności kapłańskich jak też i wykonywać władzy rządzenia.
Powyższą karę otrzymuje Ksiądz, ponieważ nie zastosował się do poleceń dyscyplinarnych zawartych w dekretach z dnia 28 stycznia 2010 r. (nr 213/2010 oraz 214/2010), zignorował upomnienia kanoniczne z dnia 25 maja 2007 r. (nr 1519/2007), z dnia 23 lutego 2009 r. (nr 392/2009) oraz z dnia 9 kwietnia 2010 r. (nr 867/2010), nie zareagował na wielokrotne wezwania do rozmowy z przełożonymi, kontynuuje szkodliwe wystąpienia, które zostały Księdzu zakazane, szerzy nieaprobowane przez Kościół poglądy, publicznie podważa autorytet pasterzy Kościoła, mimo zakazu w dalszym ciągu prowadzi działalność duszpasterską w Grzechyni, bezprawnie próbuje organizować nowe struktury kościelne, a ostatnio dopuścił się nieważnego asystowania przy zawarciu małżeństwa mimo braku stosownych uprawnień. Niech Ksiądz ma też na uwadze szkody, jakie swoim działaniem wyrządza gromadzonym wokół siebie wiernym i całej wspólnocie Kościoła.
Kara suspensy ma charakter poprawczy. Jeśli Ksiądz podporządkuje się decyzjom przełożonych kościelnych, podejmie drogę pokuty i naprawy wyrządzonego zła, może prosić o zwolnienie z kary.

Polecam Księdza Miłosierdziu Bożemu

Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

ks. Piotr Majer
Kanclerz Kurii
+ + +
Leon XII
Encyklika z 1826 r.
Quo graviora
(fragment)

Niewiele czasu upłynęło od ogłoszenia przez Piusa VII encykliki "Ecclesiam", gdy zostaliśmy powołani, mimo niedostatku naszych zasług, na jego następcę na Stolicy Świętej. Natychmiast zajęliśmy się badaniem stanu, liczby i siły owych tajnych stowarzyszeń i przekonaliśmy się rychło, że ich zuchwałość jeszcze się wzmogła z powodu powstania …More
Leon XII
Encyklika z 1826 r.
Quo graviora
(fragment)

