Ján Jánošík

V rímskom impériu povstane veľká ohavnosťami proti mne ...

15. 06. 2011 - 10:00 hod. 116. Intelektuálne náboženské snobstvo ma uráža Dnes, dcéra moja, chcel by som varovať tých mojich oddaných nasledovníkov, ktorí verejne hlásajú Moje meno, aby nasledovali …More
15. 06. 2011 - 10:00 hod.
116. Intelektuálne náboženské snobstvo ma uráža

Dnes, dcéra moja, chcel by som varovať tých mojich oddaných nasledovníkov, ktorí verejne hlásajú Moje meno, aby nasledovali pravdu Môjho učenia a postupovali s opatrnosťou.
Milujem všetkých mojich nasledovníkov, a zvlášť tých, ktorí v každom čase prejavujú pokoru. Avšak som sklamaný, ak zbožní a seriózni kresťania, ktorí hovoria Moje slovo, sa pokúšajú analyzovať Moje učenie hlasným a diktátorským spôsobom. Nestačí im, že šíria Moje slovo, ale cítia sa byť povinní vnášať Moje učenie do ľudských intelektuálnych debát, ktoré slúžia len na jeden účel: ukázať druhým, že oni sú viac kvalifikovaní pochopiť Moje najsvätejšie Slovo. Sú takí odhodlaní dokázať, že majú pravdu vo svojom uvažovaní, až rozdelia Mojich pravých nasledovníkov. Táto ich zbožná a seriózna oddanosť Mne ich môže často urobiť neschopnými v ich skutočnej láske ku Mne, ktorá vždy pramení z pokory.
Musia stíšiť svoje hlučné hlasy, plné intelektuálnej …More

... aby si poradili s nadchádzajúcou vládou Antikrista a jeho spojencom zákerným Falošným Prorokom, ktorý zvedie Moju cirkev na zemi ...

... Nebojte sa vášho Otca, lebo Ja som váš a vy ste moji ... 11. 06. 2011 - 15:30 hod. 111. Moje duchovné vedenie zablokuje Satanové činy skazy Moja milovaná dcéra, tento týždeň bol ďalším týždňom …More
... Nebojte sa vášho Otca, lebo Ja som váš a vy ste moji ...
11. 06. 2011 - 15:30 hod.
111. Moje duchovné vedenie zablokuje Satanové činy skazy

Moja milovaná dcéra, tento týždeň bol ďalším týždňom skúšky, keď bolo Moje slovo na jednej strane prijaté toľkými ľuďmi, ale zároveň inými odmietnuté ako jasný podvod. Nečítali tí, ktorí odmietajú Moje slovo pravdu? Pravdu, ktorá je obsiahnutá v Mojej Svätej Knihe? Kniha Zjavenia bola daná všetkým mojim deťom, aby pochopili zmätok, ktorý bude spôsobený ku Koncu časov šírením klamstiev vymyslených Satanom a jeho démonmi. Pokiaľ nechápete pravdu obsiahnutú v Knihe Zjavenia, ako chcete potom porozumieť posolstvám, ktoré vám dnes prinášam?
Myslíte si, že by som sa vám otočil chrbtom a ponechal vás napospas Satanovi a jeho diabolskej armáde? Neuvedomili ste si, že by som sa vás pokúsil varovať a potom vám pomôcť?
Moje veľké Milosrdenstvo zničí vplyv Satana, ktorý má na moje deti. Ešte raz prichádzam, aby som vás zachránil z jeho pazúrov. Môj dar …More

...a sľubujem, že porazím nepriateľa a démonov, vzišlých z ruky Lucifera ...

