Manuel Gabriel
Manuel Gabriel

Turecko začne 3. světovou válku okupací Kyperské republiky

to je proroctví z Athosu?
Manuel Gabriel

Kdy Bůh rozvázal a kdy opět sváže Lucifera satana

modlete se to v latině, satan a démoni nesnáší latinu, Bohem vyvolený jazyk, s Bohem
Manuel Gabriel

Bankovní příčiny spálení katedrály v Paříži

Jen detail, Rockeffelerové a Rothschildové jsou sionisté, talmudističtí...chasidé, halacha atd. to je světový židovský kongres se sídlem v Rusku, tj.tórističtí.
Manuel Gabriel

Mobily žerou zlato, zákulisí brexitu = bankéři Rothschildi x Rockefellerům (Chasidům)

Nejsou Rockeffelerové taktéž talmudští židé jako Rothschildové?
Manuel Gabriel

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času - Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista. Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 Simonu z Limeny, pánu na Montalti, napsal dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné periodě světa, a dodal:
„…More
Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času - Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista. Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 Simonu z Limeny, pánu na Montalti, napsal dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné periodě světa, a dodal:
„Potom bude založen nový řád, řád Cruciferi (Nositelů kříže), protože jeho členové budou mít na praporcích kříž. Zmíněný řád se bude skládat ze tří skupin: První skupinou jsou ozbrojení rytíři, druhou kněží, a třetí pečovatelé. Křižáci přivedou ke Kristu mohamedány, bludaře a špatné křesťany.“ Řečený řád má být podle svatého Františka z Pauly posledním religiózním řádem, který v Církvi vznikne. Také Matka Boží v La Salettě zmiňuje ve svém tajemství Melánii 19. září 1846 „apoštoly konce času“ a později jí předala pro apoštoly stanovy.
Manuel Gabriel

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

„Uprostřed pekla jsem viděla strašnou temnou propast, v ní byl svržený Lucifer a byl spoután pevně řetězy. ...Sám Bůh to nařídil; bylo mi řečeno, pokud si dobře vzpomínám, že bude uvolněn na určitou dobu, padesát nebo šedesát let před rokem 2000. Určitý počet ďáblů bude uvolněn ještě dříve než Lucifer...“ - Obšírný výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové
Manuel Gabriel

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Žijeme v Satanově století, bylo mu dáno 75-100 let, aby zničil jedinou pravou Církev Kristovu, Církev, katolickou a apoštolskou (Mt 16,18) a svedl tolik lidí, kolik jen bude moct. (vize Lva XIII. 13. října 1884). Podle vize bl.K.Emmerichové (1820) byl Satan vypuštěn v letech 1940-1950 a (můj tip je 1940) nemusí vyčerpat plný "kredit" (100 let). Podle mě již v roce 2033 budeme po všech těch …More
Žijeme v Satanově století, bylo mu dáno 75-100 let, aby zničil jedinou pravou Církev Kristovu, Církev, katolickou a apoštolskou (Mt 16,18) a svedl tolik lidí, kolik jen bude moct. (vize Lva XIII. 13. října 1884). Podle vize bl.K.Emmerichové (1820) byl Satan vypuštěn v letech 1940-1950 a (můj tip je 1940) nemusí vyčerpat plný "kredit" (100 let). Podle mě již v roce 2033 budeme po všech těch trestech a konverzích světa na pravou katolickou víru, jak nám prorokuje mnoho světců a proroků (6.věk Církve, největší triumf Církve a nejslavnější období, větší než za Konstantina).

