Clicks418
Stano Kobella

Musíme byť vždy Prichystaní

24. novembra 2021

Musíme byť vždy Prichystaní, pretože nikdy nevieme, kedy to môže byť náš čas. Každý deň mnohí zomierajú, niektorí dokonca náhle a neočakávane a môžu dokonca tiež dospieť ku zlej konečnej destinácii. Večnosť je všetko, na čom záleží. Tento život je len dočasný, ale Večnosť trvá Na Veky Vekov.

Ježiš je všetko, na čom nám musí záležať. Všetko je to O Ňom. On je Jediná Cesta, Pravda a Život. Musíme byť Uzmierení a v Pokoji S Ním. On je náš Jediný Zdroj Života. On Je naša Jediná Nádej na Večný Život na Konci a Koniec to oznámi.

Musíme Dávať svetu JEŽIŠA, Toho, O Ktorom to všetko je. Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, pretože Ho Poznáme Reálne. Na ničom inom nám nesmie záležať viac ako na Ježišovi, Bez Neho nebude Žiadny Pokoj vo svete, iba virvar. Musíme Hľadať, ako byť vždy v Pokoji s Ježišom, vtedy budeme mať a zažívať Jeho Pokoj, ktorý Presahuje každé ľudské chápanie, nezáleží na našich okolnostiach a to dokonca ani uprostred Virvaru.

Svet potrebuje Ježiša, bez Neho nemôžeme nič urobiť. Dávajme svetu JEŽIŠA, On je Najväčší Dar, ktorý kedy môžeme Dať. My všetci Ho Potrebujeme, On je náš Jediný Záchranca, Mesiáš a Princ Pokoja. Zomrel za nás všetkých, z Lásky. Dávajme svetu Ježiša, S Láskou. Láska Zjednocuje a Láska je Naveky. Ježiš je Láska. Nie je to Jeho Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľutujúceho Pokánia. Pokánie vedie k Večnému Životu. Musíme byť Rozumní. Aj Čas milosti príde ku koncu, skôr či neskôr a môže to byť dokonca dnes. Kvôli tomu musíme byť vždy Prichystaní, Potešiteľní Ježišovi.

Ježiš Žehnaj každého a podrž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Teraz sa Radujem, nie preto že ste sa zarmútili, ale že váš zármutok viedol k Pokániu. Lebo ste boli privedení k ľútosti Božským spôsobom, aby ste nemuseli utrpieť stratu od nás v ničom. 10 Lebo Zbožný Zármutok Vytvára Pokánie Vedúce ku Spáse, ktorý Neoľutujete; ale zármutok sveta produkuje smrť.“ 2. Korinťanom 7:9-10.

youtube.com/watch?v=5rixNYg-GjY
Public domain