09.06.2012 - 15:45 hod. 458. Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou Moja milovaná dcéra, ver, že Ja, váš Nebeský Otec urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som zachránil všetky …More
09.06.2012 - 15:45 hod.
458. Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou

Moja milovaná dcéra, ver, že Ja, váš Nebeský Otec urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som zachránil všetky moje deti na zemi.
A aj keď musím rešpektovať dar slobodnej vôle, ktorý som udelil ako najväčší dar, aby som zabezpečil, že Ma ľudstvo bude milovať dobrovoľne a nie z donútenia, budem robiť divy a konať zázraky, len aby som moje deti priviedol ku Mne domov.
A hoci by som ako Boh spravodlivosti nikdy nemohol schvaľovať alebo akceptovať zlo, no odpustím všetkým tým, ktorí sa potom, ako spoznajú obsah Knihy pravdy, obrátia k môjmu Synovi a budú hľadať vykúpenie.
Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou a sľubujem, že porazím nepriateľa a démonov, vzišlých z ruky Lucifera.
Blíži sa čas, kedy satan bude vypudený na 1000 rokov a beda tomu človeku, ktorý sa ho a jeho skazenosti nezriekne.
Všetci uvidia pravdu mojej Božej lásky ako aj to, ako veľmi túžim po tom, aby všetci mali účasť na …More

... Musíte brať na vedomie, že Falošný Prorok je pripravený vás zviesť...

7. 06. 2011 - 15:15 hod. 108. Posolstvo o Falošnom Prorokovi pre kňazov, biskupov a kardinálov Moja drahá milovaná dcéra, trpela si, pretože ťa trápi Podvodník. Musíš sa intenzívne modliť, aby si …More
7. 06. 2011 - 15:15 hod.
108. Posolstvo o Falošnom Prorokovi pre kňazov, biskupov a kardinálov

Moja drahá milovaná dcéra, trpela si, pretože ťa trápi Podvodník. Musíš sa intenzívne modliť, aby si odolala jeho útokom. Vlož do Mňa všetku svoju dôveru a potom Ma nechaj konať. Namiesto toho sa hneváš, keď Mi máš obetovať toto utrpenie s radosťou v srdci. Keď si budeš stále pripomínať, že tieto utrpenia prichádzajú preto, lebo si zjednotená so Mnou, a že si skutočne požehnaná ako vyvolená duša, potom sa budeš cítiť ináč.
Mnohí z mojich stúpencov začínajú teraz chápať, čo sa deje vo svete, a skrze milosť Ducha Svätého povstávajú k výzve brániť Moje slovo. Táto armáda verných sa stane teraz silnejšou a nebojácne povedie hriešnikov ku spáse.
Môj svätý vikár pápež Benedikt potrebuje vaše modlitby. Modlite sa zaňho každý deň, lebo potrebuje ochranu na každej úrovni, aby ho previedla cez utrpenie, ktoré ho očakáva. Je dôležité, aby moji nasledovníci si dávali pozor predakýmkoľvek novým pápežom, …More

...Plameň Ducha Svätého prenikne ich srdce ako meč a vyleje na ne vrodené porozumenie o tom, aká drahá je každá duša v očiach Božích ...

03.06.2012 - 15:30 hod. 452. Strávte mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia stráviť mesiac jún v …More
03.06.2012 - 15:30 hod.
452. Strávte mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia stráviť mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou (kontemplácia je duševný stav rozjímania, premýšľania napr. nad Božími vecami pozn. prekl.).
Tento mesiac je časom, kedy prostredníctvom kampane obrátenia môže mnoho ľudí prijať milosti okamžitého obrátenia skrze obety, ktoré prinášajú tí z vás, ktorí odpovedajú na volanie mojej milovanej Matky, Matky Spásy.
Je potrebné, aby ste tento mesiac strávili v tichosti (tichom rozjímaní).
Naliehavo vás prosím, aby ste navštevovali vaše kostoly tak často, ako vám je len možné a modlili sa moju Korunku (ruženec) Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine.
Vás katolíkov prosím, aby ste počas tohto mesiaca prijímali moju Najsvätejšiu Eucharistiu podľa možností každý deň.
Pretože tento mesiac bude časom, kedy budú zavŕšené plány, ktoré sú v …More

Nikdy nezabúdajte na silu mojej lásky . . .