Pro zajímavost, část poselství nejsv.Panny Marie z La Saletty (1846): "V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým počtem démonů vypuštěn z pekel; postupně vyhladí víru, a to i u osob Bohu zasvěcených; oslepí je do té míry, že bez zvláštní milosti převezmou ducha těchto zlých andělů; určitý počet řeholních domů zcela ztratí víru a způsobí tak záhubu mnoha duší. Zlé knihy zaplaví zemi a duchové temnot rozšíří ze všech stran ochabnutí všeho, co slouží Bohu. Budou mít velkou moc nad přírodou, vzniknou chrámy těchto zlých duchů. Budou přepravovat lidi z jednoho místa na druhé . Ani kněží nebudou žít podle dobrého ducha evangelia, který je duchem pokory, lásky a horlivosti pro Boží slávu. Mrtví vstanou a nabudou své podoby, jakou měli na zemi, aby snáze svedli lidi. Budou to ďáblové v lidské podobě, kteří budou hlásat jiné evangelium, než jaké hlásal Ježíš Kristus. Budou se dít obdivuhodné zázraky, protože pravá víra vyhasne a svět zaplaví falešné světlo. Běda církevním hodnostářům, kteří se budou zabývat jen tím, jak získávat bohatství, autoritu, a budou pyšně panovat! Náměstek mého Syna bude muset mnoho trpět, protože církev bude vystavena velkému pronásledování. Bude to hodina temnot. Církev bude procházet strašnou krizí. Zapomene na pravou víru v Boha, každý jedinec bude chtít být sám sobě vůdcem a povyšovat se nad sobě rovné. Civilní i církevní autorita bude znevážena, řád a spravedlnost budou pošlapány. Budou se dít jen vraždy, projevy žárlivosti, lží a nesvorností, bez lásky k vlasti a k rodině. Svatý otec bude mnoho trpět. Budu s ním, abych nakonec přijala jeho oběť. Zlí lidé budou podnikat atentáty na jeho život, ale nebudou schopni ukrátit jeho dny. Ale ani on ani jeho nástupce neuvidí triumf Boha a Církve." pro @Libor Halik
Manuel Gabriel

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Svatí Otcové soudí, že Antikrist přijde po zániku římské říše:

"Vyjdeme ze snu babylónského krále Nebukadnesara, který mu vyložil Daniel. Král v něm uviděl velkou sochu se zlatou hlavou (perská monarchie!), břichem a bedry z kovu (světová řecká monarchie!) a se dvěma nohama napůl z hlíny a napůl ze železa (římská světová monarchie!). Tu se z vrchu svalil kámen, narazil na nohy sochy a …More
Svatí Otcové soudí, že Antikrist přijde po zániku římské říše:

"Vyjdeme ze snu babylónského krále Nebukadnesara, který mu vyložil Daniel. Král v něm uviděl velkou sochu se zlatou hlavou (perská monarchie!), břichem a bedry z kovu (světová řecká monarchie!) a se dvěma nohama napůl z hlíny a napůl ze železa (římská světová monarchie!). Tu se z vrchu svalil kámen, narazil na nohy sochy a roztříštil je. Kámen, který udeřil na sochu, se pak stal horou a vyplnil celý svět. Bližší vysvětlení snu je následující: Perský král Kýros srazil soše zlatou hlavu, když roku 538 př. Kr. skoncoval s babylónskou říší. Řecký král Alexandr Veliký rozbil roku 330 př. Kr. její stříbrnou hruď rozvrácením perské říše. Římský císař Augustus roztříštil železné břicho sochy podmaněním řecké říše. A konečně roku 1453 turecký sultán Mohamed II. připravil figuru o železnou nohu dobytím východní části římské říše. (Rozštěpil v polovině dvouhlavého římského orla.) Římské říši, zčásti pevné jako železo, dílem slabé jako hrnčířská hlína, zůstala už jen západní část. Až i tato část zanikne, má podle názoru svatých Otců (sv. Ambrože, sv. Augustina) přijít Antikrist. „Jakmile padne římská říše, bude zde i Antikrist“ (svatý Jan Zlatoústý). Až padne i zbývající železná noha, přiblíží se čas Antikrista (Bellarmin). Již Tertulián si proto přál, aby se modlilo za zdar římské říše, a tím ještě dlouho nepřišlo pronásledování Antikristem. Také Dionysius z Lützenburgu roku 1682 v souvislosti s tehdejší svatou římskou říší řekl: „Již samotné jméno císaře zadržuje Antikrista. Jakmile i toto jméno padne, může si být každý jistý, že se Antikrist již narodil a dospěl.“ Řečtí i latinští svatí Otcové i církevní spisovatelé zastávali na základě tradice názor, který vyjadřuje svatý Pavel v listu Tesalonským o tom, co zadržuje Antikrista, tedy že měl na mysli zánik římské říše: Antikrist nepřijde před zničením římské říše. Je pozoruhodné, že také svatý František z Pauly 13. srpna 1496 psal v dopisu Simonu z Limeny, pánu na Montalti, že Antikrist zničí římskou říši.