Niewiele czasu upłynęło od ogłoszenia przez Piusa VII encykliki "Ecclesiam", gdy zostaliśmy powołani, mimo niedostatku naszych zasług, na jego następcę na Stolicy Świętej. Natychmiast zajęliśmy się badaniem stanu, liczby i siły owych tajnych stowarzyszeń i przekonaliśmy się rychło, że ich zuchwałość jeszcze się wzmogła z powodu powstania nowych sekt, które do nich dołączyły.
Naszą uwagę zwróciło zwłaszcza stowarzyszenie określane mianem "Uniwersyteckie". Zagnieździło się ono w wielu uniwersytetach, gdzie młodzi ludzie, zamiast otrzymywać naukę, są demoralizowani przez pewnych profesorów, wprowadzani w tajemnice, które można by nazwać tajemnicami nieprawości i zaprawiania do wszelkich występków...
Sądzimy, że obowiązkiem Naszym jest potępić na nowo tajne stowarzyszenia, by żadne z nich nie mogło utrzymywać, że nie jest objęte Naszym apostolskim wyrokiem, i posługiwać się tym pretekstem dla wprowadzania w błąd ludzi łatwowiernych. Przeto obejmujemy zakazem na zawsze i pod groźbą kar nałożonych w bullach Naszych Poprzedników, a włączonych w niniejszą bullę, mocą której potwierdzamy, obejmujemy - jak mówimy - zakazem wszelkie tajne stowarzyszenia, zarówno te, które zakładane są teraz, jak i te, które pod jakąkolwiek nazwą mogłyby powstać w przyszłości, i te, które powzięłyby przeciwko Kościołowi i jakiejkolwiek prawowitej władzy zamysły, przed jakimi niedawno przestrzegaliśmy.
...Potępiamy zwłaszcza i uznajemy za nieważną bezbożną i występną przysięgę,
na mocy której ci, co wstępują do tych stowarzyszeń, zobowiązują się nie wyjawiać nikomu tego, co dotyczy owych sekt, i skazywać na śmierć członków, którzy wydaliby ich tajemnice zwierzchności duchownej lub świeckiej.
Czyż nie jest istotnie występkiem uznawać za wiążącą przysięgę, to znaczy akt, którego powinno się dokonywać jedynie w słusznej sprawie, a który zobowiązuje do posłuszeństwa w popełnianiu morderstw i do lekceważenia autorytetu tych, co obarczeni władzą kościelną lub świecką powinni wiedzieć o wszystkim, co jest ważne dla religii i dla społeczeństwa i co może naruszać ich spokój?... Ojcowie Soboru Laterańskiego orzekli z wielką mądrością, że "nie należy uznawać za przysięgę, ale raczej za krzywoprzysięstwo wszystko to, co się przyrzekło z krzywdą dla Kościoła i przeciwko zasadom tradycji..."
Do Was także, Drodzy Synowie, którzy wyznajecie wiarę katolicką, kierujemy w szczególny sposób nasze prośby i upomnienie. Unikajcie starannie tych, którzy nazywają światło ciemnością, a ciemność światłem. Istotnie, jakąż korzyść mielibyście wiążąc się z ludźmi, którzy nie liczą się wcale ani z Bogiem, ani z władcami, którzy wypowiadają im walkę przez knowania i tajne zgromadzenia, oraz którzy obwieszczając głośno, że pragną tylko dobra Kościoła i społeczeństwa, dowodzą swymi czynami, że usiłują wszędzie siać zamęt i wszystko burzyć...
Na koniec zwracamy się z miłością do tych, którzy mimo otrzymanych pouczeń i mimo udziału w boskich darach i łaskach Ducha Świętego, mieli to nieszczęście, że dali się uwieść i wstąpili do tych towarzystw, czy to do niższych, czy do wyższych stopni. My będący zastępcą Tego, który oświadczył, że nie przyszedł wezwać sprawiedliwych, lecz grzeszników, i który przyrównał się do pasterza, pozostawiającego resztę swego stada i szukającego z niepokojem jednej zgubionej owieczki, nalegamy i prosimy ich, by powrócili do Jezusa Chrystusa. Bez wątpienia popełnili wielki występek, jednak nie powinni wątpić w łaskawe miłosierdzie Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Niechaj powrócą na ścieżki Pana, On ich nie odepchnie, ale tak jak ojciec marnotrawnego syna, otworzy ramiona i przyjmie ich z czułością. By uczynić wszystko, co w Naszej mocy, i by ułatwić im drogę pokuty, zawieszamy na przeciąg jednego roku po ogłoszeniu tej bulli w krajach, w których mieszkają, obowiązek ujawniania ich braci i oświadczamy, że mogą być uwolnieni od kar kościelnych, nawet bez ujawniania swych wspólników, przez każdego spowiednika zatwierdzonego przez ordynariuszy.
alicja1912
Weszłam na podany adres na stronie archidiecezji, dokładnie tak, jak ksiądz Piotr podał, i jest tam tylko sam dekret o suspensie z 20 lipca 2011. Te cztery grzechy znalazłam pod adresem : www.se.pl/…/ksiadz-natanek-…. Nie sądzę, aby ksiądz Piotr podawał niesprawdzone dane, bo on ma odruch popierania swoich słów dokumentacją, więc może komuś w kurii wreszcie zrobiło się wstyd tego tekstu? Znam z …More
Weszłam na podany adres na stronie archidiecezji, dokładnie tak, jak ksiądz Piotr podał, i jest tam tylko sam dekret o suspensie z 20 lipca 2011. Te cztery grzechy znalazłam pod adresem : www.se.pl/…/ksiadz-natanek-…. Nie sądzę, aby ksiądz Piotr podawał niesprawdzone dane, bo on ma odruch popierania swoich słów dokumentacją, więc może komuś w kurii wreszcie zrobiło się wstyd tego tekstu? Znam z internetu przypadki, kiedy coś jest na stronie, a w następnym dniu tego nie ma. Nawet są zalecenia przy opisywaniu strony, aby podać w opisie datę dostępu. Od początku lutego do 22 lutego minęło już trochę czasu...A może źle szukałam i to jednak tam jest? Jeśli tak, to proszę o jakiś namiar. 😌
Malgorzata11
"To mówię do ludzi Kościoła,to mówię do wielu wiernych - jesteście cudzołożnikami,zawarliście przyjaźń ze światem a nie przyjaźnicie się z BOGIEM,wprowadziliście do budynku Kościoła świat, a wyprowadziliście BOGA!"
Jak dobrze móc usłyszeć prawdę o dzisiejszym Kościele!
Świat w Kościele ma się dobrze ,możesz okrągły rok chodzić na Msze niedzielne i o konkretnym grzechu nie usłyszysz,aby świata …More
"To mówię do ludzi Kościoła,to mówię do wielu wiernych - jesteście cudzołożnikami,zawarliście przyjaźń ze światem a nie przyjaźnicie się z BOGIEM,wprowadziliście do budynku Kościoła świat, a wyprowadziliście BOGA!"
Jak dobrze móc usłyszeć prawdę o dzisiejszym Kościele!
Świat w Kościele ma się dobrze ,możesz okrągły rok chodzić na Msze niedzielne i o konkretnym grzechu nie usłyszysz,aby świata nie obrazić.
Mamy więc młode pokolenie nurzające się w nieczystości,wprost chlubiące się nią,i dorosłych rozwodzących się pospiesznie bo szkoda życia,a Kościół i w tej kwestii ma rozwiązanie,koszty nie grają roli.
Czy dobry Pasterz może spać spokojnie? Przecież jego stado to w większości już nieboszczyki,nie tęskniące nawet za życiem,a on sam jest Pasterzem Krainy Umarłych,którym wydaje się że żyją a przebywają w cieniu Wiecznej Śmierci.
Pasterz ,który widzi grzech owiec i nie reaguje ,jest trupem i to trupem nieświeżym ,czego żadne fiolety ani purpury nie zakryją!
Dużo zdrowia dla Księdza Piotra ,i BÓG zapłać za wielką Prawdę.
Jędrek
KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!
annaaurelia
Boże, Ojcze Wszechmogący, błogosław księdzu Piotrowi, bo dzięki jego słowu, ludzie odbudują Twój Święty Kościół. Króluj nam Chryste.
tagina
Bog Zapalac Ks Piotrze za wspaniale kazanie
+ + +
KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!
stanislawa
PIEKNE KAZANIE, Niechaj Bog Cie prowadzi dalej ks. Piotrze
BOG ZAPLAC!!!!!
grazka
Bóg zapłać. 🤗
Arka
BAH ,Bog zaplac za umieszczenie