02.06.2012 - 11:00 hod. 450. Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette Moje dieťa, je dôležité, aby sa všetci tí, ktorí milujú môjho Syna, modlili v tejto dobe za …More
02.06.2012 - 11:00 hod.
450. Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette

Moje dieťa, je dôležité, aby sa všetci tí, ktorí milujú môjho Syna, modlili v tejto dobe za milosti sily a vytrvalosti.
Poznanie, deti, ktoré vám je prostredníctvom týchto posolstiev odhaľované, vám má pomôcť pripraviť sa.
Nikdy nemajte pocit, že vy ako Božia armáda nebudete schopní odolať zlému režimu, ktorý sa už čoskoro ukáže svetu.
Vždy si spomeňte na to, akú (veľkú) moc má môj svätý ruženec.
Nikdy nezabúdajte, že moc môjho Otca je tá najväčšia moc zo všetkých.
Žiadna moc nemá takú silu, aby bola schopná poraziť najslávnejšiu moc, ktorú má Boh. Dostane sa vám ochrany, ak ste pravým Božím dieťaťom a keď prichádzate k Otcovi skrze Syna. Strach pochádza z neznáma, avšak môže byť takisto spôsobený aj vtedy, keď sa odhalí pravda. Dovoľte, aby vám milosti, ktoré dostávate skrze Modlitbovú kampaň, poskytli pokojnú myseľ a duševnú silu napredovať v záchrane duší. Čím viac je tých duší, …More

...Tí, ktorí sa z Noema smiali, zosmiešňovali a zavrhovali ho, zahynuli ...

27.05.2012 - 18:00 hod. 444. Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho Moja dcéra, tak mnoho mojich nasledovníkov sa pýta, prečo mnohé z týchto posolstiev vyvolávajú v ich srdciach …More
27.05.2012 - 18:00 hod.
444. Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho

Moja dcéra, tak mnoho mojich nasledovníkov sa pýta, prečo mnohé z týchto posolstiev vyvolávajú v ich srdciach strach.
Mnohí si myslia, že Ja vyvolávam strach. To však celkom nezodpovedá pravde.
Strach, ktorý zaplavuje mnohé duše, je z toho, že si uvedomia, že to, čo vám hovorím, je pravda.
Je to ako u každého dobrého rodiča, ktorý svoje dieťa varuje pred nebezpečenstvami života.
Niekedy môžu nebezpečenstvá, pred ktorými rodič varuje, byť príčinou strachu. Tento strach sa však vzťahuje na zlo, spôsobované človekom, ktoré leží pred vami.
To isté platí o zle vo svete. Je spôsobované človekom, ktorý je zase ovplyvňovaný podvodníkom, satanom. Proroctvá, ktoré Boh dáva ľudskej rase od počiatku času, vzbudzovali v srdciach niektorých ľudí strach. Naopak na iných miestach vyvolávali veľký smiech. Toto sa stalo predtým, než Noe začal stavať archu. Zatiaľ čo sa z neho smiali, zahŕňali ho posmeškami a zosmiešňovali …More

...Ak tak budeš robiť, veľmi Ma potešíš ...

26.5. 2011 -13:00 hod. 97. Vysporiadanie sa s finančnou núdzou Moja drahá milovaná dcéra, je Mojim želaním, aby si sa začala teraz postiť najmenej jeden deň v týždni. Ak tak budeš robiť, veľmi Ma …More
26.5. 2011 -13:00 hod.
97. Vysporiadanie sa s finančnou núdzou