– Otázka tedy zní: „Je již svatá říše římská zničena?“ Mnozí soudí, že se tak už stalo v roce 1806, kdy František II. složil titul „římský císař“. Bartoloměj Holzhauser († 1658) přesto prorokuje, že nadcházející Velký Monarcha má odstranit nově založené republiky a obnovit ve světě řád a mír. Římské císařství má tedy znovu povstat. Po smrti velkého monarchy by se však římská říše měla rozpadnout. Holzhauser totiž dále říká, že velkým vladařem zřízená světová monarchie potrvá jenom do příchodu Antikrista. Rovněž je pozoruhodné, co praví sv. Jan Zlatoústý: „Jako byly zničeny monarchie, exitující před římskou říší (babylónská Peršany, perská Řeky, řecká Římany), bude i říše římská zničena Antikristem. Stane se to tehdy, až bude římská říše rozdělena na deset království.“

Také svatý Jeroným říká, že na konci světa si římskou říši mezi sebou rozdělí deset králů. Bůh pak vyvolá království (Mesiáše), jež všechny tyto říše odstraní a potrvá na věky. Podle všeho se tím naráží na konec světa po Antikristovi a na následující zřízení věčné Boží říše. Království Mesiáše je oním kamenem, který se svalil z vrchu, roztříštil sochu (různá království), stal se velikou horou a naplnil celý svět. Je nepochybné, že zprávy z různých pramenů o činnosti Antikrista mohou znít více či méně fantasticky. Přesto nesmíme zapomínat, že samo Písmo svaté nás pobízí pohlížet na Antikrista jako na něco neobyčejného. Mnozí by rádi učení o Antikristu odbyli jeho vykázáním do oblasti pouhé báje. Tak například Wilhelm Bousset ve svém spisu „Antikrist“ zmiňuje bajku o Antikristu, která se mu zdá být personifikovaným mýtem draka. Na místo draka nastupuje zázračnými silami vybavený člověk, stavící se na roveň Bohu. Na to lze odpovědět pouze takto: Písmo svaté nešíří žádné bajky; obsahuje slovo Boží a musí se brát naprosto vážně. Naproti tomu to, co vedle Písma svatého a platné tradice říkají o Antikristu i jeho čase jenom jednotliví církevní Otcové a soukromá zjevení, není předmětem povinné víry. Nelze je brát na lehkou váhu, ale každý o nich může mít vlastní názor, pokud k nim neexistuje rozhodnutí katolické Církve."

Z knihy "Antikrist - Důsledně podle učení tradice, Písma sv. a soukromích zjevení" od Prof. Franze Spiraga - www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Antikrist.pdf
Manuel Gabriel