Moja drahá milovaná dcéra, je Mojim želaním, aby si sa začala teraz postiť najmenej jeden deň v týždni. Ak tak budeš robiť, veľmi Ma potešíš. Táto obeta posilní tvoju čistotu duše a privedie ťa bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.
Moje deti vo svete čelia v týchto časoch mnohým výzvam. Výzvam, s ktorými sa ešte nikdy predtým nemuseli vysporiadať. Najväčšou výzvou teraz je vysporiadať sa s tým, že peniaze sa stávajú vzácnymi. Pre mnohých, ktorí musia udržiavať svoje domácnosti a živiť svoje rodiny, je to veľmi desivé. Druhou ťažkosťou je nedostatok akéhokoľvek zmysluplného duchovného vedenia v ich živote, na ktoré sa až doteraz pozeralo ako na dôležité.
Straťte váš príjem, a stratíte vašu túžbu po luxusných svetských dobrách. Aký úžitok je z luxusného auta, keď nemôžete živiť svoje rodinu? Aký úžitok je z pekného oblečenia, keď si nemôžete udržať v dome teplo, keď si nemôžete dovoliť poriadne zakúriť? Len vtedy, keď moje deti …More
Ján Jánošík

HLAVNE mi Ti ďakujeme... Ria, Terezka, atď, atď...

25.5. 2011 -16:00 hod. 95. Chcel by som rád poďakovať tým, ktorý pomáhajú pri šírení Môjho svätého Slova Prichádzam teraz, aby som dodal odvahu všetkým mojim nasledovníkom, ktorí keď rozpoznali …More
25.5. 2011 -16:00 hod.
95. Chcel by som rád poďakovať tým, ktorý pomáhajú pri šírení Môjho svätého Slova

Prichádzam teraz, aby som dodal odvahu všetkým mojim nasledovníkom, ktorí keď rozpoznali Môj prvý hlas, odpovedali veľkými činmi veľkorysosti. Tým, ktorí dobrovoľne dávajú svoj čas, aby podporovali a šírili Moje posolstvá, chcel by som rád poďakovať. Vy , moje predrahé deti, prinášate veľkú radosť Môjmu zarmútenému Srdcu v týchto časoch dejín. Vy, moje deti, ste statočné, odvážne a naplnené darom Ducha Svätého. Vaša vernosť a dar svojho času pre Mňa a milujúca oddanosť pravde vám prinesú veľké milosti v Novom Raji, ktorý som prisľúbil mojim deťom.
Povediem vás za ruku počas tejto posvätnej práce a vy pocítite Moju lásku. Nikdy sa nebojte hlásať Moje Slovo, lebo každé malé úsilie hocikoho, kto propaguje tieto posolstvá, bude odmenené.
Teraz choďte, moji drahocenní verní nasledovníci. Rozširujte Moje sväté Slovo a pomáhajte vašim bratom a sestrám, ktorí potrebujú vedenie.
Váš milujúci …More

...Vy, ktorí si zakrývate oči a chodíte s klapkami na očiach, nakoniec uvidíte Pravdu, ako je vám dávaná v tomto čase ...

24. 5. 2013 - 21:50 hod. 805. Tí, ktorá kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou naveky Moja vrúcne milovaná dcéra, tam, kde je počuť môj hlas,…More
24. 5. 2013 - 21:50 hod.
805. Tí, ktorá kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou naveky

Moja vrúcne milovaná dcéra, tam, kde je počuť môj hlas, v každom mieste a v každom chráme, zasvätenom k uctievaniu Boha, všade dôjde k roztržke. Hoci mnohí Mi vzdajú poctu, môjmu učeniu, mojej Cirkvi, keď počujú môj hlas, prikazujúci pozornosť, zapchajú si uši.
Môj hlas padne do hluchých a zatvrdilých duší. Môj hlas, moje Slovo a moje volanie budú hnevlivo odmietané a vypľuté, teraz, keď som v posledný čas prenasledovaný na zemi. Toto je posledné volanie, aby som pritiahol Božie deti do mojej náruče pred svojím Druhým príchodom, a napriek tomu mnohí ľudia, zmätení lžami šírené démonmi, sa odvrátia a odmietnu moje milosrdenstvo.
Ešte raz budem odmietnutý tými, ktorí prebývajú v Božom dome, kňazmi a všetkými, ktorí neprijímajú Pravdu. Všetci čoskoro uvidíte poslednú urážku môjho mena. Vy, ktorí si zakrývate oči a chodíte s klapkami na očiach, nakoniec …More
Ján Jánošík
youtu.be/H3lwmCDmSA8?si=6ecdTnAFdGOtifPK /// Pieseň pre nesmelých /// Muška vinná ktože je tomu na víne?- kohútik jarabý spadol do záhrady...More
youtu.be/H3lwmCDmSA8?si=6ecdTnAFdGOtifPK
///
Pieseň pre nesmelých
///
Muška vinná ktože je tomu na víne?- kohútik jarabý spadol do záhrady...

...Posolstvo Mojej lásky je veľmi jednoduché...Jednoduchosť je kľúčom...

...Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti antikristovi... 23.5. 2011 -9:45 hod. 92. Prečo komunikujem so svetom týmto spôsobom Moja drahá milovaná dcéra, teraz je čas pouvažovať o …More
...Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti antikristovi...
23.5. 2011 -9:45 hod.
92. Prečo komunikujem so svetom týmto spôsobom

Moja drahá milovaná dcéra, teraz je čas pouvažovať o Mojich posvätných posolstvách a zaistiť, aby mnohí hriešnici po celom svete si ich vzali k srdcu.
Nemýľte sa, tieto posolstvá sú dávané svetu ako dar, aby pomohli zachrániť všetkých vás, všetky moje deti, vrátene tých, ktoré idú k Bohu, Večnému Otcovi, odlišnými cestami.
Ľudia, zvlášť Katolíci, budú zmätení, keď ich neuprednostním pred mojimi ostatnými deťmi odlišných vierovyznaní. Môj výber slov je určený na to, aby ich počúvali všetci, nie len niekoľko vyvolených. Moja láska nerobí rozdiely. Tí, ktorí spochybňujú spôsob, akým hovorím k ľudstvu, skrze tohto posla, nech Ma teraz počúvajú. Hoci vy, moji nasledovníci, rozumiete, že pravda sa od doby Môjho ukrižovania nikdy nezmenila, vedzte teda, že ja musím svoju lásku rozšíriť na všetky Božie deti. Nikto nie je lepší ako iný.
Dcéra moja, nesmieš …More

... budete pripravení nasledovať Ma do novej éry pokoja a mieru na zemi...

22.5. 2011 -14:30 hod. 90. Odpustenie cesta k slobode Moja dcéra, odpustenie je cestou k slobode. Ak odpustíte tým, ktorí vás urazili alebo vám spôsobili bolesť, stanete sa duchovne slobodnými. To …More
22.5. 2011 -14:30 hod.
90. Odpustenie cesta k slobode

Moja dcéra, odpustenie je cestou k slobode. Ak odpustíte tým, ktorí vás urazili alebo vám spôsobili bolesť, stanete sa duchovne slobodnými. To jest, keď radosť naplní vašu dušu. Znamená to tiež, že som prítomný vo vás. Ak odpustíte druhým, je to gesto lásky, nielen k vášmu blížnemu, ale aj láska ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi. Tým, ktorí Mi neveria, hovorím: Vedzte, že keď odpustíte druhým, som tiež prítomný a kráčam s vami. A predsa nemajú žiadnu predstavu o tom, že je tomu tak.
Odpustenie je láska. Moja láska je nekonečná. Ale žiadam vás, deti moje, dovoľte Mi odpustiť vám za vaše hriechy. Keby ste Ma o to len mohli požiadať, aby som tak urobil, nielen, že by ste boli slobodní, ale láska a radosť, ktorú zakúsite, vás prekvapí. Tento skutok pokory vám dovolí komunikovať s druhými s láskou. Vaše svetlo bude svietiť a bude mať vplyv na druhých špeciálnym spôsobom, ale ani vy, ani oni si to nebudú uvedomovať. Moja láska, potom, čo …More

...vo všetkých mojich kresťanských cirkvách, že budú pripravení ...