Jen obrácení Ruska zadrží příchod Antikrista k moci

Antikrist se ještě nenarodil, pokud by se narodil v roce 1966, proč se nevyjevil v roce 1996? On se totiž bude opičit po Kristu, ve 30 letech již bude všem znám. Doporučuju přečíst knihu Antikrist od Franze Spiraga www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Antikrist.pdf
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Ano, Velký katolický Monarcha se jmenuje Henri (Jindřich).
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Ono už po těch 25 letech začne vśe zabředávat zase zpátky do stavů jako jsou dnes, na skolnku vlády Velkého Monarchy už bude svět pln nemorálnosti a zkažení jako je nyní, ba co víc, ještě hůř
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Ven Bartholomew Holzhauser Visions 1646:
"Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu ... Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.“
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Z Poselství z La Saletty (1846)
..."Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž …More
Z Poselství z La Saletty (1846)
..."Pak bude všeobecná, velmi strašná válka. Nějakou dobu Bůh opustí Francii i Itálii, protože se již neznají k evangeliu Ježíše Krista. Zlí budou šířit všechnu svou zlobu, i v domech se budou dít vraždy a vzájemné masakry. Při prvním bleskovém úderu meče se budou hory a celá příroda třást hrůzou, protože zlořády a zločiny lidí budou volat k nebi o pomstu: Paříž zničí oheň a Marseille se zalkne; velký počet měst bude zničen zemětřesením. Bude se zdát, že všechno je ztraceno. Všude budou mrtvoly, bude slyšet rachot zbraní a kletby. Spravedliví mnoho vytrpí; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat k nebi a všechen Boží lid bude prosit o smilování, pomoc a záchranu.

Proto Ježíš Kristus pro svou velkou spravedlnost a pro své velké milosrdenství vůči spravedlivým poručí svým andělům, aby poslali smrt na jejich nepřátele. Jediným úderem zahynou pronásledovatelé Církve a Ježíše Krista a všichni lidé oddaní hříchu. Pak nastane pokoj, smíření s Bohem a s lidmi, lidé budou sloužit Kristu, budou se mu klanět a oslavovat ho. Všude rozkvete láska. Noví panovníci budou pravou paží církve, která bude silná, pokorná a zbožná, chudá a horlivá a bude následovat Ježíše Krista. Všude se bude hlásat evangelium a lidé budou dělat velké pokroky ve víře, protože bude jednota mezi dělníky Ježíše Krista a lidé budou žít v bázni Boží. Ale tento pokoj mezi lidmi nepotrvá dlouho. Po 25 letech bohatých žní lidé zapomenou na ty, jejichž hříchy byly příčinou všeho, co potkalo zemi. Pronásledovatel Antikrist se svými vojsky zajme mnoho národů, zavede válku proti Kristu, jedinému Spasiteli světa. Prolije mnoho krve a bude usilovat, aby zničil úctu k Bohu a aby byl sám pokládán za boha."
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Ne, v La Saletě bylo prorokováno 25 let doby míru po trestech, co mají přijít, 56 let doby míru, s tím přišel v Holshauser
Manuel Gabriel

Sv. Ludvík se už, už vrací na francouzský trůn pomocí Žlutých vest

Výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové: „Když byla Církev z velké části zničena a zůstaly jen svatyně a oltáře, viděla jsem, jak do chrámu vstupují ničitelé se šelmou. Tak se potkali se ženou vznešeného chování, která zřejmě měla v lůně dítě, protože kráčela pomalu. Při pohledu na ni se nepřátelé zděsili a šelma nebyla schopná udělat krok vpřed. Natáhla šíji k Ženě, jako by ji chtěla pozřít, …More
Výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové: „Když byla Církev z velké části zničena a zůstaly jen svatyně a oltáře, viděla jsem, jak do chrámu vstupují ničitelé se šelmou. Tak se potkali se ženou vznešeného chování, která zřejmě měla v lůně dítě, protože kráčela pomalu. Při pohledu na ni se nepřátelé zděsili a šelma nebyla schopná udělat krok vpřed. Natáhla šíji k Ženě, jako by ji chtěla pozřít, ale Žena se vrhla na zem v prostraci (pozn. na znamení podřízenosti Bohu) a hlava se dotýkala země.
Když to šelma spatřila, utekla zpět do moře a nepřátelé ve velkém zmatku prchali... Pak jsem spatřila v dálce velkolepé šiky, které se blížily. V jejich čele jsem viděla muže na bílém koni (pozn.Velký Monarcha, Zj.6:2). Vězni byli osvobozeni a připojovali se k nim. Všichni nepřátelé byli zahnáni. Viděla jsem Církev, jak byla obnovena a byla velkolepější než dříve“ (10. srpna 1820).