21. 5. 2013 - 16:30 hod. 803. Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia Moja vrúcne milovaná dcéra, až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia …More
21. 5. 2013 - 16:30 hod.
803. Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia. Dunenie hromu, aké nebolo nikdy predtým počuť, pocítia ľudia v mnohých častiach sveta, ale najmä tam, kde sa Antikrist narodil.
V tej dobe zaistí môj Duch Svätý, ktorý sa vylieva na mojich nasledovníkov vo všetkých mojich kresťanských cirkvách, že budú pripravení. Oni, spolu s mojimi učeníkmi z tejto misie, vytvoria zvyškovú cirkev. Ich moc bude veľká a nič nebude môcť uškodiť tým s Pečaťou živého Boha. Ich moc bude vychádzať z modlitieb, daných im mojou Matkou a modlitebnou kampaňou.
Antikrist začne svoju vládu s miernosťou. Nikto nebude tušiť jeho úmysly, pretože istý druh mieru zostúpi na zem. Tento čas bude pre vás veľmi dôležitý, moja zvyšková armáda, aby ste sa zhromaždili v modlitebných skupinách. Slávnostne sľubujem, že tieto modlitby zmiernia mnoho zo strašných skutkov, ktorými on …More

Náhľad na to, čo sa bude diať na Poslednom súde . . .

... Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná... 20.5. 2011 -10:00 hod. 89. Zmätok v tom, čo bude znamenať Môj Druhý príchod Moja drahá milovaná dcéra, mnohí ľudia sú …More
... Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná...
20.5. 2011 -10:00 hod.
89. Zmätok v tom, čo bude znamenať Môj Druhý príchod

Moja drahá milovaná dcéra, mnohí ľudia sú zvedaví, čo v skutočnosti znamená Môj Druhý príchod, tak Ma to nechaj vysvetliť.
Prišiel som prvý krát na svet, aby som vykúpil ľudstvo z večnej temnoty, aby mohlo mať úžitok z večného života. Boh, Večný Otec, zo Svojho Milosrdenstva Ma poslal, aby tak všetky Jeho deti mali život. Lebo až dovtedy to pre hriechy Adama a Evy nebolo možné. Tento krát prichádzam opäť, aby som odmenil všetkých tých, ktorí Ma nasledovali.
Ohľadom tejto udalosti existuje vo svete veľa zmätku. Mnohí ľudia veria, že Môj Druhý Príchod indikuje, že prišiel koniec sveta. Ale nie je tomu, lebo, naopak, znamená to Koniec časov, kedy Satan a jeho nasledovníci, ktorí vo svete vytvorili nesmiernu biedu, budú vykázaní zo zeme na 1000 rokov.
O Novom Raji na zemi
Tento nový Raj, ktorý som prisľúbil, nastane, keď sa Nebo a Zem spoja …More

Zatiaľ čo sa bitka začína, budú obnovené tie domy, ktoré uctievajú Mňa, Boha Otca...

19.5. 2011 -18:15 hod. 88. Zodpovednosť rodičov v dnešnom svete Moja drahá milovaná dcéra, svet teraz podľahol hlbinám úplnej beznádeje v dôsledku nedostatku viery v existenciu Boha, Večného Otca.…More
19.5. 2011 -18:15 hod.
88. Zodpovednosť rodičov v dnešnom svete

Moja drahá milovaná dcéra, svet teraz podľahol hlbinám úplnej beznádeje v dôsledku nedostatku viery v existenciu Boha, Večného Otca. Dokonca malé deti veselo popierajú Jeho existenciu. Tieto prázdne zatvrdnuté duše nielenže urážajú Môjho Večného Otca, ale Mne spôsobujú hlboké muky.
Tak ďaleko ste deti padli, že ste sa úplne zbavili všetkého vrodeného zmyslu pre duchovnosť. Ako ďaleko, si myslíte, že vás vaša láska k svetu a jeho materializmu privedie? Lebo tí z vás, ponorení do bohatstva a komfortu zo všetkých svetských atrakcii, by mali vedieť, že im toto bude vzaté, ako súčasť očisty, ktorá je pred vami.
Zodpovednosť rodičov
Prečo učíte svoje deti dôležitosti človekom vytvoreného materializmu na úkor ich úbohých malých duší? Vašim hlavným cieľom je naučiť svoje deti dôležitosti vytvárania a budovania majetku. Zriedka ich učíte morálke, ktorú potrebujú, aby sa vybavili zodpovednosťou na dospelosť, s ohľadom na to, ako by …More

Modlite sa k Môjmu Otcovi, aby odvrátil globálne nešťastia ...

... Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem ... 18.5. 2011 -18:15 hod. 87. Uctievajte Môjho Otca Moja drahá milovaná dcéra, chýbal Mi čas, ktorý …More
... Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem ...
18.5. 2011 -18:15 hod.
87. Uctievajte Môjho Otca

Moja drahá milovaná dcéra, chýbal Mi čas, ktorý si mi včera sľúbila. Chápem, že vedieš veľmi zaneprázdnený život, ale nezabúdaj, Ja som život, ktorý musíš hľadať pred všetkými tvojimi každodennými aktivitami.
Čas pre človeka, aby čestne premýšľal o svojom živote
Prišiel čas, aby ľudia naozaj čestne premýšľali o svojich životoch. Všetky moje deti všade, v každom kúte sveta, sa musia sami seba spýtať túto otázku: Veria alebo neveria, že Boh Otec existuje? Tým, že sa koniec časov stále viac a viac približuje, musí dôjsť k množstvu rozhodnutí: Uznávate, deti moje, že vás stvoril Boh, Môj Večný Otec? Ak áno, potom odpovedzte na ďalšiu otázku. Koľko času trávite ďakovaním Mu za dar života, za vašu rodinu a priateľov? Za domov, v ktorom žijete? Za jedlo, ktoré jete? Ak to nerobíte, nie ste nasledovník pravdy.
Preukazujte Môjmu Otcovi úctu
Tým z …More

Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.

17.05.2012 - 08:50 hod. 434. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú …More
17.05.2012 - 08:50 hod.
434. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána

Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú naďalej modliť modlitbu za "Pečať živého Boha" z Modlitebnej kampane.
Toto je jedna z posledných a najväčších pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu.
Má vám pomôcť zachovať vás všetkých (pri živote) počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v čase (cudzej) nadvlády a vojny.
Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou spojené.
Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.
Toto je pripomenutie, ktoré je v tomto čase potrebné. Choďte v pokoji. Vaša milovaná Matka Matka Spásy 17. 5. 2013 798. Svet sa bude radovať, pretože spolu s mojou cirkvou v Ríme, budú židovské národy ponížené Moja najdrahšia dcéra, ja ti odhaľujem v intimite moju bolesť a smútok, keď si pripomínam, znovu …More
Pavel Pakoš
pečať živého Boha je určite milosť Božia v našej kajúcej duši, a nie okopírovaná listina v zalisovanej fólii za tri eurá... ten kto tento trik vymyslel …More
pečať živého Boha je určite milosť Božia v našej kajúcej duši, a nie okopírovaná listina v zalisovanej fólii za tri eurá... ten kto tento trik vymyslel, zdehonestoval tým aj to mnohé dobré v tých posolstvách

Začne to v Európe ...

16. 5. 2013 797. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie. Moja vrúcne milovaná dcéra, bude to silou lásky, že ľudstvo môže a bude zachránené. Láska o ktorej hovorím, je Božia láska, ktorá preteká …More
16. 5. 2013
797. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie.