www.lumendelumine.cz/index.php
Manuel Gabriel

Sv. Ludvík se už, už vrací na francouzský trůn pomocí Žlutých vest

Výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové: „Měla jsem vidění svatého císaře Jindřicha (Henry). Viděla jsem ho v noci, samotného na kolenou u hlavního oltáře velkého a krásného chrámu... A viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sama sestupuje. Položila na oltář rudé sukno a na ně bílé plátno, na to položila knihu intarzovanou drahými kameny, zapálila svíce a věčné světlo...
Přišel osobně Spasitel v …
More
Výtah z vidění bl. Kateřiny Emmerichové: „Měla jsem vidění svatého císaře Jindřicha (Henry). Viděla jsem ho v noci, samotného na kolenou u hlavního oltáře velkého a krásného chrámu... A viděla jsem blahoslavenou Pannu, jak sama sestupuje. Položila na oltář rudé sukno a na ně bílé plátno, na to položila knihu intarzovanou drahými kameny, zapálila svíce a věčné světlo...
Přišel osobně Spasitel v kněžském rouchu.
Mše byla krátká. Na konci mše nebylo evangelium svatého Jana. Když mše skončila, Maria se obrátila k Jindřichovi, vztáhla k němu ruku a řekla, že to bylo uznání za jeho čistotu. Povzbudila ho, aby neváhal. Viděla jsem anděla, který se dotkl chrániče jeho kyčle, jako Jakuba. Jindřich zakusil velkou bolest a od toho dne kulhal.“ (2) (12. července 1820)
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Podle všeho má Velký Monarcha obnovit Římské císařství v jeho historických hranicích, říše má trvat 56 let, 25 let bude největší žeň (La Saletta, 1846), poté vzpoura 10 králů a příchod Antikrista.
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Určitě bude panovat nad územím, které kdysi zahrnovala celá Římská říše, ostatní králové světa, kteří konvertovali (Čína, Indie, Jižní Amerika, Rusko, Afrika, Blízký východ atd.) mu snad vzdají poslušnost, uznají autoritu Římského císařství, zde poselství od výše jmenovaných:

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)
- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem …More
Určitě bude panovat nad územím, které kdysi zahrnovala celá Římská říše, ostatní králové světa, kteří konvertovali (Čína, Indie, Jižní Amerika, Rusko, Afrika, Blízký východ atd.) mu snad vzdají poslušnost, uznají autoritu Římského císařství, zde poselství od výše jmenovaných:

- "Bude kralovat nad celou starověkou Římskou říši." (Remy, 5. století)
- "Jednoho dne bude nad celým Římským impériem vládnout jeden z francouzských králů." (Sv. Augustin, 5. století)
- "Tento princ rozšíří svou vládu nad celým světem." (Sv. Caesar, 6. století)

"... bude tím, kým se obnoví starodávná sláva Římské říše."..."Bude císařem Evropy." (Aystinger, 12.století)
- "(On a andělský papež) získají nadvládu nad celým světem." (Sv. František de Paola, 15. století)
- "Jeho meč bude hnán Božskou mocí ..." (Rudolf Gekner, 17. století)
- „Velký Monarcha bude mít zvláštní pomoc od Boha a bude nepřemožitelný...“ (Ctihodný Holzhauser, 17. století)
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Velký katolický Monarcha bude panovat nad celým světem jako císař Evropy a Římské říše, podřízeno mu bude 10 katolických králů světa, celý svět bude katolický po jistý čas, bude to největší triumf Církve v dějinách
Manuel Gabriel

O VELKÉM KATOLICKÉM MONARCHOVI

Velký Monarcha (Henry) v 6.věku Církve obnoví Římské císařství, ať to padne, přijde antikrist