Moja vrúcne milovaná dcéra, bude to silou lásky, že ľudstvo môže a bude zachránené. Láska o ktorej hovorím, je Božia láska, ktorá preteká v srdciach ľudí. Božia Láska je prítomná v srdciach všetkých jeho detí, vrátane tých, ktorí ho odmietajú. Bude to vaša vzájomná láska, ktorá vás podporí v priebehu skúšok, ktoré ležia pred nami. Ukážte lásku a súcit vášmu k blížnemu a buďte láskaví k chudobným, slabým a bezmocným, a urobím vás mojimi na večnosť.
Pre tých z vás, ktorí kruto zaobchádzajú s ostatnými, ktorí spôsobujú bolesť tým, nad ktorými vládnu a ktorí šepkajú zlomyseľnosti o druhých, budete ako prázdne nádoby nemajúc mi nič ponúknuť. Musíte vždy nasledovať moje učenie. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie. Tí, ktorí hovoria, že ma ctia a zle hovoria o druhých, aj keď tvrdia, že obhajujú Moje Slovo a strážia moje meno, oni Ma nectia. Oni ma urážajú a ich hanba bude zrejmá na Veľký deň. Nikdy, ani na chvíľu si nemyslite, že …More

... že láska, pravá láska, môže pochádzať len od Boha, Večného Otca.

15.5. 2011 -17:00 hod. 85. Odmietnite pôsobenie spirituality New Age Moja drahá milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby odsúdili pôsobenie hnutie New Age, ktoré zovrelo svet. …More
15.5. 2011 -17:00 hod.
85. Odmietnite pôsobenie spirituality New Age

Moja drahá milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby odsúdili pôsobenie hnutie New Age, ktoré zovrelo svet.
Kresťanstvo vždy bolo prvotným terčom Satana. Pretože je taký prefíkaný, bude sa stále pokúšať zvádzať tých, ktorých duše sú prázdne a duchovne stratené. Vždy sa bude pokúšať prezentovať svoje lži formulované tak, aby sa javili ako láska. Potom sa bude pokúšať ovládať myšlienky mojich detí použijúc staré pohanské taktiky slúžiacich k uvoľneniu ich myslí od takzvaných stresov moderného života. Dávajte si pozor pred tými z vás, ktorí podľahli praktikám, ktoré tvrdia, že privedú váš mentálny stav do štádia zabudnutia prostredníctvom meditácie. Keď už raz dovolíte vašej mysli, aby bola týmto spôsobom kontrolovaná, Satan a jeho démoni sa môžu do vás nasťahovať tak potichu, že si to ani neuvedomíte; taký plynulý bude tento prechod.
Vyhnite sa starobylým duchovným praktikám, vrátane tých, ktoré používajú …More

Osočovanie kvôli vašej vernosti v tieto posolstvá, budú pochádzať od vašich najbližších...

14. 5. 2013 795. Tí, čo nasledovali Božie slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo mnou, boli prví opľúvaný. Moja vrúcne milovaná dcéra, pre tých medzi mojimi nasledovníkmi, ktorí trpia kvôli …More
14. 5. 2013
795. Tí, čo nasledovali Božie slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo mnou, boli prví opľúvaný.

Moja vrúcne milovaná dcéra, pre tých medzi mojimi nasledovníkmi, ktorí trpia kvôli svojej viere v tieto posolstvá z neba, musím povedať toto.
Keď je vaše utrpenie ťažké, musíte vedieť, že ste boli obdarení mojím darom, ktorý vám bol daný na pomoc otvoriť vaše oči k Pravde. Osočovanie, ktoré budete znášať v Mojom Mene, kvôli vašej vernosti v tieto posolstvá, budú pochádzať od vašich najbližších. Obzvlášť veľa mojich zasvätených služobníkov, ktorí Ma odmietajú hľadať skrze toto moje sväté slovo, vám spôsobia najviac zármutku. Budete ohováraní, ponižovaní, napádaní, kritizovaní a zosmiešňovaní, a predsa , títo istí ľudia vyhlasujú, že hovoria v Mojom Svätom Mene.
Musíte vydržať túto bolesť tak ako to museli znášať Moji apoštoli a učeníci. Počas Môjho pobytu na zemi som bol vyháňaný z Chrámov Božích. Moji učeníci boli varovaní, aby sa Mi vyhýbali alebo boli vyhnaní z kostola, ak …More